§ 74. Договір

Розрізняють такі типи договорів:

 

 

Договори з господарської діяльності

Трудові договори

договір підряду

трудова угода

договір постачання

трудовий контракт

договір про матеріальну відповідальність

 

договір про створення нових форм господарювання

 

установчий договір

 

 

Договір – це документ, у якому зафіксовано угоду про встанов- лення ділових відносин між двома чи кількома партнерами.

Договір може бути укладено між фізичними особами, працівни- ками, підприємствами, організаціями, установами, фірмами.

Договір має відображати інтереси сторін. Цей документ уклада- ють на основі чинного законодавства. Спочатку готується проект договору (найчастіше це робить сторона-ініціатор, консультуючись з юристом).

Оскільки договір є юридичним документом, то кожен його пункт потрібно сформулювати чітко, уникаючи двозначності.

Оформлений за всіма правилами документ підписують сторони, що його укладали.

N.B!!! Не забудьте переконатися в повноваженнях особи, що під- писує договір (не соромтесь перевірити доручення в повноваженнях особи, якщо у цьому виникла необхідність – зібрати інформацію про контрагента).


Розглянемо кожен з типів договорів з господарської діяльності і його зміст.

 

 

Тип договору

 

Його зміст

Договір підряду

П і д п р и є м е ц ь - п і д р я д н и к зобов’язується  виконати  пев- ний обсяг робіт підприємству- замовникові

Договір постачання

Організація-постачальник  бере на себе зобов’язання в певні терміни    передати    організації, що   купує   товар,   у   власність певну продукцію. Організація- покупець зобов’язується оплати- ти продукцію за встановленими цінами.

Договір про матеріальну відповідальність

Одна сторона бере на себе матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності, а також зобов’язується дотримува- тися правил зберігання, обміну, установлених у договорі. Інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність (укладається між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств)

Сторони визначають розмір і ха- рактер внесків: грошові, майнові, грошова участь.

Договори   щодо   створення   нових форм господарювання

Про організацію асоціацій, ма- лих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств.

Установчий договір

Про створення асоціацій. Він закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників ство- рення асоціації.


Розрізняють ще договори банківської діяльності. Серед них:

•           договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування,

•           договір про депозитний вклад,

•           кредитний договір.

Реквізити договору з господарської діяльності:

•           назва виду документа;

•           дата;

•           місце укладання;

•           індекс;

•           заголовок до тексту (про що договір);

•           текст;

•           позначка про наявність додатка;

•           термін виконання договору;

•           кількісні та якісні показники продукції;

•           зазначення цін робіт (продукції) і загальної суми;

•           порядок виконання робіт;

•           порядок розрахунків між сторонами;

•           додаткові умови договору;

•           про відповідальність (майнову, юридичну) за невиконання

(повне чи часткове) договору;

•           порядок і місце розв’язання суперечок;

•           термін дії договору;

•           юридичні адреси сторін, які укладають договір;

•           підписи сторін;

•           печатка установ або сторін, які укладають угоди.

Зазначимо, що текст договору поділяють на дві частини:

•           вступну (зазначають назви сторін, між якими укладається до- говір, посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які будуть під- писувати договір; інколи наводять посилання на документи, що засвідчують повноваження особи, котра підписує договір);

•           основну (вона складається із пунктів):

“Предмет договору”, “Обов’язки сторін”, “Порядок розрахунків”, “Відповідальність сторін”,

“Порядок розірвання договору”,


“Термін дії договору”, “Інші умови договору”.

Як було зазначено вище, трудові договори, їх укладання є основною формою реалізації права людини на працю (стаття 43

Конституції України).

Розрізняють такі договори:

1) трудовий договір;

2) трудовий контракт;

3) трудова угода.