Гл ава             4«СТАНДАРТ-КОСТ» ТА НОРМАТИВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ      

 

4.1 Загальна характеристика і основні принципи систем

«стандарт-кост» та нормативного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 

Система  «стандарт6кост»  виникла на початку  ХХ ст. у США. Це  був  один  з принципів наукового  менеджменту, запропонова6 ний  Ф.  Тейлором,  Г. Емерсоном та ін.

Перші згадки про систему стандарт6кост зустрічаються у книзі Г. Емерсона  «Продуктивність праці як основа оперативної роботи  і заробітної  плати».

Впе рше  повну  сис тему  норма тивн ого  в изна чення  ви т рат описав  у 1911  р. Ч.  Гаррісон.  У статтях  на тему  «Облік  собівар6 тості на допомогу  виробництву» (1918 р.)  він дав детальну  харак6 теристику цієї  системи.

У Радянському Союзі про систему «стандарт6кост» загово6 рили  у 1933  р. у зв’язку  з публікацією в перекладі  книги  Ч.  Гар6 рісона «Стандарт6кост». У 1934 р. було опубліковано російською мовою переклад  книги  другого  американського економіста  Т. Дауні

«Стандарт6кост  в системному обліку».

У 1931  р. Інститут техніки  управління зайнявся детальним вивченням можливостей практичного застосування системи «стан6 дарт6кост»  в СРСР. Великий внесок  у розв’язання  цієї проблеми зробили  радянські вчені Є.Г. Ліберман  та М.Х. Жебрак,  які розро6 били  на базі «стандарт6кост» систему  нормативного обліку  витрат.

Система  «стандарт6кост»  один  з важливих інструментів кон6

тролю  і управління витратами. Її характерні особливості:

– використання спеціальних рахунків  для  відображення на6 явних  відхилень;

– відсутність  документування відхилень,  оскільки  головне її завдання не реєструвати відхилення, а не допускати  їх або опе6 ративно  усувати.

Основні  цілі  застосування системи  «стандарт6кост»  у різних країнах  наведено  у табл.  4.1.

« Ста нд а рт-ко ст»  – ц е си стем а  ви мі р ю ва ння  о ц ін о ч ни х

розмірів  витрат  на будь6якій  ділянці  виробництва, тобто  тих, які


 

Таб лиця  4.1

Ранжування цілей  застосування системи «стандарт-кост» [19,  с.  106]

 

Цілі застосування системи

США

Канада

Японія

Англія

Управління витратами

1

1

1

2

Встановлення цін та цінова політика

2

3

2

1

Бюджетне планування і контроль

3

2

3

3

Підготовка фінансової звітності

4

4

4

4

 

повинні бути понесені при певних умовах. Вона дає можливість адміністрації визначити, скільки  продукт  по винен  коштувати підприємству (нормативні витрати  на його виробництво), скільки він  фактично коштує  (фактичні витрати) та причини  відхилень між цими витратами. Завдяки цьому менеджери  мають можливість контролювати витрати  і відповідно  реагувати  на  їх відхилення від нормативу (рис. 4.1).

 

Основними принципами системи  «стандарт6кост»  є:

1)  науково  обґрунтоване попереднє  нормування витрат;

2) роздільний облік  витрат  за нормативами та відхилень  від нормативів;

3) періодичний перегляд  нормативів при  зміні  умов  вироб6 ництва;

4) калькулювання собівартості  продукції  за нормативними і фактичними витратами;

5) систематичний контроль  і аналіз  відхилень  від нормативів за їх видами, місцями  виникнення, причинами; оперативне реа6 гування  на відхилення.

Система  «стандарт6кост»  і нормативний облік  витрат  мають

багато  спільних  рис:


– в основі  обох систем  є стандарти  (нормативи);

– обидві  підвищують якіст ь управління витратами шляхом виявлення відхилень  з використанням  сигнального документу6 ва нн я;

– обидві  використовуються для  бюджетування;

– відхилення відображаються на спеціальних рахунках;

– передбачають  можливість списання відхилень  на витрати періоду  та віднесення за рахунок  фінансових результатів.

 Система  «стандарт6кост» не передбачає  аналітичного обліку витрат  за об’єктами  калькуляції (видами продукції,  замовлення6 ми і т. ін.). Витрати  в межах стандартів  обліковують на єдиному рахунку і лише для обліку відхилень  від стандартів передбачають окремі рахунки, які у кінці звітного  періоду закривають у більшості випадків  рахунком  «Собівартість реалізації».  Така методика  значно полегшує  аналітичний облік  витрат.

Система  нормативного обліку  витрат  і калькулювання со6 бів арто сті  пере дбач ає  д етал ьний  анал ітич ний  облі к у  розр ізі об’єктів віднесення витрат за трьома складовими: за нормами, зміни  норм,  відхилення від  норм.  Фактична собівартість  ви го6 товленої  продукції  визначається як  алгебраїчна  сума  цих  складо6 вих. Така методика  обліку є більш трудомісткою та менш опера6 тивною  порівняно з системою  «стандарт6кост».