3.5. Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами

 

Калькулювання собівартості за замовленнями в окремих ви6 падках  має ряд  переваг  порівняно з калькулюванням за процеса6 ми, але застосовувати цей метод  на всіх підприємствах неможли6 во, враховуючи  особливості технології та характер організації  ви6 робництва і виготовленої продукції.


Порівняльну характеристику різних  методів  обліку  витрат  і калькулювання собівартості  можна  навести  за окремими ознака6 ми (табл.  3.10)

Таб лиця  3.10

Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами

 

Ознака

порівняння

Калькулювання за

замовленнями

Калькулювання за

процесами

1. Співвідношен-

ня виробництва і реалізації

Реалізація передує вироб-

ництву: покупець відомий до початку виробництва, відомі його вимоги до якості продукції та її комплектації

Виробництво передує реалі-

зації: вироблена продукція стає товарними запасами, її майбутній покупець невідомий, вимоги до якості продукції стандартизовані

2. Витрати

матеріалів

Обсяг необхідних

матеріалів попередньо відомий, їх закуповують під замовлення і відно- сять на поточні витрати

Обсяг необхідних матеріалів

часто невідомий, на складі зберігається мінімальний запас матеріалів для забез- печення безперервності виробництва

3. Кваліфікація

робітників та характер їх праці

Загальний рівень

кваліфікації робітників більш високий, робітники повинні вміти виконувати широкий спектр робіт

Менш високий рівень

загальної кваліфікації робітників, роботи однотипні і чітко визначені

4. Рівень

накладних витрат

Накладні витрати

відносно невисокі, більшість витрат прямо відносяться на конкретне замовлення

Широке застосування

автоматизації виробництва зумовлює більш високі накладні витрати

5. Тривалість

виробничого періоду

Виробничий період

відносно короткий,

заздалегідь визначений

Виробничий період часто не

визначений, тривалий, безперервний, не обмежений у часі

6. Періодичність

калькуляції

Собівартість замовлення

визначається після закінчення робіт за конкретним замовленням

Собівартість продукції

визначається періодично (при складанні звітності: помісячно, поквартально, в кінці року)

Таким  чином,  для  позамовного методу  характерне більш  кон6 кретне  віднесення витрат  та обчислення собівартості,  більш  ви6 сока  питома  вага  прямих  витрат,  а отже і більш  точне  визначен6


ня  собівартості  конкретних виробів.  Все  це створює  умови  для обґрунтованішого контролю  витрат  та управління їх рівнем.