§ 69. Доручення

 

Доручення – це документ, що видається організацією чи приватною особою і надає право іншій особі від її імені виконувати певні дії.

Доручення поділяють на:

• офіційні (видаються представникові організації, установи тощо для виконання дії від її імені);

• особисті (видаються однією особою іншій). Існують певні правила щодо оформлення доручень.

 

 

Офіційне доручення

 

Особисте доручення

• оформляють на спеціальному бланку А4 або А5;

• його реквізити:

– назва виду документа;

– дата (записують словесно-цифровим спо- собом);

– місце складання чи видання;

– текст (записують, яка організація, кому, де і що доручає; паспортні дані того, кому до- ручають);

– зразок підпису того, кому видано доручення;

– термін дії доручення;

– підпис керівника установи;

– печатка;

• офіційні доручення поділяються на:

а) разові,

б) спеціальні, в) загальні.

• оформляють від руки чи машинописним способом на чистому аркуші паперу;

• їх засвідчує нотаріус або вповноважена особа підприємства, де працює чи вчиться довіритель;

• його реквізити:

– назва виду документа;

– текст;

– дата;

– підпис особи, яка скла- ла доручення;

– засвідчення підпису.

 

Разове доручення видається для виконання певної одноразової дії (на отримання товарно-матеріальних цінностей).

Спеціальне доручення – це документ, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків (здійснення пев- них транспортних, господарських чи банківських операцій, пред- ставництва у суді на перший період часу (термін дії такого доручен- ня обов’язково зазначається).

Загальне доручення видається на право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном.


Зразок:

 

Бланк


 

Доручення

 

17 квітня 2009р.         № 12

Правління колективного сільськогосподарського підприємства “Нива” Долинського району Кіровоградської області доручає голов- ному інженерові Бузніку Володимиру Панасовичу виступити гро- мадським захисником при слуханні в Долинському районному суді справи у звинуваченні механізаторів Поліська Володимира Олек- сійовича і Бойка Миколи Петровича у здійсненні ними дорожньо- транспортної аварії.

 

Голова правління

КСП “Нива”   (підпис)          О. М. Собко

 

Зразок бланка доручення:

 

підприємство-одержувач і його адреса

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Бланк суворої звітності

Типова форма № М-2

Підприємство-платник і його адреса

рахунок           МФО

Доручення дійсне до

(Найменування банку)

200      р.

 

ДОРУЧЕННЯ                        ААБ    № 373402 серія

 

 

Дата видачі

Видано


 

200      р.

 

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Документ, що засвідчує особу

 

серія    № Виданий


від


200      р.

 

На отримання від

(найменування організації постачальника)

 

цінностей за


 

 (№ і дата наряду)


Зразок офіційного разового доручення:

Доручення дійсне до 28 жовтня 2008

Управління агрохімічної фірми “Колос”

м. Київ, вул. Січневого повстання, 14

Рахунок № 0006840 у Печерському відділенні

Промінвестбанку м. Києва

Доручення № 16

23 жовтня 1996 р. Видане агрохімікові

Ульяновій Олександрі Леонідівні

Паспорт  №  266375  серія  СК  виданий  Московським  РВВС

м. Києва 15 травня 1996 р.

На одержання 21 жовтня 2008 на складі Рівненського хімічного заводу “Азот” товарно-матеріальних цінностей за нарядом № 86:

суперфосфат   5(п’ять) т нітрофоска 8 (вісім) т

Підпис особи, яка одержала доручення

Начальник управління          Т. К. Гець

Гол. бухгалтер            О. О. Кіпоть

 

Зразок особистого доручення:

Доручення

Я, Ткачова Надія Володимирівна, доручаю Шевченко Наталії Анатоліївні одержати в старости 1-ої групи І курсу факультету меха- нізації сільського господарства належну мені стипендію за вересень

2008 року.

Доручення дійсне до 2 листопада 2008 року. Дата

24.10.08

Засвідчення

Підпис студентки Ткачової Н. В. засвідчую:

Декан факультету

агрохімії та ґрунтознавства НАУ      (підпис)          В. А. Коротчук

24.10.08


Запитання і завдання для самоконтролю

 

Завдання 1. Допишіть речення.

•           Доручення – це документ ...

•           Залежно від того, хто оформляє повноваження, доручення поділяють на ...

•           В офіційному дорученні повинні бути зазначені:

•           Офіційні доручення поділяються на: …

•           Разовим називається доручення ...

•           Спеціальним дорученням зветься документ ...

•           Загальне доручення видається на право ...

•           Особисті доручення складаються окремими ...

 

Завдання  2.  Відредагуйте  доручення.  Запишіть  правильні варіанти.

 

А.

 

 

Кутовий штамп

 

Печатка


 

 

ДОРУЧЕННЯ

Цим     дорученям      дирекція          радгоспу “Промінь”  уповноважує  члена  радгоспу КУРГАНОВА            ПЕТРА            ВАСИЛЬЄВИЧА отримати в Фастівському районному управ- лінні проектно-кошторисну документацію на будівництво типового керівника. Доручення дійсне до 17 березня 2008 р.

 

Директор радгоспа (підпис) Л. Савченко

Головний бухгалтер (підпис) М. Сидорова

 

 

 

II. Який це документ за:

– призначенням,

– складністю.


Б.

Черкаська область Лисянський район КСГП “Авангард”

6 травня 2008 р.

№34

с. Кам’яний брід

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

КСГП “Авангард” доручає інженеру Мельник Анатолію Михай- ловичу одержати в Лисянській міжколхозній проектній організації проектно-кошторисну документацію на будівництво колгоспного Дома культури.

Довіреність дійсна до 10 травня 2008 р. печать

Голова правління

КСГП “Авангард”      (підпис)          Яковенко В. Ю. Головний бухгалтер          (підпис)          Тараненко Г. Г.

 

В.

 

ДОРУЧЕННЯ

 

Я, Лебединець Анатолій Дмітрієвич, доручаю Лебединцю Дми- тру Івановичу получить в кассі КСП “Великодимерске” причитаю- щуюся мені зарплату за март мєсяц 2008 г.

Доручення дійсне до 20 квітня 2008 рока.

 

Дата:

10.04.08р. Засвідчення:

 

Підпис шофера Лебединець А. Д. засвідчую:

Зав. гаражем  М. Я. Недозимований

10.04.08р.


Завдання 3. Напишіть доручення про те, що агрофірма “Колос” доручає Мишаничу Володимиру Гнатовичу отримати на заводі “Кристал” 2 холодильні камери.

Завдання 4. Напишіть доручення про те, що фабрика “Укрптахо- пром” уповноважує комерційного директора Коваленка Ігоря Степа- новича укласти договір з агрофірмою “Зерно” про постачання зерна.

Завдання 5. Прочитайте текст доручення. Укажіть, які допуще- но помилки. Які ви знаєте вимоги до тексту доручення.

 

ДОРУЧЕННЯ

Правлієніє колгоспу ім. Дзержинського уповноважує інженера ЛЕВЧУК ВІКТОРА МИХАЙЛОЛВИЧА получити в Київській облас- ній міжколгоспній проектній організації /“Облміжколгосппроект”/ проектнокошторисну документацію на строітельство колгоспного Будинку культури, виготовлену за нашим заказом от 12.11.2008 г.

Доручення дійсне до 10 лютого 2009 р.

Голова правлєнія (підпис)    І. ГУМЕНЮК Головний бугалтер (підпис)            А. САЙ

Печать

 

Завдання 6. Відредагуйте подані нижче доручення. Поясніть правопис підкреслених слів.

А.

 

ДОРУЧЕННЯ

 

Правління с/г артілі ім. Т.Шевченка уповноважує ст. економіста ВЕРБУ ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ скласти договор з Барским комбі- натом будівельних матеріалів на поставку колгоспу в І і ІІІ кв. 2008 р.

40 тис. штук цегли і 20 тис. шт. цементно піщаної черепиці, а також виконати всі дії і формальності які випливають з цього дорученя.

Доручення дійсне до 20 лютого 2009 р.

 

Голова правління (подпис)  І. Городній

Главний бухгалтер   (подпис)          А. САЙ Пічать


Б.

Д о р у ч е н я

Місто Біла церква Київскої області двадцять друге листопада ти- сяча девьятьсот девяносто сйомого року.

Я КІЛКЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛЬЄВИЧ мешканець м. Біла церква  ул.  Маяковского,  16,  кв.4,  Київської  області  (паспорт IХ-БК № 624434, виданий ВВС Білоцерківського міськвиконкому Київської області 15 листопада 1991року), цим дорученям упо- вноважую  гр.  КІЛКЕВИЧ  ОКСАНУ  АНАТОЛЬЄВНУ  мешкан- ку г. Києва, вул. генерала Родимцева, 7б, гуртожиток, получать в Київському національному аграрному університеті належну мені грошову компенсацію як потерпілому від наслідків аварії на ЧАЕС, в отримані за мене розписатися і виконати всі інші дії пов’язані з цим дорученням.

Дорученя видане без права перепоручення і дійсне терміном на ОДИН РІК, тобто по двадцять друге листопада тисяча девятісот де- вьяносто восьмого рока.

 

Підпис