§ 67. Витяг із протоколу

 

Витяг із протоколу – це документ, що містить певну частину протоколу.

Витяг складають на вимогу осіб чи окремих підприємств. Реквізити:

•           назва виду документа;

•           номер протоколу;

•           дата протоколу;

•           заголовок до тексту (переносять з оригіналу протоколу);

•           текст витягу ( зі вступної частини протоколу беруть пунк- ти “Голова”, “Секретар”, “Присутні”, потрібний номер по- рядку денного і опис цього питання за схемою СЛУХАЛИ

– УХВАЛИЛИ);

•           дата видачі витягу;

•           підпис (переносять реквізити з протоколу, голова і секретар не підписуються);

•           печатка.

Витяг підписує керівник установи і секретар.

 

Зразок (№ 1):

 

Витяг із протоколу №3

засідання Вченої Ради зооінженерного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України від 28.10.2008 року

 

СЛУХАЛИ:

Інформацію завідувача кафедри генетики, доцента, наукового керівника про річний звіт по темі 110/26 за 2007–2008 роки. «Ви- вчення генетичної обумовленості господарсько-корисних ознак чорно-рябої і симентальської порід великої рогатої худоби та гу-


цульських і рисистих порід коней і розробка методів прогнозую- чої оцінки їх продуктивності».

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалили і затвердили звіт по темі 110/26 за 2007–2008 роки .

 

Вчений секретар        Панасенко Ю.О. З оригіналом вірно:

 

Зразок (№ 2):

 

Витяг із протоколу № 4 засідання Ради трудового колективу агрофірми “Прогрес”

від 21 квітня 2009 року

 

Присутні:  заступник  директора  агрофірми  Л.А.Ліщук,  голова профспілки Л.З.Минь, трудовий колектив агрофірми.

 

І. СЛУХАЛИ:

Заяву працівниці агрофірми Л.А.Кузьменко про надання їй матері- альної допомоги для оздоровлення її неповнолітніх дітей у 2009 році.

 

ІІ. УХВАЛИЛИ:

Надати Л.А.Кузьменко матеріальну допомогу в розмірі 800 (ві- сімсот) гривень.

 

 

Голова засідання

(підпис)

С.А. Панасенко

Секретар

(підпис)

П.П. Кречет

 

 

Печатка


Завдання 1.

Допишіть речення

•           Протоколом називається документ...

•           Протоколом ще називають...

•           Протокол укладає...

•           За обсягом фіксованих даних протокол можна поділити на три групи :

•           Стислими називаються протоколи, які...

•           Повними називаються протоколи, які...

•           Стенографічні протоколи – це...

•           Реквізити протоколів...

•           На оформлення протоколу дається … дні(в)...

•           Заголовок протоколу оформляється так :

•           Текст протоколу складається з двох частин:

•           У першій частині вказують...

•           У другій частині...

•           Кожен розділ протоколу будується за схемою :

•           Коротка форма протоколу – це ...

•           Виступи можуть бути записані у формі...

•           Прийняті рішення найчастіше записують, починаючи словами...

•           Витяг із протоколу – це...

•           Реквізити витягу із протоколу...

•           Витяг підписує...

 

Завдання 2. Відредагуйте окремі речення з протоколів. Запишіть правильний варіант.

•           Ігнатенко Н.С. – тракторна бригада добре підготовилась до весняно-польових работ. Ремонт тракторов, сіялок, плу- гів і інших сільскогосподарських знарадій завершений ще в грудні 1996 року. Завезена необхіднна кількість і змазочних матеріалов. Складено графік двузміной роботи. Всі механі- затори являються слухачами школи передового опиту.

•           Вальчук С.Л. – очолювана мною група виконала первірку го- товності тракторної бригади до весняно-польових робіт. Механізатори виконали великий обьем ремонтних робіт, но т. Гнатенко Н.С. нічого несказав про недочоти в качестві ремонта окремих машин. Так на тракторі який закріплений


за т.т. Павловським М.М. і Ошурком В.В. виявлені неполад-

ки в електоробладнані і паливній апаратурі.

•           Бережний Г.Д. – для високопродуктивної роботи тракторов важливе значеніє має правильна організація нафтогохозяй- ства. Але на нафтоскладі накопичилось багато несправної тари і до.

•           Забовьязать бригадира тракторной бригади Н.С. Гнатенка і механіка КСП М.Г.Кривко ретельно перевірити всі машини і сільскогосподарські знарядія, ліквідіровать недоробки і до

26 лютого ц.р. забеспечити повну готовність сєльськогос-

подарской техніки до веснянопольових робот.

•           Пралєніє мало беспокоїця про битові умови механізаторов, про організацію їх харчування і отдиха. Затягуєця ремонт дома механізаторов. Завхоз всьо жде погоди, а це питаня слєдуєт рішать немєдлєно. (Із виступу)

•           Іваненко В.Д. – замісник директора агрофірми “Колос” – ланка №2 зайнята на збиранії врожаю картоплі на полі №1. До зазначеного строку роботу виконано небуде. Тому про- поную на допомогу колєктиву агрофірми “Світанок” задєй- ствувать ланку №3 .

•           Залучити працівників ланки №3 на допомогу агрофірмі “Ко-

лос” з 08.08.01.

•           Ревенку А.Б. забеспечити 08.08.03 перевезеня працівників до агрофірми “Світанок” .

•           Пушко Ф.А. – голова ланки №1 – необхідно організовать до- воз роботніков шо живуть уселищі Мирне бо робота авто- прака начинаєця у 9 часов (Із виступу).

•           Протокло №5

6 августа 1999 года

засєданіє члєнов агрофірми “Колос”

•           Відсутній члєн правлєнія Шнуренко А.П. (у командировці).

Запршені члени ревізійной комісії бригадири ланкові механі-

затори – всего 32 чол. ( регістріоний лист додаеться)

•                       Слухали: Ладигін М.А.

Правління знає яке скрутне становище склалося на сьогоднішній день на нашому господарстві – немає кормів, палива для транспорту, не сплачується зарплата та не вносяться платежі до бюджету, тому я пропоную прийняти рішення про реалізацію частини автотранспорту АТЦ.

•           На сьгоднішній день залишілось кормов для годівлі птиці тілбки на два дні. Коштів на господарстві немає, тому треба вирішувати питання про реалізацію транспортних засобів.

•           Слухали заяву Рижко В.І. з просьбою про принятя до коопе-

ратіва і надати дільницю для строітельства хати.

 

Завдання 3. Прочитайте протокол. Укажіть на помилки в його оформленні. Відредагований протокол запишіть.

 

П р о т о к о л № 33

загальних зборів працівників колективного сільськогосподарського підприємства «Іскра»

30.07.08

 

Голова: Рябченко С.У. Секретар: Линь Р.А.

Присутні: заступник НДІ кукурудзи Симоненко В.П., заступники голови КСП “Іскра” Мадерич К.Л. і Прищепа В.П., працівники КСП.

 

Порядок денний:

1. Звіт про діяльність КСП “Іскра” за перше півріччя 2008 року.

2. Пропозиція НДІ кукурудзи щодо подальшої співпріці з КСП “Іскра”.

 

І. СЛУХАЛИ:

Мадерич К.Л. Інформація про виробничу діяльність КСП у пер-

шому півріччі поточного року.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Кащенко А.А. Запропонував оцінити діяльність КСП у звітно-

му періоді на “задовільно”.


2. Литвин Ф.С. Запропонував нагородити кращих працівників

КСП преміями.

УХВАЛИЛИ:

1.  Виробничу  діяльність  КСП  «Іскра»  у  першому  півріччі

2008 року оцінити як «задовільну».

2. Заохотити 10-х кращих працівників грошовими преміями.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Симоненко В.П. Пропозиції НДІ кукурудзи щодо подальшої співп-

раці з КСП «Іскра».

 

ВИСТУПИЛИ:

Лісовський В.О. Зазначив, що НДІ кукурудзи в минулі два роки сприяв розвитку виробничого потенціалу КСП «Іскра». Запропону- вав продовжити і зміцнити співпрацю КСП з НДІ.

 

УХВАЛИЛИ:

Продовжити співпрацю КСП «Іскра» з НДІ кукурудзи на період до 2010 року.

 

Голова зборів (підпис) Секретар      (підпис)

 

ІІ. Пояснити правопис підкреслених слів.

 

Завдання 4. Відредагуйте документ. Запишіть правильний варіант.

 

Витяг з протоколу

засідання профспілкового комітету радгоспу “Великоолександрівський” від 6 березня 2009 року

 

2. Залухали заяву Ю.І. Кубрака з клопотанням про виділення пу-

тівки до лікувально-профілактичного санаторія «Пуща – Водиця».


УХВАЛИЛИ:виділити Ю.І. Кубраку путивку до назначеного санаторія.

 

Оригінал підписали:

 

Голова засідання В.О. Селентій

 

Секретар М.А. Кохан

 

Завдання 5. Відредагуйте документ. Укажіть на допущені по- милки. Запишіть правильний варіант. Поясніть правопис підкресле- них слів і словосполучень.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №

засідання товариства відкритого типу

“Україна” від 11 січня 2007 року

 

Слухали заяву експерта Грачова ЮМ. з клопотанням колективу про виділення йому путівки до лікувально-профілактичного сана- торію «Зелений бір».

 

П О С Т А Н О В И Л И:

Виділити Грачову Ю.М. путівку до санаторію “Зелений бір” з

1 лютого 2007 р.

 

Оригінал підписали:

 

Голова засідання (підпис) Л.Р.Прилуцький

 

Секретар (підпис) Н.І.Привалова


 

 Ділова людина... Якою вона має бути?

 

Діловий блокнот і діловий щоденник

Порадимо не розпочинати свою діяльність із електронного за- писника. Незамінний був і залишається діловий блокнот. Потрібно звикнути до самої системи ведення ділових нотаток. Створюючи власну систему записів, враховуйте попередній досвід. Набагато полегшує користування блокнотом використання певних символів. Кожний розділ варто починати із символа, який потрібно зазначити на всіх сторінках даного розділу. Залишайте в блокноті по кілька чистих аркушів на кожний тематичний блок. У разі необхідності щось додати чи уточнити, саме ці сторінки стануть вам у пригоді. При подальшій роботі використані блоки можна відокремити й збе- рігати у вашій картотеці.

Діловий щоденник складається із планів на день, тиждень, місяць, рік. Вони містять графіки: одного дня, тижневий, на мі- сяць, річний. Це дуже зручно й надійно, разом з тим і компак- тно – по сторінці на розділ. До комплекту ділового щоденника входять аркуші-розділи: ключові питання; річний огляд; фінанси (прибуток-витрати); плани, графіки, побіжні нотатки; завдання й заходи; адреси-телефони; чисті бланки; реєстратор ділових зустрічей.

Піктограми – оригінальні, які швидко запам'ятовуються – дають змогу легко й швидко знаходити потрібний розділ щоденника.

Додатком до щоденника можуть бути розклад авіа- та залізнич- них маршрутів, план-карта міста та ін.

Серед основних вимог до блокнота – найважливіші: мобільність, багатоваріантність (можливість швидкої заміни блоків); індивіду- альність – блокнот не повинен порушувати