Практичні      завдання        

 

Завдання 3.1

Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного  напряму  діяльності,  які  використовують позамовний ме6 тод обліку  витрат  на виробництво.

Планові  показники витрат  діяльності цих підрозділів наве6 дено у таблиці:

 

 

Витрати

Підрозділ

№ 1

№ 2

№ 3

Витрати праці, люд.-год.

Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.-год.

Прямі витрати на матеріали, грн

Виробничі накладні витрати, грн

70000

20000

 

200000

280000

50000

65000

 

300000

360000

45000

50000

 

170000

81000

База розподілу виробничих

накладних витрат

маш.-год.

вартість

матеріалів

люд.-год.

Визначити:

1) ставки  розподілу  накладних витрат  для  кожного  підрозді6

лу на плановий період;

2) суму накладних витрат,  віднесених  на витрати  виробницт6 ва у звітному  періоді  по підрозділу  № 1, якщо  у ньому  виконува6 лися  три  замовлення з такими  витратами машинного  часу: замов6

лення  № 101 – 8000, № 202 – 6000  і № 303 – 5000  маш.6год.;

3) суму нерозподілених або зайво  розподілених накладних вит6 рат за підрозділом № 1, якщо  їх фактична сума склала  265000  грн.

 

Завдання 3.2*

Компанія «Вітрила» виконує  роботи  з виготовлення вітрил

для  яхт  за  індивідуальними замовленнями. Бюджет  на  наступ6 ний  рік передбачає  такі  витрати:


 

– прямі  витрати  праці,  год.

6000

– пряма  оплата  праці,  грн

30000

– оплата  непрямих витрат  праці,  грн

9000

– амортизація обладнання і приміщень,  грн

3000

– орендна  плата  і місцеві  податки,  грн

5000

– опалення,  освітлення, енергоносії,  грн

2000

– витрати  машинного  часу, год.

2000

– прямі  витрати  матеріалів,  грн

3000

– непрямі  витрати  матеріалів,  грн

500

– інші  непрямі  витрати,  грн

200

Компанія одержала  замовлення на виготовлення вітрил,  на ви6

конання якого  за попередніми розрахунками буде витрачено  15 год. прямих  витр ат  праці,  7 год. ма шинного  часу  та  мат еріалів  на суму  30 грн. Амортизація розподіляється у складі  непрямих витрат.

Визначити повні витрати  на виконання замовлення, якщо непрямі  витрати  розподіляються пропорційно прямим  витратам:

1) праці;

2) машинного  часу;

3) матеріалів.

Пояснити одержані  результати розрахунків.

 

Завдання 3.3

Мале  підприємство «Омега»  складається з трьох  виробни6 чих підрозділів та відділу  управління. Витрати  на управління роз6 поділяю т ь ся   мі ж   ви р о бн и чи м и   підр оз ді ла ми   пр опор ційн о кількості  працюючих.  Очікується, що в наступному місяці по6 казники непрямих витрат  будуть  мати  такі характеристики:

 

 

 

Показник витрат

 

Загально- господар- ські

Витрати підрозділів

Цех № 1

(підго-

товчий)

Цех № 2

(меха-

нічний)

Цех № 3

(скла-

дальний)

Відділ

управ-

ління

Орендна плата

5000

 

 

 

 

Електроенергія для

освітлення

4000

 

 

 

 

Електроенергія для

роботи обладнання

 

 

1500

 

 

Страхові платежі зі

страхування нерухомості

100

 

 

 

 

Прибирання приміщень

300

 

 

 

 

Амортизація обладнання

 

 

1000

 

 

Загальноцехові витрати

 

1000

1200

900

900

Площа приміщень, м2

 

800

1000

500

100


Кількість працюючих,  зайнятих безпосередньо у виробництві: це х №  1 – 6 чо л., №  2  – 9  чол ., №  3 – 5  чол.  Кож ен  з  ни х  у наступному місяці  повинен  відпрацювати 160 год. Ставки  опла6 ти праці  у цеху № 2 – 5 грн/год., а в цехах №№  1 і 3 – 4 грн/год. Все устаткування зосереджено у цеху № 2. Тривалість його вико6 ристання – 1200  год. за  місяць.

Розподілити непрямі  витр ати  між  окремими  підрозділами

та визначити планову  ставку  їх розподілу  на продукцію,  обравши для цього відповідну базу. Обґрунтувати застосовані  методи роз6 поділу.

 

Завдання 3.4

На  замовлення, що виконувалось послідовно  у трьох  вироб6 ничих  підрозділах,  понесено  такі  витрати:

 

 

Показник витрат

Цех

 

Разом

№ 1

№ 2

№ 3

Прямі витрати матеріалів, грн.

120

25

15

160

Прямі витрати праці, люд.-год.

20

15

25

60

Оплата праці, грн. за люд.-год.

5

7

6

х

Витрати маш.-год. на

замовлення

3

13

4

20

Непрямі витрати  розподіляються за такими  ставками:

цех №  1 – 3,50 грн на  1 люд.6год., цех №  2 – 6,00 грн  на  1 маш.6год.,

цех № 3 – 0,50 грн на 1 грн прямої  оплати  праці.

Визначити суму повних  витрат  на замовлення у розрізі  кож6 ного  підрозділу  та в цілому.

 

Завдання 3.5

Виробничі витрати  фірми «Буддеталь» за звітний  рік скла6 дають,  тис. грн:

 

 

 

Вид витрат

Цех

Загальні та

адміністра- тивні витрати

 

 

Разом

 

№ 1

 

№ 2

 

№ 3

Виробничі витрати:

Прямі витрати на матеріали

Пряма оплата праці

Непрямі витрати на матеріали Непрямі витрати на оплату праці Витрати на технічне обслуговування

 

450

120

40

80

 

100

80

30

70

 

50

50

10

60

 

10

60

50

 

600

250

90

270

50


 

Прод ов же ння

 

 

 

Вид витрат

Цех

Загальні

та адмі- ністратив- ні витрати

 

 

Разом

 

№ 1

 

№ 2

 

№ 3

Орендна плата і місцеві податки

Опалення і освітлення Страхування нерухомості Страхування обладнання Амортизація обладнання

100

20

10

10

120

100

20

10

10

120

Разом витрат

Інша інформація:

– площа виробничих приміщень,

м2

– використання обладнання,

маш.-год.

– розподіл витрат на технічне обслуговування, %

690

 

20000

 

5000

 

15

280

 

15000

 

15000

 

75

170

 

10000

 

5000

 

10

380

 

5000

 

 

1520

 

50000

 

25000

 

100

Усі прямі  витрати  праці  оплачуються з розрахунку 4 грн/год., адміністративний відділ  обслуговує  виробничі  підрозділи.

Необхідно  виконати розрахунки:

1) розподілити непрямі  витрати  між виробничими підрозді6 лами;

2) визначити ставки  розподілу  непрямих витрат  для  кожно6 го підрозділу,  використовуючи дві бази: прямі  витрати  праці (люд.6 год.) та час роботи  обладнання (маш.6год.);

3) розрахувати повну  суму  витрат  на  виконання замовлен6 ня,  що має  такі  показники витрат:

 

 

Показник витрат

Цех

 

Разом

№ 1

№ 2

№ 3

Прямі витрати праці, люд.-год.

4

4

2

10

Витрати часу на машинну

обробку, год.

3

2

3

8

Прямі витрати матеріалів, грн

40

12

8

60

 

Непрямі витрати  визначити на підставі  однієї  з баз та ста6 вок, розрахованих раніше (п. 2). Пояснити доцільність вибору даної  бази.

 

Завдання 3.6*

Підприємство «Вікторія» отримало  пропозицію укласти  кон6 тракт  на виготовлення 10000  вішалок  для  одягу.  Для  виконання


контракту необхідні  металевий провід  з розрахунку 1 м і тканини

0,3 м2   на одиницю  продукції.  На  підприємстві є достатній  запас цих  матеріалів  для  виконання замовлення:

 

 

Оцінка запасів

Металевий

провід, грн/м

Тканина,

грн/м2

Фактична собівартість закупівлі

2,20

1,00

Поточна ринкова вартість

2,50

1,10

Чиста ринкова вартість (або вартість

списання)

1,70

0,40

 

Металевий провід постійно використовується підприємством для  інших  замовлень,  і його запас  періодично  поновлюється. Тка6 нина  не може  бути  використана для  інших  робіт  і підлягає  спи6 санню  (якщо не буде прийнято замовлення).

Прямі  витрати  кваліфікованої праці  на виготовлення одиниці продукції  становлять 12 хв. та некваліфікованої – 6 хв. У  даний час підприємство не перевантажено замовленнями  і має  достат6 ню кількість  кваліфікованих  працівників, яким  зберігається оп6 лата навіть при відсутності замовлень,  і які можуть виконати це замовлення без шкоди для інших робіт. Некваліфікованих пра6 цівників  необхідно найняти спеціально  для виконання замов6 лення.  Оплата  кваліфікованої праці  – 7,5 грн/год.,  некваліфіко6 ваної  – 5 грн/год.

Непрямі витрати  підприємство розподіляє пропорційно пря6 мим  витратам  праці.  Планова  сума  непрямих витрат  на наступ6 ний  місяць,  коли  повинен  бути  виконаний контракт,  становить

50000  грн., а планові  прямі  витрати  праці  – 12500  год. Сума  не6 прямих  витрат  не збільшиться при  прийнятті нового  замовлен6 ня.

На кожне замовлення підприємство нараховує  12,5% при6 бутку  для  визначення орієнтовної вартості  контракту.

Визначити:

1) повні витрати  на замовлення і орієнтовну вартість (ціну) контракту за  традиційним методом  калькуляції собівартост і за обсягом  робіт;

2) мінімальну ціну, на яку можна погодитися при укладанні контракту і яка забезпечить беззбитковість виконання даного замовлення.

 

Завдання 3.7

Підприємство «Слава»  виробляє автопричепи за індивідуаль6 ними  замовленнями. На  наступний рік очікуються  такі витрати:


– прямі  витрати  матеріалів            50000  грн,

– непрямі  витрати  матеріалів        2000  грн,

– прямі  витрати  праці         17000  люд.6год.,

– пряма  оплата  праці          85000  грн,

– непряма  оплата  праці      25000  грн,

– амортизація обладнання та ін.      8000  грн,

– орендна  плата  і місцеві  податки           10000  грн,

– опалення,  освітлення, енергоносії          5000  грн,

– інші  непрямі  витрати       1000  грн,

– витрати  машинного  часу            3000 годин. Прямі  витрати  праці  оплачуються за  єдиною  погодинною

ставкою.

Визначити повні  витрати  на замовлення, для  виконання яко6

го необхідно  витратити:

– матеріалів  та комплектуючих на суму   1150  грн,

– прямих  витрат  праці        250  год.,

– витрат  машинного  часу 50 год. Обґрунтувати запропоновану (використану)  базу розподілу

непрямих витрат.

 

Завдання 3.8

Підприємство «Експрес» отримало  замовлення на друкарсь6 ку  роботу,  для  виконання якої  необхідно  прямих  витрат  матері6 алів – 4000  грн і прямих  витрат  на оплату  праці  – 3600  грн.

При  визначенні вартості  замовлення підприємство виходить

з бюджету  на наступний фінансовий рік, який  включає  такі  по6 казники (грн):

– обсяг  продажів  (вартість наданих  послуг) 196000

– прямі  матеріальні витрати           38000

– прямі  витрати  на оплату  праці 32000

– змінні  накладні  витрати 2400

– витрати  на рекламу          3000

– амортизація необоротних активів            27600

– адміністративні витрати   36000

– відсотки  за кредити  банків         8000

– операційний прибуток  до оподаткування         49000

Прямі  матеріальні витрати  на одержане  замовлення склада6

ються  з таких  елементів:

1. Пап ір  І  ґатунку  на  суму  1 200  грн  за  ціною  попе редніх закупівель. Цей  запас  постійно  поновлюється у зв’язку  з широ6 ким  використанням для  виконання інших  робіт. Поточна  вартість (ринкова ціна) такого  запасу  зросла  на 30%.


2. Папір  ІІ  ґатунку  на суму 2000 грн використовується рідко. Його запас є на складі як залишок попередньої  діяльності.  Через спеціальне   хімічне  покриття він  найближчим часом  стане  не6 при датн им  дл я  викорис тання  і б уде  с писа ний  ( якщо  не  б уде витрачений на  виконання запр опонованого  замовлення).

3. Картон  вищої  якості  на суму  500 грн також  є в наявності на складі підприємства і не може бути використаний для інших виробів.  Його  можна  дещо  рест аврувати,  витративши на це ще

130 грн і використати замість  іншої  сировини вартістю  640 грн.

4. Чорнило, фарба  та інші матеріали  на суму 300 грн за ціною закупівлі.  Ці матеріали  мають стабільні  ціни і постійно викорис6 товуються.

Визначити:

1) повну  собівартість  замовлення за вартістю  робіт  та ціну, яка  забезпечить підприємству відповідний рівень  прибутку;

2) мі ні мал ьну  ці ну  за мов лен ня,  н а яку  мо же  погод и ти ся підприємство, виходячи з релевантної вартості  матеріалів.

 

Завдання 3.9

Компанія «Сатурн» виробляє три  види  продукції  у двох  ви6 робничих  підрозділах (механічний і складальний цехи). Крім  того, компанія має  два допоміжні  підрозділи – відділи  технічного  об6 слуговування і адміністративний.

Планові  показники виробництва продукції  на наступний рік:

 

 

Показник

Вид продукції

ДНА

ДНК

ДНМ

Обсяг виробництва, од.

Витрати на одиницю продукції:

– прямі матеріальні, грн.

– прямі витрати на оплату праці, грн а) у механічному цеху

б) у складальному цеху

– витрати машинного часу, год.

4200

 

11

 

6

12

6

6900

 

14

 

4

3

3

1700

 

17

 

2

21

4

 

Непрямі витрати  заплановано в таких  обсягах:

 

 

 

Показник

Підрозділ

 

 

Разом

 

Механіч-

ний цех

 

Склада- льний цех

Відділ

тех. обслуго- вування

Адмі-

ністра- тивний відділ

Загальні витрати підрозділу,

грн

27660

19470

26650

16600

90380


 

 

Показник

Підрозділ

 

 

Разом

 

Механіч-

ний цех

 

Склада- льний цех

Відділ

тех. обслуго- вування

Адмі-

ністра- тивний відділ

Орендна плата, опалення,

освітлення, місцеві податки тощо

17000

Амортизація і страхування

обладнання

25000

Додаткова інформація:

– залишкова вартість обладнання, грн

– кількість працюючих,

чоловік

– площа приміщень, м2

 

150000

 

18

 

3600

 

75000

 

14

 

1400

 

45000

 

4

 

800

 

30000

 

4

 

1000

 

300000

 

40

 

6800

За попередніми підрахунками 70% витрат  відділу  технічного обслуговува ння  пов’яз ано  з робо тою  обладн ання  механ ічного цеху, а 30% – з роботою  складального цеху.

Визначити:

1) планові  норми  розподілу  (абсорбції) непрямих витрат:

а) до витрат  машинного  часу для  механічного  цеху;

б) у відсотках  до прямої  оплати  праці  для  складального цеху;

2) планову  собівартість  одиниці  продукції  кожного  виду.

 

Завдання 3.10

Підприємство «Металіст» виготовляє три види металевих виробів  у трьох  виробничих підрозділах.  План  на наступний рік

передбачає  такі витрати  на виробництво окремих  видів  продукції:

 

 

Показник

Код виробу

Х15

Х25

Х35

Обсяг виробництва, од.

Прямі витрати на одиницю продукції:

а) матеріалів, грн.

б) витрат праці, год.

– у цеху підготовки кваліфікованих робітників некваліфікованих робітників

– у механічному цеху

– у складальному цеху

в) витрат машинного часу в механічному цеху, маш.-год.

4000

 

70

 

3

6

1/2

2

2

3000

 

40

 

5

1

1/3

3

1,5

6000

 

90

 

2

3

1/3

4

2,5


Сума  непрямих витрат  визначена у таких  розмірах:

 

 

 

Показник

Підрозділ

 

 

Разом

 

Цех підго- товки

 

Меха- нічний цех

Скла-

даль- ний цех

 

Інже- нерний відділ

Адміні-

стратив- ний відділ

Загальна сума непрямих

витрат підрозділу, грн

154482

64316

58452

56000

34000

367250

Розподіл витрат допоміжних

підрозділів передбачено пропорційно обсягу послуг, наданих другим підрозділам,

%:

– інженерний відділ

– адміністративний відділ

 

 

20

55

 

 

45

10

 

 

35

20

 

 

(100)

15

 

 

– (100)

 

 

У цеху підготовки  праця кваліфікованих працівників опла6 чується  за  ставкою  8 грн  за  год., некваліфікованих –  5 грн  за годину. У механічному і складальному цехах праця всіх праців6 ників  оплачується за єдиною  ставкою  – 6 грн за год.

Підприємство застосовує  систему калькулювання собівар6 тості  з повним  розподілом непрямих витрат.

Визначити повні  витрати  на виробництво одиниці  продукції у кожному  цеху зокрема  і в цілому,  для  чого спочатку  розподіли6 ти непрямі  витрати  та розрахувати ставки  їх абсорбції.

 

Завдання 3.11

Підприємство «Тур6сервіс» виготовляє туристичне споряд6 ження  у трьох  цехах. Крім  того, воно  має  два відділи  загального при значення:  постачання та інженерний. За  звітний  період  за6 гал ь н ови ро б н ич і  ви т ра т и   п і дп р и єм ства   у  р озр ізі   окр е ми х підрозділів становили:

 

 

Показник діяльності та витрат

Основні центри

витрат

Відділ

поста-

чання

Інженер-

ний відділ

 

Разом

№ 1

№ 2

№ 3

Площа приміщень, м2

800

1100

1000

450

650

4000

Об’єм приміщень, м3

7200

10000

9000

3600

5200

35000

Витрати на електроенергію,

грн

250

200

150

75

125

800

Непряма оплата праці, грн

700

700

750

1600

3200

6950

Складські та транспортні

витрати, грн

125

75

100

225

375

900


 

 

Показник діяльності та витрат

Основні центри

витрат

Відділ

поста-

чання

Інженер-

ний відділ

 

Разом

№ 1

№ 2

№ 3

Орендна плата, грн

 

 

 

 

 

1800

Витрати на опалення

приміщень, грн

 

 

 

 

 

350

Прямі витрати праці,

люд.-год.

660

850

990

2500

 

Орендна  плата  відноситься на  центри  витрат  пропорцій но площі  приміщень,  витрати  на  опалення приміщень – пропор6 ційно їх об’єму (кубатурі). Витрати  відділів постачання та інже6 нерного поділяються на центри витрат за виробами  пропорційно прямим  витратам  праці  у цих  центрах.

Необхідно  визначити коефіцієнти розподілу виробничих на6 кладних витрат для кожного центру витрат за виробами, для чого спочатку  розподілити витрати  відділів  постачання та інженерно6 го з їх віднесенням на  основні  центри  витрат.

 

Завдання 3.12

Компанія «Консалтинг6Плюс» має два центри витрат за ви6 робами:  відділ  пошуку  інформації та відділ  підготовки  підсумко6 вих матеріалів.  Допоміжними підрозділами є відділ обробки  інфор6 мації та бібліотека. Витрати  допоміжних підрозділів облікову6 ються  комплексно, а потім  розподіляються і списуються на цен6 три  витрат  за виробами  пропорційно кількості  людино6годин пря6 мих витрат праці, віднесених  на замовлення. Ця ж база викори6 стовується і для  розподілу  накладних витрат  окремих  підрозділів на конкретні замовлення. Основними  видами  накладних витрат є орендна  плата,  комунальні платежі  та непрямі  витрати  на  оп6 лату  праці.  Орендна  плата  і комунальні платежі  розподіляються на чотири центри витрат пропорційно площі службових при6 міщень.  Непрямі витрати  на оплату  праці  нараховують за місцем їх виникнення. Основні  підрозділи займають  приміщення про6 щею по 400 м2   кожний,  відділ  обробки  інформації – 150, а бібліо6 тека  – 650 м2.

У звітному  періоді  відбулися такі господарські операції:

1. Прямі  витрати  праці  у відділі  пошуку  інформації на  за6 м ов л е нн я  №  1  – 80 , №  2  – 25 , №  3  – 16 0  л ю д .6 год . С т а вка оплати  праці  10 грн за люд.6год.


2. Прямі  витрати  праці  у відділі  підготовки  підсумкових ма6 теріалів  на замовлення № 1 – 20, № 2 – 10 і №  3 – 50 людино6 годин.  Ставка  оплати  праці  10 грн за люд.6год.

3. Сума  орендної  плати  за звітний  період  – 9500  грн.

4. Непрямі витрати  праці  становили:

– у відділі  пошуку  інформації        550 грн,

– у відділі  обробки  інформації       5000  грн,

– у бібліотеці             2125  грн.

5. Комунальні платежі  у звітному  періоді  – 700 грн.

6. Інші  виробничі  накладні  витрати  відділу  обробки  інфор6 мації  – 1400  грн, бібліотеки  – 180 грн.

Необхідно  визначити:

1) суму  прямих  витрат  за кожним  замовленням;

2) суму  накладних витрат  для  кожного  центру  витрат  (за виробами  і послугами);

3) коефіцієнти ро зподілу  на клад них  витрат  у кожном у з центрів  витрат  за виробами;

4) повну  собівартість  кожного  замовлення.

 

Завдання 3.13

Фірма  «Клон»  спеціалізується на виготовленні паперових копій.  В останній  день  червня  (неділю) після  обіду  виготовле6 но 1100 аркушів6копій. У цей час працював один чоловік, він відпрацював 4 год. Прямі  витр ати  матеріалів  на  аркуш6копію складають:  папір  – 1,2 коп., інші  матеріали  та електроенергія –

0,4  коп.

Інші  операційні витрати  фірми  за місяць  становили (грн):

– орендна  плата  за  приміщення   1200

– оренда  обладнання           600

– рекламні  витрати 500

– зарплата  директора           1400

– інші  операційні витрати   400

За  рік фірма  виготовляє 3 млн  аркушів6копій.  Прямі  витра6 ти праці  за рік становлять 7280  люд.6год., середня  оплата  праці  –

6 грн за людино6годину.

Необхідно  визначити:

1) загальну  суму  змінних  витрат  на роботу,  виконану в ос6

танній  день  червня;

2) загальну  суму прямих  витрат на оплату праці та суму інших операційних витрат  в цілому  за рік;

3) повну собівартість одного аркуша6копії за останній день червня  (неділю) і в середньому  за рік;


4) зробіть  висновок  про  доцільність роботи  копіювального центру  у неділю,  якщо  така  ситуація  типова,  а ціна  однієї  копії  –

5 коп.  за аркуш.

 

Завдання 3.14

Підприємство «Українські страви»  має такі показники діяль6

ності  за звітний  період,  грн:

– продажі       230000;

– прямі  матеріальні витрати           70000;

– пряма  оплата  праці          50000;

– постійні  виробничі  накладні  витрати 30000;

– змінні  витрати  на збут  продукції          25000;

– постійні  адміністративні витрати           15000;

– валовий  прибуток             50000;

– операційний прибуток  (збиток) (10000).

Уся  вироблена продукція р еалізована,  залишки матеріалів не змінилися.

Необхідно  скласти  звіт  про фінансові результати за методом

повної калькуляції та маржинальним методом (калькулюванням змінних  витрат), для  чого визначити відсутні  дані.  Розрахувати пок азники :  крит ичний  обсяг  реаліз ації,  запас  міцнос ті та  ко6 ефіцієнт  запасу  міцності.

 

Завдання 3.15

Медичний центр  «Здоров’я»  має  8 відділень,  лабораторію  і реєстратуру. У центрі  працюють  22 штатних  співробітники і до

10 помічників6добровольців з числа студентів6медиків, які про6 ходять клінічну практику. Останні працюють без оплати. Кількість відвідувань окремих  відділень  та їх витрати  наведені  у таблиці:

 

 

Відділення, вид витрат

Кількість

відвідувань пацієнтами

Витрати, грн

Оплата

праці

 

Інші

 

Разом

Педіатричне

Планування сім’ї Обслуговування дорослого населення

Догляду за хворими Психоневрологічне Соціальних служб Громадської охорони здоров’я Стоматологічне

5000

10000

2100

 

4000

1400

1500

2500

 

6400

40000

10000

60000

 

54000

30000

64000

10000

 

40000

16000

30000

32000

 

12000

16000

16000

20000

 

20000

56000

40000

92000

 

66000

46000

80000

30000

 

60000

Разом

32900

308000

162000

470000


 

Відділення, вид витрат

Кількість

відвідувань пацієнтами

Витрати, грн

Оплата

праці

 

Інші

 

Разом

Адміністративні витрати

Оренда приміщень Комунальні платежі Лабораторне обслуговування Прибирання приміщень Витрати на роботу реєстратури

 

76000

 

32000

 

14000

4000

72000

20000

18000

 

12000

6000

80000

72000

20000

50000

 

12000

20000

Усього

32900

430000

294000

724000

При  розподілі  витрат  необхідно  враховувати взаємні  послу6 ги одного відділення іншому. Так, у службі догляду  за хворими працюють  три  медичні  сестри  з однаковими ставками  оплати праці. Але одна з них обслуговує  лише відділення дорослого на6 селення,  друга  – приділяє приблизно однакову  увагу  педіатрич6 ному  відділенню  та  відділенню  планування сім’ї і лише  одна  з них  увесь  свій  час доглядає  за хворими.

У відділі  соціальних служб  працюють  два старших  спеціалі6 сти з оплатою 24000 грн кожному і один молодший  спеціаліст  з оплатою  16000  грн  за  рік.  Старші  спеціалісти приблизно  50% свого  робочого  час у проводять в інших  ві дділеннях,  н адаючи консультації (крім стоматологічного). Молодший спеціаліст  роз6 поділяє  свої послуги  приблизно порівну  між усіма  відділеннями (крім  стоматологічного).

У центрі  прийнято адміністративні витрати  розподіляти між в ідді ле н нями  пр оп орці йн о  ви т рат ам  н а  опл а т у  праці  у  ци х відділеннях. Орендна  плата,  комунальні платежі  та витрат и на

прибирання приміщень розподіляються пропорційно площі при6 міщень, зайнятих окремими  підрозділами, а витрати  на утри6 мання  реєстратури – пропорційно кількості  відвідувань.  Витра6 ти на утримання лабораторії розподіляють пропорційно витра6 там  людино6годин  на  виконання лабораторних досліджень  для пацієнтів  окремих  відділень:

 

 

Відділення і служба

 

Площа приміщень, м2

Послуги

лабораторії,

люд.-год.

Педіатричне

100

1000

Планування сім’ї

130

200

Обслуговування дорослого населення

180

2400


 

Прод ов же ння

 

 

Відділення і служба

 

Площа приміщень, м2

Послуги

лабораторії,

люд.-год.

Догляду за хворими

30

100

Психоневрологічне

100

Соціальних служб

50

Громадської охорони здоров’я

110

100

Стоматологічне

100

200

Адміністрація

50

Реєстратура

30

Лабораторія

120

Разом

1000

4000

Необхідно, застосовуючи послідовно  ступінчасту процедуру розподілу  витрат  центрів  витрат  за послугами  на центри  витрат за виробами, визначити повну суму витрат кожного з основних відділень  (центрів витрат  за виробами) та середню  суму  витрат на одне  відвідування пацієнтами кожного  відділення.

На  підставі  виконаного аналізу  запропонувати можливі  роз6 міри  оплати  за відвідування центру  «Здоров’я»  для  окремих  груп пацієнтів,  враховуючи,  що центр  є неприбутковою організацією.

 

Завдання 3.16

Підприємство «Арзамас»  виробляє два  види  продукції:  А і

Б.  Загальновиробничі витрати  розподіляються на окремі  вироби за плановою  ставкою  8 грн на одну  людино6годину  прямих  вит6 рат робочого часу. Для обліку запасів на підприємстві викорис6 товують  метод ФІФО.

На  початок  місяця  на  підприємстві були  залишки матер іа6 лів:  №  1 – 1000  кг  на  суму  12000  грн, №  2 – 2000  кг на  суму

8000  грн.

У звітному  місяці  відбулися такі  господарські операції:

1. Зі складу  відпущено  на виготовлення 1000  од. продукції  А

матеріалу  № 1 – 750 кг і матеріалу  № 2 – 900 кг.

2. На  виготовлення 2000  од. продукції  Б  зі складу  відпущено матеріалу  № 2 у кількості  1000  кг.

3. На  виготовленні продукції  А відпрацьовано 375 люд.6год., а продукції  Б  – 300 люд.6год.  при  середній  оплаті  7 грн за  одну людино6годину.

4. Закуплено додатково  2000 кг матеріалу  № 1 за ціною 13 грн за 1 кг та 1000  кг матеріалу  № 2 за ціною  4,25 грн за 1 кг.


матеріалу  № 1.

6. Фактична сума  накладних виробничих витрат  склала  за місяць  5400  грн (списати з кредиту  рахунків  різних  активів).

7. Віднесено  загальновиробничих витрат  за плановими нор6 мами  (суми визначити):

– на виробництво продукції  А;

– на  виробництво продукції  Б.

8. Закінчено обробкою  і направлено на  склад  готової  про6 дукції  800  виробів  А та 1500  виробів  Б  (для  закінчення неза6 вер ш еного  виробн ицтва  продукції  А необхі дно  ще  витра т ити

70 люд.6год.,  а продукції  Б  – 50 люд.6год.).

9. Списана  фактична собівартість  1000  одиниць  реалізова6 ної готової  продукції  Б.

Необхідно  визначити:

1) кореспонденцію рахунків за наведеними господарськими операціями;

2) суму  кожної  господарської операції  і зробити  схематичні записи  операцій  на Т6рахунках;

3) собівартість  залишку  продукції  на складі  (за її видами).

 

Завдання 3.17

Підприємство «Орільське» мало такі початкові  залишки на рахунках:  матеріали  – 15000  грн, готова  продукція – 20000  грн.

Фактична сума загальновиробничих витрат  за звітний  місяць склала 57000 грн. Розподіляють їх за допомогою річного коефі6 цієнта,  розрахованого до заробітної  плати  виробничих робітників, яка за планом на рік складає 400000 грн при плановому обсязі загальновиробничих витрат  600000  грн.

На  кінець  місяця  незакінченим залишилося одне  замовлен6

ня, на яке витрачено  125 люд.6год. прямих  витрат праці, 2000 грн оплати  праці  і 8000  грн матеріалів.

За  місяць  витрачено  на виробництво: матеріалів  на 90000  грн,

2500 люд.6год. прямої праці, непряма  зарплата  склала 10000 грн. Фактично виплачено зарплати у звітному  місяці  52000  грн.  Усі фактичні витрати  звітного  місяця  розподілені.

Собівартість виробленої готової  продукції  у звітному  місяці склала  180000  грн.

Залишки на кінець  місяця  на рахунках  склали:  матеріали  –

20000  грн,  готова  продукція – 15000  грн, розрахунки з оплати праці  – 3000  грн.


Необхідно  визначити:

1) вартість  придбаних за звітний  місяць  матеріалів;

2) собівартість  реалізованої продукції;

3) суму  нарахованої оплати  праці  виробничим робітникам

(прямої зарплати);

4) розподілені загальновиробничі витрати;

5) поч атковий  за лишок  на  ра хунку  розр ахунків  з  оплати праці;

6) с ум у  нез ав ер ше ного  ви р об ни цт ва  на  п оч ат ок  і кі не ць мі сяця;

7) відхилення фактичних загальновиробничих витрат  від планово6розподілених.

На  підс таві  про веде них  розр ахун ків  необ хідн о ви кона ти

відповідні записи на рахунках: «Матеріали», «Основне виробниц6 тво»,  «Готова  продукція», «Розрахунки з оплати  праці»,  «Со6 бівартість  реалізованої продукції»,  «Загальновиробничі витрати».

 

Завдання 3.18

Підприємство «Дизель» виробляє продукцію  за послідовною технологією  у трьох  виробничи х підрозділах.  Керівництво має таку інформацію про нормативні витрати  на даний  вид продукції:

 

 

Показник витрат

Підрозділ

№ 1

№ 2

№ 3

Обсяг виробництва, од.

Прямі витрати на матеріали:

– кількість, кг/од.

– вартість, грн/од.

Витрати машинного часу, маш.-год./од.

Прямі витрати праці:

– кількість, люд.-год./од.

– оплата 1 люд.-год., грн.

Планові виробничі накладні витрати, грн

База розподілу накладних витрат

14000

 

8

12

0,20

 

3

4,00

27300 людино- години

14000

 

10

13

0,35

 

4

3,85

25480 машино- години

14000

 

0,4

 

5

4,10

24395 сума зарплати

 

Визначити:

1) коефіцієнти (ставки) розподілу  накладних витрат  для кож6

ного  підрозділу  зокрема;

2) собівартість  виробництва продукції  у кожному  підрозділі та в цілому  по підприємству;

3) ціну  реалізації  продукції,  якщо  бажана  норма  прибутку

30% до повної  виробничої собівартості.


Завдання 3.19

Підприємство «Олександрівське» виробляє два види про6 дукції в одному підрозділі. Виробничі накладні  витрати  розподі6 ляються  пропорційно прямим  витратам  праці  в людино6годинах. Їх загальна  сума  за планом  38280  грн.

Нормативні та фактичні витрати  виробництва у звіт ному періоді  становили:

 

 

 

Показник

Продукція

А

Б

За

планом

 

Фактично

За

планом

 

Фактично

Обсяг виробництва, од.

7000

7200

6000

5800

Прямі витрати матеріалів, кг/од.

6

6,5

5

4,5

Ціна матеріалів, грн/кг

3,50

3,40

5,60

5,60

Прямі витрати праці, люд.-год./од.

0,40

0,50

0,50

0,45

Оплата праці, грн/люд.-год.

4,50

4,50

4,00

4,00

 

Необхідно  визначити:

1) ставку  розподілу  виробничих накладних витрат;

2) нормативну та фактично розподілену суму накладних витрат;

3) нормативну та фактичну виробничу собівартість  одиниці кожного  виробу.

 

Завдання 3.20*

Підприємство «Підгороднянське», що застосовує  попроцес6 ний метод обліку витрат і калькулювання собівартості  методом умовних  еквівалентних одиниць,  має  такі  показники діяльності за звітний  період:

 

 

Показник

На початок

періоду

За звітний

період

На кінець

періоду

Незавершене виробництво, од.

10000

100000

30000

Рівень готовності незавершеного

виробництва, %

– за матеріалами

– за витратами на обробку

 

 

100

20

 

 

 

100

33,33

Вартість незавершеного

виробництва:

– за матеріалами

– за витратами на обробку

 

 

22000

4500

 

 

198000

158400

 

 

?

?

Разом

26500

356400

?

Передано на склад готової

продукції, од.

 

80000

 


Необхідно визначити за методом середньозваженої собівар6 тості та за методом  ФІФО:

1) кількість  умовних еквівалентних одиниць  готової про6 дукції;

2) собівартість  однієї  умовної  еквівалентної одиниці;

3) собівартість  готової  продукції  та  незавершеного вир об6 ництва  на кінець  періоду.

 

Завдання 3.21

У звітному періоді було запущено у виробництво 47500 од. продукції, з яких на кінець періоду залишилися не повністю об6 роблені  6200  од. Продукція у залишках незавершеного ви роб6 ництва закінчена  обробкою на 60%. Матеріали відпущені у ви6 робництво на  початку  періоду.  Залишків  незавершеного вироб6 ництва  на початок  періоду  не було.  Витрати  обробки  формува6 лися  рівномірно протягом  всього  періоду.  Протягом виробничо6 го періоду  жодна  одиниця продукції  не була  втрачена  або забра6 кована.  Затрати виробництва за звітний  період  склали:  матеріа6 лів – 712500  грн, витрати  обробки  – 900400  грн.

Необхідно  визначити:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  готової продукції за методом  середньої  собівартості:

а) за матеріальними витратами;

б) за витратами обробки;

2) собівартість  умовної  одиниці  та всієї  готової  продукції;

3) собівартість  незавершеного виробництва на кінець  періоду.

 

Завдання 3.22*

На початок звітного місяця  залишки незавершеного вироб6 ництва  підприємства «Терек»  склали  6200 од., на які матеріали витрачені  повністю,  а за витратами обробки  готовність  станови6 ла 50%. Вартість  незавершеного виробництва  на початок  місяця: за  витратами матеріалів  – 93000  грн,  за  витратами обробки  –

62000  грн.

Протягом місяця  почато  виробництво 57500  виробів,  з яких

5000  од. залишилися незакінченими на  кінець  місяця.  Матеріа6 ли  на всі вироби  витрачено  сповна,  а обробку  виконано  на 45%. За  місяць  витрачено  на  виготовлення продукції:  матеріалів  –

862500  грн, витрат  обробки  – 1095000  грн.

Необхідно  визначити:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  готової продукції

(за  методом  середньої  собівартості):


а) за матеріальними витратами;

б) за витратами обробки;

2) собівартість  умовної еталонної  одиниці та всієї готової продукції;

3) собівартість  незавершеного виробництва на кінець  звітного місяця.

 

Завдання 3.23*

На  початок  звітного  періоду  у виробництві підприємства

«Петак»  знаходилося 1000  незавершених виробів,  на  які  витра6 чено в минулому періоді  матеріалів  на 4200  грн та витрат  оброб6 ки  – на  3300  грн.  Матеріали видано  на  всі вироби  повністю,  а обр обку  завершено  на 60%.

У  звітном у періоді  розпочат о виробництво 5000  од. про6 дукції,  з яких  закінчено  обробкою  3000  од. Усього  на склад  здано

4000 готових виробів. На незавершену продукцію матеріали  вит6 рачено  повністю,  а витрати  обробки  – на 60%. Усього  за звітний період  витрачено  матеріалів  на суму 20000 грн, а витрат  обробки  – на 23000  грн.

Необхідно  визначити:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  готової продукції за методом  ФІФО за елементами витрат;

2) собівартість  одиниці  готової  продукції:

а) початої  виробництвом у минулому періоді;

б) початої  і закінченої  виробництвом у звітному  періоді;

3) собівартість  всієї  готової  продукції  та незавершеного ви6 робництва на кінець  періоду.

 

Завдання 3.24

Підприємство «Пластик» виготовляє пластикові пляшки для розливу  мінеральної газованої  води. Виробництво послідовне, складається з двох процесів: виготовлення преформ,  видування пляшок. Усі вихідні матеріали витрачаються у першому процесі, додаткові  витрати  розподіляються рівномірно.

На  початок  звітного  періоду  у незавершеному виробництві

першого  процесу  знаходилося 8500  од. напівфабрикатів. Вартість витрачених на них  матеріалів  становила 921,40  грн, витрат  об6 робки  – 707 грн.  Ступінь  завершеності обробки  досяг  30%.

У звітному  періоді почато виробництво 122600 преформ.  Витра6 ти у першому  процесі  становили:  основні  матеріали  – 14286,20  грн, пряма  оплата  праці  – 3952  гр н, загальновиробничі (накладні)


вит рати  списані  на  основне  ви робництво   за  ставкою  160%  до прямої  оплати  праці.

На  кінець  звітного  періоду  у незавершеному виробництві пер шого  процесу  знаходилося 6800  преформ,  ступінь  завер ше6 ності  яких  за витратами обробки  становив  50%.

Необхідно  визначити за методами  середньозваженої собівар6 тості та ФІФО:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  готової продукції пер шого  процесу;

2) собівартість  умовної  еквівалентної одиниці  такої продукції;

3) собівартість  готової  продукції  першого  процесу  (преформ)

та незавершеного виробництва  на кінець  звітного  періоду.

 

Завдання 3.25

Залишок  незавершеного виробництва підприємства «Аракс» на початок  періоду  становив  – 5 од. продукції,  на які  витрачено матеріалів  на суму 5000 грн (100% потреби) та витрат  обробки  на суму 7500  грн (50%  нормативу).

У  з вітн ому  періо ді р озпо чато  виро бниц тво  1 5 но вих  ви6 робів.  Незавершене виробництво на  кінець  місяця  становило –

6  оди ниц ь п род укції , н а які  мат ері али  ви тра че ні  пов ніс т ю, а витрати  обробки  – на 50%. Загальні витрати  на  виробництво у звітному  місяці  становили:  мат еріалів  – 15750  грн,  витрат  об6 робки  – 44945  грн.

Необхідно  визначити:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  готової продукції за методом  середньої  собівартості;

2) собівартість  умовної  еквівалентної одиниці  готової  про6 дукції;

3) собівартість  готової  продукції  і незавершеного виробниц6 тва  на  кінець  періоду;

4) кількість  умовних еквівалентних одиниць  готової про6 дукції, собівартість  готової продукції та незавершеного вироб6 ництва  за методом  ФІФО.

 

Завдання 3.26

Підприємство «Астра»  виробляє пластмасові іграшки  у двох

цехах, застосовуючи послідовну  технологію  обробки.  Усі  матері6 али витрачаються у цеху формовки, а витрати  на обробку (кон6 версійні) мають  місце  в обох цехах. Витрати  на обробку  включа6 ют ь пряму  заробітну  плату  та  загальногосподарські (накладні виробничі) витрати.  Закінчені обробкою  напівфабрикати з пер6


шого цеху передаються у цех № 2, звідки готова продукція над6 ходить  на склад.

За звітний  місяць  цех № 1 має  такі  показники роботи:

1. За  кількістю  виробів

1) незакінчене виробництво на початок  місяця   10000 од.;

2) почато  обробкою  у звітному  місяці     40000 од.;

3) закінчено  обробкою  і передано  у цех № 2      48000 од.;

4) незакінчене виробни цтво  на кінець  місяця

(обробка  виконана  на 50%)           2000  од.

2. За  сумою  витрат,  грн.

1) незавершене виробництво на початок  місяця:

– основні  матеріали             4000

– витрати  на обробку  (40%  готовності) 1110

2) витрати  звітного  місяця:

– основні  матеріали             22000

– витрати  на обробку          18000

Необхідно  визначити кількість  умовних  еквівалентних оди6 ниць  готової  продукції,  собівартість  одиниці  готової  продукції (за елементами витрат  і всього), собівартість  всього  випуску  го6 тової продукції та незавершеного виробництва на кінець місяця методами  середньозваженої собівартості  та ФІФО.

 

Завдання 3.27

Фірма  «Апельсин» виробляє фруктові соки. На  початок  міся6 ця було у незавершеному виробництві 4250 од. продукції.  Усі фрук6 ти відпущені  у виробництво, витрати  на обробку  склали  70% готов6 ності. Витрати  на незавершене виробництво складали: матеріали –

4607 грн, обробка  – 3535 грн. Протягом місяця  відпущено  у вироб6 ництво матеріалів на 61300 од. продукції вартістю 71431 грн. Прямі витрати  на оплату  праці  склали  19760  грн, накладні  витрати  спи6 сані на виробництво за нормою  160% від прямих  витрат  на оплату праці.  На  кінець  місяця  у виробництві залишилося 3400  од. неза6 вершеної  продукції,  обробку  яких  виконано  на 50%.

Необхідно  визначити:

1) собівартість  одиниці  пр одукції,  використовуючи методи середньозваженої собівартості  та ФІФО;

2) собівартість  готової  продукції;

3) вартість  незавершеного виробництва на  кінець  місяця.

 

Завдання 3.28

Підприємство «Амурське»  використовує попроцесну сис6 тему  обліку  витрат  з розрахунком умовних  еквівалентних оди6


ниць  продукції.  За звітний  пер іод почато  обробкою  180000  од. продукції,  закінчено  і передано  на склад  готової  продукції  200000 од. Залишки  незавершеного виробництва становили:

 

 

Залишки незавершеного виробництва

 

Кількість одиниць

Відсоток готовності

за витратами

матеріалів

за витратами

обробки

На початок періоду

40000

60

35

На кінець періоду

20000

75

40

Визначити кількість  умовних еквівалентних одиниць про6 дукції  за звітний  період  методами  середньозваженої собівартості та ФІФО.

 

Завдання 3.29

Підприємство «Придніпровське» виготовляє продукцію, що проходить послідовну обробку у двох підрозділах. У підрозділі  № 1 незавершене виробництво на початок місяця складало  7000 од. продукції,  а на кінець  місяця  – 12000  од. За  місяць  виготовлено і передано на склад 185000 од. готової продукції.  Витрати  на ви6 робництво  склали:

 

Період

Матеріали

Витрати обробки

Незавершене виробництво на початок

місяця, грн

3040

6540

Ступінь готовності, %

100

45

За звітний місяць, грн

60000

430000

Незавершене виробництво на кінець

місяця – ступінь готовності, %

100

40

Необхід но  визначити, використову ючи  методи  се редньо6 зваженої  собівартості  на ФІФО:

1) кількість  умовних  еквівалентних одиниць  продукції  за звітний  період;

2) собівартість  умовної  еквівалентної одиниці  продукції;

3) собівартість  готової  продукції  та  незавершеного вир об6 ництва  на  кінець  місяця.

 

Завдання 3.30*

Підприємство «Балка» вир обляє  і реалізує  один  вид  про6 дукції.  Показники його  роботи  за перші  два  місяці  нового  р оку такі:


 

Показник

Січень

Лютий

Обсяг виробництва, од.

1500

1000

Обсяг реалізації, од.

1000

1200

Ціна реалізації, грн за од.

130

130

Змінні виробничі витрати на одиницю

продукції, грн

70

70

Постійні виробничі накладні витрати, грн

46000

46000

Постійні адміністративні витрати, грн

20000

20000

 

Залишків готової продукції  на початок року не було. Реалі6 зована  продукція оцінюється при  її вибутті  за методом  ФІФО (за ціною  перших  надходжень).

Необхідно:

1) скласти  звіт  про  прибутки та збитки  підприємства за ко6 жен  місяць,  зокрема  методом  повного  розподілу  витрат  і мето6 дом маржинального калькулювання змінних  витрат;

2) дати  коментар  одержаних  результатів.

 

Завдання 3.31

Підприємство «Дунайське» виробляє і реалізує  два види  про6 дукції (А і Б).  Облік  запасів  ведеться  на підприємстві за середньо6 зваженою  оцінкою.  Залишків готової  продукції  на початок  року не було.  Результати діяльності за січень  і лютий  наведено  в таб6 лиці:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

Обсяг виробництва, од.

– січень

– лютий

 

400

450

 

500

600

Обсяг реалізації, од.

– січень

– лютий

 

350

450

 

400

650

Ціна реалізації, грн. за од.

30

25

Змінні витрати на одиницю продукції, грн:

– пряма оплата праці

– прямі витрати матеріалів

–змінні виробничі накладні витрати

 

4

10

5

 

5

7

3

Разом змінних витрат на одиницю продукції

19

15

 

Сума  постійних  накладних витрат  у січні становила 3850 грн, у лютому  – 3500  грн. Їх прийнято розподіляти пропорційно пря6 мим  витратам  на оплату  праці.


Необхідно:

1) скласти  звіти  за січень  і лютий  про  фінансові  результати діяльності підприємства з повним  розподілом витрат  і з кальку6 люванням змінних  витрат  та оцінити  залишки готової  продукції на  кінець  місяця;

2) дати  економічну  оцінку  одержаних  результатів.

 

Відп ов іді      на       п ра кт ич н і  за в да ння

 

Завдання 3.2* («Вітрила»)

У  першу  чергу  треба  всі витрати  поділити  на прямі  та не6 прямі:

– прямі  30000  + 3000 = 33000  грн (оплата  праці  і матеріали),

– непрямі  9000 + 3000 + 5000 + 2000 + 500 + 200 = 19700  грн

(усі  інші).

Прямі  витрати  на замовлення:

– матеріали    30 грн

– оплата  праці          15 год. (30000 грн. : 6000  год.) = 75 грн. Ставка  абсорбції  (розподілу) непрямих витрат:

а) на одну  людино6годину

19700  :  6000  = 3,28 грн;

б) на  одну  машино6годину

19700  :  2000  = 9,85 грн;

в) на 1 грн прямих  витрат  матеріалів

19700  :  3000  = 6,57 грн. Повні  витрати  на  замовлення:

а) при  розподілі  непрямих витрат  пропорційно прямим  вит6

ратам  праці

30 + 75 + 15 3,28 = 154,2 грн;

б) при  розподілі  непрямих витрат  пропорційно витратам  ма6 ши нного  часу

30 + 75 + 7 9,85 = 173,95  грн;

в) при  розподілі  непрямих витрат  пропорційно прямим  вит6 ратам  матеріалів

30 + 75 + 30 6,57 = 215,10 грн.

Сума  повних  витрат,  що відносяться на  замовлення, зале6 жить  від прийнятого методу  розподілу  непрямих витрат.  Різниця між сумою непрямих витрат, що припадають на замовлення, за6 лежить  від співвідношення показників трудомісткості, матеріа6 ломісткості та машиномісткості окремого  замовлення.


Завдання 3.6* («Вікторія»)

1. Калькуляція повної  собівартості  за обсягом  робіт:

а) матеріали

– металевий провід  10000 од. 1 м/од. 2,20 грн/м = 22000 грн;

– тканина                   10000 од. 0,3 м2/од. 1 грн/м2  = 3000 грн;

б) оплата  праці

– кваліфікованої 10000 од. 12/60 год. 7,50 грн/год.= 15000 грн;

– некваліфікованої 10000 од. 6/60 год. 5 грн/год. = 5000 грн;

в) непрямі  витрати  10000 од. 18/60 год. 50000/12500 грн/год. =

= 12000  грн.

Разом  повних  витрат                                                  57000  грн. г) надбавка  12,5% від суми  витрат                          7125  грн. Орієнтовна вартість  замовлення                         64125  грн.

2. Релевантні витрати  на виконання контракту:

а) матеріали

– металевий провід  10000 од. 1 м/од. 2,50 грн/м = 25000 грн;

– тканина                10000 од. 0,3 м2/од. 0,4 грн/м2  = 1200 грн;

б) оплата  праці

– кваліфікованої (витрати нерелевантні)

– некваліфікованої 10000 од. 6/60 год. 5 грн/год. = 5000 грн. Разом  релевантних витрат  (мінімальна тендерна  вартість

контракту,  на яку  можна  погодитися)                      31200  грн.

 

Завдання 3.20*  («Підгороднянське»)

Метод середньозваженої собівартості

Матеріали      Витрати  обробки

Г П             80000  од.                   80000                    80000

НЗВ кін.  30000  од.                   30000                    10000

Ум.  екв. од.   110000            90000

 

Витрати: 

на  початок    22000 4500

за  місяць        198000            158400

Разом 220000            +          162900 = 382900

 

Собівартість ум.екв.од.                    2,00    +          1,81 = 3,81  грн. Собівартість ГП    80000          3,81 =             304800

Собівартість НЗВ кін.           60000 +          18100  =    78100

382900

Метод  ФІФО

НЗВ поч.        10000  од.       10000 2000

ГП звіт.  періоду  80000  од.             80000 80000

НЗВ кін.         30000  од.       30000 10000

Ум.  екв.  од. ГП        100000            88000


Витрати  звітного  періоду 198000  + 158400  = 356400

Собівартість ум. екв. од. за звіт.пер.  1,98 + 1,80   =   3,78 грн. Собівартість ГП (почата і закінчена  в цьому періоді)

80000  – 10000  = 70000  од.; 70000 од. 3,78 грн/од. = 264600

Собівартість НЗВ кін. періоду         59400  + 18000  = 77400

Разом 342000

Витрати  на прод. минулого  періоду:

Витрати  по НЗВ поч.          22000 + 4500 = 26500

Поточні  витрати  звітного  періоду           8000  1,80 = 14400

Разом 22000  + 18900  = 40900

Собівартість ум. екв. од.прод.мин.пер.  2,20 + 1,89 = 4,09

Собівартість ГП, початої  в мин.  періоді   40900

Собівартість всієї  ГП           264600  + 40900  = 305500

Перевірка       26500  + 356400  – 305500  = 77400

 

 

Завдання 3.22* («Терек»)

 

Кількість умовних

еталонних одиниць  ГП: НЗВ на початок 

Матеріали Витрати  обробки

 

(закінчене у звіт.місяці)        6200    6200

Готові вироби  (57500  – 5000)        52500 52500

НЗВ на кінець  (5000  од.)    5000    2250

Разом 63700 60950

Витрати:

НЗВ на початок  місяця        93000  +          62000 =   155000

Витрати  звітного  місяця    862500  + 1157000  = 2019500

Разом 955500 +  1219000 =  2174500

Собівартість умовної  еталонної  одиниці  ГП 15,00 + 20,00 = 35,00

Собівартість ГП        (52500  + 6200) 35,00 = 2054500  грн. Собівартість НЗВ на кінець  місяця  75000   + 45000  = 120000

2174500

 

Завдання 3.23* («Петак»)

1. Розрахунок еквівалентних одиниць  готової  продукції  за звітний  місяць:

Матеріали Витрати  обробки

Готова  продукція звітного  місяця             4000    4000

НЗВ на початок  (матеріали – 100%, обробка  – 60%)

1000  од. (–) 1000       600


НЗВ на кінець  (матеріали – 100%, обробка  – 60%)

2000  од. (+)  2000     1200

Разом  ум. екв. од. ГП за звітний  місяць   5000    4600

2. Витрати  на виробництво у звітн.  місяці

20000  + 23000  = 43000

Собівартість ум. еталонної  од. ГП             4,00 + 5,00      = 9,00

3. Собівартість ГП, початої  виробн.  у минулому періоді

Вартість  НЗВ на початок  періоду             4200  + 3300   = 7500

Витрати  звітн.  періоду  на доробку  НЗВ            0 + 2000  = 2000

Разом 4200  + 5300  = 9500

Собівартість од. продукції  з НЗВ   4,20  +  5,30   = 9,50

4. Собівартість усієї  готової  продукції:

а) початої  в минулому  періоді       1000    9,50 = 9500 б) початої  у звітному  періоді            3000    9,00 = 27000

Разом 4000 од. на 36500 грн.

5. Собівартість незавершеного виробництва на кінець  періоду

8000  + 6000  = 14000

Пе рев ірка:  НЗВ по ч.. +  Вит р.  зв . п ер.  – НЗВ кі н.  =  С о6 біварт.  гот. прод.

7500  + 43000  – 14000  = 36500  грн. (правильно)

 

Завдання 3.30* («Балка»)

Розрахунок фактичної повної  собівартості  одиниці  продукції:

 

 

Показник

За повною собівартістю

І

ІІ

1. Обсяг виробництва, од.

1500

1000

2. Витрати на виробництво, грн

– змінні (ряд. 1 700 грн)

– постійні виробничі накладні

 

105000

46000

 

70000

46000

Разом

151000

116000

3. Фактична повна собівартість одиниці

продукції, грн. (ряд. 2 : ряд. 1)

100,67

116,00

 

Звіт  про фінансові  результати

 

 

Показник

За повною

собівартістю

За змінними

витратами

І

ІІ

І

ІІ

1. Обсяг реалізації, од.

2. Доход від реалізації, грн

(ряд. 1 130 грн.)

3. Собівартість реалізованої продукції

1000

130000

 

100666

1200

156000

 

131535

1000

130000

 

1200

156000

 


 

Прод ов же ння

 

 

Показник

За повною

собівартістю

За змінними

витратами

І

ІІ

І

ІІ

Змінні витрати на реалізовану продукцію

4. Валовий прибуток

Маржинальний доход

5. Операційні витрати

Постійні витрати

29334

20000

24465

20000

70000

60000

66000

84000

72000

66000

6. Операційний прибуток (збиток)

9334

4465

(6000)

6000

 

Таким  чином,  при  використанні методу калькулювання повної собівартості  підприємство одержало  прибуток  за 2 місяці  13,8 тис. грн, а при  калькулюванні за методом  змінних  витрат  – прибуток дорівнює  нулю.  Пояснюється це тим, що в першому  випадку  час6

 

тина  постійних  виробничих витрат  ( 46000

1000 

300 

13800 грн. ) віднесе6

 

на  на  собівартіс ть  нереалізованої продукції  і буде  показана  у

звітності  в наступні  періоди.  Метод  калькулювання змінних  вит6 рат  більш  реально  відображає фінансові результати за  кожний звіт ний  період.