Практичні      завдання        

 

Завдання 2.1

Підприємство «Зірка» у звітному  році мало  такий  склад  вит6

 

– орендна  плата;

– платежі  за комунальні послуги;

– оплата  за телефон;

– оплата  електроенергії на технологічні потреби;

– основні  матеріали;

– витрати  на рекламу;

– відсотки  за позики  банку;

– амортизація основних  засобів  (прямолінійна);

– оплата  праці  основного  виробничого персоналу  (робіт6

 

ників);

– оплата  праці  службовців та спеціалістів;

– комісійні  реалізаторам продукції;

– ремонт  обладнання;

– технічне  обслуговування обладнання.

Необхідно  вказати,  які з цих витрат  будуть  переважно  постій6

ними,  а які  – змінними і пояснити свої  рішення.


Завдання 2.2*

 

1

2

3

а) час роботи обладнання, год.

17000

18500

20000

б) накладні витрати, грн

246500

251750

257000

 

 

Підприємство «Сокіл»  виробляє один  вид  продукції.  Показ6 ники  його  роботи  за останні  три  місяці  складали:

 

Необхідно  визначити:

1) ставку  змінних  накладних витрат  на 1 год. роботи  облад6 нан ня;

2) загальну  суму  змінних  витрат  за кожен  місяць;

3) суму  постійних  витрат  підприємства.

 

Завдання 2.3*

ВАТ  «Автомобіліст» має  такі  показники роботи  одного  ав6 томобіля:

– балансова  вартість  на початок  року     6000  грн

– ліквідаційна вартість  після  двох  років  використання ста6 новитиме         2000 грн

– витрати  на технічне  обслуговування (2 рази  за рік)  120 грн

– запасні  частини  з розрахунку на 1000  км пробігу      20 грн

– вартість  ліцензії  (за рік)   80 грн

– страхові  платежі  (за рік)  150 грн

–  з а мі на  а в т о ш и н  пі с л я  25 00 0  км  пр о б іг у  (4  ш и н и  по

37,50  грн)      150 грн

– вартість  1 л бензину  (10  л на 100 км пробігу)             3 грн Необхідно  поділити  витрати  на змінні  та постійні  і скласти таблицю  витрат за рік при різних обсягах пробігу автомобіля (5000,

10000, 20000,  30000  км) та визначити для  кожного  рівня:

1) загальну  суму витрат,  у т. ч. змінних  та постійних;

2) витрати  на 100 км пробігу,  у т. ч. змінні  та постійні.

 

Завдання 2.4

Підприємство «Лаура»  підготувало бюджет  продажів  на на6 ступний  рік  з такими  показниками (% від обсягу  реалізації):

– основні  виробничі  матеріальні витрати            32

– пряма  оплата  праці  основних  робітників       18

– виробничі накладні  витрати:

змінні 6

постійні          24

– витрати  на збут:

змінні 3 постійні       2


– адміністративні витрати   5

– прибуток     10

Але  чер ез  два  місяці  робот и  стало  відомо,  що  обс яг  про6 дажів  буде виконано  лише  на 80%, що становитиме 256000  грн.

Необхідно  підготувати розрахунки (на основі калькуляції маржинальних витрат) очікуваного  прибутку  та нової  структури витрат  (грн і % до виручки).

 

Завдання 2.5

Автотранспортне підприємство № 815 виконує  пасажирські перевезення автобусами.  За розрахунками економістів  експлуа6 таційні витрати  на 1 км складають  1,14 грн при річному пробігу автобуса  100000  км та 1,34 грн – при  пробігу  75000  км за рік.

Визначити за допомогою  методу міні–максі змінну  та постій6 ну складові  загальної  суми  експлуатаційних витрат  і виразити їх рівнянням функції витрат; розрахувати суму експлуатаційних витрат  для  автобуса,  що виконає  за рік  85000  км пробігу.

 

Завдання 2.6

Підприємство «Приорільське» виготовляє один вид продукції. Для  контролю  за витратами на  підприємстві хочуть  визначити

рівень  змінних  та постійних  витрат,  виходячи зі звітних  даних  за останні  10 місяців:

 

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість виробів, од.

5

7

8

6

3

2

4

6

8

7

Сума витрат, тис. грн

34

38

40

36

30

28

32

36

40

38

На  підставі  наведених  даних  визначити:

1) рівень  змінних  і постійних  витрат  (методами міні–максі та найменших квадратів);

2) суму  очікуваних витрат  на виробництво 9 од. продукції  у наступному місяці.

 

Завдання 2.7

Підприємство «Калуга»  займається реалізацією спортивно6 го  взуття.  Пока зники  його  звіту  про  фі нансов і резу льтати  за звітний  період  становили (грн):

Виручка  від реалізації

130000

Купівельна вартість  реалізованого товару

70000

Валовий  прибуток

60000

Транспортні витрати

15000

Інші  витрати  обігу

20000

Операційний прибуток

25000


Цін а ре аліз ації  одні єї  п ари  взут тя  – 130  грн,  куп івел ьна вартість  – 70 грн. У складі  витрат  обігу змінні  витрати  складають

10  грн  на  одну  пару.  У  складі  транспортних витрат  на  змінні

витрати  припадає  20%.

Необхідно  визначити загальну суму змінних  та постійних витрат і скласти  звіт про фінансові  результати, використовуючи маржинальний підхід. Визначити, який  повинен  бути  маржиналь6 ний доход в розрахунку на одну пару взуття, щоб компенсувати постійні  витрати  і отримати  10000  грн прибутку.

 

Завдання 2.8

Кількість годин роботи університетської дискотеки зале6 жить від періоду року та графіка навчального процесу. Витрати дискотеки включають  обслуговування обладнання та організа6 цію  вечорів:

 

 

Вид витрат

Кількість годин

роботи за місяць

Витрати,

грн

Витрати на організацію вечорів (змінні):

червень листопад

Витрати на обслуговування обладнання

(постійні) щомісячно

 

200

480

 

4000

9600

5000

 

Необхідно  визначити:

1) витрати  на 1 год. роботи  дискотеки у червні  і листопаді для  кожного  виду  витрат;

2) загальну  суму  витрат  на  роботу  дискотеки у січні,  коли

очікувана  тривалість роботи  складе  300 год.

 

Завдання 2.9

Підприємство «Діод» виготовляє за рік 400 од. продукції  і реалізує  її за ціною 500 грн за одиницю. Змінні витрати  на ви6 робництво  одиниці  продукції  складають  300 грн.  Постійні  вит6 рати  підприємства 70000  грн за рік.

Необхідно  визначити:

1) критичний рівень  виробництва (точку беззбитковості) та суму прибутку,  який  одержує  підприємство за даних  умов;

2) як  зміниться прибуток,  якщо  витрати  на  рекламу  зрос6

туть на 10000 грн за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 30000 грн (при незмінних інших по6 казниках);


3) як  зміниться прибуток,  якщо  змінні  витрати  зростуть  на

20 грн на одиницю  продукції,  але при  цьому  зросте  і обсяг  реалі6 зації  до 450 од.;

4) як  зміниться прибуток,  якщо  ціну  знизити на  30 грн  за одиницю,  а витрати  на рекламу  збільшити на 25000  грн і це спри6 ятиме  зростанню  обсягу  реалізації  на 50% за кількістю;

5) як  зміниться прибуток,  якщо  замість  витрат  на  рекламу (10000  грн) оплачувати комісійні  реалізаторам по 35 грн за кож6 ну одиницю проданої продукції  і це зумовить  зростання обсягу продажів  на 15% за кількістю.

 

Завдання 2.10*

Підприємство «Прилуки» виробляє один  вид продукції  і ре6

алізує  за середньою  ціною  56 грн. за одиницю.  Змінні витрати  на виробництво одиниці  продукції  складають  20 грн, постійні  вит6 рати  – 16200  грн за місяць.  Проектна потужність підприємства –

1000  одиниць  продукції,  ставка  оподаткування прибутку  – 25%.

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості у натуральному та грошовому  вимір6 никах  і у відсотках  до проектної  потужності;

2) суму  чистого  прибутку  (збитку), який  отримає  підприєм6 ство  при  досягненні  проектної  потужності;

3) яку  кількість  продукції  необхідно  реалізувати, щоб отри6 мати  чистий  прибуток:

а) 8100  грн;

б)  9 грн на одиницю  реалізованої продукції;

в) 20% від обсягу  реалізації;

4) яку  необхідно  встановити ціну за одиницю  продукції,  щоб підприємство при  досягненні  проектної  потужності  могло  одер6 жати  9000  грн чистого  прибутку.

 

Завдання 2.11*

Фірма  «Аудит6Гром» організовує періодичні семінари бух6 галтерів  з питань  оподаткування та складання звітності.  На  органі6 зацію чергового семінару вона понесла витрати  на друкування та розсилання потенційним слухачам програми  семінару і запро6 шення  та інші  рекламні  заходи  – 600 грн. Одночасно фірма  ук6 лала  договір  на оренду  приміщення для  проведення семінару  за

300 грн з умовою, що в разі відмови від оренди приміщення не пізніше  ніж  за  тиждень  до  дати  семінару,  вона  сплачує  шт раф орендодавцю  в розмірі 25% суми договору оренди. Менше ніж за тиждень  до початку  семінару  договір  не може  бути  анульований.


Оплата  лекторам  передбачена  в розмірі  400 грн. Якщо  семінар  не відбудеться,  оплата  лекторам  не нараховується.

Кожен учасник сплачує  за участь у семінарі 150 грн. У вартість семінару включені витрати  на обід з розрахунку 15 грн на одного учасника  і вартість  роздаткового матеріалу  – 5 грн.

Визначити доцільність проведення семінару  або відмови  від нього,  якщо  за  тиждень  до його  початку  надійшли замовлення на участь  у семінарі  лише  від 6 бажаючих.

Розрахувати:

1) яка  кількість  учасників  семінару  забезпечить його  без6 збитковість для  фірми;

2) який  прибуток  одержить  фірма,  якщо  у семінарі  прий6 муть  участь  30 бажаючих;

3) при  якій  кількості  учасників  семінару  фірма  одержить

6500  грн прибутку  від його  проведення.

 

Завдання 2.12

Студентська їдальня обслуговує  відвідувачів комплексними обідами  ціною  7 грн.  Витрати  їдальні  на  придбання продуктів ха р чу ван ня  дл я  п риготу ва ння  од ного  о бі ду  скл ада ють  4  гр н. Постійні  витрати  їдальні  (утримання персоналу,  комунальні пла6 тежі  і т. ін.)  досягають  600 грн  за тиждень.

Необхідно  визначити:

1) витрати  їдальні  всього  та з розрахунку на одного  відвіду6 вача  (окремо змінні  та постійні) при  різній  кількості  відвідувачів за тиждень:  1, 10, 100, 200, 300 (в межах  релевантного діапазону);

2) зобразити на  графіку  т а проаналізувати поведінку  пос6 тійних  і змінних  витрат  у загальній сумі та з розрахунку на одно6 го відвідувача;

3) критичний обсяг  (точку  беззбитковості) для  їдальні  (за кількістю  відвідувачів та сумою  виручки);

4) який  прибуток  буде мати  їдальня,  якщо  кількість  відвіду6 вачів  становитиме 300 чол. за тиждень;

5) скільки  бажано  мати  відвідувачів,  щоб прибуток  їдальні досяг  600 грн за тиждень.

 

Завдання 2.13

Фірма «Саяни» виготовляє і реалізує один вид продукції. У звітно6 му році сума  продаж  досягла  140000  грн, витрати  – 100000  грн, з яких:  основні  матеріали  – 40000  грн, пряма  зарплата  виробничо6 го персоналу  – 30000  грн, виробничі  накладні  витрати: постійні  –

18000  грн, змінні  – 12000  грн.


На наступний рік відділ маркетингу пропонує  знизити ціну реалізації  продукції  на 10% і завдяки цьому  збільшити обсяг  про6 даж  на 30%. При  цьому  необхідно  врахувати,  що погодинна  та6 рифна  ставка  основних  робітників зросте  на  5%, ціни  на  поло6 вину  матеріалів  підвищаться на 10%, а на другу  половину  – зни6 зяться  на 5%, постійні  накладні  витрати  зростуть  на 2000  грн.

Необхідно:

1) скласти  звіт  про  фінансові результати роботи  фірми  у звітному  та наступному році, визначити операційний прибуток;

2) визначити точку  беззбитковості, запас  міцності  та коефі6 цієнти  запасу  міцності  за два  періоди;

3) дати рекомендації менеджеру  про доцільність  прийняття пропозиції відділу маркетингу, для чого визначити додатково  всі перелічені  показники при  збереженні  фактичного обсягу  реалі6 зації  і ціни  за нових  умов  діяльності в наступному році.

 

Завдання 2.14*

Підприємство «Крекінг6завод» виготовляє три види продукції в одному  виробничому процесі  (спільному) і реалізує  їх з такими показниками:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

0,8

0,90

1,10

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

0,6

0,75

1,00

Питома вага окремих видів продукції у

загальному обсязі виробництва, %

50

40

10

Постійні  витрати  підприємства за місяць  становлять 25500 грн, ф акт ич н ий  об с яг  в ир о бн и цт в а  вс іх  ви д і в  п ро д укц ії  р аз о м  –

400000  од.

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості, запас  міцності  та коефіцієнт запасу міцності;

2) обсяг  реалізації  кожного  виду  продукції  для  отримання загальної  суми  чистого  прибутку  12750  грн (при  ставці  оподатку6 вання  прибутку  – 25%.)

 

Завдання 2.15

Обсяг виробництва електроенергії на Присамарській елект6 ростанції  досяг  635 млн  кВтгод.  за рік, змінні  витрати  на вироб6 ництво 1000 кВтгод. становлять 140 грн, постійні витрати елект6 ростанції  за рік – 500000  грн.


Необхідно  визначити:

1) бажану  ціну  реалізації  електроенергії для  одержання чис6 того прибутку  1125  тис. грн за рік при  ставці  оподаткування при6 бутку  – 25%;

2) точку  беззбитковості, запас  міцності  та коефіцієнт запасу міцності  для  даного  підприємства.

 

Завдання 2.16

Компанія «Корд» виготовляє один вид продукції  і продає її постійному покупцеві  за ціною  100 грн за одиницю.  Змінні  вит6 р ат и  на  в и го т ов л ення  о ди н иц і  про д укції  ст а но в лят ь  60  грн,

постійні  витрати  компанії  – 30000  грн за місяць.

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості у натуральному і грошовому  вимір6 никах;

2) об сяг  р еал іза ції , нео бхі дни й  д ля  от рим анн я  п ри бут ку

8000  грн;

3) суму  очікуваного  прибутку  при  реалізації  1000  одиниць продукції;

4) суму очікуваного  прибутку  при реалізації  продукції  на суму

120000 грн.

 

Завдання 2.17

Фірма  «Попелюшка» надає  стандартні  послуги  з прибиран6

ня  квартир.  Результати діяльності за останні  два місяці  характе6 ризуються такими  даними  (тарифи не змінювалися):

 

 

Показник

Місяць

1

2

Кількість наданих послуг (замовлень)

200

300

Вартість послуг (доход), грн

5000

7500

Прибуток (збиток)

1000

2200

Визначити критичний обсяг  послуг  (точку беззбитковості) в натуральному вимірнику (кількість виконаних замовлень). Пояс6 нити,  чому  знання  точки  беззбитковості корисно  для  фірми.

 

Завдання 2.18

Звіт про  роботу  готелю  «Асторія»  за поточний  рік має  такі

показники у розрізі  кварталів (тис. грн):

 

 

Показник

Квартал року

 

Разом

І

ІІ

ІІІ

IV

Доход від послуг

400

1200

1600

800

4000

Прибуток (збиток)

(280)

360

680

40

800


Сумарна кількість клієнтів за рік складає 50000 люд.6дн. Тарифи за послуги  готелю  протягом  року  не змінювалися.

Керівництво готелю планує  збільшити в наступному році змінні витрати  на 10% з розрахунку на одного клієнта  за добу і досягти  рівня  прибутку  1 млн  грн.

Необхідно  визначити:

1) суму змінних  та постійних  витрат  готелю  за рік, суму вит6 рати  на одного  клієнта  за добу, дохід від одного  клієнта;

2) мінімальну кількість  клієнтів  (люд.6дн.),  яка  забезпечить

беззбиткову роботу  готелю;

3) якою повинна  бути плата за користування готелем в на6 ступному  році для  досягнення бажаного  прибутку,  якщо  кількість клієнтів  не зміниться;

4) якщо  не зміниться плата  за  послуги  готелю,  то скільки клієнтів  необхідно  для  досягнення запланованого прибутку;

5) які зауваження можна  висловити до виконання розрахунків.

 

Завдання 2.19

Підприємство «Автомузика» випускає  стандартну модель автомобільного радіоприймача, який  продає  за ціною  600 грн/од. В наступному році підприємство планує  виробити і продати  25000

радіоприймачів.

Витрати  підприємства характеризують такі  показники:

а) виробничі  витрати:

– змінні  на  матеріали          200 грн на 1 радіоприймач;

– змінні  на оплату  праці     140 грн на 1 радіоприймач;

– інші  виробничі змінні       120 грн на 1 радіоприймач;

– постійні  виробничі           800000  грн за рік;

б) загальні,  адміністративні витрати  і витрати  на збут:

– змінні           30 грн на 1 радіоприймач;

– постійні       600000  грн за рік. Визначити:

1) точку беззбитковості на наступний рік в натуральному (кількість приймачів) та грошовому  (за сумою продажів) вимір6 никах,  а також  у відсотках  від планового  обсягу  виробництва;

2) край  безпеки  (запас міцності) у натуральному і грошово6 му вимірниках та у відсотках  від обсягу  продажів;

3 ) пр иб у ток,  н а  оде рж а нн я  якого   мож е  р о з рахов у в ат и

підприємство в наступному році.

 

Завдання 2.20

Підприємство «Валентина» спеціалізується на виробництві одного  виду  продукції.  За рік обсяг  реалізації  становить  1000  шт.


продукції  за ціною  300 грн за одиницю.  Сукупні  змінні  витрати на випуск  становлять 200 тис. грн, постійні  – 50 тис. грн.

Необхідно  визначити:

1) точку  критичного обсягу  виробництва і реалізації  про6 дукції;

2) маржинальний і операційний прибуток  на весь  випуск  і на  одиницю  продукції.

 

Завдання 2.21

Підприємство «Крим» випускає  один вид продукції.  Макси6 мальний  можливий обсяг  виробництва – 100000  од. продукції  за рік (проектна потужність). Засновники вважають,  що прибуток  до оподаткування повинен  складати  10% доходу від реалізації.  Ціна реалізації  продукції  – 5,6 грн за одиницю.  Змінні витрати  на весь випуск  складають  340000  грн, постійні  – 190000  грн.

Необхідно  визначити:

1) обсяг  виробництва в точці  беззбитковості;

2) суму прибутку  при максимально можливому обсязі ви6 робництва;

3) як  повинен  змінитися кожен  з наведених  нижче  показ6 ників  (при  інших  незмінних) для  досягнення прибутку  на р івні

10% від обсягу  реалізації  за існуючого  обсягу  виробництва:

а) ціна  реалізації;

б) сума  постійних  витрат;

в) сума  змінних  витрат;

4) який  з наведених  варіантів  є найбільш  привабливим для досягнення заданої  суми  прибутку.

 

Завдання 2.22

Підприємство «Агат» вивчає можливості розширення ринків збуту одного виду власної продукції, використовуючи для цього наступну  звітну  інформацію (грн):

– обсяг  реалізації      400000

– кількість  реалізованої продукції,  од.      2000

– реалізаційна ціна  за  одиницю    200

– витрати  на збут  (постійні)          164000

– змінні  витрати  на одиницю  продукції             90

Обсяг  реалізації  на  нових  ринках,  як  очікується, зросте  на

500  о д. ; ці на  р еа ліз ац ії  з алиш ит ьс я  бе з  з міни  – 200  грн/о д. ; постійні  витрати  зростуть  на 18000 грн; змінні  витрати  залишаться на тому ж рівні  – 90 грн/од.

Необхідно  визначити:


1) на підставі звіту про фінансові  результати пропорцію  між змінними і постійними витратами, маржинальний доход та опе6 раційний прибуток;

2) точку  беззбитковості до відкриття нових  ринків  та після їх освоєння;

3) очікуваний маржинальний доход і прибуток  після  відкрит6 тя  нових  ринків;

4) доцільність відкриття нових ринків  продукції  (дати  вис6 новки).

 

Завдання 2.23

Підприємство «Зодіак» виробляє два види  продукції  з таки6 ми  показниками:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

Обсяг виробництва і реалізації, од.

500

1000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

200

400

Змінні витрати, грн на одиницю продукції

120

290

Постійні витрати, грн

100000

Адміністрація підприємства розглядає питання  про  доціль6 ність зміни структури виробництва і реалізації  продукції, а саме: збільшення обсягу  продукції  А до 800  од. при  зменшенні  про6 дукції  Б  до  700  од. Очікується, що  це  не  вплине  на  суму  пос6 тійних  витрат,  ціну  реалізації  та змінні  витрати  на одиницю  про6 дукції.

Необхідно  визначити:

1) маржинальний доход  та операційний прибуток  до і після зміни  структури реалізованої продукції;

2) критичний обсяг  виробництва (точку беззбитковості) до і після  зміни  структури продукції;

3) дати пропозиції про доцільність  зміни структури вироб6 ництва  і реалізації  продукції.

 

Завдання 2.24

Підприємство «РКС» випускає  два види  продукції  з такими показниками за минулий рік:

 

 

Показник

Продукція

А

Б

Обсяг реалізації, шт.

1000

200

Ціна реалізації, грн за 1 шт.

200

300

Змінні витрати, грн на 1 шт.

160

190


Постійні  витрати  складали 30000  грн за рік.

У наступному році планується змінити  співвідношення ок6 ремих  видів  продукції:  збільши ти  виробництво продукції  Б  до

400 шт. та відповідно  зменшити виробництво продукції  А до 800 шт. Очікується, що це не вплине  на рівень  змінних  витрат,  ціну  реа6 лізації  та загальну  суму постійних  витрат.

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості в натуральному і грошовому  вимір6 никах  для  звітного  та планового  періодів;

2) відхилення суми  прибутку  за  рахунок  зміни  структури виробництва.

 

Завдання 2.25

Підприємство «Олімпієць» виробляє один вид продукції, змінні витрати  на яку можуть змінюватися залежно від її комп6 лектації  з 50 до 100 грн за одиницю  з інтервалом в 10 грн. Відпо6 відно може змінюватися і ціна реалізації,  хоча між ними і немає прямої залежності.  Відділ маркетингу вважає, що ціна на різні комплектації продукції  може  коливатися від  120  до 200  грн  з інт ервалом  10 грн.  Постійні  ви трати  підприємства становлять

70000  грн за рік.

Необхідно  скласти  таблицю залежності критичного обсягу виробництва (точки беззбитковості) від рівня  змінних  витрат  та ціни  реалізації.  Дати  висновки про  чутливість цього  показника до зміни  вказаних  факторів.

 

Завдання 2.26

Новостворена фірма «Лідер» планує продавати косметичні набори, для чого орендувала приміщення за 600 грн на місяць. Планується оплата  праці  персоналу  з відрахуваннями на соціальні заходи  – 1500  грн за місяць.  Вартість  патенту  складає  200 грн за місяць. Купівельна вартість одного косметичного набору 40 грн, продажна  – 60 грн (без суми  ПДВ).

Необхідно визначити критичний обсяг  продажу  у кількісно6 му та грошовому  вимірниках.

 

Завдання 2.27

Постійні  витрати  підприємства «Чоп»  складають  46 тис. грн за місяць.  Змінні витрати  на одиницю  продукції  – 50 грн, проект6 ний  обсяг  виробництва – 200 од. продукції.

Необхідно  визначити критичну ціну, при  якій  підприємство не буде мати  ні прибутку,  ні збитку.


Завдання 2.28

Підприємство «Піано»  виробляє музичні  інструменти, одна з моделей яких є досить перспективною і має значний  попит. Витрати  на цю модель  у звітному  році  складали  (грн):

 

Змінні на один інструмент:

Постійні сукупні:

– матеріали

230

– загальновиробничі

19500

– оплата праці

80

– збутові

5500

– загальновиробничі

60

– адміністративні

6800

– збутові

50

 

 

Ціна  реалізації  одного  виробу  (інструменту) – 950 грн. Необхідно  визначити:

1) критичний обсяг  виробництва та реалізації  продукції  у

натуральному та грошовому  вимірниках;

2) суму  прибутку  від реалізації  65 інструментів;

3) скільки  інструментів необхідно  реалізувати, щоб одержа6 ти 9540  грн прибутку;

4) як  зміниться сума  прибут ку, якщо  обсяг  реалізації  зр ос6 те на 20% проти  вказаного  у п. 2, а ціна  продажу  зменшиться на

50 грн;

5) як зміниться критичний обсяг  виробництва, якщо  постійні витрати  зростуть  на 4770  грн;

6) скільки  треба продати  інструментів, щоб отримати  13960 грн прибутку,  якщо  змінні  витрати  на одиницю  продукції  зменшать6 ся  на  10%.

 

Завдання 2.29

Компанія «Шапоров» виготовляє і продає авторучки.  Змінні витрати  на кожну  з них  складають  2 грн. Компанія може  обрати один  з трьох  варіантів  дій:

1) виробляти і продавати  60000  ручок  по 4 грн, що забезпе6 чить  20000  грн прибутку;

2) виробляти і продавати  35000  ручок  по 5 грн;

3) виробляти і продавати  20000  ручок  по 6 грн.

Визначити, який  варіант  дій для компанії  є найефективнішим.

 

Завдання 2.30

Компанія «Дніпрометал» виробляє металеві  вироби,  які  про6 дає  по  5 грн  за  одиницю,  при  змінних  витратах  – 4,5 грн/од. М акс им а ль н а  в и ро б ни ч а  п от у жн і ст ь  о б ла д на н н я  ком п ан і ї –

100000  виробів  за рік.  Постійні  витрати  компанії  – 60000  грн за рік.


Визначити:

1) очікуваний фінансовий результат при реалізації  100000 виробів  за рік;

2) ціну реалізації, при якій підприємство не буде мати ні збитку,  ні прибутку  (ціну беззбитковості);

3 ) ці н у  р еа лі з ац і ї,  яка  заб езп еч и ть  о д ер жан ня  пр и бу тку

5000  грн.

 

Завдання 2.31

Компанія «Укрман» планує  в наступному році  досягти  об6 сягу  продажів  600000  грн. Витрати  плануються в таких  розмірах (грн):

 

Стаття витрат

Змінні

Постійні

Прямі матеріальні

160000

Прямі на оплату праці

140000

Загальновиробничі

60000

90000

Маркетингові

24000

36000

Адміністративні

6000

4000

Загальногосподарські

10000

Разом

390000

140000

 

Необхідно  визначити:

1) критичний обсяг  реалізації  продукції  (точку беззби тко6 вості) у грошовому  вимірнику, запас  міцності  і коефіцієнт запа6 су міцності;

2) маржинальний доход та операційний прибуток  підприєм6 ства  у плановому періоді.

 

Завдання 2.32

Компанія «Салют» планує продавати  200000 од. продукції. Постійні  витрати  компанії  400000  грн  за  рік,  змінні  витрат и –

60% від ціни  продажу  продукції.

Визначити:

1) яка  ціна  на  продукцію  компанії  забезпечить її беззбит6 ковість;

2) при  якій  ціні  реалізованої продукції  компанія  зможе  от6 римати  100000  грн прибутку.

 

Завдання 2.33*

Приватний підприємець Жарчук В.С. планує  налагодити ма6 сове виробництво комплектуючих Ж610,  на  які  є постійний по6 пит  сусіднього  машинобудівного заводу.  За попередніми розра6


хунками завод зможе купувати  щорічно від 400 до 525 тис. таких комплектуючих, але найбільш вірогідним  є продаж заводу в се6 редньому  450 тис. шт. за ціною  2,52 грн за 1 шт.

Розрахунок можливих витрат  на нове виробництво передба6

 

чає: 

1. Для  кожн ого  р обіт ника  треб а ви гото вити  спец іаль ний

 

пристрій вартістю 900 грн за штуку, придбати спеціальні столи, стільці  та інше  необхідне  обладнання на загальну  суму  540  грн.

2. Оплата  праці одного робітника  за годину  роботи може бути встановлена на рівні 6,75 грн, але підприємець В.С. Жарчук роз6 раховує додавати до ставки ще 20% премії за якісну роботу для підвищення матеріальної зацікавленості працівників; за годину роботи  один  робітник  на новому  обладнанні зможе  виготовляти і  упаковувати 15 виробів;  при  р оботі  в одну  зміну  кожен  робіт6 ник  зможе  відпрацювати за рік  2000  год.

3. Вихідні  матеріали для  ви готовлення одиниці  нового  ви6 робу можна придбати  за 1,53 грн при вартості їх перевезення на підприємство – 0,09 грн  на  одиницю  продукції.

4. Необхідне  приміщення для  організації  нового  виробниц6 тва можна  орендувати за 1080  грн на місяць.  Оренда  можлива  не менше  ніж  на один  рік.

5. Оплата  праці  самого  підприємця, як  генерального менед6 жера,  офіс6менеджера  і за сумісництвом – бухгалтера  станови6 тиме  4860  грн за місяць.

6. Для  вчасного  виконання замовлення необхідно  придбати

обладнання та устаткування з р озрахунку на виготовлення мак6 симально  можливого  обсягу  виробів  (525  тис. виробів  за рік).

Необхідно  визначити:

1) очікувану  суму змінних  витрат на одиницю продукції; загальну  суму  постійних  витрат  за  місяць;  суму  повних  ви трат підприємця за  рік  при  різних  обсягах  виробництва (400,  450  і

525  тис. одиниць  продукції);  середню  собівартість  одного  виро6 бу при  вказаних  обсягах  виробництва (без амортизації облад6 на ння);

2) ті ж  показники, що і в пункті  1, але  з врахуванням на6 ступного:  кількість  найнятих працівників розрахована на  виго6 товлення 450  тис.  виробів  за  рік; при  зменшенні  обсягу  замов6 лення  (неповному завантаженні робітників) оплата  праці  не змен6 шується;  при  збільшенні замовлення понад  450 тис. виробів  за рік робітн иків  за л уч атиму ть  до  по на д уро чн ої  ро б оти  з  о п ла то ю

12,15  грн за годину  (з  урахуванням премії);  понадурочна робота не зумовить  зростання суми  постійних  витрат;


3) ті ж показники, що і в пункті  2, але  з врахуванням суми амортизації обладнання та устаткування, нормативний термін використання якого  становить  6 років,  амортизація нараховуєть6 ся прямолінійним методом,  ліквідаційна вартість  ігнорується;

4) чи доцільно приватному підприємцю В.С. Жарчуку орга6 нізовувати виробництво вказаних  комплектуючих.

 

Завдання 2.34

Є такі  дані  про  роботу  одного  з підприємств винкомбинату за звітний  період:

а) виручка  (доход) від реалізації,  грн        1921370 б) змінні  витрати  на виробництво, грн:

– пряма  оплата  праці          214282

– основна  сировина  і матеріали    602272

– допоміжні  матеріали         393514

 

Разом 1210068 в) постійні  витрати,  грн:

– оплата  праці  обслуговуючого персоналу         142854

– оплата  праці  службовців             118196

– загальнозаводські витрати            52744

– загальні  та адміністративні витрати       66000

– відсотки  за  позики  т а інші  позикові  кошти 82500

– нарахована амортизація основних  засобів         115940

 

Разом 665134 г) прибуток  до оподаткування (операційний)       46168

У  звітному  році  вироблено  871850  пляшок  вина,  у новому році  обсяг  виробництва планується довести  до 900000  пляшок, що відповідає  виробничій потужності  підприємства. Це забезпе6 чить  доход від реалізації  продукції  1980  тис. грн. Структура до6 ходів і витрат  при  цьому  не зміниться і сума  прибутку  зросте  не набагато,  навіть  при  незмінних постійних  витратах.

Власники підприємс тва  вва жають,  щ о прибу ток  пов и нен складати  не менше  8–9% від виручки,  інакше  вкладати капітал  у таке  підприємство недоцільно.

Необхідно  визначити:

1) критичний обсяг  виробництва (точку беззбитковості) для звітного  періоду;

2) суму  операційного прибутку  при  максимально можливо6 му  обсязі  виробництва;

3) як  повинні  змінитися наведені  нижче  показники, щоб при виробництві 900000  пляшок  вина  досягти  операційного прибут6 ку 176 тис. грн (при  незмінних інших  показниках):


а) ціна  реалізації;

б) постійні  витрати;

в) змінні  витрати;

4) який  з розглянутих варіантів  є найбільш  прийнятним для підприємства.

 

Завдання 2.35

Підприємство «Калина» планує розпочати  виробництво но6 вого виду продукції. Виробничий відділ пропонує  два варіанти технології, які забезпечують ідентичну якість продукції.  Відділ маркетингу пропонує  встановити ціну  реалізації  нової  продукції

на рівні  30 грн за одиницю.

Розрахункові витрати  на виробництво становитимуть:

 

 

Виробничі витрати

Варіант технології

1-й

2-й

Витрати на одиницю продукції, грн:

– прямі матеріальні витрати

– прямі витрати на оплату праці

– змінні загальновиробничі витрати

– змінні витрати на збут

Витрати на весь обсяг виробництва, грн:

– постійні виробничі витрати

– постійні витрати на збут

 

5,00

6,00

3,00

2,00

 

244000

50000

 

5,60

7,20

4,80

2,00

 

132000

50000

 

Необхідно  визначити:

1) критичний обсяг  виробництва (точку беззбитковості) для кожного  варіанту  технології;

2) обсяг  виробництва у натуральних вимірниках, при  якому фінансові результати від  реалізації  продукції  будуть  рівними  в

обох варіантах;

3) дати  висновки про  доцільність застосування окремих  ва6 ріантів  технології  за різних  умов  діяльності (при різних  обсягах виробництва).

 

Завдання 2.36

Ковбасний цех м’ясокомбінату випускає і продає напівкоп6 чену ковбасу «Одеська» за ціною 16 грн за 1 кг. Проектна по6 тужність  цеху  5000  кг ковбаси  за місяць.  Змінні витрати  на 1 кг

ковбаси  складають  10 грн, пост ійні  витрати  цеху  12600  гр н за місяць.

Необхідно  визначити:

1) поріг рентабельності (точку беззбитковості) у натурально6 му та грошовому  вимірнику і у відсотках  до проектної  потужності;


2) с у му  пр и б ут ку,  з апа с  міцност і  т а  ко ефіцієнт   з а пас у міцності  при  досягненні  проектної  потужності;

3) ціну  реалізації,  яка  забезпечить беззбитковість виробницт6 ва  при  досягненні  проектної  потужності;

4) ціну  реалізації,  при  якій  підприємство отримає  2 грн при6 бутку  з кожного  кг проданої  продукції  при  максимальному об6 сязі  виробництва;

5) суму  прибутку,  який  одержить  м’ясокомбінат  при  вироб6 ництві  3500  кг ковбаси  за місяць.

 

Завдання 2.37*

Підприємство «Забава» виготовляє чоловічі  та жіночі  кос6

тюми.  Показники його  роботи  за звітний  період  складають:

 

 

Показник

Вид продукції

 

Разом

чоловічі

костюми

жіночі

костюми

Обсяг виробництва і реалізації, шт.

700

500

1200

Ціна реалізації, грн

400

450

х

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

260

280

х

Постійні витрати, грн

х

х

100000

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості у натуральному і грошовому  вимір6

никах;

2) суму прибутку  підприємства при  заданому  співвідношенні та  обс ягу  виробниц тва  окреми х  видів  прод укції,  а також  при збільшенні питомої ваги жіночих костюмів до 50% загального обсягу  виробництва у натуральних вимірниках.

 

Завдання 2.38

Підприємство «Промінь» виробляє і реалізує  один  вид  про6 дукції  з такими  показниками:  обсяг  реалізації  – 200 од. продукції, ціна реалізації  – 750 грн/од., змінні  витрати  – 450 грн/од., постійні витрати  – 42000  грн за місяць.

Необхідно  визначити:

1) точку  беззбитковості у натуральному і грошовому  вимір6

никах;

2) очікувану  суму прибутку  при  максимальному обсязі  реалі6 зації;

3) запас  міцності  та коефіцієнт запасу  міцності;

4) ці ну  бе з збит ко в ос ті , т обт о  мі німальну  ціну,  пр и  якій підприємство, реалізуючи 200 од. продукції,  не буде мати  ні збит6

ку, ні прибутку.


Завдання 2.39

Підприємство «Базавлук» виробляє і продає  один  вид  про6 дукції. Обсяг  продажів  складає  5000 од. продукції  за місяць. Змінні вит рати  на  один ицю  продукції  – 800  грн,  пос тійні  витрат и  –

100000  грн щомісячно.  Ставка  оподаткування прибутку  – 25%.

Необхідно  визначити:

1) ціну  беззбитковості;

2) ціну  реалізації,  яка  забезпечить підприємству щомісяч6 ний  чистий  прибуток  на суму 15000  грн.

 

Завдання 2.40

Приватний підприємець С.П.  Куценко  планує  продавати  су6 веніри на фестивалі. Оренда торгового місця та вартість патенту складають  300 грн за місяць.  Покупна  вартість  одного  сувеніра

5,00 грн. Ціна  реалізації  (без ПДВ) – 8,00 грн.

Необхідно  визначити:

1) скільки  сувенірів  треба  продати,  щоб не мати  ні прибут6 ку, ні збитку  (критичний обсяг  реалізації);

2) скільки  сувенірів  необхідно  продати,  щоб одержати  450 грн доходу;

3) який  чистий  доход одержить  підприємець, якщо  продасть

200 сувенірів.

 

Завдання 2.41

Звіт  компанії  «Інвест6Аудит»  за минулий рік має такі показ6

ники  (грн):

– доходи  від надання  послуг         50000

– змінні  витрати       35000

– постійні  витрати   25000

– операційний прибуток  (збиток) (10000)

Процентне співвідношення суми змінних витрат до суми до6 ходу від надання  послуг  залишається незмінним (70%).

Необхідно  визначити:

1) який  доход  (виручку) треба  мати, щоб за даних  умов  до6 сягти  беззбитковості діяльності;

2) який  доход (виручку) треба  мати, щоб досягти  точки  без6 збитковості за умови,  що постійні  витрати  зростуть  на 10000  грн;

3) який  доход (виручку) треба  мати,  щоб при  зростанні  пос6 тійних  витрат  на 10000  грн одержати  5000  грн прибутку.

 

Завдання 2.42

Є такі  дані  компанії  «Каупервуд» за звітний  рік, грн:


– доход (виручка)      150000

– адміністративні витрати

постійні           5000 змінні    12000

– комерційні витрати

постійні          20000 змінні   15000

– загальновиробничі витрати

постійні          10000 змінні     5000

– прямі  витрати  матеріалів            50000

– прямі  витрати  на оплату  праці 20000

Необхідно  скласти  звіт  про фінансові  результати за методом

повної калькуляції та за методом калькулювання змінних витрат, припускаючи, що вся вироблена продукція реалізована. Визначити точку  беззбитковості, запас  міцності  та коефіцієнт запасу  міцності.