§ 72. накладна

 

Накладна – це документ, за яким надається право на отримання чи відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

Реквізити накладної:

•           назва документа,

•           номер,

•           дата,

•           підстава, на основі якої видано накладну,

•           кому видано,

•           від кого (назва установи або штамп установи, її адреса, теле- фон, поточний рахунок),

•           позначення кожної графи: (№ пор., назва, сорт, розмір, оди- ниця виміру, кількість, вартість, сума),

•           підпис керівника,

•           дата,

•           хто видав,

•           хто одержав,

•           печатка або штамп установи.


 

 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

Автозаправочная станция балансировочное устройство блокировочный сигнал загрузочный модуль обдувочное отверстие

предпосадочное внесение удобрений рычажное управление упаковочный материал

центр управления системой связи численный анализ

численный масштаб

численный перевес

Автозаправна станція балансувальний пристрій блокувальний сигнал завантажний модуль обдувний отвір

передпосадкове внесення добрив важільне керування

пакувальний матеріал

центр керування системою зв’язку чисельний аналіз

числовий масштаб

кількісна перевага

 

 

§ 73. таблиця

Таблиця – це документ, у якому в певному порядку і за графами розміщено перелік систематизованих цифрових даних або інших ві- домостей.

Таблиці використовують з метою наочності подачі фактичного матеріалу, що полегшує читачам (слухачам) сприймати текст.

Вимоги щодо укладання таблиці:

1. У таблиці потрібно вміщувати систематизований матеріал.

2. Не повторювати однакові слова.

3. Не використовувати дієслівні форми, прислівники, слова-зв’язки.

4. Повідомлення мають бути статистичними.

5. У фінансово-звітній документації (у таблиці) потрібно вжива- ти слова: разом, у тому числі, всього.

6. Праворуч над першою частиною таблиці слід написати слово

Таблиця і порядковий її номер (напр.: Таблиця 32).

7. При переносах таблиці зі сторінки на сторінку слід указати

Продовження.

8. До таблиць потрібно подавати заголовки, які повністю відо- бражали б їх зміст, але були короткими. Заголовок до таблиці слід писати над таблицею посередині, напр.:

 

Таблиця 1

Структура платіжного балансу (за методикою МВФ)

9. Усі колонки таблиці повинні мати заголовки.

10. Дані, повторювані в кожному рядку колонки, потрібно вине- сти в тематичний заголовок.

11. Цифри в графах таблиць потрібно розташувати так, щоб кла- си чисел у всій графі були записані один над другим.

12. До таблиці можна додавати примітки і виноски. Примітка – це уточнення якоїсь цифри.

Виноска – це посилання на джерело або використання додатко- вої інформації.

13. Отже, таблиця має бути компактною, місткою . Реквізити таблиці:

•           назва документа,

•           номер таблиці,

•           тематичний заголовок,

•           заголовна частина (розташовують у верхній частині, розді- лові знаки не ставлять у кінці заголовків і підзаголовків),

•           основна частина (графи і рядки),

•           примітки.

 

Зразки таблиць:


 Таблиця 4

 

 

 

Вид патології

 

n

Виділено бактерій роду,  абс./%

Staphylcoccus

Streptococcus

Асоцації

Дерматит

186

49/26,3

39/20,9

31/16,6

Кон’юнктивіт

55

19/34,5

8/14,5

4/7,2

Вагініт

45

14/31,1

9/20,0

4/8,8

Постит

55

12/21,8

8/14,5

6/10,9

Отит

58

27/46,5

13/22,4

7/12,7

Усього

397

121/30,3

77/19,3

52/13,0


 

 

Таблиця 8

SSO- страхування

Премії (в % від інтенсивного капіталу)

 

% участі клієнта в ризику

 

Премія

6 місяців

 

Премія

1 рік

 

Премія

2 роки

 

Премія

3 роки

Доплата за ризик

(за рік)

0%

20%

24%

28%

32%

0-10%

10%

10%

14%

16%

20%

0-10%

20%

6%

8%

10%

12%

0-8%

30%

4%

6%

8%

10%

0-8%

40%

3%

4%

6%

8%

0-7%

50%

2%

3%

4%

6%

0-5%

 

*Премія, яка виплачується клієнтом у відсотках від загальної суми інвестицій.

*Для значних інвестицій (від 1 млн USD) премії будуть розрахо- вуватися на індивідуальній основі

 

Таблиця 21

Термін зрощення кісток після інтрамедулярного та надкісткового остеосинтезу

 

 

Група тварин

 

Засіб стимуляції

 

собаки

 

Коти

Термін зрощення кісток за методами (діб)

n

n

інтрамедуляр

надкістковий

Перша

РБС-КІНГ +

юнікал

 

120

 

18

 

48-55 (52)

 

41-48 (45)

Друга

Катозал+

юнікап

 

118

 

23

 

44-48 (46)

 

36-40 (38)

Третя

Остим-

100+катозал

 

42

 

27

 

40-48 (44)

 

32-38 (35)

Контроль

без застосуван- ня стимуляторів

 

202

 

45

 

56-63 (60)

 

48-56 (52)


Завдання 1. Укажіть, яким документом є таблиця за:

– походженням,

– місцем виникнення,

– призначенням,

– формою,

– терміном виконання,

– ступенем гласності.

 

Завдання 2. Допишіть речення. Таблиця – це документ...

Вони використовуються з метою...

Існують такі вимоги щодо укладання таблиць...

 

Завдання 3. За підручником зі спеціальності складіть таблицю.

 

 

 

Ділова людина... Якою вона має бути?

 

моральні засади стосунків ділових людей

Чи повинні ділові люди зважати на мораль – один із основних чинників суспільної регуляції дій людини. Звичайно, адже добро, обов'язок, відповідальність, справедливість, честь, гідність люди- ни помітно впливають на спільну діяльність людей, на характер і ефективність їх співпраці. Через практичні дії людей оцінюються не лише їхні мотиви, прагнення, наміри, а й те, наскільки мораль- ною є людина.

Народна мудрість повчає: „Не роби іншому того, чого б ти не хотів, щоб тобі робили».

Успіх, прибутки й розвиток перебувають у прямо пропорцій- ній залежності від ставлення до співробітників, безпосередніх замовників, споживачів і суспільства. Коли співробітник вважає себе обійденим, зневаженим, він не буде працювати як слід, не дбатиме про престиж підприємства, установи. Коли замовники чи споживачі виявляться обманутими, вони більше не будуть користуватися  послугами  цієї  фірми,  організації.  Жорстокість,егоїзм, індивідуалізм, корумпованість негативно впливають на ділові стосунки, постійно викликають у партнерів недовіру один до одного, підозру в шахрайстві.

Якщо людина прагне через хитрощі, махінації, нечесну гру, об- ман досягти вигоди лише для себе, то вона рано чи пізно збанкрутує

– незалежно від того, чи це буде підприємець, чи політик.

Людина – не товар, не просто об'єкт чиєїсь зацікавленості, а така сама особистість, як і той, хто намагається використати її в особис- тих цілях. Основою успіху були і є повага до особистості, задоволен- ня потреб клієнтів, врахування інтересів суспільства. Треба думати не лише про те, щоб мати якусь вигоду а й про те, щоб залишатися при цьому людиною.

Якщо партнери під час переговорів, розв'язання проблеми чи конфлікту враховують інтереси один одного, дбають про взаємну вигоду, тоді є багато шансів, що, по-перше, вони досягнуть порозу- міння, згоди і, по-друге, їхня співпраця буде плідною.

Заради збереження доброзичливих стосунків іноді можна й від- мовитися від тимчасової вигоди. У підтримці людини людиною є вже своя вигода. Проте не слід жертвувати собою, щоб комусь дого- дити. Якщо людина відстоює свої позиції, свої інтереси, виявляє на- полегливість у досягненні мети не на шкоду іншим, не принижуючи іншого, визнаючи його право на власну думку і власне процвітання, то вона не порушує правил моралі.

Кожний, з ким ви маєте справу, повинен розраховувати на спра- ведливе ставлення до себе з вашого боку. Чесність є невід'ємною частиною моральної поведінки, а довіра необхідна для встановлен- ня добрих і міцних стосунків між людьми (Із журн.).


 

ГОсПОДАРськО-ДОГОВіРні

ДОкУмЕнти

 

До господарсько-договірних документів відносяться договори, трудові угоди, контракти.