§ 75. трудовий договір

Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на ро- боту, та керівником організації (підприємства, установи) або ж упо- вноваженим ним органом. За цією угодою працівник зобов’язується виконувати визначену цим документом роботу, а керівник (власник) організації (підприємства, установи) або вповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпе- чувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (за ст. 21 «Кодексу законів про працю України»).

Існують певні правила укладання трудового договору:

1. Громадянин має право укладати одночасно трудові договори з одним чи кількома підприємствами (установами, організаціями) за умови, якщо це не суперечить законодавству.

2. Заборонено укладати трудовий договір з особою, яка за ме- дичним висновком не може виконувати пропоновану роботу (вона протипоказана у зв’язку зі станом здоров’я).

3. Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням керівника про прийняття на роботу.

4. При укладанні трудового договору від особи, що влаштовуєть- ся на роботу, можна вимагати лише документи, подання яких перед- бачено законодавством.

5. У трудовому договорі може обумовлюватися, що особу беруть на роботу з випробувальним терміном. Але слід знати, що відповід- но до ст. 25 КПЗпП, такий термін не поширюється на:

– осіб, яким не виповнилося 18-ти років;

– випускників професійно-технічних училищ;

– випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;

– інвалідів, яких направила на роботу медико-соціальна експертиза.

6. Кожній особі, яка працюватиме за трудовим договором, треба до початку роботи проінформувати про права і обов’язки, про умови праці, про небезпечні і шкідливі фактори, що можуть мати наслідки для здоров’я.

7. Працівник має виконувати роботу, обумовлену трудовим до- говором.

Існують такі види трудових договорів:

– трудові контракти;

– трудові угоди.

 

Зразок договору (№ 1):

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Новоселицького КСП Первомайського району Черкаської області

 

ТРУДОВиЙ ДОГОВіР

на вирощування кормових буряків в Новоселицькому КСП

у 2009 році

 

З однієї сторони керуючий від

і з другої сторони громадянка           , яка проживає           ,

склали цей договір про наступне: Господарство зобов'язується:

– надати громадянці земельну ділянку, засіяти кормовими буря-

 

ками для обробітку площею


га. На цій ділянці потрібно сво-

 

єчасно проводити рихлення, підживлення, забезпечити виконання заходів по боротьбі з шкідниками;

– при збиранні кормових буряків надати транспорт для їх переве- зення до місця зберігання, забезпечити навантажувальними засобами;

– за виконані роботи по обробці і збиранню кормових буряків провести оплату за діючими у господарстві розцінками;

– за вирощені, зібрані і здані кормові буряки при врожайності

300 ц/га видати натуроплату 7%, а при врожайності понад 300 ц/га –

10% кормових буряків за плановою собівартістю;

– видачу натуроплати провести після здачі зібраних кормових буряків на зберігання в господарство і подання накладної в бух- галтерію КСП.

 

Громадянка зобов'язується:

 

прийняти виділену їй земельну ділянку розміром виростити не менше 400 ц/га;


га, на якій

 

протягом вегетаційного періоду забезпечити своєчасний та якіс- ний догляд за посівами (проривання, перевірка, прополювання);

своєчасно та якісно зібрати, очистити корені;

здати на зберігання в господарство.

 

Керуючий      Робітник

 

Зразок договору (№ 2):

 

ДОГОВіР № 7

на виконання робіт

 

 

с. Ксаверівка Васильківського р-ну

Київської обл.


«25» червня 2008 року

 

Васильківське автотранспортне підприємство № 35455 в особі директора Сердюка С. А., що діє на підставі Статуту, названий далі

«ВИКОНАВЕЦЬ», з одного боку, і агрофірма «Промінь» в особі ди- ректора Станкевича В. П., що діє на підставі Статуту, названий далі

«ЗАМОВНИК», з другого боку, уклали цей договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується вико- нати такий вид робіт: перевезення насіння соняшнику врожаю

2008 року з елеватора м. Василькова на олійно-жировий комбінат м. Василькова.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.  ВИКОНАВЕЦЬ  транспортує  насіння  соняшнику  обсягом

130 тонн від Васильківського елеватора до олійно-жирового комбі- нату м. Василькова із збереженням початкових кондицій насіння.

2.2. ЗАМОВНИК сплачує вартість транспортних робіт згідно з діючими на день транспортування розцінками.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ЗАМОВНИК виконує 50%-у попередню оплату транспорт- них послуг, виходячи з розцінок на день початку робіт. Ця попере- дня оплата є підставою для початку робіт. Остаточний розрахунок здійснюється в термін до 3-х діб з дня завершення робіт.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4. За невиконання пп. 2.1, 2.2, 3.1 винна сторона сплачує іншій штраф у сумі 40 умовних одиниць за кожний повний чи неповний день невиконання умов, указаних у зазначених пунктах.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5. Цей договір складений у двох примірниках; він вступає в силу з моменту підписання і діє до підписання акта виконаних робіт.

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН: ЗАМОВНИК:

255130, Київська обл., м. Васильків,

вул. Космонавтів, 1, агрофірма «Промінь» ВИКОНАВЕЦЬ:

255130, Київська обл., м. Васильків,

вул. Грушевського, 5, АТП № 35455

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

ЗАМОВНИК: Печатка


ВИКОНАВЕЦЬ: Печатка


Зразок договору (№ 3):

 

ДОГОВіР № 23

м. Бориспіль   11. 06. 2009 р. Приватне підприємство «Гарант», що далі називається «Про-

давець», у особі директора Швеця М. В., який діє на підставі Ста- туту, з однієї сторони, і приватне підприємство «Шелтон», що далі називається «Покупець», у особі директора Романюка Ф. П., який діє на основі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про на- ведене нижче.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продає, а Покупець купує для подальшої реалі- зації сільськогосподарську продукцію, що далі називається товар, з терміналу Продавця.

 

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Ціни на товар, що постачається за даним Договором, дого- вірні в кожному окремому випадку і призначаються в національній валюті (гривнях) за метричну одиницю.

2.2. Загальна сума Договору і ціна на товар визначаються рахунками-фактурами та накладними.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець зобов'язується здійснити оплату за даним Догово- ром на розрахунковий рахунок Продавця протягом 3-х банківських днів з моменту розвантаження товару Продавцем.

3.2. Підставою для оплати є рахунок-фактура.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку несвоєчасної оплати згідно з п. 3.1. Покупець сплачує пеню в розмірі 1% від вартості несплаченого товару за ко- жен день прострочки.

4.2. У випадку непостачання сплачених сільськогосподарських продуктів з вини Продавця, він сплачує пеню у розмірі 1% від вар- тості товару за кожен день непостачання товару.


5. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного здійснення сторонами взятих на себе зобов'язань.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадку виникнення між сторонами розбіжностей з при- воду виконання, доповнення даного Договору, сторони вирішують їх шляхом переговорів.

6.2. Неурегульовані сторонами суперечки, розглядаються в орга- нах арбітражного суду України.

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Продавець

 

ПП «ГАРАНТ» КодОКПО 30281538 р/р 26003301210348

У від. ГОБ м. Бориспіль

 

МФО 321217

 

Директор

 

Печатка


Покупець

 

ПП «ШЕЛТОН»

 

Код ОКПО 90671278 р/р 89706510436521

У від. ГОБ м. Бориспіль

 

МФО 435612

 

Директор

 

Печатка

 

 

Завдання 1. Допишіть речення.

•           До господарсько-договірних документів відносяться ….

•           Розрізняють такі типи договорів:

•           До договорів з господарської діяльності відносяться …

•           Трудові договори – це і …, і …

•           Договір – це документ …

•           Його може бути укладено між …

•           Цей документ відображає інтереси …

•           Його укладають на основі … у такому порядку …

•           Договір є юридичним документом, тому потрібно дотриму- ватися таких правил при його укладанні: …

•           Є такі типи договорів: …

•           Кожен із них має свій зміст: …

•           Є такі договори банківської діяльності: …

•           До реквізитів договору з господарської діяльності відносяться …

•           Текст договору поділяють на дві частини: …

•           У вступі договору обумовлюють …

•           Основна частина складається із пунктів …

•           Основною формою реалізації права людини на працю є …

•           Це засвідчує стаття … Конституії України.

•           Розрізняють такі договори …

•           Трудовий договір – це …

•           Є такі правила укладання трудового договору: …

 

Завдання 2. Відредагуйте окремі речення з текстів договорів.

•           Сторони зобовьязуюця здійснити встрєчні поставки продук- ції на условіях согласованих расчотів.

•           Колічество продукції яка постачається сторонами її ціна та термін поставки зазначені у спіціфікації яка є неотьємлємою частю цього договора. Качество продукції должна буть під- твержена соответствующим документом.

•           Виконаням обязатєльства стороною считаєця підписаня ін- шою стороною акта прийомки продукції або документов які засвідчують надходженя продукції партнеру.

•           Оплата за поставлений Товар повина відбутися на протягу

30 банковських днів з момента поставки. Датою отриманя грошей Продавцем єсть дата зарахуваня грошів на його рас- чотний рахунок.

•           При  нарушенії  терміна  оплати  вступають  в  дію  штрафні санкції за кожний день задержки платежів – 0,5 % від вар- тості поставленого Товара. Продавець бере на себе об'язання поставити якісний Товар з соотвєтствующими документами які є неотьємною частью даного договора:

– вивод контрольноаналітіческой лаболаторії;

– сертифікат качества Товара

– накладна.

•           Покупець бере на себе обязатєльства своєвремено перера- хувати гроші за получений товар на розрахунковий рахунок Продавця соотвестенно з пунктом 2.2. цього договора.

•           У случаї виявленя некачественого Товару в період реалізації

 «Покупець» повинен викликати придставника «Продавця» для оформлєнія поверненя «Товару» чи його заміни. Вказа- ний порядок дєйствує на протягу трьох днів з дня поставки

«Товару».

•           Всі спори сторони зобов'язуются вирішувати путьом перего- воров. У случаї коли сторони незможуть дійти згоди шляхом переговоров то існуючі протирічя мають бути вирішені в ар- бітражном суді згідно до чиного законодатєльства Украіни.

•           Орендну плату нараховуємо єжемєсячно згідно представле- ним розрахункам і складаємо із амортизаційних відрахувань сплати податку з власників транспортних засобів податку на дорожні роботи отчислєній в іноваційний фонд накладних втрат в розмірі 15% і прибутку в розмірі 20 %.

 

Завдання 3. Запишіть реквізит договору «Юридичні адреси і реквізити сторін».

 

Завдання 4. Допишіть речення поданих нижче окремих частин договору.

 

1. Предмет договору

«Орендодавець» передає, а «Орендар» бере у тимчасове володіння автомобільний транспорт і тракторну техніку згідно з додатком № 1.

 

2. Мета та порядок оренди

 

2.1.

2.2.


 

3. Порядок передачі автомобільного транспорту і тракторної техніки в оренду

 

3.1. Автотранспорт і тракторна техніка, що орендується, передається ..

3.2. Передача автотранспорту і тракторної техніки здійснюється за ...

4. Термін оренди

4.1. Термін оренди складає … .

4.2. Якщо жодна зі сторін в термін одного місяця до закінчен- ня Даного договору не заявить про намір розірвання, … .

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за … .

4.4. Даний договір може бути розірвано лише за … .


Завдання 5. Складіть речення з поданими нижче словосполу- ченнями.

1. Надати ОРЕНДАРЕВІ, автотранспорт, необхідна, техніка, доку- ментація, на, і тракторна техніка, що орендується, необхідне приладдя.

2. Самостійно здійснювати, обов'язкові платежі, володар авто- транспорту і тракторної техніки, бюджет.

3. ОРЕНДАР, у відповідності до п.2 Даного договору, викорис- товувати, автотранспорт, тракторна техніка, що, зобов'язуватися, орендувати, цільове призначення, своєчасно, сплачувати, оренд- ні платежі; поточний ремонт, проводити, профілактичне обслу- говування, їх; наслідки аварій, усувати, пошкодження автотран- спорту і тракторної техніки, виникнути, під час, експлуатація, їх; дотримуватися, правила, техніка безпеки, безпека руху та проти- пожежна безпека; технічний стан, контролювати, автотранспорт, тракторна техніка, випуск, здійснювати, їх, на, лінія; заправка ав- тотранспорту, проводити, і, оплата праці водіям; медичний контр- оль, забезпечити, за, стан, здоров'я, водій; випадках кражі, нести відповідальність, у, та, нанесення матеріальних збитків; перевод водіїв, працевлаштування, по, і, механізатор, транспортні засоби, що передаються.

 

Завдання 6. Перепишіть речення, розставте потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію.

Автотранспорт і тракторна техніка повинні бути повернуті Орен- дареві по закінченні терміну оренди за п. 3 Даного договору у стані в якому вони були до прийнятя цього договору.

1. У випадках не передбачених договором сторони керуються чинним громадянським законодавством. 2. На жаль багато керів- ників і спеціалістів упевнені у тому що варто тільки нагодувати тварин і вони «озолотять» їх. 3. У тих господарствах де створені необхідні умови утримання і годівлі вже відчувають що низька генетична якість тварин стримує ріст продуктивності стада і мо- лочне скотарство залишається збитковим. 4. Утримання лише ви- сокоякісних тварин вимагає ринкова економіка всіх без винятку країн світу тому в кожній з них селекції в тваринництві приді- ляється велика увага.


Завдання 7. Запишіть числа словами.

Зробили щеплення 856 телятам, до 25 спеціалістів, над 8 корів- никами, 1279 тракторам, на 890 га, від 567 свиней, 8 колегами, до 3

679 гривень, на 7 полях, від 20 735 курей, у 8 ставках, 45-а порода, від 125 786 459 гривень.

 

Завдання 8. Перекладіть українською мовою подані нижче сло- восполучення. Із чотирма із них (на вибір) складіть речення.

Трудовые отношения, по поручению, договор внутри- хозяйственный, злоупотреблять служебным положением, договор- ное обязательство, иметь преимущественное право, определять размеры, по согласованию сторон, по требованию, потребляемые средства, установленный срок, с целью предотвратить, противопо- ложная сторона, решение по расмотренным вопросам, совместное предприятие.