§ 77. Положення

Положенням називається правовий акт, який визначає основні правила організації й діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств, що їм підпорядковуються.

Розрізняють положення:

1) типові,

2) індивідуальні.

Типові положення розробляють для системи установ і підпри- ємств і затверджують вищим органом управління.

Індивідуальні положення розробляють на основі типового положен- ня і затверджують їх керівники підприємств (організацій, закладів).

Реквізити положення:

•           герб;

•           назва відомства, організації, структурного підрозділу;

•           гриф затвердження;

•           назва виду документа;

•           положення;

•           місце видання;

•           дата;

•           індекс;

•           заголовок до тексту;

•           текст;

•           підпис;

•           відмітка про погодження.


Зразок:

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор НУБіП України,

академік НАН України та УААН

            Д. Мельничук

«          »          200_ р.

 

ПОлОжЕннЯ

про кафедру культурології Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Київ – 2009


1. Загальні положення

1.1. Кафедра культурології Національного університету біо- ресурсів і природокористування України є основним навчально- науковим підрозділом, який забезпечує:

•           координацію  наукової  та  навчальної  культурологічної  ро- боти кафедр культурологічного спрямування підрозділів Київського  центру  НУБіП  України,  Південного  філіалу

«Кримський агротехнічний університет НУБіП України» та відповідних підрозділів регіональних навчальних закладів НУБіП України;

•           здійснення всіх видів навчальної, науково-методичної, на- укової, культурно-виховної робіт, які спрямовані на:

•           розширення  загальної  гуманітарної  підготовки  студентів

НУБіП України;

•           забезпечення естетичного та філософського розуміння мо- лоддю системного зв'язку всіх складових, що формують ду- ховні цінності та якості людини;

•           підвищення творчої активності майбутніх фахівців;

•           підготовку студентів до створення молодої здорової і куль- турної сім'ї;

•           підвищення кваліфікації викладачів і фахівців культуроло- гічного профілю сільськогосподарських, ветеринарних і лі- сових галузей виробництва;

•           здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційної, гос- подарської, комерційної, міжнародної та ін.) відповідно до Статуту університету;

•           проведення    організаційно-виховної    роботи,    культурно- просвітницької та індивідуальної роботи зі студентами.

1.2.  Кафедра створена на підставі рішення вченої ради університету від 03.06.02 р. (протокол № 9). Неспроможність кафедри, на достатньо- му рівні забезпечувати будь-який із перелічених в п. 1.1 напрямків робо- ти може бути підставою для порушення питання про її ліквідацію.

Кафедра          безпосередньо           підпорядковується     директорові

Природничо-гуманітарного ННІ, до складу якого вона входить.

Кафедра у своїй діяльності керується нормативними доку- ментами  органів  управління  освітою,  Статутом  Університету, цим «Положенням...» і розробленим на його основі Положенням


про свій підрозділ, діючими навчальними планами і програма- ми, наказами ректора Університету, директора Природничо- гуманітарного навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, директора Навчально-наукового центру соціально- політичних наук, деканів факультетів та їх заступників, рішен- нями вчених рад НУБіП України, Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту.

1.5.   Кафедра веде необхідну документацію згідно з чинними по- ложеннями та переліком функцій, які їй делегуються.

 

2. Завдання кафедри

Завданнями кафедри є:

2.1. Організація та виконання на високому рівні навчальної, науково- методичної та організаційно-виховної роботи зі студентами НУБіП Украї- ни денної, заочної, вечірньої та екстернатної форми навчання, слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів та іншими підрозділами, що забезпечують освітню діяльність, а саме:

2.1.1. Читання дисциплін:

•           українська та світова культура,

•           культурологія.

2.1.2. Організація науково-дослідницької роботи студентів спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститутом мисте- цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН Укра- їни та Музеєм народної архітектури та побуту України в с. Пирогово.

Надання методичних консультацій педагогам-вихователям студент- ських гуртожитків в організації світлиць та проведенні лекцій, зустрічей, круглих столів тощо.

Організація і проведення спільно зі студентською радою та сту- дентською профспілкою загальноуніверситетських свят: «День знань»; конкурсів: «Красуня НУБіП України», «КВН», «Письменник НУБіП України»; фестивалів: «Голосіївська весна», «Сміхова культура України»,

«Народні свята та обряди» та ін.

Організація постійних круглих столів «Культура українського села:

традиції та сучасність».

Проведення циклу лекцій за участю провідних учених «Світова куль- турна спадщина України».

Організація роботи музичної вітальні «Золота ліра».


Організація літературно-мистецьких вечорів за участю видатних українських митців.

2.1.9. Проведення циклу театральних зустрічей «Київські театри

- гості Національного університету біоресурсів і природокористу- вання України».

Організація циклу радіопередач на студії «Ліра» та «Золоті воро- та» Національного радіомовлення «Національна культура в НУБіП України».

Робота краєзнавчого клубу «Культура твого регіону».

2.1.12. Організація роботи клубу «Мельпомена».

2.1.13. Організація роботи народних колективів: народного ан- самблю пісні і танцю «Колос», народного духового оркестру, народ- ного студентського театру «Березіль».

2.1.14. Організувати роботу студентського гуртка з ораторського мистецтва «Харизматичний оратор».

2.1.15. Налагодження спільно зі студентською радою та сту- дентською профспілкою творчих зустрічей, презентацій спеці- альностей (та проведення виступів художньої самодіяльності) зі студентами:

•           сільськогосподарських  вузів,  коледжів,  технікумів,  підпо- рядкованих НУБіП України;

•           інших вузів м. Києва.

2.1.16. Організація та проведення зустрічей з цікавими людь- ми «Національний університет біоресурсів і природокористування України у міжнародних культурних зв'язках».

2.1.17. Організація гуртка студентів-екскурсоводів «Київ очима студентів НУБіП України та іноземних гостей».

2.1.18. Проведення екскурсій-знайомств студентів НУБіП Украї- ни з визначними пам'ятками м. Києва.

2.1.19. Проведення екскурсій-знайомств студентів НУБіП Украї- ни з роботами сучасних художників та народних умільців.

2.1.20. Залучення до організаційно-виховної роботи зі студента- ми НУБіП України працівників профілакторію.

Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків «Іс- торія української та світової культури», «Культурологія» та впрова- дження отриманих результатів у навчальний процес.

Підготовка,     перепідготовка           та         підвищення    кваліфікації

науково-педагогічних кадрів викладачів культурології, україн- ської та світової культури сільськогосподарських вузів, коледжів, технікумів, підпорядкованих НУБіП України.

2.4.   Створення,    систематичне    оновлення    та    вдосконален- ня навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу.

2.5.  Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців (сільського і лісо- вого господарств, ветеринарної медицини, соціальної педагогіки, юристів), які повинні органічно поєднувати високу загальноосвіт- ню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань культурології, української та зарубіжної культури, володіти навичками безперервного духовно- го і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної про- фесійної діяльності, а також громадської роботи.

 

3. структура і управління

3.1. Кафедра культурології становить єдиний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять:

•           завідувач кафедри, керівник напряму;

•           керівники секцій;

•           професори;

•           доценти;

•           старші викладачі;

•           викладачі;

•           асистенти;

•           провідні спеціалісти;

•           спеціалісти (інженери з обслуговування техніки);

•           костюмер;

•           старший лаборант;

•           лаборанти.

3.2.  Структура кафедри, її кількісний та якісний склад визначаються Статутом університету, видами та обсягами робіт з усіх напрямків діяльності.

Структура кафедри та її штати затверджуються наказом рек- тора університету на кожний навчальний рік в установленому порядку.

3.3.   У складі кафедри культурології, яка забезпечуватиме на- вчальний процес і наукові дослідження з дисциплін:

•           українська та світова культура,

•           культурологія,

•           ораторське мистецтво.

•           Створено такі наукові секції:

•           секція «Культурологія»,

•           секція «Художня творчість».

При кафедрі створено лабораторії:

•           наукову лабораторію «Культурологія та культура професій- ного спілкування»;

•           навчальні лабораторії:

•           «Народний хор»;

•           «Народний духовий оркестр»;

•           «Народний танець».

•           При кафедрі створено студії, громадські організації, гуртки:

•           народний духовий оркестр;

•           народний хор;

•           народний студентський театр «Березіль»;

•           жіночий клуб «Гармонія»;

•           студія бального танцю «Чарівність»;

•           студія сучасного танцю;

•           гурт «Октава»;

•           студія екскурсоводів «Київ очима студентів»;

•           краєзнавчий клуб «Культура твого регіону»;

•           гурток любителів театру «Мельпомена»;

•           гурток «Мистецька світлиця»;

•           музична вітальня «Золота ліра».

Кафедру очолює її завідувач, який обирається за конкурсом або призначається на цю посаду ректором відповідно до порядку, вста- новленого Статутом Університету.

Робота кафедри здійснюється за перспективними і поточними річ- ними планами з навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, культурно-виховної робіт та впровадження результатів досліджень у практику виховної роботи.

Плани роботи кафедри в установленому порядку затверджують- ся директором Природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України.

Індивідуальні плани роботи викладачів затверджуються завід- увачем кафедри.

3.7. Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри, проводиться на засіданнях кафедри, що проводяться не рідше одно- го разу на місяць, під головуванням завідувача.

У засіданнях беруть участь усі співробітники кафедри.

3.8. На кафедрі можуть проводитись робочі наради, семінари, розширені засідання із залученням співробітників інших кафедр, а також представників культури, наукових установ та організацій.

 

4. Функції кафедри

До функцій кафедри відносяться такі:

4.1. Проведення згідно з чинними навчальними планами усіх ви- дів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

4.2. Розробка і систематичне оновлення на основі вимог освіт- ньо- кваліфікаційних характеристик освітньо-навчальних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів з дис- циплін, що закріплені за кафедрою, з урахуванням сучасного стану і потреб культурного життя України, досягнень аграрної науки.

4.3.  Забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду учених і викладачів дисциплін «Українська і світова культу- ра», «Культурологія». Залучення провідних учених і фахівців галузі до навчального процесу НУБіП України.

4.4. Здійснення комплексного методичного забезпечення на- вчальних дисциплін кафедри культурології навчальною, науково- методичною літературою та іншими навчально-методичними мате- ріалами, включаючи їх електронні версії.

Організація самостійної роботи студентів, упровадження систе- ми контролю поточної успішності студентів, перехід до модульно- рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, а також сис- теми дистанційного навчання і контролю знань студентів, аналіз результатів міжсесійних атестацій та екзаменаційних сесій.

Наукова діяльність зорієнтована на проведення наукових дослі- джень з актуальних напрямків «Українська та світова культура»,

«Культуролога», гендерна проблематика, що фінансуються:

•           за державними науково-технічними програмами;

•           за галузевими програмами Міністерства аграрної політики

України

•           за господарськими угодами;

•           за ініціативними науковими програмами;

•           за грантами міжнародних організацій тощо.

4.7. Обговорення результатів наукових досліджень з «Україн- ської та світової культури», «Культурології», підготовка навчаль- них посібників, методичних посібників та безпосередня участь у впровадженні наукових і методичних розробок з культурології у навчальний процес.

4.8. Перепідготовка науково-педагогічних працівників з культу- рології вузів, коледжів, технікумів, підпорядкованих НУБіП України; надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кра- щих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів кафедри культурології НУБіП України в інших вищих на- вчальних закладах, наукових установах України та за кордоном.

4.9.  Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів:

4.9.1. Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етно- логії ім. М.Т.Рильського НАН України та Музеєм народної архітек- тури та побуту України в с. Пирогово здійснювати:

4.9.1.1. Запис студентами фольклору (пісень, дум, прислів'їв, приказок, загадок, замовлянь, легенд, переказів, анекдотів, об- рядів, (весілля, народження дитини, поховання) і видання збірок

«Український фольклор, записаний студентами НУБіП України», а пізніше - постановка записаного обряду колективом лабораторії

«Народна творчість».

4.9.1.2. Збирання матеріалів для Музею народної архітектури та побуту України в с. Пирогово і створення в НУБіП України музею побуту української сім'ї.

4.9.2. Проведення предметних олімпіад з «Української та світо- вої культури», «Культурології».

4.10. Участь співробітників кафедри культурології у роботі тимчасових творчих колективів, експертних рад, робочих груп з оперативного вирішення і наукового забезпечення питань розви- тку культурології.

4.11. Активна участь у культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам у їх роботі:

Організація і проведення спільно зі студентською радою та сту- дентською профспілкою загальноуніверситетських свят.

Допомога студентським радам гуртожитків в організації і про- веденні цікавих зустрічей, вечорів-знайомств із творчими людьми України тощо.

4.12. Співпраця з іншими установами та організаціями, зокрема з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України та Музеєм народної архітектури та побуту України в с. Пирогово, ншими музеями, театрами, виставками, музичними школами м. Києва, товариствами, посольствами (організація зустрі- чей), телебаченням, радіо, іншими вузами.

Надання  методичної  допомоги  фахівцям  культурних  закла- дів сільськогосподарських підприємств, викладачам, науково- педагогічним працівникам і науковцям сільськогосподарських ін- ститутів, технікумів, коледжів, підпорядкованих НУБіП України.

Пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад,

семінарів з проблем вищої освіти і наукової роботи.

Окремі функції кафедри (господарська, комерційна та ін.), а та- кож ті, що обумовлені її специфікою, визначаються власним Поло- женням згідно зі Статутом Університету.

 

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

5.1.  Взаємовідносини кафедри культурології з іншими кафедра- ми здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, організації навчально-виховного процесу, зокрема:

•           кафедра української мови - проведення свят: День рідної мови, Міжнародний день мови, Шевченківські свята:

•           кафедрою латинської мови та культури професійного спіл- кування організовано роботи літературної студії, проведено конкурси «Господарочка», «Фуршет» тощо.

•           кафедра історії - організація роботи історичного музею, про- ведення вечорів-зустрічей з істориками; вечорів, присвяче- них ювілеям визначних учених-істориків;

•           кафедра філософії - проведення вечорів-зустрічей з відоми- ми філософами; вечорів, присвячених ювілеям визначних учених-філософів;

•           кафедри англійської та німецької мов - організація клубів любителів англійської (німецької) мов для студентів та ви- кладачів (спілкування у цих клубах виключно однією з іно- земних мов); проведення Міжнародного дня мови, заняття лі- тературної студії, організація і проведення вечорів-зустрічей з іноземними студентами та викладачами з метою ознайом- лення з традиціями і звичаями їх народів.

5.2. З Природничо-гуманітарним навчально-науковим інститу- том взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв'язку з підзвітністю йому кафедри за всіма напрямками діяльності.

5.3. З факультетами - з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:

•           факультет  педагогіки  -  організація  і  проведення  ток-шоу

«Сім'я»; проведення соціальних опитувань; організація оформлення і роботи світлиці в гуртожитку; організація ро- боти клубу «Голосіївська світлиця» тощо;

•           юридичний факультет - організація і проведення циклу лекцій з правової тематики для дівчат НУБіП України «Я жінка... Я бою- ся?» (Як захистити себе від агресивного чоловіка?); організація циклу лекцій «Про гендерну рівність у суспільстві» та ін.;

•           факультет агрохімії та ґрунтознавства, агрохімічний факуль- тет, факультет захисту рослин, факультет землевпорядкуван- ня та плодоовочевий факультет - організація і проведення ток-шоу «Сім'я», конкурсу «Кращий представник профе- сії», вечорів-пам'яті визначних учених-агрохіміків, учених- агрономів, проведення вечорів, присвячених екології – «За- хистимо нашу планету!»;

•           зооінженерний факультет та факультет водних біоресурсів

–організація і проведення вечорів-зустрічей з випускниками цих факультетів, конкурсу «Кращий представник професії», вечорів, присвячених науковій і творчій діяльності визначних учених, що працювали і працюють на цих факультетах;

•           факультет ветеринарної медицини і факультет якості і без- пеки продукції АПК – проведення вечорів-зустрічей з визна- чними ученими, проведення вечорів, присвячених науковій і творчій діяльності учених, зокрема: В.І.Вернадського (Жит- тя, спрямоване до високих ідеалів: «Хроніка великого жит- тя»; «Я не відокремлюю науки від мистецтва») та учених, які працювали чи працюють на факультетах; організація лек- торію «Особливості догляду кішок і собак» (для студентів, викладачів);

•           економічний факультет та факультет аграрного менеджменту

–проведення вечорів-зустрічей з визначними економістами України; вечорів-ушанувань наукової та творчої діяльності відомих учених, що працювали чи працюють на факульте- тах; організація і проведення ток-шоу «Сім'я» та ін.;

•           факультет електрифікації і автоматизації сільського госпо- дарства та факультети механізації сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування – організація і проведення вечорів-презентацій факультетів; залучення студентів до проведення вечорів-зустрічей з відомими ак- торами, письменниками; організація і проведення диспуту

«Сім'я – це благо чи тягар?»; конкурсів на кращого за про- фесією та ін.;

•                       лісогосподарський факультет та факультет садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури – організація і про- ведення для слухачів курсу «Культура сім'ї та побуту» циклу лекцій «Як прикрасити дім і присадибну ділянку?»; спільно з відповідальними за виховну роботу на факультетах проведен- ня вечорів «Літературна творчість викладачів і студентів».

5.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами взаємовідносини здійснюються у зв'язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхід- ністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяль- ності згідно з діючим в Університеті порядком;

з іншими підрозділами Університету, зокрема з:

•           працівниками   профілакторію   НУБіП   України   взаємо- відносини  здійснюються  шляхом  проведення  спільно  з ними  таких  заходів,  як:  платні  міні-курси  для  студентів:

 «Масаж для сім'ї»; «Культура сім’ї та побуту»; цікаві зустрічі з лікарями-дієтологами, лікарями-сексопатологами тощо;

•           працівниками гуртожитків (педагогами-вихователями, чле- нами студрад гуртожитків) - проведення спільно з ними вечорів-зустрічей; надання їм консультацій щодо оформлен- ня світлиць у гуртожитках тощо.

 

6. Відповідальність

6.1.  Відповідальність кафедри культурології реалізується через від- повідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідаль- ність кожного співробітника є індивідуальною і визначається посадови- ми інструкціями.

6.2.  Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за:

•           наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності;

•           стан трудової дисципліни співробітників;

•           створення творчої обстановки у колективі кафедри;

•           стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази;

•           підбір і розстановку кадрів;

•           використання фонду оплати праці.

На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, за- відувач бере безпосередню участь.

 

лист-погодження

до Положення про кафедру культурології національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Перший проректор

з навчальної частини                                                         (підпис) Проректор з наукової

та інноваційної діяльності                                                (підпис) начальник навчальної частини                                      (підпис) начальник юридичного відділу                                      (підпис) Директор нні                                                   (підпис) Завідувач кафедри                                                              (підпис)


Зразок (№ 2):

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор НАУ, академік

Д .Мельничук

«          »          2009 р.

 

ПОлОжЕння

про навчальну лабораторію кафедри

 

Загальні положення

1.1. Навчальна лабораторія кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України є підрозділом кафедри, який забезпечує:

– проведення лабораторно-практичних занять із конкретних дис- циплін відповідно до вимог освітньо-професійних програм і поло- жень про організацію навчально-виховного процесу у вищих на- вчальних закладах.

1.2.  Навчальна  лабораторія  кафедри  створюється  відповідно до вимог навчального плану, в якому передбачені лабораторно- практичні заняття.

1.3. Навчальна лабораторія підпорядковується завідувачеві кафе- дри факультету, до складу якого вона входить.

1.4. Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується норматив- ними документами органів управління освітою, Статутом універси- тету, цим «Положенням про навчальну лабораторію», навчальними планами і програмами, наказами ректора університету, розпоряджен- нями декана факультету та його заступників, завідувача кафедри, рі- шеннями вченої ради університету, інституту, факультету.

 

2. Завдання навчальної лабораторії

2.1. Забезпечення робочими місцями, укомплектованими су- часним обладнанням та проведення на високому навчально- методичному рівні лабораторно-практичних занять зі студентами стаціонарної і заочної форм навчання, слухачами інституту магі- стратури та підвищення кваліфікації, факультету педагогіки.


2.2. Систематичне оновлення та удосконалення навчально- лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

 

3. структура і управління

3.1. Залежно від обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу лабораторії можуть входити:

•           провідний інженер,

•           інженер,

•           старший лаборант,

•           лаборант,

•           техніки різних категорій,

•           майстер виробничого навчання.

3.2. Навчальну лабораторію очолює завідувач, який призначаєть- ся на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету (за поданням завідувача кафедри і погодженням з деканатом факульте- ту і директором відповідного навчально-наукового інституту).

3.3. Завідувач навчальною лабораторією здійснює безпосереднє керівництво роботою навчально-допоміжного персоналу і підпорядко- ваний завідувачеві кафедри, деканові факультету та його заступникам, директорові відповідного навчально-наукового інституту та центру.

3.4. Обговорення питань, що стосуються діяльності навчальної лабора- торії, проводиться на засіданнях кафедри, під головуванням завідувача.

4. Функції навчальної лабораторії

4.1. Проведення лабораторно-практичних робіт з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, згідно з діючими навчальни- ми планами.

4.2. Забезпечення працівниками безперервного вдосконалення якості навчального процесу та активна участь у виховній роботі зі студентами.

 

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

5.1.  З  іншими  навчальними  лабораторіями  взаємовідноси- ни здійснюються з метою виявлення і реалізації міжпредметних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу, вико- ристання навчальної бази.


6. Відповідальність

6.1. Відповідальність навчальної лабораторії реалізується че- рез відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і зале- жить від його обов’язків і виконуваних функцій згідно посадових інструкцій.

На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності навчальної ла- бораторії, завідувач бере безпосередню участь.

 

 

Зразок (№ 3):


 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУБіП України, академік

            Д. О. Мельничук

«          »          200      р.

 

 

 

ПОлОжЕння

про організацію самостійної роботи студентів національного аграрного університету ( нАУ )

на основі використання комп’ютерних технологій

 

Загальні положення

Аналіз типових та робочих навчальних планів підготовки фа- хівців в університеті показав, що вони суттєво перевантажені ау- диторними заняттями, а це не завжди дає можливість проявити студентам та слухачам свої індивідуальні здібності. Подібна об- ставина пояснюється певними традиціями, що склалися у вітчиз- няній вищій школі та недостатнім забезпеченням навчального про- цесу відповідною методичною літературою.

У той же час провідні європейські та північно-американські універ- ситети йдуть шляхом суттєвого скорочення аудиторних занять за раху- нок розширення самостійної роботи, максимально забезпечуючи при цьому студентів та слухачів необхідними методичними матеріалами та індивідуальними консультаціями зі сторони науково-педагогічних пра- цівників вищих навчальних закладів.


Методичні матеріали для самостійної роботи

Для самостійної роботи студентів та слухачів НУБіП України використовуються як традиційні підручники та навчальні посібни- ки, лекції, практикуми, методичні вказівки і розробки, тощо, так і їх електронні варіанти. Зростає роль електронних форм навчаль- них і методичних розробок для студентів, поступово вона стане основною, що значно підвищить ефективність самостійної роботи студентів. Факультети університету розташовують ці матеріали на своїх WEB–сайтах, що робить їх доступними для абонентів універ- ситетської та факультетських електронних мереж.

 

Механізм перерозподілу обсягів аудиторних занять та самостійної роботи студентів

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України співвідношення між обсягами аудиторних занять та самостійною роботою студентів становить, як правило, 2:1.

Дозвіл на зменшення обсягу аудиторних занять дає навчальна частина університету за поданням деканів факультетів.

Для надання студентам та слухачам НУБіП України можливос- ті проявити свої здібності та з метою зменшення індивідуального педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників уні- верситету рекомендується зменшити обсяги аудиторних занять на (15-20)%, у тому числі і лекцій. При цьому на WEB–сайтах факуль- тетів слід розташувати такі методичні матеріали:

– тексти лекцій у повному обсязі;

– індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання;

– тести самоконтролю рівня знань студентів чи слухачів за ре- зультатами їх самостійного вивчення матеріалу (за можливістю).

Методичні матеріали готуються згідно з рекомендаціями навчаль- ної частини (див. Методичні рекомендації щодо підготовки лекцій в електронному вигляді, 1999) і розташовуються на WEB–сайті факуль- тету менеджером мережі за рекомендацією відповідного деканату.

Кафедри загальноуніверситетського підпорядкування розташо- вують методичний матеріал на Web-сайті факультету, де здійсню- ється підготовка фахівців за відповідною спеціальністю.

Студентам та слухачам при цьому забезпечується повний до-

ступ до такої інформації.


Викладач, який проводить заняття з дисципліни за скороченим навчальною частиною обсягом, за графіком деканату надає студен- там, за їх бажанням, відповідну методичну допомогу. Методична допомога являє собою консультації з певних розділів:

– дисципліни в цілому;

– виконання самостійного індивідуального завдання, наприклад курсової роботи (проекту).

Індивідуальні консультації для студентів, якщо вони визна- чені деканатом, є обов’язковою формою діяльності для викла- дачів, які забезпечують відповідну дисципліну. Їх обсяг визна- чається деканатом факультету і, як правило, становить (15-20)% від загального обсягу дисципліни. Зазначені консультації пови- нні супроводжуватись якісними методичними матеріалами, що пройшли успішну експертизу методичної комісії факультету. Результати консультацій фіксуються у журналі обліку педнаван- таження кафедри за нормативами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За умов, коли консультація передбачена, а студенти чи слухачі не виявили бажання її отримати, викладач у журналі обліку педнавантаження фіксує її виконання обсягом у 2 години.

 

Завдання 1. Складіть і запишіть положення про структурний підрозділ. Структура тексту:

 

1. Загальні положення.

2. Основні завдання.

3. Функції.

4. Права та обов'язки.

5. Керівництво.

6 Взаємовідносини, зв'язок.

7. Майно і кошти.

8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.

9. Реорганізація та ліквідація.

 

Керівник структурного підрозділу

(підпис та його розшифрування)


Завдання 2. Допишіть речення.

•           Організаційними називають документи …

•           До організаційних документів відносять …

•           Положенням називається …

•           Положення бувають …

•           Типовими називаються положення …

•           Індивідуальними називаються положення …

•           Реквізити положення: …

 

Завдання 3. Запишіть текст, уставивши пропущені букви та роз- ділові знаки, розкривши дужки. Поясніть правопис слів.

Найважливішим проявом жит..єдіял..ності всіх організмів – від од- нокліти..их до людини – є здобування їжі. Із їжі організми акумулюють енергію та отримують всі (не)обхідні компоненти для побудови свого тіла. Першоджерелом енергії для вс..го живого на (З,з)емлі є енергія випромінювання (Сс)онця. Отже все живе крім деяких хемотрефних організмів цілком залежить від енергії (Сс)онця. Усі тварини (гетеро- трофи) можут.. (з,с)поживати енергію лише у формі хімічних сполук і вимагають попереднього перетворе..я світлової енергії у хімічну.

Процес фотосинтезу крім акумулювання сонячної енергії у ви- гляді цукру, забезпечує звільнення кисню в атмосфері. Переважна більшість живих організмів (не)може існувати без кисню і тому фо- тоавтотрофи по праву є основою будь-яких екосистем в яких вони складають переважну більшість біомаси. Це й зрозуміло їжі пови- нно бути більше ніж її споживачів. Біомаса організмів продуцентів є певним обмеженням для існування організмів продуцентів та реду- центів. Тому споживання їжі тобто запасеної в ній сонячної енергії у межах екосистем, визначається переважно в(е,и)личиною приросту біомаси рослин. Воно споживання їжі відбувається у межах віднос- но стабільної структури екологічної піраміди або піраміди живлен- ня побудованої з ланцюгів живлення різної довжини які утворюють трофічну мережу певної конфігурації. Основу піраміди становлять наземні рослини наступний рівень травоїдні тварини на третьому рівні хижаки першого порядку які споживають травоїдних тварин а потім хижаки другого та наступного порядків.

 

Завдання 4. Запишіть розділ “Основні завдання” із “Положення про студентську організацію факультету”.