§ 5. Усне і писемне мовлення

Мова існує у двох формах – усній і писемній. Первинним щодо виникнення, звичайно, було усне мовлення. Воно передувало появі писемного мовлення.

Люди у процесі спілкування використовують обидві форми мов- лення, які тісно взаємопов'язані між собою. Розвинене усне мовлен- ня – основа для успішного розвитку писемного мовлення. А розви- нене писемне мовлення позитивно впливає на усне мовлення.

Обидві форми мовлення тісно пов'язані з мисленням.

Але кожна з форм мовлення, за переконаннями багатьох учених, має і свої специфічні ознаки:

 

Усне мовлення

Писемне мовлення

Усне слово – це слово живе, ви- разне, інколи спонтанне. В усному мовленні не завжди є час для добо- ру найбільш точного слова. Сказа- не слово не можна виправити.

У писемному мовленні завжди по- передньо обдумується кожне слово, кожна фраза. Написаний текст можна перечитати, виправити.

Це   мовлення   розраховане   на сприйняття слухом.

Писемне мовлення – це графічне мовлення, розраховане на зорове сприйняття.


Усне мовлення

Писемне мовлення

Усне мовлення володіє більшим арсеналом засобів передачі ду- мок і почуттів.

У писемному мовленні ясності і виразності правильно дібраних мов- них елементів сприяють характерні для даної форми мовлення додаткові засоби.

В усному мовленні порядок слів відіграє важливу роль (допомагає чітко побудувати речення, логічно висловити думки).

Важливу роль у писемному мовленні виконує порядок слів (уживається для логічного розвитку від відомого до но- вого і для чіткої побудови речення).

В усному мовленні добір засобів повинен відповідати вимогам стилю.

У писемному мовленні добір засобів повинен відповідати не тільки літературній нормі, а й вимогам сти- лю, до якого належить текст.

Слово  в  усному  мовленні  май- же завжди супроводжується інтонацією, мімікою, жестами. Вони є засобом для усного мов- лення.

Важливим  засобом  для  написаного є розділові знаки, без яких інколи зрозуміти правильно написане про- сто неможливо. А. Чехов писав, що знаки служать нотами під час читан- ня написаного.

В усному мовленні вживаються здебільшого неповні речення.

Характерною     ознакою     писемно- го мовлення є повні і закінчені ре- чення, які розміщені у логічній послідовності.

В усному мовленні використову- ються частіше речення прості.

У писемному мовленні більшість ре- чень – складні. Прості ж речення, як правило, поширені і ускладнені.

Усне мовлення розраховане на слухача, що знаходиться перед очима оратора.

Писемне  мовлення  розраховане  на читача (слухача).

Порядок слів у реченні вільний, зустрічаються повторення окре- мих слів, словосполучень, частин речень, неповні речення, вставні слова тощо.

Порядок слів часто прямий, повто- рення слів автори намагаються уни- кати.

 

Зіставлення двох форм мовлення дає підстави стверджувати, що писемне мовлення значно складніше від усного.


 Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1. У яких формах існує мова?

2. Що спільного в писемному і усному мовленні?

3. У чому полягають специфічні риси писемного мовлення?

4. У чому полягають специфічні риси усного мовлення?

 

Завдання 2. На основі параграфа посібника за поданим нижче планом підготуйте усне повідомлення на тему «Особливості усного і писемного мовлення».

План

1. Дві форми існування мови.

2. Взаємозв'язок між двома формами мови.

3. Особливості усного мовлення.

4. Особливості писемного мовлення.

5. Чому писемне мовлення складніше від усного?

 

 Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука

Українська сполука

по дороге

идти по следам

по обеим сторонам

по дороге

по столу

по обеим сторонам

по магазинам идти по следам

по обеим сторонам

по берегу

по ночам

по праздникам

по окончании обеда

по ночам

по праздникам

по 15 человек в отделе

дорогою

йти слідами обабіч

по дорозі

по столу

по обидва боки по магазинах йти по слідах

з обох боків уздовж берега ночами святами

по обіді по ночах у свята

по 15 осіб у відділі


 

Російська сполука

Українська сполука

по семь гривен за штуку

агрегат работает по 10 часов в сутки

по одному по ложке по делам

комиссия по составлению…

скучать по детям

по сім гривень за штуку

агрегат працює по 10 годин на добу

по одному

по ложці

у справах

комісія для складання…. скучати за дітьми