§ 29. Анотація

Анотацією називається короткий огляд змісту книги, статті час- то з критичною оцінкою її. До анотації входять:

•           опис бібліографічних ознак книги (указуються автор, назва, місто, видавництво, рік, кількість сторінок);

•           короткий переказ змісту;

•           вказівка, кому ця книга адресована.

Інколи до анотацій включають відомості про автора(ів) книги, відомості про те, як оцінюють цю книгу у науковому світі.

Розміщують анотацію на звороті титульної сторінки. Прочитав- ши її, можна мати уявлення про зміст книги, інакше кажучи, анота- ція – елемент довідкового апарату книги.

 

Завдання 1. Прочитайте анотації. Чим відрізняються подані нижче анотації? Назвіть ті, в яких подається просто інформація, а в яких містяться елементи оцінки. Чому, на вашу думку, вони вво- дяться до анотації?

***

Бобров В. я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Ли- бідь, 1995. – 320 с.

У підручнику вперше в Україні, виходячи з надбань світової та вітчизняної економічної думки, викладено новий курс “Основи ринкової економіки”. Дається ґрунтовне тлумачення найважливі- ших категорій і законів ринкового механізму. Особлива увага звер- тається на розкриття суті таких нових для нашої економіки понять як менеджмент, менеджер, маркетинг та ін. Теоретичні положення і висновки пов’язуються із сьогоднішніми завданнями України в умовах переходу її економіки до ринку, ілюструються таблицями, графіками, схемами. Підручник містить докладний термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

***

Богдан с. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

В основі кожної національної культури лежить мовний етикет народу. Оскільки народ – це своєрідний, створений тільки йому при- таманними фарбами образ, серед багатьох чинників, котрі є складовими цієї “фарби”, мовний етикет – чи не найяскравіший тон на загальному тлі національних особливостей. Українці в цьому плані

– нація своєрідна і унікальна, котра впродовж багатьох віків дбала про скарбницю мовного етикету і поповнювала її все новими перла- ми, добутими з самої глибини душі.

Написана в розважливому тоні, надзвичайно тонко і водночас до- ступно, пропонована увазі читача книга має стати своєрідною “на- стільною книгою” з мовного етикету для кожної української родини.

Книга пропонується викладачам вузів і загальноосвітніх закла- дів, вихователям, студентам, школярам, працівникам сфери обслу- говування, громадським і державним діячам.

***

Загородній А. Г., Вознюк Г. л., смовженко Т. с. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видав- ництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

У словнику подано тлумачення близько 2500 понять і термінів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, фінанси під- приємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове плануван- ня, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси та інші.

Для  викладачів  і  студентів  економічних  навчальних  закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств усіх форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністра- цій, страхових організацій.

***

іванов Ю. Б., Кравченко Ю. і., Хоменко М. М. Вступ до бізнесу.

– К.: Лібра, 1995. – 252 с.

Ця книга корисна як всім, хто вперше занурюється у велике море бізнесу, так і тим, хто вже не новачок у цій галузі знань.

За широтою й обсягом висвітлюваних питань підприємництва книга не має в Україні аналогів.

Викладені основні категорії бізнесу, підходи до організації при- ватного підприємництва в умовах переходу України до ринкових відносин. Розглянуто форми власності і розвиток підприємництва при проведенні роздержавлення та приватизації.

Наведені приклади вдосконалення управління трудовими колективами підприємницьких структур та розробки бізнес-планів рин- ковими організаціями.

Обґрунтовано необхідність планування маркетингу в умовах конкуренції та його особливості у сфері послуг.

Книга розрахована на широке коло читачів, підприємців, інже- нерних та економічних працівників організацій різних форм влас- ності, а також студентів вузів.

***

Кісельов А. П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа,

1997. – 191с.

Запропонований підручник не має аналогів не тільки в Україні, а й у близькому зарубіжжі. У ньому розглядаються об’єктивні за- кономірності виникнення і розвитку бізнесу, його категорії, ринкове середовище, механізми створення, функціонування і управління; визначено суб’єкти бізнесу та подано їх класифікацію.

Для кращого засвоєння матеріалу й індивідуальної роботи після кожного розділу вміщено завдання для перевірки знань і самостій- ної роботи. В додатках подано тести визначення підприємницьких здібностей та ймовірної можливості стати бізнесменом, а також показники фінансово-економічної діяльності підприємницьких структур тощо.

Логіка побудови матеріалу відповідає затвердженій програмі та стандартам, прийнятим у ряді університетів Заходу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

***

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисци- пліни «Годівля сільськогосподарських тварин» студентами фа- культету ветеринарної медицини / Укладачі: І. І. Ібатуллін, П. Ю. Панасенко, І.П.Чумаченко, В. І. Хрипун. – К.: НАУ, 1999. – 50 с.

Викладено методичні вказівки до виконання курсової роботи за програмою  дисципліни  «Годівля  сільськогосподарських  тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини.

***

Мороз В. і. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимо- ги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: Курс, 1997. – 56 с.

Автор посібника, завідуючий кафедрою методики викладання риродничо-географічних дисциплін, доцент І. В. Мороз на підставі широкого науково-методологічного аналізу літературних джерел у галузі теорії і методики наукових досліджень розглядає визначення основних структурних елементів дослідження – об’єкта, предмета, мети, проблеми, основних завдань і гіпотези дослідження та дає ме- тодичні поради.

У посібнику даються практичні рекомендації по підготовці, струк- турі, літературному оформленню та захисту дипломних, кваліфікацій- них і курсових робіт студентами педагогічних навчальних закладів.

Посібник розрахований на випускників педагогічних закладів та викладачів для керівництва дипломними (кваліфікаційними) робо- тами студентів.

 

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання: Що називається анотацією?

Яку роль виконують анотації? Який порядок укладання анотації?

 

Завдання 3. Напишіть анотації до 2–3 книг за фахом, урахував- ши всі вимоги щодо їх укладання.