Питання         для      самоконтролю          

 

1. Дайте  визначення понять  «собівартість» та «калькуляція».

2. Охарактеризуйте види  калькуляції за різними  ознаками.

3. Що  таке  «об’єкт  обліку  витрат»,  «об’єкт  калькуляції» та

«калькуляційна одиниця»?

4. Наведіть  методи розподілу  витрат між окремими  видами суміжної  продукції  (продукції комплексного виробництва).

5. Дайте  характеристику калькуляційних систем  за різними ознаками.

6. Що може бути використано як база розподілу  непрямих витрат?

7. Які  витрати  належать  до непрямих і підлягають розпо6

ділу?

8. Наведіть методи  розподілу  витрат  на утримання допоміж6 них  виробництв.

9. Дайте загальну характеристику методу калькулювання за замовленнями.

10. Дайте  характеристику однопередільного (простого)  ме6 тоду  калькулювання собівартості.

11. Порядок визначення умовних  еквівалентних одиниць  про6 дукції за методом середньозваженої собівартості  та за методом ФІФО.

12.  Методика калькулювання собівартості  продукції  з ви6 к о р и с т а н н я м  ум о в н и х  е к ві ва ле н т н и х  о д и н и ц ь  за  м е т о д о м ФІФО.

13. Дайте порівняльну характеристику позамовного та по6 процесного  калькулювання собівартості.

14. Наведіть  загальну  характеристику системи  калькулюван6 ня  повних  витрат.

15. Наведіть  загальну  характеристику системи  калькулюван6 ня  змінних  витрат.

16. Які переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат?