§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю

Якщо ділова людина хоче переконати слухача (читача) у прав-

дивості запропонованої теми, їй варто подбати, щоб слово її було зрозумілим, тема була переконливо обгрунтована. Слід навчитись контролювати свої емоції і інтонації, які диктують міміку і жести.

Справедливо відзначив І.Лафатер: «Хочеш бути розумним – навчись розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати й пе- реставати говорити, коли нема чого більше сказати».

Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах.

Офіційно-діловий стиль існує у двох формах: усній і писемній.

Усне ділове мовлення – це спілкування людей під час виконання ними службових обов'язків (під час бесід, нарад, у години прийому відвідувачів тощо). Це може бути мовлення однієї службової особи перед іншою або перед колективом чи зібранням.

Писемне мовлення є вторинним щодо усного мовлення. Воно й виникло пізніше. Писемне мовлення офіційно-ділового стилю є мо- нологічним.

 

Усна форма ділового стилю

Писемна форма ділового стилю

Ділова бесіда діловий прийом ділова доповідь

ділова розмова по телефону ділова нарада

ділові переговори

Документи різних видів: автобіо-графія, резюме, заява, пропозиція, скарга, ха- рактеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, довідка, висно- вок, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, оголо- шення, план, протокол, витяг із прото- колу, телеграма, адреса, телефонограма, радіограма, факс, акт, доручення, розпи- ска, список, таблиця, накладна, договір, трудо-ва угода, контракт, ділова доповідь (написаний текст) тощо

 

Усне мовлення ділової людини має бути:

•           виразним (потрібно з чіткою дикцією вимовляти кожне слово);

•           точним і недвозначним (використовувати слова з прямим значенням);

•           логічним (продумувати кожну фразу, викладати думки послі- довно, логічно);

•           відповідним ситуації мовлення (кожен службовець повинен пам'ятати: що – кому – коли – де – про що – чому говорить і відповідно добирати мовні засоби);

•           нестандартним;

•           доречним;

•           змістовним;

•           стислим (у народі кажуть, що багато говорити не завжди означає багато сказати).

 

 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

по крайней мере

по курсу (банка - обменять валюту)

по курсу (двигаться)

по левую руку

по левую сторону

по лестнице (идти)

по линии наименьшего сопротивления

по лицензии

по лицу

по личному делу по личному опиту по личному расчету по личным мотивам

по март включительно

по мере надобности

по мере того, как

по местам!

по мировым стандартами

по мне

по мнению кого, чьему

по многим причинам

принаймні; щонайменше

за курсом (банку обміняти валюту)

курсом (рухатися)

ліворуч;

по ліву руку ліворуч; з лівого боку сходами (іти)

по лінії найменшого опору

за ліцензією

по обличчю

в особистій справі

з власного досвіду

за власними розрахунками

з особистих мотивів

до березня включно

у міру потреби; як (яка) буде потреба;

у міру того, як

на місця!

за світовими стандартами

як на мене; щодо мене;

на думку чию

з багатьох причин