§ 45. Документи, їх різновиди

 

таблиця 1. Документи різних видів

 

Документи щодо особового складу

 

Довідково- інформа-ційні документи

 

Обліково- фінансові документи

Госпо- дарсько- договірні документи

 

Організа- ційні документи

 

 

Розпорядчі документи

Автобіо- графія, резюме, заява, пропозиція, скарга, характерис- тика, трудова книжка, особовий листок

з обліку кадрів

Довідка, висно- вок, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, ого- лошення, план, протокол, витяг із протоколу, телеграма, адреса, телефонограма, радіограма, факс

Акт, доручення, розписка, список, таблиця, накладна

Договір, трудова угода, контракт

Інструкція, положення, правила, статут

Вказівка, наказ, постанова, розпоряд- ження


 

 

Ділова людина... Якою вона має бути?

Як давати інтерв'ю

Більшість осіб, які незнайомі з ситуацією надання інтерв'ю ЗМІ, почуваються досить невпевнено. Журналісти часто ставлять їм ба- гато цікавих, несподіваних і нахабних питань. Це часто обеззброює й сприяє створенню негативного іміджу.

Саме тому дотримання правил підготовки до інтерв'ю є страте- гічним завданням і дозволяє організувати інтерв'ю щонайкраще.

Важливо знати, що саме людина, яка дає інтерв'ю, збирається по- відомити, для кого, і який її власний погляд на певне питання.

Поводьтеся природно й впевнено. Пам'ятайте, що інтерв'юер та- кож людина і просто намагається добре виконати свою роботу По- будова стосунків на ґрунті взаєморозуміння сприяє інтерв'ю.

Особа, що дає інтерв'ю, повинна виступати в живому, а не бю- рократичному стилі, навіть якщо вона представляє солідну устано- ву. Людям притаманно деперсоніфіковувати великі організації й не довіряти їм. Тому посилання на „установку» й вислови типу „ми впевнені» звучать аж занадто офіційно. „Я» тут буде набагато до- речнішим. Бути індивідуумом, представником колективу набагато краще, ніж рупором деперсоналізованої бюрократії.

Будьте готовими до наївних запитань. Навіть якщо питання зда- ється вам елементарним, ви повинні дати на нього відповідь. Воно може бути важливим для тих, хто не має достатніх знань з цього питання.

Відповідайте стисло й чітко. Уникайте беззв'язного мовлення. Ви не повинні говорити про те, в чому не компетентні, бо це може стати джерелом небезпечної і контрпродуктивної ситуації.

Не варто блюзнірствувати. Якщо кореспондент ставить питання, на які ви не зможете дати відповідь, визнайте це. Можете посилати- ся на людину, яка компетентна в даному питанні і спроможна дати вичерпне роз'яснення.

Наводьте факти, ілюструючи загальні положення. Факти та при- клади сприяють авторитетності звернень. Подібною інформаційною підтримкою повинні бути забезпечені всі відповідні положення.

Якщо протягом інтерв'ю ви пообіцяли додаткову інформацію, то одразу ж дайте її. Репортер завжди знаходиться під пресом тимчасових вимог і потребує своєчасного отримання інформації для додержання термінів. Забувши надати обіцяну інформацію, можна стикнутися з про- блемами її відсутності в Щойно опублікованому інтерв'ю.

Не існує інформації, яка „не для друку». Особа, яка не бажає ви- носити „щось» на люди, не повинна про це згадувати. Кореспондент може переплутати що „для друку», а що ні. До того ж не всі журна- лісти дотримуються умови звернень „не для друку». Іноді журна- лісти погоджуються не публікувати факти, але використовують їх як фонові. Ось чому вся інформація, яка надається в інтерв'ю, повинна бути такою, що може виноситися на широкий загал.

 

ДОкУмЕнти ЩОДО ОсОБОВОГО склАДУ

До документів щодо особового складу відносяться: автобіогра-

фія,  резюме,  заява,  пропозиція,  скарга,  характеристика,  трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів.