§ 27. тези

Часто доводиться прочитане занотовувати у формі плану, тез, окремих виписок, конспекту. Учені сходяться на думці, що записи дисциплінують, допомагають упорядкувати думки, виділити осно- вне у тексті, а головне – запам’ятати прочитане.

Найпростішою формою нотування є план, пункти якого найчас- тіше формулюються простими реченнями. План допомагає предста- вити структуру тексту, назвати основні його теми, а тези – розкрива- ють суть всієї текстової інформації. Тези відрізняються від повного тексту відсутністю деталей, пояснень, ілюстрацій.

Тези (від гр. thesis – положення, твердження) – коротко сформу- льовані основні положення (статті, доповіді, лекції чи повідомлен- ня), що вбирають суть висловленого.

Як і план, тези можуть бути складені у вигляді:

•           авторських висловлювань із тексту (цитат);

•           формулювань основних положень статті чи розділу моногра- фії власними словами.

 

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

– Чим тези відрізняються від плану і конспекту?

– Які є види тезування?

– У яких ситуаціях людині потрібне вміння складати тези?

 

Завдання 2. Проаналізуйте тези статті, що склав ваш однокурс- ник (однокурсниця).

 

Завдання 3. Складіть тези наукової статті (на вибір), скористав- шись поданими нижче порадами.

 

Пам’ятка

Як складати тези статті

1. Попередньо перегляньте статтю, продумайте мету, яку ви ста- вите перед собою, приступаючи до її опрацювання.

2. Уважно прочитайте статтю, визначте її основну думку.

3. Поділіть статтю на смислові частини, визначте всі мікротеми.

4. Сформулюйте пункти плану, логічно пов’яжіть їх між собою.

5. Сприймаючи текстову інформацію, намагайтеся чітко уявити, що є важливим для автора, а що для вас – як читача.

6. Вибирайте для тез основні ідеї та положення, відділивши важ- ливі деталі від подробиць, запишіть їх словами автора або власними словами, розмістивши в певній послідовності.

7. Керуйтеся найголовнішим принципом нотування чужого тек- сту – не допускайте перекручень змісту.