У 11-томному “Словникові української мови» подано такі зна- чення цього слова:

“Постанова – це 1. Розпорядження, акт органів державної влади.

2. Колективне рішення, ухвала. 3. Сценічне оформлення драматич- ного твору; постановка, постава”.

Отже, в офіційно-діловому стилі постановою називають:

1. Правовий акт органів державної влади, що стосується карди- нальних проблем.

2. Колективне рішення, ухвалу зборів, тобто заключну частину протоколу засідання, зборів, правління тощо.

Постанова входить у протокол чи додається до нього, або ж може бути оформлена як витяг із протоколу.

Найчастіше постанову оформляють на бланку.

Текст постанови складається із двох частин: констатаційної і розпорядчої (як і в наказах).

Констатаційна частина містить:

•           вступ;

•           оцінку становища чи посилання на розпорядчий документ вищої установи.

Розпорядча частина містить:

•           запропоновані постановою заходи;

•           вказівку на виконавця і термін виконання.


Постанову підписують дві особи: голова колегіального органу і керуючий справами (секретар).

Реквізити постанови:

•           герб України;

•           назва установи, що підготувала постанову;

•           назва виду документа (Постанова);

•           дата (дата засідання, коли прийнято цю постанову);

•           місце видання;

•           заголовок (стислий виклад змісту постанови);

•           підписи.

 

Зразок:

 

25 квітня 2008 року   с. Черняхів

 

Постанова

 

Збори акціонерів ВАТ КСП «Черняхівське» своєю постановою вирішили наступне:

1. Добитися надоїв від корови не менше 12 літрів на добу.

2. Працівникам ферм за надій 15 літрів та вище виплатити пре- міальні в розмірі 20% від річних.

3. Своєчасно доставляти корми на ферму.

4. Всю відповідальність даної постанови покласти на головного зоотехніка Кузьменка М. В.

Постанову довести до всіх працюючих на фермах.

Свою чинність постанова набуває із 28 квітня 1998 року. МП

 

Завдання 1. Допишіть речення:

•           В офіційно-діловому стилі постановою називають ...

•           Текст постанови складається з таких частин: ...

•           Реквізити постанови: ...

 

Завдання 2. Перепишіть речення, попередньо розкривши дуж- ки. Знайдіть у тексті складні речення, укажіть їх тип, поясніть роз- ділові знаки у них.


Проблема раціонального рибогосподарського використа(н,нн)я багаточисельних водойм, які розташовані в зоні впливу в(е,и)ликих та малих міст має надзвичайно важливе значе(н,нн)я. Особливо це стосує(ц,тьс)я належної організації ві(т,д)починку населення, що проживає поблизу урбанізованих озер, ставів, річок, струмків та ін- ших акваторій. Останнє можливе (в)повній мірі завдяки організації спортивного та аматорського рибальства, а також завдяки постійно- му проведенню іхтіологічного моніторингу водойм з метою регулю- вання складу іхтіофауни, чисельності риб, періодичного зариблен- ня акваторій та багато іншого. За уточненими даними в сучасних умовах у межах м. Києва знаходиться більше 430 водних об'єктів, більшість з яких можна і необхідно використовувати в рибогоспо- дарських цілях.

Найбільш оптимальними для існування риб є озера, які зв'язані з поймою (Д,д)ніпра. Серед них озера Тельбин, Малинівка, Райдуж- не, Вирлиця та інші.