Перед м о в а

 

Організація ефективної діяльності будь6якого підприємства залежить від якості управління, яка багато в чому залежить від своєчасного  отримання менеджером  достовірної  інформації про стан  об’єкта  управління. Формування  та надання  такої  інфор6 мації  є одним  з основних  завдань  бухгалтерського обліку.

У міжнародній практиці  як  самостійні  види  бухгалтерського

обліку існують фінансовий, управлінський і податковий облік. У різних  країнах  рівень  розвитку і використання цих  видів  обліку не однаковий.  Так,  у багатьох  зарубіжних країнах  практично не існує  окремо  податкового  обліку,  а його функції  суміщені  з фінан6 совим  обліком.  В Україні,  як  і в Росії  та деяких  інших  країнах СН Д, практично відсутній  як  самостійний вид  управлінський облік. У той же час, за оцінками  спеціалістів, в економічно  роз6 винених  країнах  фірми  та компанії  90% робочого  часу та ресурсів у галузі  бухгалтерського обліку  витрачають на постановку та ве6 дення  управлінського обліку,  т оді як  на  традиційний фінансо6 вий облік витрачається лише залишкова частина [10, с. 8]. Щось подібне  за обсягом  і складом  облікових  робіт  можна  спостеріга6 ти й в Україні, але відсутність організаційного поділу обліку на фінансовий та управлінський значно  нівелює  ці процеси.  Такий стан можна пояснити і тим, що не всі керівники та спеціалісти підприємст в повною  мірою  вол одіють  методами  і прийомами управлінського контролю та аналізу, не усвідомлюють переваг їх використання у практичній діяльності.

У навчальному посібнику  наводиться конспективно зміст окремих  тем управлінського обліку та методика  розрахунків, що може  слугувати  базою для  вирішення практичних завдань.  Кож6 на тема включає, крім тексту лекції, питання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання.  До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу користувачам самостійно опановувати окремі методики  і контролювати рівень самопідго6 товки. Звичайно, для цього необхідно спочатку самостійно  роз6 в’язати кожне завдання,  навіть якщо на нього є відповідь у кінці розділу.

При   підгот ов ці  пос і бн и ка  а вт о р ом  ви ко ри с т ан о  з н а чну кількість  спеціальної літератури  як  вітчизняних, так  і зарубіж6 них  авторів,  список  якої  наведено  в кінці  посібника.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль6 ностей, але може бути корисним і практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.