Те ст и           

 

1. Залежно від вихідних  даних  та методики  розрахунку каль- куляції  поділяють:

а) на планові  і звітні;

б) місячні  і квартальні;

в) повні  і неповні;

г) цехові  та загальногосподарські.

 

2. За періодом діяльності,  витрати  якого включені  до собівар- тості, калькуляції поділяють:

а) на планові  і звітні;

б) місячні  і квартальні;

в) повні  і неповні;

г) цехові  та загальногосподарські.

 

3. За складом елементів  витрат,  що включені  до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові  і звітні;

б) місячні  і квартальні;

в) повні  і неповні;

г) цехові  та загальногосподарські.

 

4. Як називають  калькуляцію, яку  складають  після закінчення звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана  (провізорна);

г) фактична?

 

5. Як називають  калькуляцію, яку  складають  до закінчення звітного періоду на підставі фактичних  даних про витрати і вихід продукції  за минулий  час з початку  періоду та очікуваних  даних  про витрати  і вихід продукції  до кінця  звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана  (провізорна);

г) фактична?

 

6. Як  називають  калькул яцію,  я ку  скла дають  до початку звітного періоду:

а) планова;


б) нормативна;

в) очікувана  (провізорна);

г) фактична?

 

7. Вид продукції,  стадія  виробництва,  замовлення,  програма, для  яких  організовують  відокремлений  облік витрат,  – це:

а) об’єкт обліку  витрат;

б) об’єкт  калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає  правильної відповіді.

 

8. Вид  продукції  (робіт, послуг), замовлення,  програма,  со- бівартість  яких  визначають,  – це:

а) об’єкт обліку  витрат;

б) об’єкт  калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає  правильної відповіді.

 

9. Одиниця  вимірювання  окремих  видів продукції,  собівартість яких  визначається,  – це:

а) об’єкт обліку  витрат;

б) об’єкт  калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає  правильної відповіді.

 

10. Як оцінюється  супутня  (побічна) продукція:

а) за  ціною  можливого використання або реалізації;

б) за вмістом  корисних  речовин;

в) пропорційно вартості  за цінами  реалізації;

г) за  встановленими коефіцієнтами?

 

11. На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання  постійних  витрат:

а) позамовне  та попроцесне  калькулювання;

б) фактичне та змішане  калькулювання;

в) калькулювання повних  та змінних  витрат;

г) усі відповіді  правильні?

 

12. На які  групи поділяють  калькуляційні системи за об’єктом калькулювання:

а) позамовне  та попроцесне  калькулювання;

б) фактичне та змішане  калькулювання;


в) калькулювання повних  та змінних  витрат;

г) усі відповіді  правильні?

 

13. На які групи поділяють  калькуляційні системи за характе- ром витрат,  що включаються  до собівартості:

а) позамовне  та попроцесне  калькулювання;

б) фактичне та змішане  калькулювання;

в) калькулювання повних  та змінних  витрат;

г) усі відповіді  правильні?

 

14. Яка база розподілу  непрямих  витрат  використовується в умовах  переважно ручних  робіт:

а) прямі  витрати  праці;

б) відпрацьовані машино6години;

в) прямі  витрати  сировини та матеріалів;

г) усі основні  витрати?

 

15. Яка  база  розподілу  непрямих  витрат  використовується переважно в умовах  автоматизації  виробництва:

а) прямі  витрати  праці;

б) відпрацьовані машино6години;

в) прямі  витрати  сировини та матеріалів;

г) усі основні  витрати?

 

16. Який  з названих  підрозділів  підприємства  не належить до допоміжного виробництва:

а) ремонтне  виробництво (цех);

б) інструментальний цех;

в) складальний цех;

г) тарне  виробництво?

 

17. Який  метод розподілу  витрат  допоміжних виробництв  пе- редбачає ігнорування  взаємних  послуг між цими виробництвами:

а) прямого  розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного  розподілу;

г) врахування взаємних послуг?

 

18. Який  метод розподілу  витрат  допоміжних виробництв  пе- редбачає використання системи алгебраїчних  рівнянь:

а) прямого  розподілу;

б) послідовного розподілу;


в) одночасного  розподілу;

г) врахування взаємних послуг?

 

19. В якій  з перелічених  галузей  використовують  переважно позамовний  метод калькулювання собівартості:

а) видобувна  промисловість;

б) харчова  промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне  виробництво?

 

20. В якій  з перелічених  галузей  використовують  переважно попередільне  калькулювання собівартості:

а) видобувна  промисловість;

б) харчова  промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне  виробництво?

 

21. В якій  з перелічених  галузей  використовують  переважно однопередільне  (просте) калькулювання собівартості:

а) видобувна  промисловість;

б) харчова  промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне  виробництво?

 

22. За яким  показником  позамовне  калькулювання відрізняєть- ся від попроцесного:

а) більш  високим  загальним рівнем  кваліфікації робітників; б) меншою  питомою  вагою  накладних виробничих витрат; в) відносно  коротким  і чітко  визначеним виробничим періо6

 

дом ; 

г) усі відповіді  правильні?

 

 

23. Як у зарубіжній  практиці  називають  систему  калькулю- вання  повних  витрат:

а) директ6костинг;

б) абзорбшен6костинг;

в) стандарт6костинг;

г) АВС6костинг?

 

24. Як у зарубіжній  практиці  називають  систему  калькулю- вання  змінних  витрат:

а) директ6костинг;

б) абзорбшен6костинг;


в) стандарт6костинг;

г) АВС6костинг?

 

25. Як  калькулювання змінних  витрат  зумовлює  відхилення операційного  прибутку:

а) збільшення завжди;

б) зменшення завжди;

в) збільшення при  певних  умовах;

г) зменшення при  певних  умовах?