§ 76. трудовий контракт

Контракт – це правовий документ, у якому засвідчено певну до- мовленість між організацією (підприємством, установою) і праців- ником про умови їх спільної виробничої чи творчої діяльності.

Закони України «Про підприємство», «Про власність» допомагають громадянам реалізувати право розпоряджатися своїми здібностями.

Чим відрізняється трудовий договір від трудового контракту?

 

 

Контракт

 

Договір

Укладають      тільки  на            певний термін.

Укладають як на період виконан- ня роботи, так і на невизначений термін.

Може визначати такі підстави для розірвання трудових відносин, які не передбачені законодавством про працю (наприклад, розголошення комерційної таємниці).

Його розірвання можливе на підставах, що записані в Законі про працю.

Виконання працівником своїх обов’язків за контрактом не завжди пов’язане з додержанням чітко виз- наченого режиму роботи.

За трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, якими передбачено й режим роботи.


 

Контракт

 

Договір

Відпустка та оплата її працівникові може визначатися на розсуд керівника (власника).

Трудовий договір передбачає централізоване               регулюван- ня відпустки (за встановленим графіком на кількість днів, визна- чену законодавством).

У контракті можуть бути обумовлені наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї зі сторін за поважних причин (напри- клад: відшкодування винною сторо- ною певної грошової суми тощо).

 

 

У контракті сторони можуть передбачати:

•           випробування працівника для перевірки відповідності його посаді;

•           додаткові  пільги,  гарантії  та  компенсації,  не  встановлені чинним законодавством (це може бути виплата компенсації за використання власного автомобіля, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо);

•           грошові компенсації понад установлену пенсію та виплати у зв’язку з виходом працівника на пенсію, покаліченням під час роботи.

На основі контракту видають наказ (розпорядження) про при- йняття на роботу. А потім робиться запис у трудовій книжці з по- силанням на наказ (розпорядження).

Потрібно знати, що контракти мають зберігатися 75 років, якщо немає наказів по особовому складу і 5 років після звільнення пра- цівника, якщо є такий наказ.

Реквізити контракту:

•           назва виду документа із вказівкою (на виконання обов’язків, на управління підприємством);

•           дата;

•           місце підписання;

•           орган, що наймає працівника;

•           посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають;

•           текст;

•           підписи укладачів контракту;

•           печатка.

Усі умови контракту мають бути погоджені обома сторонами. Контракт укладається у 2-х примірниках, які мають однакову юри- дичну силу. Кожен примірник має зберігатися в однієї зі сторін контракту.

Цей документ набуває чинності з моменту його підписання (ін- коли у контракті може вказуватися ця дата – її погоджують робото- давець і працівник).

Зразок контракту (№ 1): КОнТРАКТ

на виконання обов'язків Голови механічної колони

м. Київ            21 грудня 2008 р. Мале  підприємство  «ОНІКС»  в  особі  директора  Михайленка

Григорія Григоровича назване далі «Керівник», що діє на підставі наказу МП «ОНІКС» з однієї сторони, і Бондарчука Анатолія Ар- хиповича, назване далі «Фахівець», з другої сторони, уклали цей контракт про подане нижче.

 

1. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Фахівець зобов'язується виконувати обов'язки голови механічної колони, а Керівник зобов'язується ство- рювати необхідні умови для роботи Фахівця, виплачувати йому гро- шову винагороду і створювати соціально-побутові умови.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фахівцем і підприємством, які з боку останнього реалізуються Керівником (адміністрацією) підпри- ємства, а у необхідних випадках – також іншими працівниками під- приємства.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про працю по- ширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у части- ні, що йому не суперечить.

Зазначені нормативні акти не застосовуються у випадках, коливони хоча й суперечать контрактові, але сторони у процесі дії остан- нього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в ін- ший спосіб.

Терміном «сторони» у контракті позначаються Керівник (репре- зентоване ним підприємство) і Фахівець.

1.3. Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників підпри- ємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки Фахівців стосовно згаданих підрозділів і працівників.

1.4. Фахівець підпорядковується безпосередньо Керівникові. Рі- шення Керівника, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Фахівця.

1.5. Діяльність Фахівця має сприяти розвиткові підприємства, підви- щенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.6. У своїй діяльності Фахівець керується законодавством, ін- шими нормативними документами, що поширюють свою Дію на підприємство.

1.7. Фахівець має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким сту- пенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких са- мих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.8. На час відпустки або відсутності Фахівця з інших причин його обов'язки виконує особа, яку призначає Керівник.

 

2. Функції і обов'язки фахівця

2.1. Фахівець виконує такі постійні функції і обов'язки голови механічної колони, а також інші функції і обов'язки, зазначені у за- конодавстві, інших нормативних документах, включаючи і Кваліфі- каційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.2. Фахівець зобов'язується забезпечити проведення таких робіт

(заходів), як планування та організація діяльності механічної колони.

2.3. Фахівець зобов'язується зберігати таємницю підприємства.

2.4. Керівник не має права вимагати від Фахівця виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрактом і документами, обов'язковими для Фахівця.

Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Фахівцеві можуть бути встановлені за погодженням сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'язані з ними зміни умов цього контракту оформляються додатковою угодою.


2.5. Керівник має право:

– встановлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Фахівця, передбачені законодавством і цим контрактом;

– установлювати обов'язки Фахівця, які хоча прямо й не перед- бачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Фахівця стосовно підрозді- лів, служб, службових осіб, працівників підприємства (у межах по- садових обов'язків Фахівця);

– зазначені обов'язки й положення можуть установлюватися по- садовою інструкцією, нормативними і іншими документами, за- тверджуваними (чи виданими) Керівником.

На вимогу Керівника Фахівець надає йому поточну інформацію про хід справ, що перебувають у компетенції Фахівця.

2.6. Фахівець має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. Оплата цих робіт проводиться окремо від винагороди за виконання обов'язків за контрактом.

 

3. Права і умови діяльності фахівця

3.1. Фахівець самостійно розв'язує всі питання, віднесені до його обов'язків, якщо цим контрактом і документами не перед- бачено інше.

3.2. Фахівець має право розв'язувати інші питання, передбачені цим контрактом, обов'язковими документами.

3.3. Фахівцеві забезпечуються умови, необхідні для його продук- тивної роботи, технічна та виробнича документація, оргтехніка.

 

4. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення фахівця

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Фахівцеві виплачується грошова винагорода, що містить у собі щомісячні виплати розміром 250 гривень; виплати за виконання обов'язків з високою якістю за цим контрактом; одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумовлених цим контрактом і до- датковими угодами до нього.

4.2. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з висо- кою якістю проводяться до першого числа кожного місяця.

Оцінка якості роботи Фахівця і належні йому у зв'язку з високою якіс- тю виконання обов'язків виплати проводяться за рішенням Керівника.


4.3. Одноразова винагорода Фахівцеві виплачується за виконан- ня плану робіт механічної колони на 110% за місць розміром 100 гривень.

4.4. Фахівцеві надається щорічна відпустка тривалістю 24 кален- дарних дні із збереженням середньої грошової винагороди, що ви- значається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закін- чення, одноразово або частинами тощо) визначається сторонами.

4.5. Фахівець користується всіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, що надає підприємство, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, са- довими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними установами, замовленнями тощо).

4.6. Підприємство сприяє Фахівцеві у поліпшенні його жит- лових умов.

4.7. Фахівець підлягає страхуванню. Види й умови страхування ви- значаються у відповідності до прийнятого на підприємстві порядку.

4.8. Фахівець користується всіма видами забезпечення з соціаль- ного страхування (допомогами з тимчасової непрацездатності тощо).

4.9. Також підприємство забезпечує Фахівцеві безкоштовний проїзд у міському транспорті.

 

5. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

5.1. У разі невиконання або неякісного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність згідно з законодав- ством і цим контрактом.

5.2. Фахівець не несе відповідальності за неналежне виконання контракту, що мало місце внаслідок невиконання Керівником своїх обов'язків за контрактом.

5.3. Дисциплінарні стягнення на Фахівця накладаються Керівником.

5.4. Фахівець відшкодовує збитки, завдані ним підприємству, у розмірах і порядку, установлених законодавством про працю.

5.5. Обов'язок з доведення обґрунтованості притягнення Фахівця до відповідальності, у тому числі дострокового звільнення з посади, лежить на Керівникові і підприємстві.

5.6. Суперечки між сторонами розв'язуються за чинним законо- давством.


6. Зміна і розірвання контракту

6.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналі- зуються з урахуванням практики діяльності підприємства. Обґрун- товані пропозиції сторін ураховуються внесенням до контракту від- повідних змін і додатків.

6.2. Зміни й додатки до цього контракту приймаються підписан- ням сторонами додаткових угод.

6.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.4 цього контракту;

4) з ініціативи Фахівця до закінчення терміну дії контракту у ви- падках, передбачених у пункті 6.5 цього контракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього контракту.

6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розі- рвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Фахівцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Фахівцем законодав- ства або обов'язків, передбачених контрактом, унаслідок чого для підприємства настали значні негативні наслідки (завдано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації Фахівець може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Керівником обов'язків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушу- ють компетенцію і права Фахівця і можуть призвести до несприят- ливих економічних результатів діяльності підприємства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконан- ню обов'язків за контрактом і з інших поважних причин.

6.5. Фахівець має право у будь-який час залишити посаду (ро- зірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Керівника за

3 місяці (1-й варіант); у інших випадках Фахівець не має права засвоєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Фахівець сплачує підпри- ємству неустойку розміром винагороди за кількість повних місяців, що залишились до закінчення терміну дії контракту, визначеного цим контрактом для обчислення розміру вихідної допомоги, але не менше 600 гривень (2-й варіант).

6.6. При залишенні посади Фахівцеві виплачується вихідна до- помога розміром винагороди за 2 місяці – при припиненні контр- акту за підставами, передбаченими у підпунктах 1 та 2 пункту 6.3, пункту 6.5 цього контракту.

6.7. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких під- став, цей контракт припиняє свою дію через 2 місяці після залишен- ня посади Керівником.

Трудові стосунки Фахівця з підприємством продовжуються, якщо новим Керівником у зазначений термін підтверджені умови контракту або з Фахівцем укладено новий контракт.

6.8. Якщо розірвання контракту проводиться за підставами, пе- редбаченими контрактом, але не встановлені законодавством, у трудовій книжці фахівця, як підстава для звільнення, зазначається пункт “Основ законодавства про працю” за згодою сторін.

6.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі середньо- місячної винагороди. Одномісячна винагорода обчислюється ді- ленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Фахівцеві у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній рік перед залишенням посади повний календарний рік роботи.

Якщо Фахівець відпрацював до залишення посади менше одно- го календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми усіх отриманих ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за не- повні відпрацьовані місяці).

 

7. Термін дії і інші умови контракту

7.1. Цей контракт діє з 3 січня 2009 р. до 31 грудня 2010 р. 3 метою перевірки здатності виконання Фахівцем передбачених цим контрактом обов'язків установлюється випробування терміном 1 місяць з початку дії контракту. У період випробування Фахівець виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі. Якщо Керівниквизнає  результати  випробування  незадовільними,  він  не  пізніше

10 днів після закінчення строку випробування має право розірвати з Фахівцем цей контракт. При цьому Керівник не зобов'язаний об- ґрунтовувати своє рішення. Якщо у зазначений термін Керівник не використає своє право на розірвання контракту, фахівець вважаєть- ся таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

7.3. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться на підприємстві.

7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила; сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді; сторони інфор- мують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, пред- ставників).

7.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керують- ся законодавчими актами, що поширюються на Підприємство, Стату- том Підприємства і іншими документами, обов'язковими для сторін.

 

8. Адреси сторін і інші відомості

8.1. Відомості про Підприємство: Мале Приватне Підприємство

«ОНІКС», адреса 252042, місто Київ, вул. Лепсе, 27/6 , телефон ди- ректора: 2285246, розрахунковий рахунок № 000000000.

 

8.2. Відомості про Фахівця:

домашня адреса 252042, місто Київ, вул. Лесі Українки 61, кв. 14, домашній телефон – 2958531, паспорт – серія – СН, номер – 397352, виданий 12 березня 1996 р. відділом внутрішніх справ Печерського району.

 

8.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках – по одному для кожної сторони.

 

Керівник         Фахівець

 

Михайленко Г. Г.      Бондарчук А. А.


Зразок контракту (№ 2):

 

КОнТРАКТ №          

на поставку генетичної продукції

м. Переяслав-Хмельницький           «      «   200   р.

 

Головний       селекційний       центр       України,       іменований надалі   «ПОСТАЧАЛЬНИК»,   в   особі   генерального   директо- ра Дольського І. С., діючий на підставі Статуту, з однієї сторони, та

іменований    надалі  «ПОКУПЕЦЬ»,в особіючий на підставіли даний контракт про наступне:

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Даний контракт укладений для встановлення довгострокових взаємовідносин між партнерами з метою поліпшення генетичного потенціалу поголів'я великої рогатої худоби, створення спеціалізо- ваного високопродуктивного скотарства, упровадження сучасних технологій утримання та використання тварин з метою забезпечен- ня конкурентоспроможності галузі у господарстві ПОКУПЕЦЬ.

 

Постачальник:

1.1. Здійснює за замовленням ПОКУПЦЯ:

– виробництво або закупівлю та поставку генетичної продукції – сперми, згідно з розробленим та погодженим обома сторонами пла- ну підбору бугаїв-плідників та графіку поставки (додаток № 1);

– трансплантацію ембріонів, підготовку кадрів, розробку, упро- вадження і супроводження програм створення високопродуктивно- го стада та підготовку фахівців ПОКУПЦЯ до роботи з високопро- дуктивними тваринами;

– забезпечення рідким азотом, необхідними для штучного осі- меніння інструментами та матеріалами, обліковою документацією, бірками та обладнанням для догляду за тваринами;

– інші послуги.

1.2. Гарантує якість продукції, що поставляється, її відповідність ветеринарним, санітарним, фізіологічним, іншим вимогам, установ-леним для кожної категорії продукції існуючими державними доку- ментами та даним контрактом.

1.3. Забезпечує Покупця генетичною продукцією згідно з розро- бленим та погодженим обома сторонами графіком.

 

Покупець:

1.4. Забезпечує пункти штучного осіменіння необхідним облад- нанням, інструментами, матеріалами та створює відповідні умови для роботи по відтворенню стада.

1.5. Подає замовлення на завезення необхідної кількості сперми не пізніше, як за 10 днів до дня поставки азоту і сперми, визначених графіком. Зберігає одержану продукцію в суворій відповідності з діючими інструкціями, здійснює заходи по боротьбі з яловістю ма- точного поголів'я.

1.6. Веде встановлений облік осіменіння, своєчасно номерує та оприбутковує новонароджений молодняк.

1.7. За умови розробки програми створення високопродуктивно- го стада виконує всі вимоги, передбачені в ній.

1.8. Забезпечує присутність на пункті штучного осіменіння упо- вноваженого представника-спеціаліста у визначений графіком день поставки генетичної продукції для її прийому та оформлення відпо- відних документів.

 

2. ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна ціна контракту складається з вартості генетичної продукції (додаток № 1), а також вартості матеріалів, транспорт- них витрат, витрат на підготовку кадрів, розробку та супроводжен- ня програм селекції та іншого, що буде передбачено контрактом (додаток № 2).

2.2. Вартість генетичної продукції в залежності від її якості ви- значається згідно з існуючими рекомендаціями Укрплемоб'єднання. Вартість іншої продукції та транспортних витрат визначається згід- но з ринковими цінами, які склалися на момент поставки.

2.3. Платежі здійснюються через банківські установи протягом

30 (тридцяти) днів після одержання генетичної продукції, матеріа- лів та послуг.


2.4. При неможливості грошової оплати Покупець за погоджен- ням з Постачальником у цей же термін погашає заборгованість сіль- ськогосподарською продукцією, де ціна встановлюється згідно з по- рядком, прийнятим у п. 2.2, додатком № 2.

2.5. Ціни, встановлені додатками до контракту на генетичну та іншу продукцію, матеріали і послуги можуть коректуватися протя- гом року в залежності від рівня інфляції.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК у випадку поставки ним повністю або частково неякісної продукції, після комісійного, з участю представ- ників обох сторін підтвердження факту неякісної поставки замінює її на якісну та відшкодовує ПОКУПЦЕВІ понесені витрати.

3.2. У випадку втрати якості продукції, виходу з ладу інструмен- тів та обладнання, а також зниження заплідненості з вини ПОКУП- ЦЯ, ПОСТАЧАЛЬНИК відповідальності не несе.

3.3. При несплаті одержаної продукції в установлений контрак- том термін, винна сторона, крім погашення боргу, сплачує пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожний день прострочки. При цьому розмір пені не може перевищувати граничного розміру, встановленого чинним законодавством України.

3.4. При відмові від виконання контрактних зобов'язань після по- чатку дії контракту винна сторона відшкодовує 30% вартості замов- леної згідно з контрактом продукції.

3.5. Усі суперечні питання за контрактом вирішуються у відпо- відності з чинним законодавством України.

3.6. Сторони не несуть матеріальної відповідальності у випадку виникнення епізоотії, накладення карантину, стихійного лиха та не- можливості у зв'язку з цим виконати обов'язки за даним контрактом.

 

4. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ ТА ІНШІ УМОВИ

4.1. Контракт набуває чинності з моменту його підписання. Якщо жодна зі сторін не ставитиме вимоги у письмовій формі про припи- нення контракту, він вважається чинним на невизначений термін.

4.2. У випадку систематичного порушення умов контракту і сво- їх зобов'язань однією зі сторін, друга сторона має право розірвати даний контракт в односторонньому порядку з обов'язковим письмо- вим попередженням про це винної сторони за один місяць.

4.3. Зміни, доповнення і додатки до даного контракту мають силу в тому випадку, коли вони погоджені та підписані обома сторонами.

 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

256110, Київська область

м. Переяслав-Хмельницький вул. Ново-Київське шосе, 1-а, р/р 0003 83401 в Переяслав-Хм. Від. АК АПБ Україна

МФО 321273, ЗКПО 00699945

 

М П     І. С. Дольський


 

ПОКУПЕЦЬ

 

 

ДОДАТОК № 1

до контракту №_від   199_р.

 

 

 

 

Область


Графік поставки сперми та план підбору бугаїв-плідників

район

 

Господарство

Контингент осіменіння


село

 

 

 

М'ясне скотарство


молочне скотарство

 

Потрібно спермодоз всього

Закріплені бугаї-плідники

 

 

Кличка і №

Повна ціна спермодози, гривень

 

скидка, %

Відпускна ціна спермодози, гривень

 

Період вико- ристання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник ПОСТАЧАЛЬНИКА  Представник ПОКУПЦЯ М П                     М П


Завдання 1. Відредагуйте уривки текстів із контрактів.

 

А.

1.2. За рекомендацією піредпріятія уводити у навчальні пла- ни (графік навчалного процесу) додаткові дісціпліни спецкур- си що доповнюють і перевищують кваліфікаційні вимоги до спеціальності.

1.3. Надавати студенту можливість виконувати курсові та дипломні роботи (проекти) на фактичному матеріалі підпри- ємства проходити виробничу і передипломну практику на базє підприємства чи за рекомендаціями останього у відповідних організаціях (фірмах).

 

Б.

 

2. Підприємство зобов'язується:

2.2. Єжегодно уносити плату за послєдующі курси навчаня до

25 серпня (для студентов стаціонарної форми обученія) та до

1 лютого (для студентов заочної форми навчання) з учотом індек- сації витрат.

2.4. Забезпечити явку студента на навчання соответствено графі- ка учебного процесу але не пізже 10 днів з дня начала учоби.

 

Завдання 3. Напишіть частину контракту «3. студент зобов'язується», доповнивши початки фраз:

3.1. Оволодіти всіма видами …

3.2. Сумлінно виконувати обов'язки …

3.3. Приступити у місячний термін до …

 

Завдання 4. Продумайте і запишіть частину контракту «Інші умови контракту», дописавши речення:

4.1. Контракт про оплату за навчання має бути … Зарахування на перший (чи відповідний) курс проводиться …

4.2. У разі відрахування студента з університету за незадовільне навчання або за порушення Правил внутрішнього розпорядку, ко- шти, які …

4.3. За несвоєчасні взаєморозрахунки винна сторона сплачує по- терпілій пеню …


Завдання 4. Відредагуйте тексти контрактів.

 

А.

2.1. Товар що поставляєця ПРОДАВЦЕМ і приймаєця ПОКУП- ЦЕМ, має соотвєтствувать українскому ГОСТу 22391-89.

2.2. Претензії щодо качества та колічества можуть буть предяв- лені на протязі 30 днів після поставки товара.

 

Б.

3.1. 100%-у оплату за отгружений товар ПОКУПЕЦЬ здійснює банківским переводом на счот ПРОДАВЦЯ на протязі 5 днів після поданя ПОКУПЦЕМ таких документів: желєзнодорожних наклад- них, счота ПРОДАВЦЯ із зазначеням общої масси відвантаженого товара, митного открєплєнія, виданого митницею, де зарєгістріро- ваний ПРОДАВЕЦЬ, на право митного оформлєнія товара на екс- порт в порту.

3.2. Ціна що вказана в Додатку № 1 цього Контракта визначена на условіях СРТ–Миколаївський портовий елеватор.

 

В.

Жодна із Сторін ненистиме відповідальності за не виконаня своіх зобовязань якщо це невиконання є наслідком таких обставин як повінь пожежа землетрус військові дії блокада що є позаконтролем Сторін.

Всі спірні питаня та протирєчія що виникають стосовно Контр- акта, мають розвьязуватись мирним шляхом.

У випадку якщо спірні питаня невирішуються шляхом перегово- рів вони розвьязуюця в Арбітражном суді м. Женеви, Швейцарія.

Жодна із сторін немає права перидавати свої права та обовьязки стосовно цього контракту третій стороні.

 

Завдання 5. Прочитайте текст. З якою метою його уклали? Яку роль він виконуватиме? Поясніть правопис підкреслених слів. Ви- пишіть складні речення, визначте їх тип, поясніть пунктуацію.

Шановні керівники господарств, спеціалісти! Шановні власники тварин! Ви вирішили укласти угоду з Головним селекційним центром Укра-

їни з метою створення конкурентоспроможного скотарства у своєму господарстві? Ви на вірному шляху, бо зберегти скотарство, яке дає за реалізоване молоко і м'ясо постійні надходження в касу, є можливим

тільки за умови забезпечення його економічної ефективності. Сучас- на економічна ситуація в країні змушує Вас купувати електроенергію, пальне, техніку, міндобрива, гербіциди та інше за світовими цінами. Відшкодувати такі великі витрати можна лише за рахунок високої продуктивності як у рослинництві, так і в тваринництві.

Продуктивність у межах 3000 кг молока від корови ніколи не за- безпечить економічну ефективність молочного скотарства.

На жаль, багато керівників і спеціалістів упевнені в тому, що вар- то тільки нагодувати наших корів, і вони «заллють» нас молоком. Це глибока помилка.

Там, де створені необхідні умови утримання і годівлі, вже від- чувають, що низька генетична якість тварин стримує ріст продук- тивності стада і молочне скотарство залишається збитковим. Утри- мання лише високоякісних тварин вимагає ринкова економіка всіх без винятку країн світу, тому в кожній з них селекції в тваринництві приділяється велика увага.

Якщо вам потрібне сучасне ринкове скотарство, ви повинні зна- ти, що його основними вимогами є:

• утримання тварин високої генетичної якості;

• забезпечення повноцінної годівлі;

• застосування сучасних, найбільш раціональних, низькозатрат- них технологій.

Чому на перше місце ставиться якість тварин? Тому, що і годівля, і технології виправдовують себе лише в тому випадку, якщо вони забезпечуються для тварин високої якості. Якщо ж тварини не мо- жуть відповісти на ці зусилля високою продуктивністю, то витрати на годівлю і технології – марнотратство.

Які тварини можуть бути конкурентоспроможними? Лише спе- ціалізовані по напрямку продуктивності: молочні, здатні дати про- дуктивність вище 6000 кг молока за лактацію, або м'ясні, придатні до утримання в простих низькозатратних умовах.

Починати створення такого сучасного скотарства необхідно якомога швидше, бо омріяна сьогодні корова почне давати молочну продуктив- ність лише через 34–36 місяців, тобто на четвертий рік. А для того, щоб створити стадо, яке матиме високу продуктивність, потрібно 8–10 років.

Найлегший, найдешевший, найбільш доступний і практичний, у широкому масштабі, єдиний шлях створення високопродуктивних

стад – це використання сперми плідників, оцінених за якістю на- щадків, дочки яких гарантовано дають високу продуктивність.

Над якісним поліпшенням скотарства України працює Головний селекційний центр «Укрплемоб'єднання», який має високоякісне чи- стопорідне поголів'я плідників та маток спеціалізованих молочних і м'ясних порід великої рогатої худоби. Вироблена селекційна про- дукція – сперма та ембріони реалізуються в господарства України.

На базі центру вже 6 років працює українсько-канадське спільне підприємство «Сімекс-Україна», яке виробляє селекційний матеріал світового рівня і проводить підготовку спеціалістів. У результаті ви- користання плідників спеціалізованих порід високої племінної цін- ності в багатьох господарствах України отримано поголів'я, яке за якістю значно переважає тварин власної селекції.

Постійно діє школа підвищення кваліфікації Головного селек- ційного центру, заняття в якій ведуть спеціалісти центру, а також фахівці з Канади та США. За останні три роки у семінарських занят- тях взяли участь 3670 керівників і спеціалістів господарств майже всіх областей України.

Сьогодні з Головним селекційним центром працюють кращі гос- подарства України.

Якщо Ви вирішили створити у своєму господарстві високопро- дуктивну ферму, Головний селекційний центр України укладе з Вашим господарством контракт про спільну діяльність, поставить генетичну продукцію:

а) сперму бугаїв-плідників молочного напрямку продуктивності різної генетичної якості:

високої – від чистопорідних голштинських плідників, оцінених за якістю нащадків в Канаді, корови-дочки яких у наших господар- ствах у належних умовах годівлі та використання гарантовано да- ють продуктивність вище 6000 кг молока за лактацію;

середньої – від молодих неоцінених чистопорідних голштинських плідників, батьки яких мають високу оцінку за якістю нащадків;

б) сперму бугаїв-плідників м 'ясних порід великої рогатої худоби; в) ембріони молочних та м 'ясних порід, здійснить їх пересадку; г) іншу генетичну продукцію за вашим замовленням;

– проведе семінар для спеціалістів на базі центру по відтворен- ню, годівлі, технології утримання та використання тварин;

– розробить, упровадить та буде супроводжувати програму по створенню високопродуктивного стада великї рогатої худоби у господарстві;

– поставить рідкий азот, інструменти та матеріали для штучного осіменіння тварин, а також облікову документацію, бірки та облад- нання для догляду за худобою.

 

Завдання 6. Перекладіть українською мовою подані нижче сло- восполучення. Із п'ятьма із них складіть речення.

В пределах собственных средств, инструкция по составлению, на- нести ущерб, на основе контракта, на основе положения о, по окон- чании действия контракта, полномочия по найму, порядок расходова- ния фонда, порядок применения, право на составление контракта, по инициативе, споры по вопросу, полномочное собрание, совместное предприятие, с целью предотвратить.

 

  Ділова людина... Якою вона має бути?

 

Прес-конференція

До прес-конференції потрібно добре підготувати:

– заяву, яку можна виголосити перед людьми;

– відповіді на можливі запитання;

– думку, яку інформацію хотіли б бачити опублікованою. Необхідно вирішити, що треба говорити, а що – ні. Розроблено

поради тим, хто готується до прес-конференції:

1. Намагайтеся, щоб одягнений вами костюм відповідав ситуації і тій аудиторії, перед якою ви будете виступати.

2. Відповідайте на запитання спокійно, стисло, правдиво, переконливо.

3. Ставтеся з повагою до журналістів. Не думайте, що журналіс- ти повірять всьому, що ви говорите. Швидше всього вони перевірять інформацію.

4. Прорепетируйте із секундоміром, що ви зможете сказати за 10,

20, 30, 60, 90 секунд.

5. Заздалегідь напишіть цитати скорочено, як у телеграмі, щоб при необхідності готова заява відтворилася у вашій пам'яті.

6. Визначте свою стратегію і уникайте сюрпризів.


 

 Як правильно сказати українською мовою?

 

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

По уставу

по установленным нормам

по утверждению

по утрам

по фазе

по факсу (передать)

по факту (расследование)

по фамилии по физике по форме

по форме и содержанию

по формуле по характеру по ходатайству по цвету

по целым дням

по Цельсию

по цене ниже себестоимости

по части чего

по четности

по шаблону (действовать)

по штату

по этим признакам по этим разделам по этой теме

За статутом

згідно зі встановленими нормами

як твердить; як твердять

ранками; (рос. каждое утро) щоранку

за фазою факсом

на факт; факту

на прізвище

з фізики

формою; за формою за формою і змістом за формулою

характером; (рос. о человеке — еще) вдачею

на клопотання кольором; на колір цілими днями; цілі дні за Цельсієм

за ціною нижчою собівартості

щодо чого; у галузі чого

за парністю шаблонно (діяти) штатом; у штаті з а цими ознаками

з цих розділів

на цю тему


 

ОРГАніЗАЦіЙні ДОкУмЕнти

 

Організаційними називають документи, що закріплюють функ- ції, обов'язки та права органів упродовж певного терміну.

До організаційних документів відносять положення, статути, інструкції, правила, якими керуються організації та підприємства у своїй діяльності поряд із актами органів державної влади.