§ 31. Реферат

Реферат – це наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення ряду публікацій. СУМ в 11-ти томах подає таке тлумачення цього слова: «Реферат – це 1. Короткий усний або пись- мовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги. 2. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел».

Для  того,  щоб  підготувати  реферат  (написати  текст),  потріб-но опрацювати літературу, вибрати суттєве, основне, а також дати оцінку прочитаному, уміло зробити висновки. Зрозуміло, що у ре- фераті переказуються і власні думки, і чужі, опубліковані в різних виданнях. Реферат готується за кількома джерелами. При доборі літератури слід керуватися тим, що у тексті реферату має бути ма- теріал, який відповідає темі. Учені зазначають, що реферат може бути написаний і за одним джерелом (за даною вам темою написана монографія, ви з неї виберете те, що, на вашу думку, найголовніше і в доступній формі зреферуєте однокурсникам). Отже, першийетап підготовки реферату – знайомство з літературою (у бібліотеці за різними каталогами – алфавітним, тематичним, систематичним – та бібліографічними виданнями, довідковою літературою ви зможе- те сформувати список літератури, яку використаєте при написанні реферату). Другий етап – опрацювання цієї літератури (визначен- ня основної думки, виписка цитат, добір аргументів). Третій етап

– складання плану реферату. Четвертий етап – написання тексту реферату (для зручності ви можете тримати перед собою кілька текстів, щоб на основі них створити один текст відповідно до теми). Якщо ви маєте власні думки, висловлюйте їх. Реферат, як і доповідь складається з трьох частин (вступу, основної частини, висновків), списку використаної літератури.

На титульній сторінці реферату слід вказати назву вузу, в яко- му вчитесь, назву кафедри, на якій виконана ваша робота, тему ре- ферату, свої прізвище, ім’я та по батькові, назву факультету, номер групи, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто, рік написан- ня. Текст реферату має бути охайно і без помилок переписаним чи передрукованим на білих аркушах паперу (друкувати чи писати слід лише з однієї сторони, дотримуючись правил залишати поля (береги): зліва – не менше 3–3,5 см, справа – не менше 1 см, звер- ху – не менше 2 см, знизу – не менше 2,5 см). Порядковий номер проставляється посередині верхнього поля сторінки. Звичайно, сторінки реферату мають бути скріплені. Важливе значення має і зовнішній вигляд роботи.

Список використаної літератури оформляється з нової сторінки

за тими ж правилами, що і список використаної літератури у курсо- вій роботі (див. нижче). Аналогічно робляться і посилання.


Завдання 1. Зробити аналіз виступу студента (з рефератом, до- повіддю), скориставшись поданим планом:

1.         Тема (чи зрозумів її студент(ка), чи повністю розкрита тема, чи виділена основна думка?).

2.         Кому адресований виступ і як підпорядковані цьому всі засо- би мовлення виступаючого?

3.         Як побудований виступ (вступ, основна частина, висновки, логічність і послідовність у викладі думок, словниковий за- пас виступаючого, тон, інтонація)?

4.         Чим аргументовані думки (факти, приклади, деталізація)?

5.         Які прийоми для доведення своїх думок використав висту- паючий (порівняння, аналогія, протиставлення, приклади з життя)?

6.         Ваші зауваження, поради.

 

§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи

Навчаючись  у  вищому  навчальному  закладі,  студенти  мають

отримати грунтовні знання, оволодіти не лише програмовим мате- ріалом, але й навичками дослідження, творчої діяльності. Важливе місце у цьому процесі має такий вид самостійної діяльності студен- тів, як написання курсових та дипломних робіт.

Учені і методисти схиляються до думки, що ці наукові роботи можуть мати реферативний і дослідницький характер. «У першо- му випадку робота має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, бро- шур, статей, методичних рекомендацій і т. ін. Студент повинен взя- ти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свою точку зору; зв’язано, грамотно, логічно обґрунтувати вибрану тему, зро- бити наукові або методичні висновки.

У другому випадку, коли робота має дослідницький характер, сту- дент використовує як науково-методичну літературу, так і свої спо- стереження і факти, результати експерименту, якщо він проводився, може висувати власні гіпотези і т. д.» [Мороз І. В., с.130 – 143].


Курсові та дипломні роботи мають

•           торкатися розв’язання актуальних і перспективних проблем сучасного розвитку певної науки;

•           демонструвати знання студентом літератури з теми, історії досліджуваної проблеми;

•           розкривати вміння студента чітко характеризувати предмет дослідження, узагальнювати результати, робити висновки.

Автори навчального посібника «Методичні вказівки до виконан- ня курсової роботи…» вказують, що основними вимогами до кур- сової роботи є:

– структурно-логічна послідовність викладення матеріалів робо- ти за розділами;

– зміст роботи повинен відповідати темі;

– формулювання повинні бути чіткими і простими для сприйняття;

–  аргументація  повинна  бути  переконливою,  а  висновки  –

обгрунтованими»1.

Обравши тему, студент самостійно розробляє план своєї роботи, продумує хід її виконання, звертається до керівника за порадою.

Одним із важливих етапів написання роботи є добір і вивчення наукової літератури з теми. Як же організувати процес роботи з літе- ратурними джерелами та зробити їх бібліографічний опис?

1) Скласти бібліографію з теми наукової роботи (варто викорис- тати бібліотечні каталоги: алфавітні (картки на книжки розміщені в алфавітному порядку), систематичні (назви творів розташовані за галузями знань), предметні (вони містять назви творів з конкретних проблем і спеціальностей); бібліографічні довідникові видання (по- кажчики по окремих темах і розділах); виноски і посилання в моно- графіях, підручниках; періодику (варто переглянути останні номери журналів кожного року – у них є інформація про всі статті, які вмі- щені у всіх номерах журналу за рік тощо).

2) Щодо списку літератури знову варто звернутися до керівника за порадою і приступати до поступового її вивчення.

Варто, опрацювавши матеріали джерел, написати огляд літератури. Студент має продумати обґрунтування теми, вибір об’єкта, пред-

 

1Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» студентами факультету ветеринарної медицини. Спеціальність 7.150501 / Укладачі: І.І.Ібатуллін, Ю.О.Панасенко, І. П. Чумаченко, В. І. Хрипун. – К.: НАУ, 1999. – С. 5.

мета, мети дослідження. Не секрет, що коло завдань дослідження залежить від можливостей самого дослідника, рівня його фахової підготовки і попереднього досвіду наукової роботи, наявності часу та матеріально-технічного забезпечення.

Після того, як погоджено план роботи, слід продумати методи і прийоми дослідження, відпрацювати гіпотези та теоретичні переду- мови дослідження. Ученим відомо, що гіпотеза є одним із методів розвитку наукового знання. Розрізняють гіпотези:

•           описові (передбачають існування якого-небудь явища, опису- ють його причини і можливі наслідки);

•           пояснювальні (дається тлумачення можливих наслідків з пев- них причин, а також характеризуються умови та обставини, за яких ці наслідки обов’язково наступають, тобто, в силу яких чинників і умов буде даний наслідок);

•           описово-пояснювальні (поєднання гіпотез першого і другого типів) [там таки].

Якщо передбачається експериментальне дослідження, розроби- ти програму, методику його проведення, пізніше проаналізувати ре- зультати експериментального дослідження, зробити висновки.

Обсяг курсової роботи – приблизно 25–30 сторінок. У роботі має бути титульна сторінка (оформлена за правилами), зміст, текст робо- ти, висновки, список літератури.