§ 78. інструкція

 

Інструкцією називається документ, створений органами дер- жавного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші сторони діяльності та відносини установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Розрізняють інструкції:

1) посадові,

2) з техніки безпеки,

3) з експлуатації різного обладнання.

Кожна інструкція повинна бути затверджена вищими органами чи керівниками організацій (або ж наказом із зазначенням номера та дати видання).

Реквізити інструкції:

– назва виду документа;

– гриф затвердження;

– заголовок;

– дата;

– індекс;

– місце видання;

– текст;

– підпис;

– види погодження.

Для тексту інструкції характерні наказові формулювання: по-

винен, необхідно, не дозволено. Зміст потрібно викладати від 2-ої,

3-ої особи, рідше – у безособовій формі.

Останнім часом широкого використання набувають посадові ін- струкції (це документи, що визначають організаційно-правове ста- новище працівника у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці).


Загальноприйнятим є такий формуляр-зразок інструкції:

 

 

Загальний бланк організації

Посадова інструкція

Завідувач машинописного бюро


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з кадрів

Особистий підпис

«          »          200      р.

 

 

структура тексту

1. Загальні положення (основні завдання працівника; порядок за- ймання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; осно- вні документи, якими треба керуватися).

2. Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).

3. Права.

4. Посадові обов'язки.

5. Відповідальність.

6. Взаємини (зв'язки за посадою).

 

Керівник структурного підрозділу (підпис і його розшифрування)

 

Завдання 1. Допишіть речення.

•           Інструкцією називають …

•           Є такі групи інструкцій …

•           Інструкція затверджується …

•           Реквізити інструкції …

 

Завдання 2. Запишіть розділ «Права» з «Інструкції про основні завдання лаборанта кафедри».

 

Завдання 3. Запишіть речення, розкривши дужки. Поясніть пра- вопис підкреслених слів.

З еволюційної точки зору критері..м прогресивності (у,в)розвитку всіх вищих пр..дставників твари(нн,н)ого світу є рівень розвитку сис- теми нейтронів, тобто системи перетворення інформаційних сигналів у певні електрох(и,і,е)мічні збудження. Ефективність такої системи зале- жить насамперед від їх щільності: у медузи їх тисячі, у ссавців — міль.. они, у людини — міл..ярди. Н(и,е)рвові волокна відрізняю(ця,ться) (не) тільки кількісно, але й за ступенем їх складності.

Серед функцій, які забе(з,с)печують існування живого, найваж- ливішою є здатність до відтворення (фертильність). Через функцію


відтворення жива речовина стає по суті безсмертною. Механізми відтворення різних видів рослин і тварин різноманітні. Загальний закон відтворення такий, що кожен біологічний вид розмножується настільки інтенсивно, наскільки дозволяють йому умови існування. (Не)зважаючи  на  інтенсивність,  розмноження  відбувається  за певними закономірностями. Всім формам живого властиві регуляції чисельності популяцій: вони насамперед пов(ь,')язані з наявністю достатн..ої кількості продуктів споживання (енергетичного джере-

ла), а також з іншими факторами довкілля.

 

Завдання 4. Запишіть розділ «Відповідальність» з «Інструкції з техніки безпеки працівників Науково-дослідного інституту».

 

Завдання 5. Складіть речення з поданими нижче словосполу- ченнями.

Для обміну досвідом, сплата позики, відповідно до, згідно з, до- вести до відома, комісія пропонує, підстава для, клопотання про, на посаді.

 

 Як правильно сказати українською мовою?

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

Все желающие встречаются ошибки вступать в переговоры выключать телевизор извините меня

 

из-за неосторожности отдавать в починку оставлять под вопросом пользоваться уважением представлять опасность с участием

является неотъемлемой частью

Усі бажаючі; усі, хто бажає трапляються помилки починати переговори вимикати телевізор

вибачте (пробачте, даруйте) мені; пе- репрошую вас

через необережність віддавати лагодити залишати нерозв’язаним мати шану, бути в пошані становити небезпеку

за участю

є невіддільною частиною