§ 34. стаття

Стаття – це «1. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті і т. ін. Передова стаття 2. Само- стійний розділ, параграф у юридичному документі, описі, словнику і т. ін. 3. Розділ у документі, бюджеті, який містить назву джерела доходу або обґрунтування витрати…»1.

 

1СУМ, т. ІХ, с. 670.


Стаття як вид наукового тексту у мовознавстві має багато ви- значень. Найбільш поширеним є перше із вище наведених. Виді- ляють такі види статей: вступна, передова, суспільно-політична, літературно-критична, мовознавча, (або лінгвістична), полемічна, наукова, науково-популярна.

Передову статтю ще інколи називають сенсацією. Це сильне вра- ження від будь-якої події; подія, повідомлення, які справляють таке враження.

Зазначимо, що в основу такого поділу покладено різні ознаки, тому одну якусь статтю віднести лише до певного виду не можна. Так, наприклад; мовознавча стаття одночасно може бути і науковою, і полемічною.

За будовою стаття має таку ж структуру, що і доповідь чи реферат (вступ, основна частина, висновки). За обсягом стаття може бути різною, найчастіше це 5–12 сторінок, інколи обсяг статті може бути і більшим. У статті в основному викладаються власні думки, судження, спостереження. Часто використовуєть- ся прийом зіставлення матеріалу, на основі такого порівняння робляться висновки. Якщо думки автора статті не збігаються з думками попередніх дослідників, він може використати прийоми полеміки і доказу.

Пишучи статтю (як один із різновидів наукового тексту) треба пам'ятати, що зміст завжди існує у певному просторі, місці і часі. Для передавання просторово-часових ознак і їхньої послідовності можна вжити слова та вирази: тепер, сьогодні, там таки, тут, туди, потім, звідти, перед тим, пізніше, раніше, завжди, віками, роки, на чужині, далеко, близько, десь…

Важливо вміти пов'язати інформацію, висвітлити причинно- наслідкові зв'язки між частинами інформації, забезпечити послі- довність викладу. Для цього існує низка мовних засобів: тому; через те, що; але; зате; однак; проте; і отже; завдяки цьому; у зв'язку з цим; у такому разі; залежно від цього; при цьому; при тому; також; крім того; більше того; доречно; навпаки; по- перше; по-друге…

Для зв'язку з попередніми частинами інформації рекомендовано використовувати такі мовні одиниці: як уже зазначалося; як було по- казано вище; узяти до уваги; попередній; останній; наступний (роз- діл); проаналізований, досліджений, описаний (матеріал); заданий, зазначений, викладений, знайдений, помічений, наведений (вираз).

У висновку статті не можна обійтися без висловів: таким чином, точніше кажучи, іншими словами, це означає, аналіз показує, аналіз підтверджує, з опису видно, з одного боку, з іншого боку, і все ж, на завершення, можна підсумувати.

Коли вже статтю написано, потрібно перевірити:

•           чи відповідає написане обраній темі;

•           чи є послідовність викладу;

•           чи логічно викладено думки, судження;

•           як сформульовано основні думки;

•           чи  доречно  використано  у  тексті  статті  цитати,  як  вони оформлені;

•           чи не допущено фактичних помилок;

•           якщо написано багато, то як скоротити текст.

Рекомендовано звернути увагу на грамотність (правопис слів з великої літери, власних назв, прізвищ, географічних назв, відмінко- вих закінчень слів, розділові знаки).

Стаття повинна мати логічне завершення і обґрунтування. У ній мають бути наведені факти.

Посилання на використану літературу робляться за тими ж пра- вилами, що і в рефераті чи курсовій роботі.

 

Завдання 1. З будь-якого часопису доберіть для аналізу статтю. Попередньо проглянувши її, проаналізуйте за поданим планом:

До якого виду можна віднести цю статтю?

2. Які мікротеми можна в ній виділити?

3. Як автор будує статтю?

4. Що є важливим для автора, а що – для вас, читача?

5. Укажіть, які основні ідеї та положення викладено автором у статті?


 

 

 

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

 

 

Російська сполука

 

Українська сполука

 

По запросу по заслугам по злобе

по знакомству

по зову

по идее

по извещению

по имени

по имени и отчеству (называть)

по имеющимся сведениям

по индивидуальным заказам

по инерции

по инициативе

по иску

по использовании по истечении срока по какому вопросу по количеству

по количеству опытов

по команде (стать)

по комнате

по компасу (идти)

по конечному результату

по контракту по контуру

 

на запит по заслузі зі злості

через знайомство

на заклик

за ідеєю

за повідомленням

на ім’я

на ім’я та по батькові (називати)

за наявними відомостями

на індивідуальне замовлення

за інерцією з ініціативи, на ініціативу

на позов

після використання

як вийде строк

у якій справі

кількісно, за кількістю дослідів

на команду (стати)

по кімнаті

за компасом (іти)

за кінцевим результатом

за контрактом

уздовж контуру