§ 58. Адреса

Кожна установа (фірма, підприємство) має подбати про те, щоб кореспонденцію  відправляти  у  пристойних  конвертах  (за  дизай- ном вони мають відповідати бланкам, а виготовлені повинні бути з цупкого паперу). На конверті грамотно потрібно оформити адресу. Зауважимо, що у зв’язку із введенням у дію Правил користування послугами поштового зв’язку, які затверджені постановою Кабіне- ту Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1446, МППЗ, «Київ- пошта» ввела такі зміни у порядок адресування поштових від- правлень по Україні:

1) адреса відправника пишеться вгорі ліворуч;

2) відомості про відправника записуються у такій послідовності:

•           індекс та адреса відправника;

•           ініціали та прізвище (для організацій – найменування під- приємства, організації, установи);

•           вулиця, номер будинку, квартири;

•           населений пункт, номер відділення зв’язку;

•           район і область;

3) адреса одержувача пишеться внизу праворуч;

4) відомості про одержувача записуються у такій послідовності:

•           зліва внизу на конверті записується індекс;

•           справа внизу: ініціали і прізвище (для організацій – наймену- вання підприємства, організації, установи);

•           вулиця, номер будинку, квартири;

•           населений пункт, номер відділення зв’язку;

•           район і область.

 

наприклад:

 

 

Агрофірма «Мрія» с. Велика Долина Володарський район Київська область


Місце для марки

 

 

07432  Агропромбанк «Україна» Володарське відділення пл. Незалежності, 1 смт.

Володарка Київська область

07567

 

На листах, адресованих за кордон, адреса одержувача повинна бути розміщена не нижче двох сантиметрів від нижчого краю конверта.

 

Зразок (№ 1) по Україні:

 

 

Адреса відправника:

В.Ф.Кушніренко

вул. Хрещатик, 5, кв. 20 м. Київ,

101001


Місце для марки

 

Адреса одержувача:

В.С.Саленко

вул. Б.Хмельницького, 20, кв. 11 м. Львів,

15 79015


 Зразок (№ 2) за кордон:

 

 

В.К.Федоренко

вул. Ломоносова, 27, кв. 23 м. Київ,

127 03127

Україна


Місце для марки

 

С.М.Толстая

ул. Набережная, 3, кв. 307 г. Свердловск, 25

Россия

 

 

 

Зразок (№ 3) за кордон:

 

 

Т.К.Павлощук

вул. Сеченова, 12, кв. 45 м.Київ, 127

03127

Україна UKRAINE


Місце для марки

 

Peter I.BURSENOS

12603 Denmark drive ART 556

HERNDON YA22071-9945

United States of Amerika

ГЕРНДОН США

 

 

 

Оформлення офіційного листа відрізняється від оформлення приватного листа. Якщо приватний лист розпочинається дружнім вітанням з рідними (батьками, дідусем, бабусею) коханим, другом, то  службовий лист, який друкується на бланку, починається з адреси, часто службовий лист має і заголовок.


 

Адресування кореспонденції слід записувати так:

 

1.         конкретній посадовій особі:

Міністерство МЗЕЗторгу Першому заступникові Міністра МЗЕЗторгу,

Голові українсько-фінляндської Комісії

Подолєву І.В. (адреса)

 

2.         керівникові підприємства, установи: Директорові Акціонерного фермерського об’єднання

«Червоний Оскіл»

п. Іваненку М.А.

 

3.         кільком посадовим особам (керівникам): Заступникові Міністра сільського господарства і продовольства України

Голові Спілки селян «Трудівник» Директорові Миронівського Інституту пшениці

 

4.         посадовим особам підпорядкованих інстанцій:

Начальникам районних станцій захисту рослин

 

або ж:

 

Керівникам обласних формувань по птахівництву Керівникам племгосподарств ВНО «Укрптахопром»


Запитання і завдання для самоконтролю.

Дайте відповіді на тестові завдання

(тема «Довідково-інформаційні документи»)

 

1. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна- чення: «Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи». Це:

а) висновок;

б) довідка;

в) огляд.

 

2. Доповідна записка – це:

а) різновид довідки, який складається для інформування під- відомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період;

б) документ, в якому подається потрібна інформація, адресо- вана певному колу зацікавлених осіб;

в) документ на ім’я керівника установи, в якому повідомля- ється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань.

 

3. За змістом довідки поділяються на:

а) особисті та службові; б) термінові та критичні; в) установчі та особові.

 

4. Довідка – це:

а) документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи; б) документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів;

в) документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

 

5. Огляд – це:

а) критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на художній твір, дру- ковану наукову працю і т.ін.;

б)  різновид довідки,  який складається  для  інформування

підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх під- сумки за певний період;

в) документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд ру- кописних робіт.

 

6. Службові записки поділяються на:

а) інтимні, дружні, ділові;

б) службові і приватні;

в) службові, пояснювальні, доповідні.

 

7. Пояснювальна записка пишеться:

а) на прохання керівника;

б) з ініціативи підлеглого;

в) на вимогу адміністрації, інколи – з ініціативи підлеглого.

 

8. Пояснювальна записка – це:

а) вступна частина іншого документа (плану, програми, про- екту тощо), обґрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна;

б) документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу;

в) документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи (найчастіше – порушення дисципліни, не- виконання роботи).

 

9. Запрошення адресується:

а) колективові;

б) конкретній особі;

в) групі осіб.

 

10. Запрошення – це:

а) документ, у якому подається потрібна інформація, адресова- на певному колу зацікавлених осіб;

б) спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера;

в) документ, який адресується конкретній особі взяти участь у події або заході.


11. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви- значення: «Документ на ім’я керівника установи, в якому повідо- мляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань». Це:

а) довідка;

б) звіт;

в) доповідна записка.

12. Звіт – це:

а) один із способів обміну інформацією;

б) письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

в) документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

13. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви- значення: «Документ, який адресується конкретній особі взяти участь у події або заході». Це:

а) лист;

б) запрошення;

в) оголошення.

14. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче ви- значення: «Спосіб передачі різних за змістом документів за допо- могою телекомунікативного зв’язку та принтера – це:

а) оголошення;

б) факс;

в) телеграма.

15. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна- чення: «Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи». Це:

а) довідка;

б) резюме;

в) автобіографія.

16. Телеграма – це:

а) документ, який передається телеграфом, має гранично стис- лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

б) документ, в якому подається потрібна інформація, адресо- вана певному колу зацікавлених осіб;

в) спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера.

17. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна- чення: «Документ, в якому подається потрібна інформація, адресо- вана певному колу зацікавлених осіб». Це:

а) оголошення; б) запрошення; в) прес-реліз.

18. Телефонограма – це:

а) документ, у якому стисло сформульовані основні положен- ня статті, лекції, доповіді;

б) документ, який передається телеграфом, має гранично стис- лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) документ, який передається телефоном, фіксується у спеці- альній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію вищих органів.

19. З’ясувати, зміст якого поняття розкриває подане нижче визна- чення: «Повідомлення, передане по радіо». Це:

а) факс;

б) радіограма;

в) телеграма.

20. Факс – це:

а) спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера;

б) документ, який передається телеграфом, має гранично стис- лий текст, викликаний потребою негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;

в) стислий письмовий виклад першоджерела.

21. Адреса – це:

а) один із способів обміну інформацією;

б)  обов’язковий  документ,  що  заповнюється  громадянином під час чи зарахування його на посаду, навчання;

в) точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.


 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

По праву

по правую руку

по правую сторону

по праздникам

по предварительным подсчетам

по предложению

по предписанию

по представлению кого

по преимуществу по прейскуранту по прерываниям по прибытии

по привычке

по приглашению

по признаку

по приказу

по принуждению по причине чего по программе

по происхождению

по просьбе

по протекции

по профессии

по публикациям (судить)

по пунктам

По праву

праворуч; по праву руку праворуч; з правого боку у свята; святами

за попередніми підрахунками

на пропозицію

за приписом

на подання чиє переважно, здебільшого з а прейскурантом

за перериваннями прибувши

за звичкою

на запрошення

за ознакою

за наказом; з наказу

з примусу через що

за програмою

з походження; походженням; родом

на прохання

за протекцією

за фахом; за професією

з публікацій

по пунктах