Питання         для      самоконтролю

 

1. Дайте економічну характеристику складу витрат підприєм6 ства.

2. Яким є нормативне регулювання складу витрат, що вклю6 чаються  до собівартості  продукції?

3. Охарактеризуйте принцип класифікації витрат  в управлін6

ському  обліку  та основні  цілі  її застосування.

4. Наведіть  класифікацію витрат для оцінки запасів і визна6 чення  фінансових результатів діяльності.

5. Дайте характеристику вичерпаних і невичерпаних витрат, витрат  на продукцію  і витрат  періоду.

6. Наведіть  характеристику класифікації витрат для прий6 няття  управлінських рішень.

7. Охарактеризуйте і наведіть приклади релевантних та не6 релевантних витрат,  мету  їх використання.


8. Охарактеризуйте постійні  і змінні  витрати.  Для  вирішен6 ня  яких  задач  вони  використовуються?

9. Дайте  характеристику і наведіть  приклади маржинальних і середніх,  дійсних  та можливих витрат.

10. Наведіть характеристику класифікації витрат для конт6 ролю  за їх рівнем  та управління витратами.

11. Наведіть класифікацію витрат  для  обчислення собівар6

тості  продукції.  Назвіть основні  статті  виробничих витрат.

12. Визначте методи розподілу  витрат на постійні і змінні поняття напівпостійних та напівзмінних витрат,  функцію  витрат.

13. Дайте  поняття ступінчастого характеру  зміни  постійних витрат,  релевантного діапазону  та поділу  постійних  витрат  на обо6 в’язкові  і дискреційні.

14. Визначення маржинального доходу  та його графічне  зоб6

раження.

15. Які  управлінські рішення  можна  приймати на основі  мар6 жинального аналізу?

16. Наведіть аналітичні показники, що використовуються при  маржинальному аналізі,  та охарактеризуйте порядок  їх виз6 на че нн я.

17. Що таке «операційний (виробничий) леверидж» та по6 рядок  його  використання при  прийнятті управлінських рішень?