Практичні      завдання        

 

Завдання 1.1*

Опе р аці й ний   п р ибу т ок  з а  д ан и м и  в иро бн ич ого  о б л іку підприємства «АРМ»  за звітний  період  склав  48446  грн (прибу6 ток від реалізації продукції та надання послуг). Крім того, на рахунках  фінансової бухгалтерії  відображено одержані фінансові доходи  від операцій  з цінними  паперами  – 2400  грн, дивіденди

 

На  позначені * завдання подано  відповіді наприкінці кожного розділу.


та  відсотки  від  інвестицій – 8600  грн, збитки  від  списання ос6 новних  засобів  – 4000  грн.

Відомо,  що у виробничій бухгалтерії  запаси  оцінювали  за мет одом  середньозваженої собівартості,  а у фінансовій – за  ме6 тодом ФІФО, що зумовило  різну оцінку  запасів на початок і кінець року:

 

 

Показник

Виробничий

облік

Фінансовий

облік

Відхилення

(+, –)

Залишки матеріалів:

на початок року на кінець року

 

14850

11000

 

15340

10500

 

+490

–500

Залишки продукції:

на початок року на кінець року

 

26000

23000

 

25700

22400

 

–300

–600

 

Необхідно  визначити суму  операційного прибутку  за дани6 ми  фінансового обліку,  врахувавши відхилення в оцінці  запасів.

 

Завдання 1.2

Прибуток підприємства «Ф армак»,  що застосовує  перепле6 тену систему обліку, від виробничої діяльності (визначений у виробничому обліку) становить  16740  грн.

Аналіз  рахунків  виявив  такі  відмінності  показників фінан6

сового  та виробничого обліку:

 

 

Показник

Виробничий

облік

Фінансовий

облік

Відхилення

(+, –)

Нарахована амортизація

10200

11150

+950

Вартість запасів:

на початок року на кінець року

 

29700

18800

 

26400

19700

 

–3300

+900

Доходи від продажу

основних засобів

7800

+7800

Собівартість реалізованих

основних засобів

6100

+6100

Інші фінансові доходи

3400

+3400

 

Необхідно  визначити суму прибутку,  яка  буде відображена у фінансовому обліку.

 

Завдання 1.3

Підприємство «Чумаки» застосовує  переплетену систему обліку.


Залишки на рахунках  виробничого обліку  на  початок  міся6 ця  становили:

 

Рахунок

Дебет

Кредит

Контрольний рахунок фінансового обліку

Матеріали

Незавершене виробництво

Готова продукція

20000

8700

2300

31000

Разом

31000

31000

 

У звітному  періоді  відбулися такі господарські операції:

 

п/п

Зміст операції

Сума,

грн

1

Надійшли матеріали від постачальника

50000

2

Нарахована оплата праці:

– робітникам основного виробництва (пряма)

– допоміжному персоналу виробничих підрозділів

– персоналу відділу збуту

– адміністративному та загальногосподарському персоналу

 

25000

8000

5000

10000

Разом

48000

3

Відпущено матеріали зі складу:

– в основне виробництво (прямі витрати)

– на загальновиробничі потреби

– на потреби з реалізації продукції

– для утримання заводоуправління

 

40000

8500

3000

1500

Разом

53000

4

Списуються витрати електроенергії, одержаної від сторонніх

організацій і витраченої на:

– основне виробництво (непрямі витрати)

– адміністративні потреби

– витрати на збут

 

 

10000

7000

5000

Разом

22000

5

Розподілено і списано виробничі накладні витрати

?

6

Оприбуткована на склад готова продукція

90400

7

Списана собівартість реалізованої продукції

91500

8

Відображається сума доходу від реалізації

168000

9

Відображається сума непрямих податків у виручці

від реалізації

28000

10

Списано на фінансові результати виробничої діяльності:

– собівартість реалізованої продукції

– доход від реалізації

– адміністративні витрати

– витрати на збут

 

?

?

?

?

11

Визначено та відображено фінансовий результат виробничої

діяльності

?


Необхідно: відобразити господарські  операції на рахунках виробничого обліку та визначити фінансовий результат  вироб6 ничої  діяльності.

 

Завдання 1.4

Підприємство «Обеліск» застосовує  переплетену систему обліку.  Початкові залишки на рахунках  виробничого обліку  стано6 вили: матеріали  – 52000 грн, незавершене виробництво – 8000 грн, готова  продукція – 10000 грн, контрольний рахунок  фінансового обліку  – 70000  грн.

За звітний  період відбулися такі господарські  операції ви6 робничого  обліку:

 

п/п

 

Зміст операції

Сума,

грн

1

Одержано матеріали від постачальника

20000

2

Списано матеріали, витрачені на виробництво:

– прямі виробничі витрати

– загальновиробничі витрати

– адміністративні потреби

 

42000

2000

1000

3

Нарахована оплата праці:

– пряма оплата робітникам основного виробництва

– допоміжному персоналу цехів

– адміністративному персоналу

– персоналу відділу реалізації продукції

 

15000

5000

6000

1500

4

Нарахована сума амортизації основних засобів:

– устаткування і будівлі цеху

– будівлі та обладнання адміністративного призначення

 

3000

1000

5

Оплачено готівкою з підзвіту:

– витрати на реалізацію продукції

– виробничі накладні витрати

 

1200

300

6

Розподіляються і списуються виробничі накладні витрати

?

7

Надійшла на склад готова продукція для реалізації

70000

8

Списана собівартість реалізованої готової продукції

65000

9

Відображається  продажна  вартість  реалізованої  готової

продукції

100000

10

Списано на фінансові результати виробничої діяльності:

– собівартість реалізованої продукції

– доход від реалізації

– адміністративні витрати

– витрати на збут (реалізацію) продукції

 

?

?

?

?

11

Визначити  і  списати  фінансовий  результат  виробничої

діяльності

?


Необхідно  відобразити на рахунках виробничого обліку на6 ведені господарські  операції та визначити відсутні суми. Виз6 начити  обороти  і кінцеве  сальдо  на  рахунках  виробничого об6 ліку.

 

Завдання 1.5*

Підприємство «Алікон»  у звітному  році мало  такі показники вит рат, грн:

– придбання сировини і матеріалів  – 75300;

– транспортування сировини від постачальника на підприєм6 ство  – 1680;

– прямі  витрати  на оплату  праці  – 69000;

– непрямі  витрати  на оплату  праці  виробничого персоналу  –

27780;

– витрати  на реалізацію  продукції  – 33160;

– загальногосподарські витрати  – 20000;

– витрати  на утримання і експлуатацію обладнання – 25620;

– адміністративні витрати  – 61080;

– інші  загальновиробничі витрати  – 11400.

Доход  від реалізації  продукції  становив  385500  грн.

Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

Залишки на рахунках  запасів  у звітному  році  складали:

 

Рахунок

На початок року

На кінець року

Сировина і матеріали

13290

14610

Незавершене виробництво

4410

6450

Готова продукція

30720

56880

 

Необхідно  визначити:

1) вартість  витрачених на виробництво матеріалів;

2) загальну  суму поточних  витрат  на виробництво;

3) собівартість  виробленої готової  продукції;

4) собівартість  реалізованої продукції;

5) валовий,  операційний (до  оподаткування) і чистий  при6 бут ок (після оподаткування) за  діючої  ставки  податку  на  при6 буток,  для  чого  скласти  схемат ично  звіт  про  фінансові  резуль6 тати.

 

Завдання 1.6

Є такі показники про результати роботи окремих підрозділів підприємства «Сокирки» за звітний  період:


 

Показник

Центр прибутку

1

2

3

4

5

Продажі

180000

120000

220000

?

?

Запаси готової продукції:

– на початок року

– на кінець року

 

24000

34000

 

14000

?

 

?

22000

 

?

42000

 

56000

32000

Залишки незавершеного

виробництва:

– на початок року

– на кінець року

 

 

18000

36000

 

 

10000

18000

 

 

30000

18000

 

 

28000

?

 

 

?

27000

Загальні поточні витрати на

виробництво за рік:

– матеріали

– оплата праці

– виробничі накладні витрати

 

 

44000

?

34000

 

 

32000

42000

38000

 

 

38000

36000

?

 

 

26000

58000

36000

 

 

36000

50000

35000

Собівартість виробленої

готової продукції

 

114000

 

?

 

130000

 

134000

 

120000

Собівартість реалізованої

продукції

 

?

 

78000

 

168000

 

146000

 

?

Валовий прибуток

?

?

?

48000

64000

Операційні витрати

?

46000

?

?

52000

Операційний прибуток

(збиток)

 

18000

 

?

 

(12000)

 

14000

 

?

Податок на прибуток

?

?

?

?

?

Чистий прибуток (збиток)

?

?

?

?

?

На  підставі  наведених  даних  необхідно  визначити відсутні показники і заповнити таблицю.

 

Завдання 1.7

Підприємство «Старт»  має такі  дані  про  залишки на рахун6 ках бухгалтерського обліку  станом  на останній  день звітного  року:

 

 

Рахунок

Залишок, грн

на початок

року

на кінець

року

Основні матеріали

40000

50000

Незавершене виробництво

10000

14000

Готова продукція

100000

160000

Доходи від реалізації продукції

1260000

Пряма оплата праці працівників основного

виробництва

300000

Різні допоміжні матеріали

47000

Доплата за понадурочну роботу

20000


 

Прод ов же ння

 

 

Рахунок

Залишок, грн

на початок

року

на кінець

року

Оплата за час простою не з вини робітників

10000

Оплата праці допоміжного і обслуговуючого

виробничого персоналу

40000

Амортизація обладнання

40000

Придбання основних матеріалів

460000

Страхові платежі з обов’язкового і

добровільного страхування

3000

Орендна плата виробничих приміщень

50000

Різні податки і збори, що відносяться на

витрати виробництва

4000

Комісійні за реалізацію продукції

60000

Зарплата торгових агентів

100000

Витрати з навантаження продукції при

реалізації

70000

Адміністративні витрати

100000

 

На підприємстві облік запасів ведуть методом періодичної інвентаризації (періодичного списання). Фактичний  обсяг  ви6 робництва продукції  у звітному  році  – 900000  одиниць.

Необхідно  скласти  розрахунок (калькуляцію)  собівартості виробленої та реалізованої продукції.  За кожною  статтею  витрат вказати  до якого  виду  належат ь витрати  за  їх відношенням до обсягу  діяльності (змінні  або постійні). Скласти звіт  про  фінан6 сові результати. Визначити, як зміняться витрати  на основні ма6 теріали  та орендну  плату  в наст упному  році, якщо  обсяг  вироб6 ництва зросте до 1000000 одиниць готової продукції (відхилення витрат  визначити всього  та на одиницю  продукції).

 

Завдання 1.8

Залишки на рахунках  бухгалтерського обліку  підприємства

«Майстер6Д»  становлять (грн):

 

 

Назва рахунку

На початок

року

На кінець

року

Сировина і матеріали

24000

28000

Незавершене виробництво

24000

23000

Готова продукція

20000

25000

Доходи від реалізації

220000

Закупівлі матеріалів

70000


 

Прод ов же ння

 

 

Назва рахунку

На початок

року

На кінець

року

Пряма оплата праці виробничого персоналу

30000

Непрямі витрати на оплату праці

15000

Страхові платежі

9000

Амортизація основних засобів виробничого

призначення

11000

Ремонт і обслуговування виробничого обладнання

4000

Витрати на реалізацію продукції

23000

Загальногосподарські витрати

19000

Адміністративні витрати

10000

Ставка оподаткування прибутку, %

25

Необхідно  визначити:

1) витрати  на виробництво за звітний  рік, собівартість  гото6 вої і реалізованої продукції;

2) валовий  і чистий  прибуток  підприємства.

 

Завдання 1.9

Підприємство «Джоконда» у звітному  році  мало  такі залиш6

ки  на рахунках  запасів,  грн:

 

Рахунок

На початок року

На кінець року

Матеріали

5500

6500

Незавершене виробництво

9600

8000

Готова продукція

5000

8500

 

Протягом року  було  здійснено  такі  витрати,  грн:

– купівля  матеріалів             40000;

– пряма  оплата  праці          22000;

– загальновиробничі 33000;

– адміністративні      7900;

– загальногосподарські        13000;

– витрати  на збут     7000.

Доход  ві д реалі зації  вс ієї  вир обленої  продукц ії стан овив

150000  грн.

Необхідно  визначити:

1) вартість  витрачених на виробництво матеріалів;

2) загальну  суму виробничих витрат  звітного  року;

3) собівартість  виготовленої продукції;

4) собівартість  реалізованої продукції;

5) валовий,  операційний і чистий  прибуток  (за існуючої  став6

ки  оподаткування прибутку).


 

            Відп ов іді      на        п рактичні      завдання        

 

Завдання 1.1* («АРМ»)

У фінансовому обліку  будуть враховані  такі доходи та витрати:

– прибуток  від реалізації  продукції          48446

– коригування оцінки  мат еріалів:

на початок  року       (490)

на  кінець  року         (500)

– коригування оцінки  готової  продукції:

на початок  року

300

на  кінець  року

(600)

– доходи  від операцій  з цінними  паперами

2400

– дивіденди  та відсотки  від інвестицій

8600

– збитки  від списання основних  засобів

(4000)

Загальний прибуток  фінансового обліку

54156

 

Завдання 1.5* («Алікон»)

При  періодичній системі  обліку  запасів  вартість  витрачених на виробництво матеріалів  визначається з урахуванням зміни залишків на початок і кінець року та вартості придбаних мате6 ріалів.  Остання визначається за П(С)БО 9 «Запаси», тобто вклю6 чає  купівельну вартість  і витрати  на заготівлю:

Прямі  матеріальні витрати  = Залишки матеріалів  на початок

 

13290  + 75300  + 1680  – 14610  = 75660  грн.

Загальна сума  витрат  на виробництво включає  три  елемен6 ти:  матеріали,  оплату  праці  та  виробничі  накладні  витрати . До останніх  належать:  непряма  оплата  праці  виробничого персона6 лу, загальновиробничі витрати,  витрати  на утримання обладнан6 ня.

Отже,  виробничі  накладні  витрати  становили:

27780  + 25620  + 11400  = 64800  грн.

Загальна сума  поточних  витрат  на виробництво за рік дорів6 ню є:

75660  + 69000  + 64800  = 209460  грн.

Собівартість виготовленої продукції  визначається за  дани6 ми рахунку «Незавершене виробництво» аналогічно  порядку  виз6 начення  вартості  витрачених матеріалів:

4410  + 209460  – 6450  = 207420  грн.


Таким  же способом  за даними  рахунка  «Готова  продукція»

визначається собівартість  реалізованої продукції:

30720  + 207420  – 56880  = 181260  грн.

Операційні витрати  включають:  витрати  на  збут  (реаліза6 цію) продукції,  загальногосподарські та адміністративні витрати:

33160  + 20000  + 61080  = 114240  грн.

Тепер  можна  скласти  звіт  про  фінансові  результати:

1. Продажі  (доход від реалізації)

385500

2. Собівартість реалізованої продукції

181260

3. Валовий  прибуток  (ряд.  1 – ряд.  2)

204240

4. Операційні витрати

114240

5. Операційний прибуток  (ряд.  3 – ряд.  4)

90000

6. Податок  на прибуток  (25%)

22500

7. Чистий прибуток  (ряд.  5 – ряд.  6)

67500