Анотація

П. Й. Атамас

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

2-ге видання

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів, які навчаються

за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спеціальності «Облік і аудит»

 

Київ

«Центр учбової літератури»

2009


ББК 657.1я73

А 92

УДК 65.052(075.8)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1740 від 18.07.2005)

 

Рецензенти:

Плаксієнко В. Я. — доктор економічних  наук, професор; Сазонець І. Л. — доктор економічних  наук, професор; Момот В. Є. — доктор економічних  наук, доцент

 

Атамас П. Й.

А 92    Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник  — К.: Центр  учбової літератури, 2009. — 440 с.

 

ISBN 978-966-364-769-2

 

У навчальному посібнику  наводиться  конспективно зміст окремих  тем управлінського обліку  та методика  розрахунків,  що може слугувати  базою для вирішення практичних за- вдань. Кожна  тема включає,  крім тексту лекції, питання  для самоперевірки, контрольні  те- сти, практичні  завдання.  До типових  практичних завдань  подано  рішення.  Це дасть змогу самостійно опановувати окремі методики і контролювати рівень самопідготовки.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, але може бути корис- ним практичним працівникам, які цікавляться питаннями управлінського обліку.

 

ББК 657.1я73

УДК 65.052(075.8)

 

© Атамас П. Й., 2009

© Центр учбової літератури, 2009