§ 33. Правила опису використаної літератури

Список використаної літератури оформляється за алфавітом, указується прізвище, ініціали автора; якщо книжка написана де- кількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку «та ін.»; по- вна і точна назва роботи, яка не береться в лапки; підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва збірника, часопису (якщо це стаття), назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харко- ва, Москви вживаються скорочення: К., Х., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів «рік» або скорочення «р»); кіль- кість сторінок із скороченням «с». Наприклад:

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ:

Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техні-

ка, 1992. – 399 с.

Пещак М. М. Стиль ділових документів ХІV ст. . – К.: Наукова думка, 1979. – 267 с.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіж-

них корпорацій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.

Томан  І.  Мистецтво  говорити.  –  К.:  Політвидав  України,

1986. – 223 с.

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. –)

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою, а у відомостях про відповідальність наводять прізвища чотирьох ав- торів (якщо їх чотири) або трьох з припискою «та ін.» (якщо їх п’ять і більше). Наприклад:

Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. – К.: Ли- бідь, 1994. – 464 с.

Финансовые расчеты предприятий: Справочник / В. Ф. Близнец, Т.И.Василевская, Т. И. Буколова и др.; Под общ. Ред. М. И. Ткачук. – Мн., Высшая школа, 1993. – 336 с.

У відомостях про твори, опубліковані в окремих збірниках праць,подаються такі дані: прізвище автора (якщо він вказаний); повний за- головок твору; найменування видання, в якому міститься цей твір; но- мер тому і номери сторінок, на яких надрукований твір. Наприклад:

Сухомлинський В. О. Біля джерел життєвого ідеалу. – Вибрані твори, т. 3. – К.: Вища школа, 1977. – С. 218–225.

Відомості про багатотомні видання:

Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1991.

Російсько-український словник: У 3-х т. Вид. Друге, випр. / Ред. С.І.Головащук, Л .А. Коробчинська, М. М. Пилинський. – К.: Наукова думка, т. 1, 1980. – 846 с.; т. 2, 1981. – 924 с.; т. 3, 1981. – 884 с.

Відомості про збірки статей, матеріали конференцій слід пода- вати так:

Республіканська науково-практична конференція “До нової України – шляхом реформ”. Секція економіки. Доповіді. 14–16 бе- резня 1992 р. – К.: НМКВО, 1992. – 192 с.

Якщо на титульному аркушеві відсутнє прізвище автора (або ав- торів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і всі інші елементи під прізвищем автора. Наприклад:

Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / За ред. Т.Р.Кияка. – К.: Видавничий дім “КМ “Academia”, 1997. – 264 с.

Український   правопис   /   АН   України,   І-т   мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 236 с.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті, після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника), за викладеними вище правилами, а для періодичних видань – назва журналу або га- зети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газет – число і місяць. Наприклад:

Іщук С. І. Географічні аспекти розвитку промислового комплексу

Української РСР // Економічна географія. – К., 1991. – Вип. 43. – С. 3–9.

Панчишин А. Залежність від злиднів // Час. – 1999. – 19–26 лютого. Миронюк О. М. Культура мови в Японії // Культура слова. – Вип.

27. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 57–62.

Якемчук Р. Україна і Європейський Союз // Сучасність. – 1997. –

№ 10. – С. 95–99.

Якщо у рефераті використано лише якусь главу, розділ чи пара- граф із книжки, то у списку літератури це слід записати так:

Формування і розвиток культури Української народності // Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополі- тичної історії / АН УРСР. Ін-т історії; Редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. Ред.) та ін. – К., 1990. – Розд. 8. – С. 235–302.

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом (прізвищ авторів чи назв книг) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3 …

 

ПРиклАДи ОФОРмлЕннЯ БіБліОГРАФіЧнОГО ОПисУ У сПискУ ДжЕРЕл, ЯкиЙ нАВОДЯть У ДисЕРтАЦії, і сПискУ  ОПУБлікОВАниХ РОБіт,

ЯкиЙ нАВОДЯть В АВтОРЕФЕРАті1

 

 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. –

307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст.; № 14).

 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параме- тричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с — (Математика та її застосу- вання) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

 

1Бюлетень  Вищої  атестаційної  комісії  України,  К.:  Редакція  «Бюлетеня  Вищої атестаційної комісії України», 2008, № 3. – С. 9–13.


Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Книги:

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад.,

2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника

«Україна дипломатична»;вип. 1).

 

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006.

– 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвока- та) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адво- катською діяльністю; вип. 11).

 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів

: Растр-7, 2007. – 375 с.

 

 

Книги:

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эд- дисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропе- тровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

 

 

Книги:

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисля- ченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 

2.  Механізація  переробної  галузі  агропромислово- го комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

Книги:

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Лип- ницкий А.  В., Лущихина  И.  М.  и  др.];  под  ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510 с.


Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Книги:

П’ять і більше авторів

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здоро- вого способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

 

 

Книги:

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого мо- настиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007.

– 119 с. – (Грані світу).

 

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шев- чук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1]с.

 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – по- чатку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. Про- блеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

 

 

Багатотомний документ

1.  Історія  Національної  академії  наук  України,

1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.

: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,  2007.

– (Джерела  з історії науки в Україні).  Ч. 2 : До- датки – 2007. – 573, [1 ] с.

 

2. Межгосударственные  стандарты: каталог в 6 т.

/ [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Ива- нов  В.  Л.].  –Львов:  НТЦ  «Леонорм-Стандарт»,

2005.  –  (Серия  «Нормативная   база  предприя- тия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы  пути Господни...

: (Дочь  врага  народа):  трилогия  / А.  Дарова.  – Одесса: Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 8 кн.

/А. Дарова ; кн. 4).


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Багатотомний документ

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Осо- бенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко – X.: Право,

2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006. – (Науково- документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). . Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і мате- матична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ»,

2006. – 125 с.

 

 

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі рефор- мування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт.

2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

 

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків,

30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків,

2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

 

4.  Оцінка  й  обґрунтування  продовження  ресур- су елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв.

2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–

956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Мос- саковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215с.


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

Матеріали конференцій, з’їздів

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

 

 

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационно- го повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4).

 

2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Па- насюк М. 1., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорно- биль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

 

 

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп на- селения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. –

110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 

2.  Разумовский  В.  А.  Управление  маркетинговы- ми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. В ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

 

 

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін

В. П.]. – X.: Халімон, 2006. – 175, [1]с.

 

2. Тимошенко   3.   І.   Болонський   процес   в   дії: словник-довідник  основ, термінів і понять з орг. навч. процесу   у   вищ.   навч.   закл.   /     3. І. Ти- мошенко,           О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т,

2007. – 57 с.

 

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.; Карпенко, 2007. – 219 с.


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

Словники

4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.- упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

 

 

Атласи

1.Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт, дню науки  в  ім'я  миру  та  розвитку  згідно  з  рішенням

31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол.: С. С. Куру- ленко та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

2. Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О.   Л.   Дроздов,   Л.   А.   Дзяк,   В.   О.   Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X.: Ранок, 2005. – 96 с.

 

 

Законодавчі та нормативні документи

1.Кримінально-процесуальний  кодекс  України:  за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. (Бібліотека офіційних видань).

2.Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. ста- тистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3.Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ

39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Норматив- ний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

 

Стандарти

1.Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні.  Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-

01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV,

231 с. – (Національний стандарт України).


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Стандарти

2.Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-

1:2004  –  ДСТУ  ISO  6107-9:2004.  –  [Чинний  від

2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України,

2006. –  181 с. –(Національні стандарти України).

 

3.Вимоги щодо безпечності контрольно- вимірювального та лабораторного електричного устаткування.        Частина       2-020.       Додаткові вимоги     до лабораторних  центрифуг (EN  61010-

2-020:1994,  IDT) :  ДСТУ  EN  61010-2-020:2005.

– [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстан- дарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

 

 

Каталоги

1.Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 –Т.

5. – 2007 – 264 с.Т. 6. – 2007 – 277 с.

 

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М.Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

 

3.Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.

 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л. П. – До- нецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

 

 

Бібліографічні показники

1.Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кан- дидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.

 

2.Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки

/[уклад.  Кирись  Б.  О.,  Потлань  О.  C.].  –  Львів  : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с

 

 

Автореферати дисертацій

1.Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготов- лення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудуван- ня» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1 ] с.

 

2.Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами:автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології» / Нгуен Ші Данг.

– К., 2007. – 20 с.

 

 

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, MK14J В 25 J 15/00. Устрой- ство для захвата      неориентированных       деталей типа   валов  /  В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР).

– №3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

 

 

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В

1/38, Н 04 J 13/00.   Приемопередающее   устройство

/ Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Во- ронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1.Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати прак- тичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /Ж. Л. Козіна

// Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –

№ 6. – С. 15–18, 35–38.

 

2.Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень/ Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний

вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

4.Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та ме- тодика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

5.Регіональні особливості смертності населення України   /   Л. А.   Чепелевська,         Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1.

– С. 25–29.

6.Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова;

пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи.

– 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

7.Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (на- риси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. –Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

8.Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Ка- лайтан // Современное состояние использования им- пульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч. техн. конф., 3–5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – X., 2007. –      С. 33.

9.Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX – початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд.

3. – С. 137–202.

 

 

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій  [Електронний  ресурс]:  навч.  посіб.  для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Бо- гомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn /

700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM);

12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.


 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Електронні ресурси

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним ста- ном, мовними ознаками та рівнем освіти [Елек- тронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису насе- лення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004.

– 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см.

– (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем, ви- моги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows

98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану.

 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-20032») [Елек- тронний ресурс] / Л. Й. Костенко,    А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,    І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник

– 2003. – № 4. – С. 43.

 

Оскільки ви опрацьовуєте літературу, переказуєте думки й ідеї авторів, перелічуєте проблеми, які розв’язуються у тій чи іншій мо- нографії, ви маєте обов’язково робити посилання на авторів і їх пра- ці, щоб не склалася думка, що це ваші ідеї і щоб вас не звинуватили у привласненні чужих думок. Посилання на використане джерело записується так: у кінці наведеної цитати слід вказати в дужках но- мер відповідного літературного джерела за списком і сторінку, з якої взята цитата, наприклад (12, 67) – це означає, що ви цитуєте працю автора, який за вашим списком літератури значиться під номером 12, а цитата взята зі сторінки під номером 67 указаної праці. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: (78). Значна економія в об’ємі тексту роботи досягається завдяки пронумерованому списку літератури.

Є й інший спосіб посилання. Біля цитати ставиться номер циту- вання на даній сторінці, наприклад:

І. Левченко пише: «Більшість бджіл, які вилетіли в поле, повер- талися у свій вулик на новому місці. Але частина бджіл (3316 осо- бин) упродовж дня збиралися в порожньому вулику, розміщеному на попередньому місці. Таким чином, у новій ситуації частина бджіл

використала свій попередній досвід. Цю обставину пасічникам тре-

ба враховувати під час кочівель пасік»1.

А в кінці сторінки під рискою потрібно вказати джерело, звідки взята цитата, наприклад:

 

Завдання 1. Відредагуйте список літератури. Запишіть його за всіма існуючими правилами.

 

А. 1. Орехівський Г.А. – Трудова активність на селі. – К.: «Зна-

ння», 1990, – 48 С.

2. Досяк О., Кадієвський В. – «Інформаційні технології та опти- мізація менеджменту в галузях АПК», Львів – Київ: Аграрна наука,

1997. – 103 с.

3. Економіка сільського господарства: Підручник // П.П.Руснак, А.А.Чалий, В.В.Жебка та інші. – Київ: Урожай, 1998. – 316 с.

4. Галушко В.П., Чорний Р.М., Основи теорії управління в сіль- ському господарстві: Довідник.– К.: УСГА, 1993. – 73 с.

5. Про порядок проведення бартерних операцій в 1992 році у сфері зовнішньоекономіної діяльності: Постанова Верховної Ради України від 12 травня 1992 р. // Газета “Голос України”, 1992. – 27 травня.

 

Б. 1. “Генетика сільськогосподарських рослин”: Підручник для викладачів і студ. Агрон. Спец. Вищих навч. С.-г. Закладів III–IV рів- нів акредитації та Навч. Посібник для закладів освіти I–II рівнів акредитації. – К.: “Урожай”, 1996. – 320 с.

2. Русин Г.Г. “Физико-химические методы анализа в агрохимии». Практикум: Учебное пособие для студ. Вузов по спец. «Агрохимия и почвоведение»: – К.: УСХА, 1993. – 156 с.

3.    Вирощування    екологічно    чистої    продукції    рослинни- цтва / Е.Г.Дегодюк, В.Ф.Сайко, М.С.Корнійчук та інші. За ред. Е.Г.Дегодюка. – К.: “Урожай”, 1992. – 320 с.

4. Карнаухов О.І., М.Ф.Повхан, В.М.Галімова “Автоматичний метод екологічого моніторингу важких металів в об’єктах навко- лишного середовища” // Науковий вістник Національного Аграрно- го Університету. – Випуск 2. – 1997. с. 212–219.

 

1Левченко В. Пам'ять медоносної бджоли. – Український пасічник. – 2001. – № 9. – С. 4.


В. 1. Сагач М.Ф. Временная противокоррозионнаязащита сель-

скохозяйственной техники. – К.: УкрНИИНТИ, 1991. – 122 с.

2. Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва / Мартиненко І.І., Головінський Б.Л., Лисенко В.П. та інші За редакцією Мартиненко І.І.. – К.: “Урожай”, 1995, 224 с.

3. І.П.Притака, Козирський В.В. “Електропостачання сільсько-

го господарства”: Підручник, К, Урожай. – 1995, 302 С.

 

Г. 1. Ониськів М.І., Цапко В.Г., Чміль А.І. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Інже- нерна с.-г. екологія»: Навч. Посібник для студ. Інжен. Спец. – Київ: НАУ, 1997. – 78 с.

2. Довідник сільського інженера «Навчальний посібник» / Гречко-

сій В.Д., Погорілець о.М., Ревенко І.І. та інш. За ред. В.Д.Гречкосія.

– К.: Урожай, 1991. – 399 С.

3.Білокінь Я.Ю. Поради водію легкового автомобіля: Навч. Пло-

сібник. – К.: «Ромінал», 1992. – 21 с.

 

Г. 1. І.М Григора. «Короткий практикум з ботаніки». – К.: УСГА,

1993. – 122 с.

2. Приймак Г.М. Пасіка у присадибному господарстві. – Київ:

«Урожай, 1993. – 168 с.

3. Штомпель М.В. Про золоте руно і срібний смушок, К.: Уро-

жай, 1992. – 224 с.

4. Консерванти і поживність кормів / Кулик М.Ф., Данилевська

Н.Т., Калетник Г.М. та інші. – К.: “Урожай”, 1992, 208 С.

5. Ястребов К.Ю. Використання екструдату сої в годівлі курчат- бройлерів // “Науковий вісник Національного аграрного університе- ту”.– Випуск 2. – 1997. – с. 84 –89.