§ 63. Про правила листування

О.Корніяка у книзі «Мистецтво ґречності» систематизувала ці правила листування так:

•           На одержаний лист правила ввічливості вимагають відпові- сти протягом тижня. За постійного листування перерва може бути трохи більша.

•           Лист із подякою за гостинність слід надсилати приблизно че- рез тиждень після від’їзду.

•           Лист  із  вітанням  з  приводу  одруження  можна  надіслати протягом 8-ми днів з моменту одержання повідомлення про цю подію.

•           Лист із висловленням співчуття треба надсилати протягом

10-ти днів після сумної події. Такий лист вимагає особливого співчуття й душевності, має бути позбавлений шаблонних, формальних фраз.

•           Не слід відповідати на листа зопалу, відразу після одержання вражаючих відомостей – краще його ще раз перечитати на- ступного дня, внести відповідні корективи, а потім надіслати.

•           Не можна надсилати ксерокопійовані листи, це свідчитиме про неповагу до конкретних людей. Ще образливіше повер- тати листи, навіть нерозпечатаними. Ні за яких обставин не- припустимо читати чужі листи, навіть уже розпечатані. Це стосується всіх членів сім’ї: чоловік не повинен читати лис- тів, адресованих дружині, і навпаки; у свою чергу, дітям не слід читати листів, надісланих батькам.

•           Не чемно нехтувати запитання, поставлені в листах вашим кореспондентом. Варто хоча б вибачитись, якщо ви не в змо- зі відповісти на них.

Автори «Універсального довідника...» вказують на такі загаль- ноприйняті правила ділового листування:

•           Cлужбові листи пишуть на чистому бланку або аркуші папе- ру лише з його лицьової сторони.

•           У міжнародній практиці писати довгі листи не прийнято, але якщо лист займає більше однієї сторінки, то в кінці аркуша треба поставити «далі буде» («continued over»).

•           Кожна сторінка, окрім першої, нумерується арабськими цифрами.

•           Службові листи друкуються на машинці, комп’ютері, факсі.

Ширина поля з лівого боку – не менше 2 см. Сам текст листа друкується через 2 чи 1,5 інтервали. Абзац з крайнього рядка

– 5 інтервалів, а звертання до адресата пишеться без абзаца.

•           Вихідна інформація офіційного характеру не повинна міс- тити будь-яких позначок, ініціалів машиністки, номерів те- лефонів тощо. Позначки припустимі тільки на 2-му чи 3-му примірнику листа, що залишається.

•           У тексті не допускають виправлень, підчищень.

•           Конверти мають бути відповідного розміру. Траурні конверти (з чорною прокладкою всередині) прийнято використовувати за призначенням.

•           Лист складається текстом усередину. Найважливіші ділові листи бажано не перегинати, а надсилати у великих цупких конвертах. Менш офіційні можна складати.

•           Діловий лист прийнято писати на бланках фірми (організа- ції), де є вже реквізити фірми-відправника (закладу).

•           Якщо конверт із прозорим віконцем, то адресу пишуть один раз – у верхньому лівому куті листа. При цьому лист слід скласти, як належить.

Останнім часом з’явилося чимало праць, у яких автори розмірко- вують над тим, що таке діловий лист і яким він повинен бути.

Зазначимо, що службові листи належать до інформаційних до- кументів. Це найпоширеніший вид документації в системі управ- ління: за даними А.П.Коваль листування у загальному обсязі документації займає 80%. Листи охоплюють велику кількість різноманітних тем.

У літературі є багато визначень службових листів. Наведемо де- кілька з них:

«Службовий лист – це один із засобів обміну інформацією і опе- ративного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організацій і установ»;

«Службові листи – загальна назва великої групи управлінських документів, які служать засобом спілкування з установами та при- ватними особами».


 

 

 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

По пять раз

по радио по размеру по ранжиру

по расписанию

по расписке

по распоряжению

по рассеянности

по рассмотрении чего

по расценке

по расчету кого, чьему по результатам видно по решению

по роду деятельности

по рождению

по росту

по садику (ходить)

по сведениям

по свидетельству

по своей воле

по своей сути

по своєму обыкновению

по своим свойствам по себестоимости по сей день

по силам

по синусоиде

по системе

по следам

По п'ять разів

по радіо

розміром; за розміром

за ранжиром за розкладом за розпискою

за розпорядженням; з розпорядження

через неуважність

розглянувши що; після розгляду чого

за розцінкою

за розрахунками кого, чиїми

з результатів видно

за ухвалою; за рішенням родом діяльності

з народження; за народженням

по зросту

по садочку

за відомостями

як свідчать, як свідчить своєю волею

своєю суттю воїм звичаєм

своїми властивостями за собівартістю донині; досі; понині під силу; до снаги

за синусоїдою за системою слідами