Те ст и           

 

1. Які з перелічених  груп  витрат  використовують  для  оцінки запасів  і визначення  фінансових  результатів:

а) релевантні і нерелевант ні;

б) контрольовані і неконт рольовані;

в) витрати  на продукцію  і витрати  періоду;

г) постійні  та змінні?

 

2. Які з перелічених  груп  витрат  використовують  при  підго- товці управлінських рішень:

а) релевантні і нерелевантні;

б) контрольовані і неконт рольовані;

в) основні  та накладні;

г) вичерпані  та невичерпані?

 

3. Для  цілей управлінського  обліку  витрати  класифікують:

а) за  економічним змістом;


б) місцем  вкладання;

в) відношенням до обсягу  виробництва;

г) принципом:  «для  різних  цілей  – різні  витрати».

 

4. Постійними  називають  витрати,  які:

а) пов’язані  з постійним асортиментом продукції;

б) зростають  зі зростанням обсягу  діяльності;

в) не  змінюються в межах  релевантного діапазону  обсягу діяльності;

г) повторюються у кожному  звітному  періоді.

 

5. Змінними  є витрати,  які  змінюються  при зміні:

а) технології  виробництва;

б) обсягу  діяльності;

в) організаційної структури підприємства;

г) структури управління.

 

6. Релевантний  діапазон  (область релевантності) – це інтер- вал обсягу діяльності,  в межах якого:

а) загальна  сума  постійних  витрат  не змінюється;

б) сума  постійних  витрат  з розрахунку на одиницю  продукції не змінюється;

в) сума  змінних  витрат  з розрахунку на одиницю  продукції не змінюється;

г) загальна  сума  виробничих витрат  не змінюється.

 

7. Витрати  на продукцію  – це:

а) повна  виробнича собівартість  продукції; б) повна  комерційна собівартість  продукції; в) змінні  витрати;

г) прямі  витрати.

 

8. Витрати  періоду  – це:

а) прямі  виробничі  витрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) адміністративні та загальногосподарські витрати;

г) усе з переліченого.

 

9. При перетині  межі релевантності  загальна  сума  постійних витрат:

а) збільшується;

б) зменшується;


в) не змінюється;

г) змінюється залежно  від виду  діяльності.

 

10. При збільшенні  обсягу діяльності  постійні  витрати  з роз- рахунку на одиницю  продукції:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) не  змінюються;

г) змінюються залежно  від виду  діяльності.

 

11. При перетині  межі релевантності  змінні витрати  з розра- хунку  на одиницю  продукції:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) не  змінюються;

г) змінюються залежно  від виду  діяльності.

 

 

 

рат:12. При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних вит-

 

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно  від виду  діяльності.

 

13. Яке з наведених  рівнянь  є функцією  загальної  суми витрат:

а) у = bx;

б) y =  a + bx;

в) y = a + bx + cx2;

г) немає  правильної відповіді?

 

 

14. Яке з наведених  рівнянь  є функцією  загальної  суми змінних витрат:

а) у = bx;

б) y = a +  bx;

в) y = a + bx + cx2;

г) немає  правильної відповіді?

 

15. Маржинальний  доход – це:

а) доход від реалізації  за мінусом  непрямих податків;

б) доход  від реалізації  за мінусом  постійних  витрат;

в) чистий  доход  від реалізації  за мінусом  змінних  витрат;

г) доход  від  реалізації  за мінусом  собівартості  реалізованої

продукції.


16. Коефіцієнт  маржинального  доходу  – це відношення  мар- жинального доходу:

а) до суми  постійних  витрат;

б) загальної  суми  змінних  витрат;

в) суми  операційного прибутку;

г) суми  чистого  доходу  від реалізації  продукції.

 

17. Точка беззбитковості  – це обсяг реалізації,  при якому: а) маржинальний доход  дорівнює  постійним витратам; б) доходи  дорівнюють  витратам;

в) прибуток  підприємства дорівнює  нулю;

г) усе з наведеного.

 

18. Співвідношення  постійних  і змінних  витрат,  яке  забезпе- чує більший відсоток зростання  прибутку,  ніж відповідний  відсо- ток зростання  продажів, називають:

а) операційним важелем;

б) операційним левериджем; в) виробничим левериджем; г) усе з наведеного.