4.4. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток

 

Відхилення фактичних витрат  від нормативних повинні  опе6 ративно  виявлятися і аналізуватися менеджерами, відповідаль6 ними  за управління витратами. При  аналізі  та оцінці  всі відхи6 лення  поділяють  на сприятливі (які сприяють  економії  витрат  та збільшенню  прибутку) і несприятливі (які призводять до змен6 шення  прибутку).

Аналіз  відхилень  виконують  окремо  за  кожним  видом  вит6 рат, використовуючи методи  факторного аналізу:

а)  за  прямими витратами матеріалів  (на фактичний обсяг діяльності)

– відхилення за рахунок  зміни  норм  витрачання матеріалів  =

(фактичні витрати  матеріалів  – нормативні витрати  на фактичний обсяг  виробництва) нормативна ціна  одиниці  матеріалів;

– відхилення за рахунок  зміни  цін на матеріали  = (фактич6 на ціна  одиниці  матеріалів  – нормативна ціна) фактичний об6

сяг  використаних матеріалів;


– загаль не  від хи лен ня  ви т рат  на  ма тер іал и  =  ( факт ич на кількість  витрачених матеріалів  фактична ціна  одиниці  матеріа6 лів) – (нормативна кількість  матеріалів  на фактичний обсяг  ви6 робництва нормативна ціна  одиниці  матеріалів) = відхилення за рахунок  норм  + відхилення за рахунок  цін;

б) за  прямими витратами на  оплату  праці  (на факти чний обсяг  діяльності)

– відхилення за  рахунок  зміни  витрат  робочого  часу  (про6 дуктивності праці,  трудомісткості виробництва) = (фактичні вит6 рати  праці  – нормативні витрати  праці  на фактичний обсяг  ви6 робництва) нормативний рівень  оплати  1 люд.6год.;

– відхилення за рахунок  рівня  оплати  праці  = (фактичний рівень  оплати  1 люд.6год. – нор мативний рівень  оплати  1 люд.6 год.) фактичні витрати  праці  в людино6годинах;

– загальне  відхилення з оплати  праці  = фактичні витрати  на оплату  праці  – нормативна сума  оплати  праці  на фактичний об6 сяг виробництва = відхилення за рахунок  витрат  робочого  часу + відхилення за рахунок  рівня  оплати  праці.

в) за виробничими накладними витратами

– чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат  = фактичні накладні  витрати  – розподілені (списані) загальнови6 робничі витрати  за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

– відхилення за  рахунок  зміни  ставки  витрат  під  впливом відхилення обсягу виробництва = загальновиробничі витрати  за гнуч6 ким бюджетом,  розрахованим на фактичний обсяг діяльності – роз6 поділені та списані загальновиробничі витрати  за нормативною (статичною) ставкою  на фактичний обсяг  діяльності;

– відхилення за  рахунок  зміни  рівня  витрат  = фактичні за6 гальновиробничі витрати  – загальновиробничі витрати  за  гнуч6 ким  бюджетом  на фактичний обсяг  діяльності;

– відхилення за  рахунок  зміни  обсягу  діяльності,  скор иго6 вані  при  складанні  гнучкого  бюджету  і не включені  в суму  чис6 того відхилення = розподілені і списані загальновиробничі вит6 рати за бюджетною ставкою на фактичний обсяг діяльності – загальновиробничі витрати  за  статичним (початковим) бюдже6 том  (нормативні витрати  на нормативний обсяг  діяльності).

Для аналізу  відхилення накладних витрат  від нормативу скла6 дають  гнучкий  бюджет  накладних витрат,  якому  передбачають суму змінних витрат на одиницю бази розподілу і загальну суму постійних  витрат  за період, яка  не змінюється в межах  релевант6 ного  діапазону.  Загальна сума  виробничих накладних витрат  =


Постійні  витрати  + Змінні витрати  на одиницю  продукції  Об6 сяг  виробництва продукції.

Загальну суму накладних витрат  ділять  на кількість  одиниць вимірювання бази  розподілу  і визначають нормативну ставку

накладних витрат  на фактичний обсяг  діяльності (табл.  4.4).

Таб лиця  4.4

Гнучкий бюджет виробничих накладних витрат та розрахунок ставки їх розподілу і списання

 

 

Стаття витрат

Обсяг діяльності у відсотках

до нормативного

80

90

100

110

Прямі витрати праці, люд.-год.

2000

2250

2500

2750

Змінні виробничі накладні витрати –

всього, грн

10000

11250

12500

13750

Змінні виробничі накладні витрати на 1

год. витрат праці, грн

5,00

5,00

5,00

5,00

Постійні виробничі накладні витрати –

всього, грн

15000

15000

15000

15000

Постійні виробничі накладні витрати на

1 год. витрат праці, грн

7,50

6,67

6,00

5,45

Загальна сума накладних витрат, грн

25000

26250

27500

28750

Норматив накладних витрат на 1 год.

витрат праці, грн

12,50

11,67

11,00

10,45

Отже,  при  відхиленні фактичного обсягу  діяльності від взя6 того за базу  при  розрахунку нормативної ставки  накладних вит6 рат  необхідно  визначити відхи лення  цих  витрат  за  рахунок  як зміни  обсягу  діяльності,  так  і зміни  ставки  витрат  під  впливом цього  фактора.

Методику аналізу  відхилення накладних витрат  розглянемо на  прикладі.

Приклад.  Плановий обсяг  виробництва – 1000 од. продукції, нормативні загальновиробничі витрати  на цей  обсяг  виробницт6 ва складали: постійні  – 500 грн, змінні  – 1 грн 1000 од. = 1000 грн, всього  – 1500  грн, або 1,50 грн  на одиницю  продукції.  Фактич6 ний  обсяг  виробництва становив  900 од. продукції,  сума  фактич6 них загальновиробничих витрат  – 1380  грн, а сума  списаних  вит6 рат (900 1,50 грн) = 1350  грн.

Визначимо відхилення накладних виробничих витрат  усьо6 го та за рахунок  зміни  окремих  факторів.

1. Загальна сума відхилення накладних витрат

1380  – 1500  = –120  грн (зменшення – сприятливе відхи6

лення)


сязі  діяльності (гнучкий бюджет)

500 + 1 900 = 1400  грн.

3. Відхилення загальновиробничих витрат  за рахунок  обсягу діяльності:

1350  – 1500=  –150 грн (сприятливе).

4. Чисте  відхилення загальновиробничих витрат:

1380  – 1350  = +30  грн (несприятливе).

5. Відхилення за  рахунок  зміни  ставки  витрат  залежно  від зміни  обсягу  діяльності:

1400  – 1350  = +50  грн (несприятливе).

6. Відхилення за рахунок  зміни  рівня  фактичних витрат:

1380  – 1400  = –20 грн (сприятливе).

Схематично це можна  зобразити так  (рис. 4.4).

Відхилення за рахунок обсягу діяльності має розрахунковий (умовний) характер.  Воно  не відображається в обліку.  Це  – не6 контрольоване відхилення, що  зумовлене  недовиконанням  або пер евиконанням плану  виробництва продукції,  а не рівнем  на6 кладних  витрат.  Решта  відхилень  накладних витрат  вважаються конт рольован ими,  вон и  характ еризують  ефектив ність  ро боти менеджера  з управління витратами.

Інформація про відхилення від нормативів звичайно  не до6 водиться до зовнішніх  користувачів (акціонерів, інвесторів, по6 стачальників і т. ін.), а повідомляється лише  адміністрації. Якщо відхилення від нормативів відображають на рахунках  бухгалтерсь6 кого обліку, то їх включають  до звіту про фінансові результати центрів  відповідальності (центрів прибутку) лише  для  внутріш6 нього  використання (табл.  4.5).

Таб лиця  4.5

Звіт про фінансові результати (для внутрішнього використання)

 

Показник

Сума, грн

Продаж (чистий доход від реалізації)

50000

Нормативна собівартість реалізованої продукції

30000

Нормативна сума валового прибутку

20000

Відхилення від нормативів:

– матеріалів за кількістю

– матеріалів за ціною

– витрат праці

– рівня оплати праці

– накладних витрат за базою розподілу (обсягом)

– накладних витрат за ставкою розподілу (рівнем)

 

(100) (2000)

400 (380)

160

40

Разом відхилень від нормативів

(1880)