§ 70. Розписка

 

Розписка – це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., засвідчений підписом одержувача.

Розписку складають у довільній формі від руки чи машинопис- ним способом.

У розписці мають бути такі реквізити:

•           назва виду документа;

•           посада автора розписки;

•           прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку;

•                       текст (у чому конкретно її дано: в отриманні матеріальних цінностей, предметів, інструментів);

•           дата отримання документа (словесно-цифровим способом);

•           підпис автора.

Якщо у розписці мова йде про отримання грошей, то їх суму по- трібно записати цифрами, а в дужках – розшифрувати словами.


У розписку часто вносяться відомості про того, хто одержує зна- чну суму грошей або товари великої цінності (указують його адресу, номер і серію паспорта).

У документі не можна робити будь-які виправлення чи стирання. Іноді в розписці зазначають свідків (осіб, які були присутні при

отриманні чогось). Вони повинні засвідчити цей документ своїми підписами.

 

 

Зразок:


 

 

Розписка

 

 

Я, Ігнатенко Роман Сергійович, одержав від головного інженера агрофірми “Мрія” Удовенка Дмитра Карповича 1 (один) холодиль- ник “Nord” для лабораторії агрофірми.

 

21 травня 2009 року  (підпис)

 

Завдання 1. Відредагуйте подані нижче розписки. Запишіть пра- вильні варіанти. Поясніть правопис підкреслених слів.

А.

Росписка

 

Я Євтушенко Людмила Григоровна получила от Крук Лариси Анатольєвни 500 (п'ятсот) гривнів. Обязуюсь дану суму повернути до 15 червня 2008 року.

12.05.2008 р. Засвідчення:

 

Б.

Розписка

Я, головний агроном білоцерківського науководослідного цен- тру Колос Майоренко Петро Демьянович одержав від директора СП «Мрія» Забудько Віктора Васильєвича 5 (пять) комп’ютерів Pentium 879 для роботи в лаболаторії.

 

19.03.08 р.      Майоренко П. Д.


В.

Розписка

Я ланкова городньої бригади Демченко Надєжда Миколаєвна одержана у комірника к.с.п. Україна для тимчасового користування інвентар: 10 відер, 5 кошиків.

 

25 липня 2008 р.        (підпис)

 

ІІ. Провідміняйте за відмінками: вісімсот сорок дев’ять гривень.

 

Г.

Розписка

Я, головний інженер райагросервісу Марченко Григорій Ива- нович, одержав у колхозє «Нове життя» за дорученням директора предпріятія нараховані гроші за вивезення сахарного буряка в суммі

900 (дев’ятсот) гривнів.

 

6 травня 2009 рока    Марченко Г. І.

 

Ґ.

Розписка

Я головний інженер к.с.п. Авангард Тодоровский Михаїл Павлович розписуюсь в тому що цього числа одержав зі складу с. Сорока тормоз- ну жидкість для автомобілів в к-сті, літрів в чому і розписуюсь

 

число  підпис

 

ІІ. Записати в род. відмінку однини: документ, паспорт, Жито-

мир, Відень, калькулятор, аналіз, іон, текст, раціон, вид, корм.

 

Д.

Розписка

Я, Кучеренко Ірина Євгенієвна, одержала від борищук Лідії Лео- нідовни 800 тисяч гривнів. Зобов’язуюсь дану сумму повернути 15 января 2009 року.

 

Дата    Підпис

Засвідчення    Підпис


Е.

Росписка

Позику в сумі сімсот грн. одержав 20 квітня 2009 г. на 7 місяці з погашенієм в кожну зарплату по сто гривнів.

 

Підпис            Микитенко Б. І. Позику записано на особовий рахунок члена каси взаємопо-

мощі № 25.

 

ІІ. Укажіть, яких реквізитів не вистачає. ІІІ. Провідміняйте за відмінками:

Литвиненко Борис Михайлович, Квашенко Олександр Микола- йович, Павлощук Ольга Олександрівна, Гриценко Лідія Павлівна.

 

Завдання 2. Допишіть речення:

•           Розписка – це документ . . .

•           Її складають . . .

•           Реквізити розписки: . . .

•           Цифри записують словами у розписці тоді, коли . . .

 

Завдання 3. Відредагуйте розписки. Укажіть реквізити. Запи- шіть правильні варіанти.

А.

 

Розписка

 

Мною, шофером вантажного таксі №44-45 Савченком Т. Д., по- лучено  від  завгоспа  Київского  комунального  банка  т.  Вольского Л. Д. 10 (десять) грв. за перевезеня вантажа с вокзала Київ І-й до приміщення банка (вул. 25 Жовтня).

Адреса шофера: 252060, Київ, вул.. Артема, №45, кв.4, паспорт

№34526, серія ГК-ХП.

 

9 січня 2008 р.            Підпис

 

Б.

Розписка

Я, Андреєва Людмила Леонідовна, отримала в Бюро технічноїй інвентаризації тех. паспорт на земельний участок в І-му примірнику.

Підпис:            Андрєєва Л.Л. Дата