§ 84. Розпорядження

Розпорядження – це правовий акт управління державного органу. Цей документ видається керівником чи колегіальним органом у рам- ках наданого посадовій особі чи державному органові компетенції.

Розпорядження має обмежений термін дії, стосується вузького кола осіб – виконавців документа.

Розпорядження можуть видаватися Кабінетом Міністрів Украї- ни, місцевими радами, представниками Президента України на міс- цях, керівниками колегіальних органів, тощо.

Реквізити:

– назва структурного підрозділу;

– коди;

– назва виду документа;

– підпис відповідальної особи;

– індекс;

– місце видання;

– заголовок до тексту;

– текст;

– дата або дата й номер;

– підпис, або дата й номер;


Зразок(№ 1):

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПО ВИПРОБУВАННЮ ТА ОХОРОНІ СОРТІВ РОСЛИН

 

РОЗПОРяДжЕння № 371-ОД

 

« 18 « листопада 2008 р.       м. Київ

 

У зв’язку з виробничою необхідністю: НАКАЗУЮ:

1.  Дію  наказу  Держкомісії  України  від  22.09.08р.  №  67-В

скасувати з 18.11.08 р.

2. Виконуючого обов’язки директора Центральної лабораторії Держкомісії України (Кіняка Валерія Корнійовича), завідуючо- го відділом насіннєпостачання Центральної лабораторії Само- йловича Ростислава Володимировича, спеціаліста 1-ої категорії Прядко Катерину Тихонівну та спеціаліста 2-ої категорії цього ж відділу Реву Олега Васильовича тимчасово, з 18.11.08 р., на- правити до Центру (управління) сортової сертифікації, аналізу та насіннєзабезпечення Держкомісії України для виконання служ- бових обов’язків.

3. Головного спеціаліста Центру (управління) сортової сертифі- кації, аналізу та насіннєзабезпечення Держкомсії України Лєонову Олександру Миколаївну та провідного спеціаліста цього ж відділу Шупікову Ольгу Іванівну тимчасово з 18.11.08 р. направити для ви- конання службових обов’язків до відділу науково-методичної робо- ти Держкомісії України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Держкомісії України.

 

Голова            В. В. Волкодав


Зразок (№ 2):

 

Розпорядження № 32/40

по факультету ветеринарної медицини НАУ

 

З метою лікування і догляду за тваринами призначити чергуван- ня по поліклініці та віварію студентів факультету:

 

15 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (вівторок)

1. Авраменко Ольга Сергіївна

2. Азімцев Олег Ігорович

3. Бедик Олександр Михайлович

4. Булат Сергій Олександрович

 

16 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (середа)

1 Бехбудов Руслан Юсифович

2. Богач Дмитро Вікторович

3. Вовк Микола Васильович

4. Веклич Сергій Васильович

 

17 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (четвер)

1. Гаркавенко Іван Миколайович

2. Гавриленко Михайло Володимирович

3. Воєлілова Оксана Анатоліївна

4. Григора Руслана Григорівна

 

18 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 (п’ятниця)

1. Данюк Іванна Іванівна

2. Даниленко Ніна Григорівна

3. Гулеватий Володимир Анатолійович

4. Гуменюк Михайло Васильович

 

21 жовтня 2008 року з 9.00 до 18.00 ( понеділок)

1. Данник Іван Миколайович

2. Демчик Олексій Олександрович

3. Дедок Людмила Анатоліївна

4. Жук Віктор Васильович


2.

Заняття, пропущені студентами в день чергування, вважати пропу- щеними з поважної причини і такими, що відпрацюванням не підля- гають. Але студентам необхідно законспектувати пропущені заняття і отримати консультацію у викладача. Підставою є розпорядження.

3.

На чергування з’являтися до поліклініки ФВМ.

За контроль і організацію робіт відповідає зав. поліклінікою Ам- рош Сергій Степанович і зав. віварієм Дідович Ірина Григорівна.

4.

Про наслідки чергування доповісти заступникові декана, доцен- ту Карповському Валентину Івановичу.

 

Декан факультету ветеринарної медицини,трофесор        (підпис) Зав віварієм (підпис)

 

Завдання 1. Прочитайте текст розпорядження. Назвіть реквізи- ти. Розкажіть про особливості оформлення розпорядження.

УААН Миронівський інститут

пшениці ім. В. М. Ремесла

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.10.08 р.      № 9     с. Центральне

Про встановлення семигодинного робочого дня

 

Відповідно до наказу директора Інституту від 01.10.08 р. № 20 та в зв’язку зі складним фінансово-економічним становищем Інсти- туту пшениці встановлюється семигодинний робочий день для всіх працівників Інституту з 01.10.08 р.

 

Заступник директора

з адміністративних питань   П. Власенко


Завдання 2. Допишіть окремі речення розпорядження. Відредагуйте текст.

 

ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

03.07.08          № 52   смт. Глеваха

 

Про створення комісії з виробничої перевірки дослідного зразка техніки

 

З метою оцінки якості виконання науково-дослідної та конструк- торської роботи при створенні дослідного зразка широкозахватного культиватора ПРОПОНУЮ:

1. Створити коміссію з виробничої перевірки …

2. Виробничу перевірку опитного зразка здійснити на …

3. Обов’язки щодо оформлення наукового звіту покласти …

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на … Директор (підпис) І. Масло

Печатка

 

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення.

1.         Пропозиція, яку ви пропонуєте, нами розглянута.

2.         Психолог ламає в студентів поняття про їх місто в житті.

3.         Банк «Ажіо» пропонує від п'ятсот до шістьсот відсотків прибутку.

4.         Наведу кілька аспектів, які розглядалися на семінарі.

5.         Були виконані такі міроприємства.


Завдання 4. Допишіть речення.

1.         Розпорядження – це …

2.         Вони можуть видаватися ...

3.         Реквізити розпорядження такі: ...