§ 35. Рецензія

Рецензією називається критичний відгук на наукову працю (стат- тю, дисертацію та ін.) і художній твір чи виставу.

Кожна рецензія повинна починатися з назви «Рецензія». Далі по- трібно вказати:

•           на яку працю (виставу) її написано;

•           прізвище автора праці (вистави);

•           рік видання (публікації, постановки);

•           назва видавництва (театру);

•           текст рецензії;

•           підпис і посада чи наукові титули автора рецензії;

•           дата.

 

 

Зразок рецензії:

Рецензі а збірник «Контрольні роботи, тестові завдання з укра- їнської мови та культури мовлення» (Автори: Т. Б. Гри- ценко, А. М. Безпаленко, Г. П. Бикова, А.М.Перевальська

/ За ред. Т. Б. Гриценко. К.: НАУ, 2002. – 111 с.

 

Контрольні роботи, тестові завдання з української мови та куль- тури мовлення підготовлено викладачами кафедри української мови Національного аграрного університету відповідно до програми кур- су «Українська мова та культура мовлення», яка затверджена Мі- ністерством агропромислового комплексу та головним управлінням кадрової політики і аграрної освіти.

Завдання, що становлять зміст контрольних робіт та тестів, охо- плюють усі розділи курсу і спрямовані на вияв знань теоретичних основ української мови та практичних умінь та навичок студентів.

У контрольних роботах подано велику кількість різноманіт- них вправ і завдань, що ґрунтуються на термінологічній (і близь- кій до неї за сферою використання) лексиці, що вимагає попере- днього уважного ставлення студентів до словників різних типів, зокрема – спеціальних термінологічних. Варіанти контрольних робіт також охоплюють достатню кількість вправ з морфології та синтаксису, а також вправи, що вимагають перекладу з російської ови на українську текстів зі спеціальними термінами, описови- ми номенклатурними виразами, усталеними зворотами.

Важливими є також завдання, спрямовані на порівняння фоне- тичних, граматичних та лексичних підсистем російської та україн- ської мов. Такі вправи сприятимуть поглибленому засвоєнню сту- дентами теоретичних відомостей про українську мову, виробленню чуття слова, навичок аналітичного осмислення мовних явищ, сти- лістики усного і писемного мовлення, розрізнення нормативного та ненормативного у мовленні.

Важливо, що укладачі у тестах і контрольних роботах (вони мо- жуть бути використані як самостійні роботи) приділили достатньо уваги діловим документам як особливому типові мовних текстів, їх класифікації, структурним та мовним рисам типових ділових доку- ментів, з якими спеціалістам доведеться працювати після завершен- ня навчання у вузі. Видається цілком виправданою увага до встанов- лення зв'язку між призначенням і формою, структурою документа та його важливішими мовними ознаками. При цьому студент має продемонструвати уміння користуватися синонімічним лексичним багатством мови, функціонально близькими (взаємозамінними) гра- матичними засобами, синтаксичними конструкціями та ін.

До контрольних робіт і тестів подано список рекомендованої літератури. Збірник розрахований на студентів денної та заочної форм навчання.

Рецензований збірник «Контрольні роботи, тестові завдання з української мови та культури мовлення» є актуальним і заслуго- вує позитивної оцінки. Він може бути використаний викладачами для перевірки знань студентів з курсу «Українська мова та куль- тура мовлення».

Рекомендуємо його до друку. Рецензент –

доктор філологічних наук,

професор Інституту мовознавства

ім. О.О.Потебні          В. Ю. Франчук

10.02.02


Завдання 1. Перевірте свої знання з теми «Вступ. Науковий стиль.

Найтиповіші наукові тексти» за поданими нижче тестовими за- питаннями:

Літературна мова – це:

а) мова, якою ми користуємося у побуті;

б)  унормована,  відшліфована  форма  загальнонародної  мови,  що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; в) мова радіо, телебачення.

2. Норма літературної мови – це:

а) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації;

б) норма, яка регулює правильну вимову звуків;

в) норма, яка встановлює правила слововживання.

3. Мовний стиль – це:

а) сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, ме- тою та характером висловлювання;

б) індивідуальна манера письма поета, науковця…;

в) засоби вияву експресивності висловлюваного.

4. Мовний етикет – це:

а) правильність і змістовність висловлювань;

б) система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовлен- нєвій діяльності (усній чи писемній);

в) сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в про- цесі мовлення.

5. В українській літературній мові виділяють традиційні п'ять функціональних стилів. Який із наведених стилів зайвий?

а) розмовно-побутовий;

б) художній;

в) виробничий;

ґ) публіцистичний;

д) офіційно-діловий;

д) науковий.

6. Науковий стиль має своїм завданням:

а) формувати громадську думку;

б) подати інформацію через художній образ;

в) точно викласти наукову інформацію.


7. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:

а) виступ, нарис, памфлет, фейлетон, дискусія;

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник, відгук, анотація;

в) закон, кодекс, доручення, акт, оголошення, розписка, лист тощо.

8. Науковий стиль має таку сферу поширення (коло мовців):

а) наука, техніка, освіта;

б) усне повсякденне спілкування у побуті, на виробництві;

в) офіційно-ділові стосунки, спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.

9. Науковий стиль має такі різновиди:

а) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський;

б) власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний;

в) епічний, драматичний, ліричний.

10. Науковому стилю властиві такі мовні засоби:

а) побутова лексика, фразеологізми, неповні речення та ін.;

б) суспільно-політична лексика, емоційно-забарвлені слова, рито- ричні запитання, вигуки, повтори тощо;

в) терміни, схеми, таблиці, графіки, наукова фразеологія, цитати, посилання, складні синтаксичні конструкції та ін.

11. Текст – це:

а) організований за законами даної мови завершений комунікативний акт;

б) складне синтаксичне ціле;

в) речення, поєднані між собою.

12. До складу тексту, на думку вчених, входять:

а) словосполучення і речення;

б) речення, поєднані між собою, та надфразові єдності або складні синтаксичні цілі;

в) звуки, букви, слова.

13. Існують такі принципи об’єднання речень у тексті:

а) підрядниий та сурядний;

б) послідовний (ланцюговий), паралельний;

в) сполучниковий та безсполучниковий;

г) контактний, дистантний, ретроспективний та перспективний.

14. До найтиповіших наукових текстів відносяться:

а) таблиця, заява, автобіографія, доручення, угода;

б) нарис, оповідання, стаття, фейлетон, новела;

в) тези, програма, реферат, відгук, монографія та ін.

15. Тези – це:

а) коротко сформульовані основні положення (статті, доповіді, лек- ції, повідомлення), що вбирають суть висловленого;

б) документ, який визначає точний перелік запланованих до вико- нання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координа- ти керівників та конкретних виконавців;

в) документ, в якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

16. Конспект – це:

а) документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кіль- кох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд рукописних робіт тощо;

б) коротко сформульовані основні положення (статті, доповіді, лек- ції, повідомлення), що вбирають суть висловленого;

в) короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо.

17. Анотація – це:

а) короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною оцінкою її;

б) короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо;

в) критичний відгук на художній твір, друковану наукову працю.

18. Доповідь – це:

а) документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань;

б) одна з найпоширеніших форм публічних виступів;

в) коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тек- сту тощо.

19. Доповіді бувають:

а) інтимно-ласкаві, сатиричні, гумористичні;

б) політичні, ділові, звітні, наукові;

в) офіційно-ділові, художні тощо.

20. Реферат – це:

а) наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення ряду публікацій;

б) службовий документ, у якому викладаються настанови чи вимо- ги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних чи фізичних осіб;

в) зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства.

21. Наукова робота – це:

а) письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

б) критичний відгук на друковану наукову працю;

в) письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел.

22. План – це:

а) точний перелік положень наукової праці;

б) документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань;

в) інформація про певну подію або захід.

23. Відгук – це:

а) короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною оцінкою її; б) документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кіль- кох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, фільму, творів мистецтва, рукописних робіт та інше;

в) критична рецензія на друковану наукову працю.

24. Бібліографія – це:

а) текст, що розміщується в кінці сторінки;

б) список літератури з певного питання;

в) це членування тексту на складові частини.

25. Розрізняють бібліографію:

а) точну, гуманітарну, філософську;

б) художню, наукову, публіцистичну;

в) реєстраційну, рекомендаційну, як список використаної літератури.

26. Який запис підручника (посібника), що має одного автора, є правильним?

а) І. Р. Вихованець «Граматика української мови. Синтаксис»: Під- ручник, К., Либідь: 1993. – 368 с.

б) Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

в) А. Н. Діденко. – Сучасне діловодство: Навч. Посібник. – К.: «Ли- бідь», 2000, С. 384.

27. Рецензія – це:

а) документ на ім’я керівника установи, в якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових до- ручень;

б) найпоширеніша форма публічного виступу;

в) критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на художній твір, друкова- ну наукову працю.

28. Монографія – це:

а) грунтовна наукова праця, в якій досліджується одне питання, одна тема;

б) іменний напис на подарунку;

в) колективна наукова праця, в якій досліджено різні питання.

29. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи, ви- кладається її зміст і дається оцінка. Це:

а) рецензія, б) відгук,

в) анотація.

30. Оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному та усному різновидах обслуговує культурне життя на- роду, всі сфери його суспільної діяльності. Це:

а) діалектна мова,

б) літературна мова.

31. Установлюють правила слововживання такі норми:

а) лексичні,

б) орфографічні, в) граматичні.

32. Слова в українській мові пишуться за 4-а принципами. Який із перелічених не існує (зайвий):

а) фонетичний, б) історичний,

в) пунктуаційний, г) морфологічний,

r) смисловий (диференціюючий)?

33. Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел – це:

а) рецензія,

б) наукова робота, в) відгук.

34. Документ, у якому уповноважені особи, комісія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого документа – це:

а) висновок, б) рецензія, в) відгук,

г) анотація.

35. Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання – це:

а) жанр, б) стиль,

в) прийом.

 

Завдання 2. Напишіть рецензію на курсову роботу (реферат) од- нокурсника.

 

Контрольне завдання. Напишіть реферат на одну з запропонованих тем:

1.         Наукові версії вчених про походження української мови.

2.         Стиль і час (дати загальну характеристику одного із стилів).

3.         Діалог. Особливості наукового діалогу.

4.         Нормативна і позанормативна лексика.

5.         Лексика української мови з погляду сфер вживання.

6.         Активна і пасивна лексика української мови. Неологізми.

7.         Стилістично забарвлена лексика.

8.         Студентський сленг – це крок уперед у розвиткові мови? (Ваші роздуми і роздуми вчених над цією проблемою).

9.         Чому існує в мові жаргон і нецензурна лексика? (Ваші роз- думи і роздуми вчених над цією проблемою).

10. До характеристики мовлення студентів НУБіП України.

 

11.


Мовний етикет телефонної розмови.

 

12. Мовний етикет бесід, нарад, переговорів.

13. Мовна культура авторів службових листів.

14. Протокол та етикет.

15. Національні традиції і ділові стосунки.

16. Культура ділового службовця під час ділових прийомів.

17. Мовний етикет української науки.

18. Уніфікація і стандартизація мови службових записок.

19. З історії розвитку офіційно-ділового стилю.

20. Реклама, види реклам.

21. Особливості мови рекламних текстів.

22. Мовний аналіз текстів-написів на продуктових товарах.

23. Елементи художнього стилю в усному мовленні.

24. 24. Аналіз монологічного мовлення дикторів радіо та теле- бачення (що ведуть с/г програми).

25. Учені-мовознавці про закони побудови тексту.

26. Стаття як найтиповіший вид наукового тексту.

27. Терміни в українській мові.

28. Власне українські та інтернаціональні терміни в економіці (ветеринарії, механіці, агробіології, менеджменті, педагогіці тощо).

29. З історії розвитку ветеринарної термінології.

30. З історії словників української мови.

31. Економічні (фінансові словники) українською мовою (їх за- гальна характеристика).

 

  Ділова людина... Якою вона має бути?

Діловий кабінет

Ідеальний кабінет має два чітко виділених функціональних про- стори: один – зі столом у центрі для вас, інший – зі зручно розстав- леними стільцями для неофіційних розмов. Такому розміщенню краще всього відповідає кабінет у формі перевернутої літери Г. Якщо вам і відвідувачам не подобається вигляд з вікна, нехай вікно завжди буде завішеним.

Стіл повинен бути як можна більшим. Але при цьому не повинні страждати розміри кабінету. Стіл – це свого роду трон. Відвідувач відразу повинен відчути ваш авторитет. Цей ефект можна підкрес- лити гарним видом з вікна чи гарною картиною, розміщеною симе- трично за вашою спиною.

У вас має бути звичайний, але солідний стілець, спинка якого має доходити до потилиці. Два добротних стільці для відвідувачів мають стояти перед вашим столом. Найбільш прийнятними кольо- рами для стільців є темно-бордовий, темно-зелений, колір натураль- ної шкіри. Відвідувач має сидіти перед вашим столом. Інше розмі- щення створює незручності. Якщо розміри кабінету дозволяють,

можна поставити ще декілька зручних стільців. Документи можна тримати у шафі.

Інтер'єр кабінету визначає, який ви працівник і чим ви займа- єтесь. Тому потрібно намагатися, щоб ваш кабінет справляв що- найкраще враження, щоб його атмосфера сприяла вашій службо- вій кар'єрі, а не гальмувала її. З цього випливає, що ваш кабінет повинен відповідати нормам вашої установи, а також вашому становищу.

Подбайте про правильне освітлення вашого робочого приміщен- ня. Штучне світло повинне бути досить яскравим, щоб ви мали змо- гу працювати, але не настільки, щоб екран комп'ютера й папір пере- ливались, а у відвідувачів починала боліти голова. Сонячне світло також потрібно приглушувати в певні години, щоб воно не сліпило очі та не перегрівало приміщення.

Необхідно враховувати деякі моменти, що стосуються забарв- лення стін у робочому приміщенні; якщо стіни світлі, то і примі- щення здається просторішим, якщо темні – то ніби зменшується в розмірах. А от бірюзовий і пурпуровий кольори використовувати не рекомендується. Намагайтеся уникати активного синього та на- сиченого кольорів. Так само неприйнятий для робочої атмосфери й червоний колір. Натомість пропонуються пастельні кольори. Ме- блі чорного кольору надають кабінетові деякої урочистості, справ- ляючи на відвідувачів певне враження. Неоціненним атрибутом сучасних офісів є штучні квіти й деревця, які не відрізнити від справжніх. Така зелень не тільки є прикрасою кабінету, а й ство- рює певний настрій.

Якщо ви вирішили прикрасити ваш кабінет картиною, то помір- куйте, наскільки вона поєднується із загальною кольоровою гамою. Обираючи репродукцію, дбайте про імідж, який хочете створити, бо латаття Моне створює один настрій, а мати з дитиною – з малюнка Пікассо – зовсім інший образ. Ви повинні вибирати твори мисте- цтва залежно від типу вашої організації.

По можливості не користуйтеся телефоном із мікрофоном. Цим самим ви, по-перше, заважаєте людям, які працюють поряд, а, по-друге, всі будуть чути те, що говорить ваш співрозмовник, а це вже порушення права на конфіденційність. Захламлений стіл справляє неприємне враження. Тому будьте охайними, ніколи не кладіть на нього гребінець, косметику та інші особисті речі.

Намагайтеся не обідати за робочим столом. Якщо ж у вас не- має іншого виходу, ви повинні пересвідчитися, що поблизу немає нікого з клієнтів або відвідувачів, хто б міг це бачити, а після їжі обов'язково все приберіть (особливо крихти).

Якщо ви маєте звичку пити каву за робочим столом, користуй- тесь чашкою або склянкою, а не одноразовими паперовими чи плас- тиковими скляночками.

Спробуйте глянути на своє робоче місце очима сторонньої люди- ни, а потім дайте відповідь на питання: чи мав би я бажання зайти до людини, яка працює в такому кабінеті, а якщо так, – то що б цей кабінет розповів мені про свого господаря.

Ви повинні пересвідчитися, що кожен предмет вашого кабінету вибраний так, щоб підкреслити ваш образ. Не нагромаджуйте ви- падкових речей або дрібниць, які заважають вам удома.

Стежте, щоб у вашому кабінеті завжди було чисто й приємно. Якщо вам для роботи обов'язково потрібні стоси паперу, вла-

штуйте акуратну приймальню для відвідувачів, а поточну роботу виконуйте в іншій кімнаті. Якщо ж кабінет у вас досить маленький і вам належить лише стіл у великому приміщенні, користуйтесь ви- сувною шухлядою, куди будете ховати всі папери, як тільки до вас хтось завітає, або використовуйте ширму, що затуляє те, що не по- винні бачити сторонні.

Телефонні номери й документи, які доручили особисто вам, збе- рігайте так, щоб їх не міг випадково прочитати ваш співробітник або відвідувач.

Ділова жінка повинна уникати пастки, на яку може перетворити- ся її кабінет. Ось декілька порад:

•           стіни  вашого  кабінету  повинні  бути  пофарбовані  лише  у стандартні кольори, загальноприйняті для службових при- міщень (голубий, бежевий тощо);

•           не ставте квіти на свій письмовий стіл;

•           непогано б мати в кабінеті костюм на зміну;

•           не варто виставляти на робочому місці фото свого чоловіка;

•           ваше крісло не повинно бути настільки масивним, щоб ви в ньому загубилися;

•           для вашого кабінету підійде акварель із зображенням вес- няного ранку або щось нейтральне, наприклад, натюрморт (З посібн.).

список рекомендованої літератури до III – IV розділів

1. Антисуржик / За ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 149 с.

2.  Антоненко-Давидович  Є.  Як  ми  говоримо.–  Київ:  Либідь,

1991.– 253с.

3. Бєляєв О. М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л. В., Шеле- хова Г. Т. Українська мова: Підручник для 10–11 класів.– К.:Освіта,

1996.– 240 с.

4. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1982. – 208 с.

5. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

6. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

7. Довідник підприємця / М. Ф. Черепок, Т. Ф. Зайченко – К.: Журналіст України, 1992. – 114 с.

8. Дужик Н. Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми // Українська мова: з минулого в майбутнє. – К., 1998. – С. 124–126.

9. Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1989. – 288 с.

10. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – Львів: Центр Європи, 1997. – 791 с.

11. Зрінські Л. Неписані правила: Глави із психології громадської діяльності / Пер. з угор. – К.: Політвидав України, 1988. – 159 с.

12. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: (стиліс- тика та культура мови). – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

13.   Єрмоленко   С.Я.,   Єрмоленко   В.   І.,   Ленець   К.   В., Пустовіт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник. – К.: Довіра, 1996. – 798 с.

14. Кадомцева О. О. Структура и функциональные особенности метафоры в научной речи (на материале философской литературы): Автореф. дис... канд. филол. наук. – К., 1988. – С. 1–16.

15. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К.: Наукова думка, 1990. – 234 с.

16. Коваль А. П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 279 с.

17. Коваль А. П. Культура ділового спілкування: Навчальний по- сібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

18. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1978. – 322 с.

19. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвеще- ние, 1977. – 215 с.

20. Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних тер- мінів. – К., 1957. – 322с.

21. Непийвода Н. Ф. Мова науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. – 215 с.

22. Нікуліна Н. Зіставна характеристика термінів на позначення частин автомобіля в технічній літературі кінця 20-х – початку 30-х років ХХ століття // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 4 (48). – С. 89–93.

23. Орфографічний словник української мови / За ред. С.І.Головащука, М.М.Пещак, В.М.Русанівського, О. О. Тараненка.

– К.: Довіра, 1994. – 864 с.

24. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995.– 207 с.

25. Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика: Пробний підруч- ник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 239 с.

26. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.

27. Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник. – К.: Абрис, 1992.– 88 с.

28. Рогачова Г. Г. Російсько-український словник економічних термінів. – К.: Слід і К*, 1992. – 46 с.

29. Російсько-український хімічний словник / Є.Ф.Некряч, Ю.П.Назаренко, В. П. Чернецький – Харків: Основа, 1990. – 192 с.

30. Словник ділової людини. – Львів: Cвіт, 1992. – 66 с.

31. Словник іншомовних слів / За ред. акад. АН УРСР О.С.Мельничука. – К.: УРЕ, 1985. – 966 с.

32. Стиль і час. Хрестоматія. – К.: Наукова думка, 1983. – 244 с.

33. Статистичні параметри стилів. – К., 1967. – 324 с.

34. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка.

– К.: Вища школа, 1997. – 493 с.

35. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: На- укова думка, 1973 – 588 с.

36. Тараненко О. О., Брицин В.М. Російсько-український слов- ник (сфера ділового спілкування). – К.: Рідна мова, 1996. – 287 с.

37. Томан I. Мистецтво говорити / Пер. з чеської. – К.: Політви- дав України, 1989. – 293 с.

38. Український орфографічний словник (Серія “від А до Я”) / За ред. А.О.Свашенко. – Харків: Прапор, 1997. – 564 с.

39. Український правопис / АН України, Iн–т мовознавства ім. О. О .Потебні, Iн–т української мови. – 4–е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

40. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, I.М.Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.