§ 7. Подвоєння та подовження приголосних

 

Подвоєння приголосних відбувається при збігу однакових при- голосних:

 

– префікса й кореня :

оббити,           віддати,            ззаду, роззброїти;

–  кореня  або  основи  на  -н-  (нь)

і  суфіксів  -н(ий)  [-н(і)й],  -ник,

-ниц(я):

безвинний, сонний, стінний, кінний, осінній, письменник, віконниця;

–  кінця  першої  і  початку  другої частини складноскорочених слів:

юннат (юний натураліст), військко-мат, страйкком;

– основи дієслова минулого часу на

с і частки -ся:

розрісся, піднісся, пасся, трясся;

–   у   прикметниках   на   -енн(ий),

-анн(ий) [-янн(ий)]: а) зі значен- ням можливості або неможливості дії: б) з відтінком підсилення у слові:

здійснeнний, нездійснeнний, незрів- нянний, невблагaнний, нечислeнний; старaнний;

– у словах:

бовван, Ганна, лляний, овва, ссавці, ссати і в похідних від них: боввані- ти, Ганнин, виссати тощо;

– в іменниках, утворених від прикметників на -цьк(ий) подвоюється ч:

Донеччина,  Вінничина,  козаччина, Німеччина, Туреччина.


 

Подовження приголосних перед я, ю, є, ї

Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ч подовжуються (на письмі позна- чаються двома літерами), коли вони стоять між двома голосними:

1) в іменниках середнього роду: угіддя, життя, мотуззя, коло- сся, зілля, насіння, збіжжя, затишшя, узбіччя; крім назв молодих істот: теля, гуся, щеня;

2) в Ор. відмінку однини іменників III відміни: мідь – міддю, тінь– тінню, сіль – сіллю, піч – піччю, мазь – маззю, подорож – по- дорожжю;

3) у дієслові лляти та його формах: ллю, ллєш, ллють, ллємо;

4) у словах: Ілля, суддя, стаття (але статей), рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що таке подвоєння букв?

2.         Що таке збіг однакових приголосних? За яких умов він від- бувається? Наведіть приклади.

3.         Які приголосні можуть подовжуватись і за якої обов’язкової умови? Наведіть приклади.

 

Вправа 8. Поясніть, чому в поданих парах слів подовження від- бувається (не відбувається): життя – щастя, знання – знань, ба- гаття – багать, Поділля – подільський, ніччю – жовчю, Побужжя

– Поволжя.

 

Вправа 9. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.

 

Бе(з,зз)еме(л,лл)я,

І(л,лл)я,

стажува(н,нн)я,

ро(з,зз)броювати,

мудріс(т,тт)ю,

пони(з,зз)я,

ри(с,сс)ю,

білокрів(ь,’)я,

фуражува(н,нн)я,

грома(д,дд)я,

ви(л,лл)є,

гайдама(ч,чч)ина,

безсні(ж,жж)я,

буркун-зі(л,лл)я,

ема(л,лл)ю,

перли(н,нн)о,

передгро(з,зз)я,

істи(н,нн)ий,

на(д,дд)ністрянський,

розсаджува(н,нн)я,

цурпа(л,лл)я,

квасо(л,лл)я,

черезсму(ж,жж)я,

безплі(д,дд)я,

газува(н,нн)я,

радіс(т,тт)ю,

(с,сс)ати.