§ 47. Пропозиція

 

Велике значення у службовому спілкуванні займає такий доку- мент, як пропозиція. Вона може бути висловлена усно чи оформлена письмово.

Що ж це за документ?

Пропозиція – це те, що виноситься на обговорення, розгляд, про- понується чиїй-небудь увазі.

Пропозиція – це документ, у якому особа висловлює свої думки щодо поліпшення організації, методів, структурної будови діяль- ності установ, фірм, товариств тощо.

Реквізити пропозиції:

– назва міністерства;

– назва установи, яка звертається з пропозицією;

– адресат;

– адресант;

– дата;

– назва виду документа;

– заголовок;

– текст;

– посада;

– підпис.

 

Зразок 1:

 

 

Міністерство аграрної політики України Державний комітет

лісового господарства України


Голові Державного комітету лісового господарства України п. Коваліву М.П.

 

 

ПРОПОЗиЦія

 

27.11.02 м.Київ

Про впровадження нових технологій під час оновлення лісового фонду України

 

Співробітничаючи з Євросоюзом, Робоча група Мінагропрому України розробила цілий ряд пропозицій (Додаток 1) щодо вирі- шення проблем впровадження нових технологій під час оновлення лісового фонду у різних регіонах України.

Пропонуємо ці документи до розгляду.

 

Голова Робочої групи

зі співробітництва з Євросоюзом    І.С.Овчаренко


 

 

Зразок 2:

Національний аграрний університет м.Суми


 

 

Проректорові з           навчально- виховної роботи

Голубовському К.В.

 

 

 

04.05.09


 

ПРОПОЗиЦія

 

 

З метою уникнення дублювання однакових розділів при викла- данні окремих дисциплін пропонуємо:

1. Вилучити з дисципліни «Українська мова і культура мовлен- ня» (програма «Українська мова і культура мовлення», К., 1998.

– С. 7–8) розділ «Елементи ораторського мистецтва», а також із дисципліни «Українська та зарубіжна культура» (програма «Укра- їнська та світова культура», К., Аграрна освіта, 2001. – С. 14–15) розділ «Ораторське красномовство».

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володі- ють прийомами впливу і переконування живим словом, пропоную:

1. Створити для студентів очної і заочної форм навчання курс

«Ораторське мистецтво».

2. Виділити для цього курсу години:

для очної форми навчання: лекційні заняття – 18 год., практичні заняття – 18 год., реферати (виступи) – 10 год. Всього годин – 46 год.

для заочної форми навчання: лекційні заняття – 6 год., практичні заняття – 4 год., реферати (виступи) – 4 год. Всього годин – 14 год.

3. Доручити зав. кафедри культурології доц. Остаповій Галині

Григорівні створити програму курсу «Ораторське мистецтво» до

12.06.09.

 

Начальник навчальної частини –    В.П.Кириленко