ДОДАтки

 

Фонетика

§ 1. Звуки і букви. Український алфавіт

 

В основі українського письма лежить азбука, або алфавіт, абет- ка, тобто розташовані в певному порядку графічні знаки – літери, якими користуються на письмі. Назви «азбука», «алфавіт», «абет- ка» складені з назв перших літер: азбука – з давньоруських «аз» і

«буки», алфавіт – з грецьких літер «альфа» і «бета» (у новогрець- кій вимові – віта), а абетка – з українських «а» і «бе».

Сучасний український алфавіт – це видозмінена давня слов’янська азбука, яка називалася кирилицею. Таку назву вона дістала за ім’ям одного з грецьких місіонерів, братів Кирила і Мефодія, які склали азбуку для слов’ян і переклали грецькі бо- гослужбові  книги  на  слов’янську  мову.  Українська  абетка  має

33 літери. Із них 32 букви передають на письмі мовні звуки, а ь (м’який знак) позначає м’якість приголосних на письмі. Букви є друковані й писані і мають дві форми – велику (прописну) і малу (рядкову).

Літери українського алфавіту розташовані в певному порядку і мають такі індивідуальні назви:

 

 

 

Аа

а

 

Бб

бе

 

Вв

ве

 

Гг

ге

 

Ґґ

ґе

 

Дд

де

 

Ее

е

 

Єє

йе

 

жж

же

 

З

зе

 

ии

и

 

іі

і

 

її

йі

 

Йй

йот

 

Кк

ка

 

лл

ел

 

Мм

ем

 

нн

ен

 

Оо

о

 

Пп

пе

 

Рр

ер

 

сс

ес

 

Тт

те

 

Уу

у

 

Фф

еф

 

Хх

ха

 

Цц

це

 

чч

че

 

Шш

ша

 

Щщ

ща

 

ь знак м'якшення

 

Юю

йу

 

яя

йа


Звуки мови ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки переда- ються буквами. Букви – це ті умовні знаки, якими передаються на письмі звуки мови. Повної відповідності між звуками і буквами в українській мові немає. Більшість букв позначає один звук, але одна буква може передавати два звуки (наприклад: букви ї, щ за- вжди позначають два звуки – [йі], [шч], а літери я, ю, є передають два звуки [йа, йу, йе]: а) на початку слова: ясен [йaсеин], юшка [йyшка], єдність [йeдн’іст’]; б) після букви, що позначає голо- сний звук (на початку складу): га-я-ти [гa-йа-ти], па-ла-є [па- лa-йе]; в) після апострофа: рів’єра [р’ів’йера], г) після м’якого знака: барельєф [бареил’eф], портьєра [порт’йeра]. А є звуки, які передаються двома буквами: дж, дз.

Алфавіт має знати кожна культурна людина, оскільки всі словни- ки укладаються за алфавітним принципом, за алфавітом будуються картотеки, списки прізвищ.

 

Завдання. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що лежить в основі українського письма?

2.         Що називається алфавітом? Назвіть синоніми до цього слова.

3.         З чого складається алфавіт?

4.         Чому алфавіт має знати кожна культурна людина?

 

Вправа 1. Запишіть слова в алфавітному порядку.

Інженер, залишок, мікрофлора, плямистість, яровизація, аклі- матизація, рівень, вміст, мембрана, сівба, бухгалтер, всмоктування, овес, зараження, добриво, червонозем, щільність, ячмінь, живець, квасоля, міжвузля, евкаліпт, плоди, збирання, водорость, межа, по- рода, активність, дерево, кульбаба, овочі, черешок, скороспілість, фотохімія.

 

Вправа 2. Випишіть слова, в яких букви позначають два звуки. Агробіологія,  вільний,  випускання,  джерело,  колізія,  повітря,

в’язкість, повітря, емульсія, меживузля, попелюха, черв’як, щит, розщеплюватися, врожаю, справжня, поголів’я, щеплення, україн- ський, проміння, своїм, зусилля, вестибюль, осіннього, явір, призь- ба, задзижчали, орючи.