Гл ава   2КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА ВИТРАТ.АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ«ВИТРАТИ–ОБСЯГ–ПРИБУТОК»          

 

2.1. Склад  витрат  підприємства та їх регламентація в Україні

 

У кожній галузі народного господарства  є специфічні особ6 ливості  організації  виробничого процесу,  а отже, і складу  та струк6 тур и виробничих витрат.  Але, незважаючи на  галузеві  особли6 вості, завжди у процесі виробництва беруть участь засоби праці, предмети  праці  та робоча  сила,  а у деяких  галузях  – природні ресурси (земля, сонячна  енергія тощо). Використання цих еле6 ментів виробництва зумовлює  витрати  підприємств у процесі їх господарської діяльності.  Ці витрати  здійснюються у вигляді  вар6 тості використаних предметів  праці  (сировини, матеріалів,  пали6 ва тощо), витрат  на оплату  праці  та частини  вартості  використа6 них  засобів  праці  у розмірі  їх амортизації. Природні фактори,  як правило,  грошової  оцінки  не мають, і їх використання не збільшує суми  витрат  на виробництво.

Практично витрати  обліковують у розрізі  окремих  статей: сир овина  та матеріали,  оплата  праці,  відрахування на соціальні заходи, амортизація основних  засобів, паливо і енергія на техно6 логічні  потреби,  витрати  на ремонт  основних  засобів  і т. ін.

Склад  витрат,  які  відносяться на собівартість  виготовленої

продукції у бухгалтерському обліку, регламентується Положен6 ням  (стандартом)  бухгалтерського обліку  16 «Витрати», а у по6 датковому  обліку  – Законом України  «Про  оподаткування при6 бутку  підприємства» (у редакції  Закону № 283/ 97 від 22.05.1997  р. зі змінами  і доповненнями).

У зв’язку з тим, що П(С)БО 16 «Витрати» має досить  загаль6 ний  (концептуальний) характер  і не враховує  особливості кож6 ної галузі  виробництва, міністерствам та відомствам  надано  пра6 во розробляти методичні  рекомендації з питань  організації  об6 ліку витрат та калькування собівартості  продукції  у відповідних галузях.

Більшість міністерств та інших центральних органів управлін6 ня  розробили і затвердили рекомендації для  відповідних галузей. Це  такі  документи,  як:


– Методичні рекомендації з формування собівартості  про6 дукції (робіт, послуг), затверджені Державним комітетом про6 мислової  політики України  02.02.01  р., № 47;

– Методичні рекомендації з формування собівартості  пере6

везень (робіт, послуг)  на транспорті,  затверджені Міністерством транспорту України  05.02.01  р. № 65;

– Методичні рекомендації з формування складу  витрат  та пор ядку  їх планування у торговельній діяльності,  затверджені Мініс терством  е кономіки  т а з питан ь європейс ької  інтегр ації України  22.05.02  р., № 145 та ін.

Подібні  рекомендації затверджені з обліку  витрат  і кальку6

люванню собівартості  у сільському  господарстві, житлово6кому6 нальному  господарстві,  будівельно6монтажних робіт, проектно6 пошукових  робіт,  послуг  зв’язку  тощо.