§ 82.наказ

 

Наказом називається розпорядчий документ, що видається ке- рівником підприємства чи установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компенсації.

Наказ видають для вирішення основних і оперативних питань. При виданні наказів потрібно дотримуватися низки вимог і правил, щоб документ забезпечував його юридичну повноцінність.

Спочатку потрібно укласти проект наказу, погодити його з усіма зацікавленими особами (чи організаціями).

Накази видає керівник з усіх питань, що входять до його компе- тенції. У тексті наказу вказують терміни його дії. Скасувати наказ може лише вповноважена особа чи інстанція.

Усі накази здебільшого поділяють на дві групи:

1) накази про особовий склад,

2) накази із загальних питань.


 Накази про особовий склад оформляють призначення, перемі- щення, звільнення працівників, відрядження, відпустки, різні заохо- чення, нагороди, стягнення тощо.

Накази із загальних питань (їх називають ще наказами з питань основної діяльності) поділяють на:

а) ініціативні накази ( вони видаються з метою оперативного впливу на процеси, що виникають усередині організації (підприєм- ства);

б) накази на виконання розпоряджень вищих органів (вони вида- ються при створенні, реорганізації або ліквідації структурних під- розділів, при затвердженні положень про структурні підрозділи, при підсумуванні діяльності установ, затвердженні планів тощо).

Реквізити наказу:

•           назва організації, (підприємства);

•           назва виду документа (наказ);

•           дата;

•           місце видання;

•           номер заголовка до тексту;

•           текст;

•           підпис керівника;

•           види погодження.

Текст наказу має містити констатаційну і розпорядчу частини. У констатаційній частині:

•           вказується причина видання наказу (це вступ);

•           далі переказуються основні факти (це доведення);

•           викладено мету видання наказу (це висновок).

Якщо наказ видається на виконання розпорядчого документа ви- щої установи, то в констатаційній частині потрібно вказати назву, номер, дату і заголовок до тексту розпорядчого документа. Інколи потрібно передати зміст розділу документа вищої інстанції (цей розділ був підставою для видання наказу).

Констатаційна частина є не у всіх наказах. Її може не бути:

а) якщо запропоновані до виконання дії не потребують ніяких роз’яснень;

б) якщо це накази із різнопланових питань (текст наказу склада- ється із параграфів).


Розпорядча частина наказу починається словом “Наказую”. Ця частина складається із пунктів, у кожному з яких мають бути зазна- чені дія, термін виконання, хто відповідає за виконання.

В останньому пункті має бути зазначено осіб, яким доручено контроль за виконанням даного наказу, наприклад: “Контроль за ви- конанням наказу покласти на … ”

Вимоги до тексту наказу:

1) Текст розпорядчої частини повинен мати наказову форму ви- кладу, наприклад: “Провести ..., “Зарахувати..., “Відновити..., “При- значити..., “Оголосити подяку...”

2) У кінці кожного пункту наказу щодо особового складу зазнача- ється підстава для його складання (доповідна записка, заява тощо).

3) Якщо в одному пункті наказу потрібно перерахувати кілька осіб, то їхні прізвища слід записати в алфавітному порядку.

4) У наказах переведення і звільнення потрібно вказати вид звільнення на іншу роботу; мотивування і дату (звільнення, пере- ведення).

5) У наказах про надання відпустки потрібно зазначити:

•           яка відпустка надається (додаткова, профспілкова, за сімей- ними обставинами тощо);

•           на яку кількість робочих днів;

•           термін (з якого і по яке число, місяць);

•           за який період надано відпустку.

6) У тексті наказу про прийняття на роботу потрібно вказувати:

•           на яку посаду призначено;

•           з якого числа, місяця, року;

•           до якого структурного підрозділу даної установи (організації);

•           на вид прийняття на роботу (за сумісництвом..., призначити на постійну ...., на тимчасову...);

•           на умови прийняття (зі скороченим робочим днем,....).


Зразок (№1):

 

Акціонерне товариство “Орієнт”

 

наказ

 

15.02.09 № 32            №32/5-к

По особовому складу

 

1

Прийняти на постійну роботу:

1. Андрійчука Сергія Івановича з 15 лютого 2009 р. слюсарем 4 розряду в механічний цех.

Підстава: заява гр. Андрійчука С. І. від 14.02.09.

2.Іванову Тамару Федорівну з 15 лютого 2009 р. касиром бухгалте- рії з тримісячним строком випробування з місячним окладом 945 грн.

Підстава: заява Іванової Т. Ф. від 14.02.09.

3.Сидорова Василя Георгійовича з 15 лютого 2009 р. штукатуром

3-го розряду на дільницю № 2 з тримісячним строком випробування. гр. Сидорова В. Г. від 14.02.09.

 

2

Прийняти на тимчасову роботу:

1. Лосенка Валентина Сергійовича з 16 лютого до 16 березня

2009 р. трактористом ремонтної дільниці.

Підстава: заява Лосенка В. С від 12.02.09.

2. Варчук Віру Денисівну з 12 лютого до 12 березня 2009 р. дру- каркою управління з окладом 215 грн.

Підстава: заява гр. Варчук В. Д. від 12.02.09.

 

3

Надати відпустки:

1. Фещукові Сидору Михайловичу, майстру цеху № 1 чергову відпустку з 16.02.09 до 15.03.09 тривалістю 24 робочих днів за пері- од роботи з 10.03.09 до 10.03.09.

Підстава: 1. Графік відпусток цеху № 1.

2. Заява гр. Фещука С. М.


4

Перевести:

1. Мальцеву Діану Павлівну економістом 1 категорії планово- економічного відділу з посадовим окладом 456 грн звільнивши її з посади бухгалтера.

Пістава: заява гр. Пальцевої Д. П. від 10.02.09

 

5

Звільнити:

1. Носика Василя Івановича, комірника цеху №1, з 20.01.09 у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок істотних змін умов праці, п. 6 ст. 36 К3пП України. Виплатити вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку (ст. 44 К3пП України).

Підстава: 1. Заява гр. Носика В. І. від 15.01.09. Рішення профкому (протокол від 10.01.09 № 10).

2. Рогова Дмитра Марковича, технолога цеху № 32, з 15.02.09 за власним бажанням, ст. 38 К3пП України.

Підстава: заява гр. Рогова Д. М.

 

Генеральний директор         Л. О. Кравченко

 

Зразок (№ 2):

 

Київська обласна державна адміністрація управління агропромислового комплексу

 

наказ

 

від 16 листопада 2008 року  №23 м. Київ

 

Про техогляди машинно- тракторного парку

 

Технічними оглядами машинно-тракторного парку в 2008 році було виявлено ряд порушень Закону України «Про дорожний рух”.


 Так, в області експлуатується 2516 тракторів та 3910 тракторних причепів, що не зареєстровані в інспекції держтехнагляду.

Найбільша кількість незареєстрованих тракторів у Сквирсько- му районі –376, Бориспільському – 288, Тетіївському – 270. Значна кількість незареєстрованої техніки в Яготинському, Іванівському, Васильківському районах.

 

З метою недопущення порушень закону «Про дорожний рух»

 

Наказую:

1. За несвоєчасну державну реєстрацію 376 тракторів та 115 тракторних причепів у господарствах Сквирського району оголоси- ти догану головному спеціалістові інспекції держтехнагляд Сквир- ського району Ткаченкові Василю Івановичу.

2. За несвоєчасну державну реєстрацію 288 тракторів у госпо- дарствах Бориспільського району оголосити догану головному спе- ціалістові інспекції держтехнагляду Бориспільського району Ко- вальському Віктору Костянтиновичу.

3. За несвоєчасну державну реєстрацію 270 тракторів та 223 тракторних причепів у господарствах Тетіївського району оголоси- ти догану головному спеціалістові інспекції держтехнагляду Тетіїв- ського району Затишенкові Сергію Володимировичу.

4. Позбавити премії за незадовільну роботу по реєстрації техніки головних спеціалістів інспекції держтехнагляду Яготинського райо- ну – Блакитного Петра Павловича, Іванівського району – Горбатюка Миколу Олександровича, Васильківського району – Холоденка Пав- ла Трохимовича.

 

Начальник управління          І. П. Василишин


Зразок (№ 3):

 

Приватне підприємство “Гарант”

 

наказ № 1-К

22 січня 2009 р.          м. Бориспіль

 

Призначити Швеця Михайла Вікторовича на посаду дирек- тора підприємства на умовах укладеного з ним контракту від 26 січ- ня 2009 року.

Підстава: Контракт від 22.01.09 р.

 

Засновник підприємства      А. Швець

 

Зразок (№ 4):

 

Жашківське районне управління сільського господарства

 

наказ № 6

 

11 травня 2009 року  м. Жашків

 

Про нарощування обсягів виробництва цукрових буряків та цукру

у 2008 та 2009 роках

 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 27 лютого

2008 року № 222 “Про нарощування обсягів виробництва цукрових буряків та цукру у 2008 та 2009 роках”. Відповідно до цієї поста- нови прийнято наказ по Міністерству агропромислового комплексу

№ 67 від 5 березня 2008 року та обласному управлінню сільського господарства № 21-а від 21 березня 2008 року.


 

З метою забезпечення нарощування обсягів виробництва цу- крових буряків та цукру у 2008 та 2009 роках і на виконання вимог вищезазначених документів Кабінету Міністрів, Міністерства аг- ропромислового комплексу, обласного управління сільського гос- подарства

 

НАКАЗУЮ:

1. Головному агрономові Ковальському Миколі Григоровичу, від- повідним службам району провести відповідну роботу щодо забез- печення виробництва цукрових буряків на площі в обсягах згідно з додатком № 1, 2, довести до керівників господарств.

2. Сприяти створенню на базі цукрових заводів інтегрованих агропромислових формувань з вирощування і переробки цукрових буряків та машинно-технологічних станцій /МГС/ для проведення польових робіт.

3. Керівникам господарств різко скоротити бартерні операції при вирішенні питань поставки матеріально-технічних ресурсів, сприя- ти в реалізації цукру по цінах, які забезпечують рентабельне веден- ня буряково-цукрового комплексу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного агро- нома управління Ковальського М. Г.

 

Начальник управління

сільського господарства        С. Н. Жолдак


 

Завдання 1. Прочитайте наказ.

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

Про введення в дію ветеринарних свідоцтв нового зразка


нАКАЗ № 28

22.07.06 м.Київ

 

 

З метою наведення належного порядку та посилення контр- олю за перевезеннями тварин, сировини, продуктів тваринного походження

НАКАЗУЮ:

1. Ввести з 01.09.08 р. на території України нові зразки ветери- нарних свідоцтв (ф. № 1, № 2).

2. Вважати недійсними на території України з 01.09.08 р. вете- ринарні свідоцтва ф. № 1, № 2 старих зразків, а також ксерокопії нових зразків.

3. Державному підприємству «Укрветпромпостач» (Березов- ський А. В.) у строк до 10.08.08 р. забезпечити доставку і переда- чу управлінням ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та начальникам Регіо- нальних служб державного ветеринарного контролю на кордоні і транспорті зазначених зразків за списком номерів згідно з розпо- ділом (додається).

4. Начальникам управлінь ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, начальни- кам Регіональних служб державного ветеринарного контролю на кордоні і транспорті у строк до 25.08.08 р. розподілити відповідним чином та забезпечити свої установи державної мережі ветеринарної медицини ветеринарними свідоцтвами із зазначенням їх номерів. Копії документів про розподіл та одержання бланків свідоцтв пови- нні зберігатись в установі 5 років.

5. Покласти відповідальність за збереження бланків ветеринар- них свідоцтв і порядок їх видачі на керівників установ державної мережі ветеринарної медицини.

6. Установити, що нестача зазначених бланків відшкодовується за рахунок керівників установ згідно з чинним законодавством.

7. Управлінням ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Регіональним службам державного ветеринарного контролю на кордоні і транспорті взяти на облік свідоцтва, видані установам державної ветеринарної меди- цини області, міста, регіону.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Го- ловного державного інспектора ветеринарної медицини України — начальника управління державної інспекції ветеринарної медицини Момота Я. Ф.

 

Головний державний інспектор

ветеринарної медицини України     П. П. Достоєвський

 

2. Який це документ за:

– походженням;

– місцем виникнення;

– за призначенням;

– за формою;

– за терміном виконання;

– за ступенем гласності.


Завдання 2. Прочитайте текст наказу. До якого із видів наказів його можна віднести?

 

Колективне орендне підприємство

“Градієнт”

 

наказ

 

від 10 листопада 2008 р.       № 476 м. Богуслав

 

Про святкування Дня працівника сільського господарства

Враховуючи  успішне  закінчення  сільськогосподарських  робіт підприємством “Градієнт” у поточному році.

 

НАКАЗУЮ:

1. Провести урочисті збори та святковий концерт, присвячені

Дню працівника сільського господарства 15 листопада ц. р.

2. Керівникам підрозділів визначити найкращих працівників для преміювання цінними подарунками.

3. Фінансовому відділу виділити кошти на проведення безпро- грашної лотереї серед працівників підприємства.

 

Директор (підпис)     А. В. Каленчик

 

Печатка

 

Завдання 3. Відредагуйте поданий нижче наказ. Запишіть від- редагований варіант.

 

Жашківске районе управліня сільского господарства продовольства

НАКАЗ №20

 

5 липня 2008 року     м, Жашків

Про подготовку к жнивам

Аналіз подготовки техніки до жнив свідчить про низькі темпи її ремонта та технологічной наладки.

Станом на 1.07.2008 року необходімо закінчити ремонт та техно- логічну накладку 132 зернових комбайнів, 112 жаток, 36 косарок.


Викликає тривогу підготовка техніки в КСП с. Нова Гребля, шу- ляки, Зелений Ріг, сабаташ, Литвинівка.

Більшість господарств незабезпечені паливномастильними ма- теріалами.

З метою виправлення обставини які склалися в господарствах района і наданя їм конкретної помощі

 

НАКАЗУЮ

1. Робочий план розроблений спеціалістами управліня сілського господарства і продовольства затвердити.

2. Закріпити відповідальних працівників за господарствами для надання допомоги в період збиральних робіт /додаток № 1/.

3. Директору ВАТ «Райпостач» Маліцкому В. І. забезпечити гос- подарства необхідними запчастями агрегатами та та матеріалами згідно поданих заявок

4. Керуючому ВАТ «Райагропроммеханізація» Присяжник М. І. створити запас матеріалов запасних частєй до паливної аппаратури пускових двигунів, ремонтних вкладишів /підшипників/ до колєнчатих валов дизельних двигунів, для оперативного усуненя поломок машин.

5. Директорові міжгосподарського комбікормового заводу Бакалу В. І. до 15 жовтня завершити підготовку ппредпріятія і придставити ко- міссії для закінченя стосовно готовності до роботи в поточному році.

6. Головному спеціалісту з питань техніки безпеки та охорони праці Максименку Б. М. перивірити господарства і надати практичну помощь по дотриманю правил техніки безпеки та охорони праці на жнивах.

7. Головному економісту Коломійцю В. С. до 10.07. 1998 року узагальнити обласний досвід і направити в господарства рекомен- дації з питань організації і оплати праці на збирані врожаю. Разом з райкомом профспілки розробити рекомендації суперництва між трудовими колективами КСГП, колгоспів радгоспів комбайнерами жаткарями та на перевезені врожая поточного року.

8. Голові ВАТ «Райхім» Ярошинскому В. М. надати допомогу по забезпеченню господарств мінералними добривами під урожай на- ступного року згідно замовлень господарств.

 

Начальник управління

сільського господарства        С. Н. Жарун


Завдання 4. Допишіть речення: Наказ – це ...

Наказ видає ...

Накази поділяються на дві групи: ...

До першої групи наказів відносяться накази, якими оформляють ... До другої – ...

Реквізити наказу ...

Існують такі вимоги до текстів наказів ...

 

Завдання 5. Допишіть рішення: Розпорядчими називаються документи ... До розпорядчих документів відносяться … Вказівка – це ...

Їх мають право видавати …

Видають вказівки при оформленні ...

Текст вказівки поділяється на дві частини ... Реквізити вказівки ...

 

Завдання 6. Відредагуйте окремі речення з наказів:

Директору Києвського обласного підприємства матеріальнотех- нічного забезпечення Чагарній Є. Б. організовать роботу торговільно- технічного центра і сервісного обслуговування от 13.05.2009 года № 17.

Назначити ответственним за організацію науково-практичного семінара Ковалишину Г. М.

Провести регістрацію учасників семінара. Ответственний – Сукайло О. О.

За неправильний перевід курей у півні заведующій птахофабри- кою Микитюк О. Л. оголосити догану.

Створити авторитетну комісію із семи теличок виділила самих кращих для відтворення власного стада на районній виставці мо- лодняка ВРХ.

 

Завдання 7. Відредагуйте тексти наказів. Допишіть реквізити, яких не вистачає в цих документах. Запишіть правильні варіанти.

А. Перевести: Словінського Пилипа Андрійовича, старшого елек- трика АПК “Тікич”, на посаду головного електрика АПК на умовах укладеного з Словінським П. А. контракту від 30 липня 2008 р.

Директор (підпис) С. П. Охріменко

Печатка


Б. У зв’язку з тим, що працівники тваринництва не користують- ся пільговим харчуванням, дозволити їм відпуск м’яса яловичини в кількості до 3 кг на одного працівника по ціні 1 гривня 80 коп., включаючи ПДВ .

Підстава: Службова записка нач. цеху тваринництва Котика М.Г.

В. Направити у командировку в м. Бар комерційного агента АТ “ФК “НИВА” сроком на одну добу 05.02 2008р. для приобретенія товару.

2. Відкомандіровать також в м. Київ комерційного агента АТ “ФК “НИВА” Дідуга А.А. терміном на дві доби з 05.02.08 р. по 06.02.08 р. для заключення договору.

 

Завдання 8. Напишіть наказ про надання чергової відпустки на 24 робочі дні головному зоотехнікові Кузьменку Михайлу Вікторовичу.

Завдання 9. Відредагуйте окремі пункти наказів:

В наказі Головного державного інспектора ветерінарної медици- ни України від 18. 07.08 р. №29 одмічено, що службою ветирінарної медицини м. Києва проводиться певна робота.

Робота лабораторії ветсанекспертизи припиняється, вхід та ви- хід стороннім особам забороняється.

До отримання попереднього результату з міської лабораторії дер- жавної медицини ветлікар зміни виясняє та бере на облік усі м’ясотуші, шкіри, шерсть і тару, котрі були в контакті з підозрілою тушою.

В одночас виясняється на якому транспорті доставлена туша та приймаються заходи до його розшуку.

Якщо підозріла туша на сибірку знаходилась на відкритій пло- щадці біля лабораторії ветсанекспертизи, площадка береться під охорону працівником лабораторії.

При встановленні Міською лабораторією державної ветеринар- ної медицини бактеріоскопічним дослідженням сибірки зав. лабо- раторією ветсанекспертизи чи черговий лікар ставить до відому Головного державного інспектора ветеринарної медицини міста та району і викликає спец автомобіль з фірми “Київ-ринок” /тел. 225-

10-81/ і автомобіль ДУК з ветсанзагону по тел. 272-12-54.

В залі очікування на видному місці вивісити об’яву: “Власники, які доставили м’ясотуші від вимушено забитих тварин чи без голів, внутрішніх органів і ветеринарних свідоцтв зобов’язані негайно ін- формувати про це ветлікаря зміни”.

Спец автомобілем тушу, а також туші, підозрюючи в обсіменінні, шкіри, продукти забою, пакувальний матеріал з дотриманням усіх правил особистої безпеки та перевози туш, котрі уражені сибіркою, відправляються для спалювання в утиль цех фірми “Київспецтран- са” селище Пирогово.

В приміщенні лабораторії ветсанекспертизи проводиться дезин- фекція та обробка інструментів і матеріалу, котрий зіткався з тушою.

Завідующим лікарям ветмедицини, лабораторіям ветсанекспер- тізи та віділами управліня довести зміст цього наказу до усіх спеці- алістів ветмедицини своїх підрозділів.

 

Завдання 10. Напишіть наказ про призначення заступником ди- ректора агрофірми “Колос” Мартинюк Надії Семенівни.

 

Завдання 11. Прочитайте документ.

 

УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

від 22.09 2008 р.        № 66

 

Про щомісячну звітність по тваринництву

 

З метою вдосконалення системи щомісячної звітності по тварин- ництву та заготівлі кормів, а також для посилення контролю за збе- реженням поголів’я тварин на всіх етапах їх руху, та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 15 квітня 2008 р. № 202 «Про заходи щодо стабілізації галузі тваринництва та бо- ротьби з туберкульозом худоби в 2008 році»

 

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам районних управлінь сільського господарства та продовольства разом з головними зоотехніками до 8 числа кожного місяця представляти в управління сільського господарства та про- довольства облдержадміністрації звітність по формі № 24-СГ «Стан тваринництва в колгоспах і міжгосподарських підприємствах» та №

102 «Звіт про рух худоби і птиці на фермі», зведену по району.

2. Здійснення прийому звітності покласти на відділ тваринни- цтва обласного управління сільського господарства та продоволь- ства /Лашко О. І./.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в. о. пер- шого заступника начальника управління Онищенка Л. М.

 

Начальник управління          І. П. Бідзюра

 

2. Укажіть, який це документ, за:

а) найменуванням;

б) формою;

в) місцем виникнення;

г) призначенням;

д) походженням.

 

3. Як у документі оформлено гриф узгодження? Яке це узгоджен- ня – внутрішнє чи зовнішнє? Чому?

 

Завдання 12. Прочитайте текст наказу. Відредагуйте його. Про протипожежний захист

сільськогосподарських об'єктів

Наказом Мінсілгосппроду України від 03.06.08 р. № 176 відміча- ється, що стан протипожежного захисту сільскогосподарських об- єктів на підприємствах залишається не задовільним.

Основна кількість пожеж виникають в літній період та з на- станям холодов по причинах не обережного поводженя із вогнем, внаслідок грубих порушень правил пожарної безопасності, низько- го рівня виробничої дісципліни відсутність в сільських населених пунктах пожежних команд. З метою забезпеченя належного рівня пожежної безпеки наказую:

І. Здійснити комплекс заходів по запобіганю пожеж при прове- дені зерно збиральних робіт заготівлі і місць зберігання кормів при- ведуть в справний стан пожежну техніку, інвентарь водопостачаня пристосовану для гасіня пожеж сєльськогосподарську техніку за- безпечити ціло добове чергування пожежносторожової охорони.

2. На всіх виробничих об'єктах наказом по господарству закрі- пити відповідальних осіб та попередити проїх персональну відпо- відальність за забезпеченя пожежної безпеки. Притягувати до су- ворої відповідальності осіб винних упорушенні правил пожежної охорони.

3. Під особливий контроль взяти кормові двори скирди повинні бути оборані і не служили пристанищем для бездомних людей та об'єктом розваги для дітей.

4. З настаням холодів дотримуватись правил влаштуваня та екс- плуатації електропо-бутових приладів та обладнаня, ліквідувати несправності електроліній та електропроводки. Заборонити віді- грівання замерзлих водопроводів та інших комунікацій вогнем. Для цого використовувати гарячу воду та пісок.

II. До якої групи наказів він належить?

 

Завдання 13. Визначте дві частини наказу, як вони називаються? Розкажіть про правила побудови кожної із частин наказу.

 

МИРОНІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПШЕНИЦІ ім. В. М. РЕМЕСЛА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

 

НАКАЗ

 

8.08.2008р. № 147     с. Центральне

 

У період з 30.07.08 до 01.08.08р. інспектором пожежного нагляду було проведено пожежно-технічне обстеження об'єктів Інституту. При цьому встановлено, що робота по забезпеченню протипожеж- ного стану приміщень лабораторного корпусу № 2, післязбираль- ного комплексу та інших об'єктів проведена не на належному рівні, не призначено персонально відповідальних осіб за протипожежний стан, не проводиться профілактичний ремонт пожежних гідрантів та іншого устаткування для гасіння пожеж.

У зв'язку з цим, на основі припису інспектора Державного по- жежного нагляду


Н А К А 3 У Ю:

І. Інженерові з ТБ і ОП Г.М.Фалінському, разом з начальником ПСО М. Ю. Малютою та інженером ІІ кат. О. О. Сукайлом у визна- чених місцях на кожному поверсі вівісити плани евакуації в лабора- торних корпусах № 1 та № 2.

Термін виконання – 01.10.

Персональну відповідальність за виконання та постійний нагляд за наявністю планів евакуації покласти на Г. М. Фалінського.

2. Головному енергетикові Коваленку О. К. провести заміри опо- ру ізоляції силових та освітлювальних електромереж в строк до

01.10.08.

 

3. Призначити персонально відповідальними за протипожежний стан у приміщеннях інституту:

 

Лабораторний корпус

зав.      відділом          біотехнології            селекційного процесу В. С. Гірка;

поверх 1

провідного  наукового  співробітника  відділу фізіології та біохімії рослин Г. В. Мазільнікова;

поверх 2

керівника   групи   обслуговування   наукового обладнання А. Г. Корбу;

поверх 3

зав. бібліотекою К. П. Малашенко;

поверх 4

зав. відділом сортової агротехніки А. I. Шевченка;

поверх 5

зав. фізіології та біохімії рослин О. Ю. Шаліна, зав. лаб. селекції та первинного насінництва кормових культур Б. М. Черемху

Адміністративний корпус

зав. відділом ТКЗ Т. Є.Чайку

Післязбиральний комплекс,

усі складські приміщення, майстерні

матеріально відповідальні підрозділи, за якими закріплені ці приміщення

Котельня

зав. котельнею А. І. Середній


4. Відповідальним за протипожежний стан до 01.10.08 р. при- брати на закріплених ділянках, зокрема в коридорах лабораторного корпусу № 1 наявне там обладнання.

5. Інженерові II категорії О. О. Сукайлу прибрати з вентиляцій- них та кабельних шахт лабораторного корпусу № 1 горючі матеріа- ли до 01.09.08 р.

6. До 01.09.08 р. на вхідних дверях молотильних сараїв, наукових розбірних і складських приміщеннях післязбирального комплексу ви- вісити таблички з написами їх назв, вказівкою, хто є відповідальним за протипожежний стан, номером телефону протипожежної охорони.

Відповідальні – керівники підрозділів, у віданні яких знаходять- ся вказані приміщення.

7. На території та в приміщеннях післязбирального комплексу до 01.10.08 р. прибрати горючі матеріали, зробити вільним доступ до щитів електророзподілення, упорядкувати зберігання техніки, селекційних та підсобних матеріалів, регулярно очищати від бруду електродвигуни зерноочисної, молотильної та іншої техніки, при- бирати від пилу і бруду все електрообладнання.

Відповідальність несуть – матеріально відповідальні особи під- розділів, за якими закріплені території та приміщення.

8. До 20.08.08 р. на закріплених територіях та в приміщеннях післязбирального комплексу вивішати знаки безпеки, які забороня- ють куріння та використання відкритого полум'я.

Відповідальні – керівники підрозділів, у віданні яких знаходять- ся вказані приміщення.

9. Для зовнішнього пожежогасіння до 20.09.08 р. на території післязбирального комплексу силами відділів біотехнології селекцій- ного процесу, насінництва та насіннєзнавства і лабораторії селекції і первинного насінництва кормових культур встановити 3 протипо- жежні щити (по одному на кожний підрозділ) з комплексом інвента- ря: 2 вогнегасники, лопата, ящик з піском, відро, багор.

Відповідальні за організацію виконання та постійний нагляд за наявністю комплектів інвентаря – завідуючі вказаних підрозділів: В. С. Гірко, В. Я. Дворник, Б. М. Черемха.

10. Інженерові з ТБ і ОП Фалінському Г. М., начальникові ПСО М. Ю. Малюті до 20.08.08 р. організувати перезарядку старих вог-

негасників та закупити потрібну кількість нових і забезпечити ними приміщення, що вказані в приписі: групи ЕОМ, складські примі- щення післязбирального комплексу № 2, № 3, № 5, № 6, лабораторії селекції ячменю, щити зовнішнього пожежогасіння та інше.

11. Начальникові ПОО М. Ю. Малюті вкомплектувати рукавами та стволами пожежні крани, провести профілактичний ремонт по- жежних гідрантів до 20.11.08 р.

12. Інженерові з ТБ і ОП Г. М. Фалінському до 01.09.09 р. провес- ти протипожежний інструктаж з керівниками підрозділів Інституту.

 

Директор інституту   Л. О. Животков