§ 9. написання префіксів

В українській мові є префікси з-(із-, зі-), с-. Префікс з- пе- ред глухими к, п, т, ф, х переходить у с: скакати, спалити, сти- ха, сфотографувати, схуднути. Перед усіма іншими приголо- сними пишеться з- (іноді зі-): збити, зняти, зробити, зчепити, зігнорувати.

Інколи префікс зі- чергується з префіксом зо-: зігрівати й зогрі-

вати, зітліти й зотліти.

Існують і префікси без-, від- (-од), між-, над-, об-, під-, пе- ред-, понад-, пред-, роз-, через-, у яких кінцевий дзвінкий при- голосний перед глухими не змінюється: безконечний, відхилити, міжпланетний, надсипати, обсаджувати, підсунути, перед- платити, понадплановий, представник, розхитати, черезпліч- ник. Для милозвучності та полегшення вимови між префіксами

роз- і з- та коренями, що починаються кількома приголосними, може з’являтися голосний звук [і]. Тоді вживаються префікси розі-, зі-: розігріти, розікрасти, розігнати, зігнути, зіпсувати, зіставити, зішкребти, зіщулитися.

Автори “Українського правопису” радять розрізняти префікси

при-, пре-, прі- .

Префікс при- вживається найчастіше у дієсловах, що вказують на наближення, приєднання, частковість дії, результат дії, а також у похідних словах: прийти, присунути, прибудувати (прибудова), пригаслий, пригоріти, прикрити (прикриття), прилетіти (при- літ). Префікс при- слід писати і в іменниках та прикметниках, що утворилися шляхом поєднання іменників з прийменниками: при- кордонник, приярок, прибережний, прийдешній.

Префікс пре- вживається найчастіше в якісних прикметниках і прислівниках і вказує на найвищий ступінь ознаки: предобрий пре- смачний, прегарний, премудрий (премудро), превеликий, а також у словах старослов’янського походження: престол, преосвященство, преподобний.

Префікс прі- слід писати лише у словах: прізвисько, прізвище, прірва.

 

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         За допомогою яких префіксів творяться українські слова?

2.         Якого значення надають словам префікси при-, пре-, прі-?

Навести приклади слів із цими префіксами.

3.         Якого значення надають словам префікси пред- і перед-?

4.         У яких випадках пишеться префікс з-, а в яких – с-?

 

5.   Чому  в  словах


прекрасний,  престарий,  прехитрий  пи-

 

шеться буква е, а в словах припнути, прикрашати, при-

копувати – и?

 

6.         У  яких  префіксах  у  кінці  пишеться  літера приклади.


з?  Наведіть

 

 

Вправа 13. Додайте до слів префікси при- чи пре-.

Буксувати, мудрий, вокзальний, йти, пишно, великий, тримати, чудово, горіти, гнути, гвинтити, добрий, орати, клеїти, краса.


Вправа 14. Спишіть, позначаючи префікси. Якого значення на- дає кожному слову префікс? З’ясуйте за тлумачним словником лек- сичне значення виділених слів.

Бе...корисно, ...формувати, пр...краса, бе...змінно, ...чорніти, ро...

танути, пр...пнути, ...кидач, пр...манка, пр...копувати, ро...писка, пр...землитися, пр...буксувати, ві...’їхати, ...класти, ...пакувати, бе... шумний, ч...ре...мірний, ...добути.

 

Вправа 15. Доберіть до поданих слів антоніми. Яка значуща час- тина надає словам протилежного значення? Якими частинами мови є подані слова? Яка це форма?

Від’їхати, віднести, відбити, відгородити, відкласти, відписати, відрізати, відклеїти.

 

Вправа 16. Напишіть розподільні диктанти:

А. Запишіть слова у дві колонки: у першу – з префіксом з-, у другу – з префіксом с-.

Зводити, скоротити, знайти, зрубати, спушувати, збігати, звіль- нити, спрямувати, зміцніти, списувати, згоріти, злити, сформувати, зчепити, скласти, зректися, стуляти, зрушити, стьобнути, згасати, скаженіти, стирати.

Б. Запишіть слова у дві колонки: у першу – з префіксом пре-, у другу – з префіксом при-.

Придбати, преглухий, прикрити, премудрий, привабити, примен- шити, причорноморський, предорогий, прихорошитися, преслав- ний, пригнічений, презавзятий, пригортати, прежорстокий, придо- брити, пригортати, превисокий, приблуда, прескромний, присудити, припорошити.