§ 80. статут

Статутом називають юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність установ, товариств, громадян, права та обов'язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Розрізняють статути:

1) типові,

2) індивідуальні.

Типові статути розробляють для певних систем установ, підпри- ємств тощо.

Затверджують їх вищі органи державної влади та управління, з'їзди, громадські організації.

Індивідуальні статути розробляють для певної організації шля- хом конкретизації окремих статутів. Їх затверджують вищі устано- ви, яким підлягають організації, підприємства тощо.

Затверджені статути мають бути зареєстровані в органах Мініс- терства фінансів України.

Реквізити статутів:

•           гриф затвердження вищою установою чи органом управління;

•           назва виду документа;

•           заголовок;

•           текст  (загальні  положення,  мета  і  завдання  діяльності, функції, утворення і використання коштів, майно підпри- ємства,  управління,  створення  та  використання  пайового


фонду, членство, права і обов'язки, звіт, звітність, контроль, виробничо-господарська, зовнішньо-економічна діяльність, реорганізація та ліквідація);

•           відмітка про погодження та реєстрацію;

•           дата.

 

 

Зразок:


 

сТАТУТ

 

приватного сільськогосподарського підприємства с. Китайгород – 2009

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство «Урожай» є приватним сільськогос- подарським підприємством (надалі – «Підприємство»), що створене в процесі реорганізації колективного сільськогосподарського під- приємства «Савинці».

1.2. Підприємство є правонаступником колективного сільсько- господарського підприємства «Савинці» в частині належного йому майна з дня вилучення останнього з державного реєстру. Підпри- ємство приймає на себе виконання і повну відповідальність за зобов'язаннями колективного сільськогосподарського підприємства

«Савинці», приймає всі його права за укладеними ним угодами з юридичними і фізичними особами до закінчення строку дії цих угод, а також приймає інші його права, у тому числі права володіння і користування землею, що передана колективному сільськогоспо- дарському підприємству «Савинці» в колективну власність і постій- не користування, його права як засновника (учасника) міжгосподар- ських підприємств і організацій та інші права.

1.3. Засновником і власником Підприємства є громадянин Украї- ни Чорногуз Микола Євгенович, що проживає за адресою с. Савинці Тростянецького р-ну, паспорт серія АД № 78374200 виданий Трос- тянецьким РО УМВС.

1.4. Місцезнаходження Підприємства: с. Китайгород Тростя- нецького р-ну, Вінницької обл., вул. Дружби, буд. № 98.

1.5. Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до

Конституції України, Законів «Про підприємництво», «Про власність»,

«Про підприємства в Україні», іншого чинного законодавства України.


2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання при- бутку Засновником шляхом виробництва сільськогосподарської про- дукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. Сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини.

2.2.2. Переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаного.

2.2.3. Оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через влас- ні і орендовані бази (склади), магазини, кав'ярні, бари, ресторани.

2.2.4. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівель- них та ремонтно-будівельних робіт.

2.2.5. Створення підсобних промислів.

2.2.6. Виробництво і реалізація товарів широкого вжитку.

2.2.7. Створення готелів, автостоянок, автозаправних станцій.

2.2.8. Надання послуг і консультацій фізичним і юридичним осо- бам у обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподар- ської техніки.

2.2.9. Постачання товаровиробникам:

•           технологічних ліній по переробці сільськогосподарської про- дукції, техніки, запасних частин до неї, засобів малої механі- зації та інвентаря, інструментів;

•           транспортних засобів, у тому числі вантажних, легкових, спеціальних та інших самохідних машин та механізмів, які потребують реєстрації Державною автоінспекцією;

•           нафтопродуктів;

•           гербіцидів, пестицидів, міндобрив, насіння, племінної про- дуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних пре- паратів зоотехнічних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;

•           будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, ме- талевих і сантехнічних виробів.

2.2.10. Виготовлення малогабаритної сільськогосподарської тех- ніки, інструменту, дрібного інвентаря, предметів побуту.
2.2.11. Надання комунально-побутових послуг населенню, пере- везення вантажів, пасажирів в Україні і за її межі (межами).

2.2.12. Вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин, виготовлення та реалізація лікарських препаратів.

2.2.13. Надання консультацій і організація навчання з агротех- ніки, зооветеринарних і економічних питань, у тому числі платних курсів з менеджменту.

2.2.14. Надання ветеринарних послуг.

2.2.15. Консультативно-інформаційна, брокерська, дилерська діяльність.

2.2.16. Рекламна, видавнича діяльність.

2.2.17. Операції з нерухомістю.

2.2.18. Операції з цінними паперами.

2.2.19. Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.

2.2.20. Виготовлення та реалізація тютюнових виробів.

2.2.21. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законо- давством України.

2.3. Для здійснення окремих видів діяльності Підприємство отримує у встановленому чинним законодавством порядку спеці- альні дозволи (ліцензії, сертифікати).

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити. Підприємство на- буває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Для забезпечення мети та предмета своєї діяльності Підпри- ємство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і від- повідачем у суді, арбітражному суді.

3.3. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників.

3.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

3.5. Власник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства, а

Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника.

3.6. Підприємство може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарських това- риств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільсько- господарських підприємств та організацій, у тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером.

3.7. Підприємство може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать Підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються Власником Підприємства.

3.8. Підприємство створюється на невизначений термін.

 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є власником належного йому майна, володіє, використовує і розпоряджається ним, виходячи з мети та предмета статутної діяльності. Майно Підприємства складають основні фон- ди і оборотні засоби, а також цінності, що відображені в балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства утворюється за рахунок:

– внеску Власника;

– прибутку, отриманого від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

– кредитів банків та інших кредиторів, у тому числі інвестицій українських та зарубіжних інвесторів;

– прибутків від цінних паперів;

– доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

– придбання майна інших юридичних та фізичних осіб;

– інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.3. Підприємство має право брати у володіння і користуван- ня, у тому числі на умовах оренди, лізингу майно в інших підпри- ємств, установ і організацій, фізичних осіб.

4.4. Підприємство може орендувати майнові паї колишніх чле- нів колишнього колективного сільськогосподарського підприєм- ства «Савинці». Майнові паї утворюють собою майновий комп- лекс (споруди, техніка, обладнання, худоба та ін.), що є спільною


частковою власністю колишніх членів колективного сільськогос- подарського підприємства «Савинці». Указане майно Підприєм- ство приймає на баланс на підставі договору оренди. Розміри і форми орендної плати, умови використання орендованого майна (паїв), розпорядження ним обумовлюються у договорі оренди.

4.5. Підприємство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, викорис- товувати і відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Підприємство створює за рішенням Власника статутний, ре- зервний та інші фонди.

4.7. Статутний фонд створюється для забезпечення фінансово- господарської діяльності Підприємства за рахунок грошових і мате- ріальних внесків засновника. Розмір статутного фонду визначається Власником Підприємства.

4.8. Резервний фонд створюється для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат шляхом щорічних відрахувань _% від чистого прибутку (доходу). Рішення про використання коштів фонду приймаються Власни- ком Підприємства.

4.9. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім сво- їм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнен- ня на вимогу кредиторів.

 

5. ЗЕМЛІ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. До земель Підприємства належать:

5.1.1. Землі, що є у власності та користуванні Підприємства, які засвідчені відповідним Державним актом про право приватної влас- ності на землю. Державним актом на право постійного користуван- ня землею.

5.1.2. Підприємство застосовує оренду земельних паїв (часток) колишніх членів колективного сільськогосподарського підприєм- ства «Савинці». Умови використання землі, розмір і форми орендної плати та інші умови обумовлюються в договорі оренди.

5.2. Підприємство здійснює комплекс заходів з охорони земель, передбачених Земельним Кодексом України.

5.3. Обов'язки Підприємства, як власника землі і землекористувача:

•           забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та відповідно до умов її надання;

•           ефективно  використовувати  землю,  підвищувати  її  родю- чість, застосовувати природоохоронні технології виробни- цтва, не допускати погіршення екологічного стану в резуль- таті господарської діяльності Підприємства:

•           своєчасно вносити земельний податок відповідно до Закону

«Про плату за землю»;

•           не порушувати прав власників інших земельних ділянок і землекористувачів у тому числі орендарів;

•           зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, межі зро- шувальних та осушувальних систем;

•           дозволяти власникам і землекористувачам суміжних земель- них ділянок прохід (проїзд) до доріг загального користуван- ня, а також спорудження та ремонт межових знаків та спо- руд;

•           не чинити перешкод у проведенні робіт для державних по- треб, а також спорудженні необхідних комунікацій до суміж- них земельних ділянок.

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснює його Власник, який са- мостійно вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності, керуючись у своїй діяльності цим Статутом, законами та іншими нормативними актами України.

6.2. Власник організовує роботу Підприємства, представляє його в усіх установах, організаціях, підприємствах (у тому числі за кор- доном), розпоряджається майном і коштами Підприємства, укладає договори.

6.3. Власник здійснює прийом на роботу і звільнення працівни- ків Підприємства, накладає стягнення відповідно до чинного за- конодавства, представляє Підприємство в суді, арбітражному суді, а також:

•           визначає основні напрямки діяльності Підприємства, затвер- джує плани і звіти про їх виконання;

•           затверджує зміни та доповнення до Статуту;

•           затверджує внутрішні локальні акти відповідно до зако- нодавства;

•           приймає рішення про ліквідацію Підприємства чи його реор- ганізацію, призначає ліквідаційну комісію, затверджує лікві- даційний баланс.

6.4. За рішенням Власника для управління Підприємством може найматися Виконавчий директор, який виконує функції управлін- ня Підприємством відповідно до цього Статуту і укладеного з ним контракту та підзвітний у своїй діяльності Власнику Підприємства.

6.5. Виконавчий директор, який найнятий на роботу Влас- ником, уповноважений керувати поточними справами Підпри- ємства, представляти його у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Підприємства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Виконавчого директора визначають- ся у контракті, що укладається між Власником та Виконавчим директором.

6.6. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі відпо- відних договорів.

6.7. Взаємовідносини між Власником і трудовим колективом ре- гулюються законодавством України.

 

7. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Підприємство самостійно визначає напрями своєї діяльнос- ті, спеціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд підбирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі зовнішньоекономічній.

7.2. Господарські відносини Підприємства з іншими підпри- ємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законо- давству України.

7.3. Підприємство має право придбати необхідні йому матеріально-технічні ресурси у будь-яких підприємств, установ та

організацій, на біржах, у фізичних осіб, тощо; володіти, користува- тись і розпоряджатись ними на власний розсуд, брати технічні засо- би в оренду.

7.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від госпо- дарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Това- риства сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після вказа- них розрахунків, залишається в повному розпорядженні Підприєм- ства та використовується за рішенням Власника.

7.5. Підприємство самостійно розпоряджається виробленою ним продукцією і товарами, самостійно встановлює ціни на продукцію і товари, тарифи на види послуг, якщо це не регулюється державою. Підприємство на добровільних засадах приймає до виконання дер- жавне замовлення на сільськогосподарську продукцію та сировину, виходячи із власних економічних інтересів і їх кінцевого результату, рівня прибутку.

7.6. Підприємство є платником податків і інших обов'язкових платежів до бюджету згідно з чинним законодавством України. Втручання в господарську та іншу діяльність Підприємства з боку державних, громадських та кооперативних органів, політичних пар- тій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодав- ством. Підприємство має право на відшкодування збитків (вклю- чаючи очікуваний і неодержаний прибуток), завданих незаконним втручанням в його діяльність державних та інших органів.

 

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства здійснюєть- ся відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль- ність» та інших нормативних актів, відповідно до мети та предмета діяльності Підприємства.

8.2. Підприємство може здійснювати експортно-імпортні опера- ції, а також посередницьку діяльність.

8.3. Для досягнення статутних цілей Підприємство може ство- рювати за участю іноземних партнерів спільні підприємства як в Україні, так і за її межами.9. ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

9.1. Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відпо- відно до чинного законодавства. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад (у тому числі за сумісни- цтвом), так і на підставі цивільно-правових договорів.

9.2. Власник Підприємства (або за його дорученням Директор) має право найму робочої сили, самостійно встановлює форми, сис- теми, розмір оплати праці.

9.3. Підприємство зобов'язане забезпечити для всіх працівників без- печні умови праці та несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників.

9.4. Загальний розмір виплати за результатами праці окремих працівників Підприємства не обмежується. Мінімальний розмір за- робітної плати не може бути нижчим від офіційно встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

9.5. Трудові відносини в Підприємстві визначаються і припиняють- ся відповідно до КЗпП України, Правил внутрішнього розпорядку Під- приємства, Положення про оплату праці та інших локальних актів.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський об- лік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної ста- тистики і податкової інспекції.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Під- приємства і завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансо- ві роки визначають відповідно до календарних.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішен- ням Власника Підприємства і набувають чинності з моменту їх дер- жавної реєстрації.

 

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шля- хом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, пе- ретворення) або ліквідації.12.2.  Реорганізація  Підприємства  здійснюється  за  рішенням

Власника.

12.3. При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Підпри- ємства переходить до правонаступників Підприємства.

12.4. Ліквідація Підприємства відбувається у випадках:

•           рішення Власника;

•           визнання Підприємства банкрутом;

•           з інших підстав, передбачених законодавством України.

12.5. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комі- сією, яка утворюється Власником або призначається іншим уповно- важеним органом відповідно до чинного законодавства України.

12.6. Ліквідаційна комісія проводить публікацію в офіційному органі преси за місцем знаходження Підприємства про наступну ліквідацію Підприємства.

12.7. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо- дять усі повноваження з управління справами Підприємства.

12.8. Порядок та терміни ліквідації Підприємства визначаються

Власником або іншим уповноваженим органом.

12.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства:

– виявляє дебіторів та кредиторів Підприємства і проводить роз- рахунки з ними,

– складає ліквідаційний баланс і подає його Власникові або упо- вноваженому органу відповідно до чинного законодавства України.

12.10. Майно, передане Підприємству в користування, поверта- ється в натуральній формі його Власникові. Майно Підприємства, яке залишається після розрахунків з бюджетом, працівниками Під- приємства, іншими кредиторами, використовується за рішенням Власника.

12.11. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідова- ним з моменту внесення про це відомостей до державного реєстру.

12.12. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, за- вдану Підприємству, Власникові, третім особам у відповідності з чинним законодавством України.

 

Завдання 1. Перекладіть українською мовою подані нижче сло- восполучення. Із п'ятьма із них складіть речення.

В зависимости от оснований, в пределах своих полномочий, втлучае необходимости, в соответствии с действующим законода- тельством, исключительное право, если право не предусмотрено, наложение взысканий, не меньше чем одной третьей арендаторов, необходимо учитывать, обращаться в соответствующую организа- цию, по согласию сторон, совещательный голос, порядок разреше- ния споров, по вопросам коммерческой торговли, собственное иму- щество и средства.

 

Завдання 2. Складіть речення із поданими словами. Поясніть різницю у їх значенні.

Оснований – основний, вникати – уникати, економічний – еко- номний, гривня – гривна, декваліфікація – дискваліфікація, компа- нія – кампанія, показник – покажчик.

 

Завдання 3. Із поданих нижче речень випишіть складні прикмет- ники, поясніть їх правопис.

Середовищетворчі функції, які розглядатимуться нижче, є вторин- ними щодо основних. Серед рослинних організмів ставу найважливі- ше значення в біологічному кругообігу речовин відігріють нижчі рос- лини – здебільшого мікроскопічні одноклітинні водорості. Проблема раціонального рибогосподарського використання багаточисельних водойм, які розташовані в зоні впливу великих та малих міст має надзвичайно важливе значення. Серед земноводних та плазунів най- більшої шкоди рибництву можуть завдати жаби (озерна та ставкова) і водяні вужі. З дренажним стоком у водосховище надходять мінераль- ні добрива та ядохімікати з усієї площі зрошення. Племзаводи кор- порації беруть активну участь у проведенні щорічних сільськогоспо- дарських виставок-ярмарків. Особливий інтерес для хімії становлять високотехнологічні матеріали для електроніки та техніки. Цікаві дані одержано при експерименально-клінічному дослідженні.

 

Завдання 4. Складіть речення з поданими словами й словоспо- лученнями.

Проте – про те, щоб – що б, теж – те ж, сонце – сон це.

 

Завдання 5. Поясніть відмінність у значенні слів. Складіть з ними речення.

Ділянка – дільниця, корисливий – корисний, лікувати – лічити, мотив – мотивація.


Завдання 6. Поясніть значення слів, користуючись тлумачним та іншомовним словниками.

Протокол, етикет, тираж, примірник, формуляр, криза, криз.

 

Завдання 7. Допишіть речення.

•           Реквізити статутів: …

•           Розрізняють статути: …

•           Типові статути розробляють … Затверджують їх …

•           Індивідуальні статути розробляють … Їх затверджують … і реєструють …

•           У тексті статуту описують …

•           Статут – це …

 

 

 

Ділова людина... Якою вона має бути?

 

Відрядження

 

До службового відрядження потрібно ставитися спокійно. Дехто із ділових людей завжди напоготові тримають напівспа- ковану валізу, оскільки більшу частину робочого часу проводять у відрядженнях. Готуючись до відрядження, потрібно пам’ятати, що не варто переобтяжувати себе зайвими речами. Нині дуже розповсюдженим у ділових колах є набір: велика дорожня сумка та аташе-кейс.

Кейс – місце для ділових паперів, ділового щоденника, міні- диктофона з касетами, олівців, фломастерів і маркерів. Досвід пока- зав, що в кейсі повинна знаходитися й невеличка аптечка та несесер із зубною щіткою та туалетним приладдям.

Розкладіть усе це в зручному для вас порядку й намагайтеся часто його не змінювати. Вироблений під час поїздок автоматизм стане вам у нагоді, й ви будете знати на дотик, що де знаходиться.

Нині існують спеціальні валізи для тривалих відряджень. Це

вдало придумані „споруди», у яких передбачено все до дрібниць. Такі валізи дають змогу захопити дещо солідне з гардеробу – на- віть ще один костюм. Особливе місце відведене для сорочок і білизни тощо. І навіть якщо ви, поспішаючи, щось забули, то це одразу буде помітно: відділення вільне, отже, необхідно його за- повнити. Чемодан наче має власний зміст. Для кожної речі – своє місце.

До того ж валізи такого типу виготовляються з легкого, але на- прочуд міцного пластику, вони мають зручну зовнішню кишеню, безвідмовні й надійні основні замки та заскочки-фіксатори збоку. Розраховані вони на вантаж понад шість кілограмів, мають два, а найбільші валізи – чотири маленьких колеса та висувну ручку, що дає змогу котити її навіть по нерівному асфальту.

Пропонують мінімальний список стандартного дорожнього комплекту: паспорт, проїзні квитки, візитки, електрокип'ятильник, несесер, фотоапарат із додатковою плівкою, диктофон, ніж, домаш- ні черевики, сорочки (бажано з розрахунку на кожен день) і те, без чого, ви вважаєте, не зможете обходитися.

При всій індивідуальності – це стандарт, який ви для себе пови- нні визначити конкретно. І лише залежно від специфіки відряджен- ня додавайте необхідні речі.

Наприклад, на семінар, конгрес, симпозіум варто захопити кіль- ка зошитів і папку для паперів. Дуже зручним є дорожній канцеляр- ський „несесер». Це невеличка коробочка з міцного пластику. До неї входять: лінійка, скотч, ніж для паперу, ножиці, клей, „степлер», кілька відділень для скріпок та інших дрібниць.

Звичайно, з вами повинен бути бізнес-блокнот.

Якщо ви правильно визначите список речей, то це стане гаранті- єю вашої продуктивної праці в далекому місті.


 

РОЗПОРЯДЧі ДОкУмЕнти

 

Розпорядчими називаються документи, за допомогою яких здій- снюється розпорядча діяльність, а також оперативне керівництво в навчальному закладі, установі, організації тощо.

Розпорядчими є такі документи: вказівка, наказ, постанова, роз- порядження, ухвала.