§ 22. Художній стиль

 

Цей стиль має естетично-інформативну комунікативну функцію. Інформативність тут здійснюється не шляхом простого повідомлен- ня фактів, а через художній образ, у якому відтворюється і певна ситуація, і сприйняття її автором, і реакція інших людей. Об'єктивна дійсність зображена у текстах художнього стилю за допомогою ху- дожніх образів.

Найважливішою ознакою художньої мови є її естетична функція

– гранична чуттєва конкретність, глибока виразність, емоційність, картинна мальовничість.

Твори, написані цим стилем, виконують функцію впливу на почуття і уяву читача або слухача. Це зумовлює використання


в художньому стилі своєрідних образних засобів. У своєрідно- му доборі цих мовних одиниць виявляється творча індивідуаль- ність автора, його почерк, тобто його авторський індивідуальний стиль.

Художній стиль характеризує:

1) точність слововживання (ідеальне оформлення думки);

2) використання зображувально-виражальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь, образно-метафоричних синонімів тощо);

3) використання антонімів для таких зображувально-художніх прийомів, як контраст, антитеза, іронічне зіставлення (антонімічна іронія) та ін.;

4) наявність архаїзмів, неологізмів (дзвінкостеблий, срібносяй- ний, голубокосий, роси-перли, розкрилена – у М. Рильського), діа- лектизмів, жаргонізмів та ін.

5) багата фразеологія;

6) своєрідні засоби словотвору;

7) використання множини іменників – власних назв, кличної форми тощо;

8) синтаксичні засоби – інверсії, питальні та окличні речення, риторичні оклично-питальні звороти й риторичні звертання, еліп- тичні конструкції, пряма й невласне-пряма мова, різнотипні прості й складні речення.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Завдання 1. Випишіть уривки текстів художнього стилю. Визна- чте основні риси цього стилю.

 

Завдання 2. Допишіть речення: Художній стиль – це …

Його характерні риси: …

 

Завдання 3. Дайте відповіді на запитання:

1. Чим відрізняється художній стиль від інших стилів?

2. Чи обов'язковим є для художнього стилю використання фактів?

3. Чим характерний стиль художніх творів П. Тичини?


 

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука

Українська сполука

По 15 человек в группе

по  адресу  (доставлять,  писать, обратиться, сказать)

по адресу (жить, проживать)

по адресу (не нашли)

по акту

по алгоритму по алфавиту по аналогии

по безналичному расчету

по бокам по болезни по болоту

по большей части

по Вашей просьбе

по Вашему приказанию прибыл

по Вашему требованию по Вашему усмотрению по весне

по весу

по вечерам

по взаимному согласию

по виду

по вине

по  вкусу  (горький,  подобный, хорош)

по вкусу (солить) по возвращении по возможности

По 15 осіб у групі;

на адресу (доставляти, писати, звер- нутися, сказати);

за адресою (жити, мешкати);

під адресою, на адресі (не знайшли);

за актом;

за алгоритмом;

за абеткою (алфавітом);

за аналогією;

за безготівковим розрахунком;

з боків (обабіч);

через хворобу; у зв'язку з хворобою;

болотом;

здебільшого;

на Ваше прохання;

за Вашим наказом прибув;

на Вашу вимогу;

на Ваш розсуд; як Вам здається краще;

навесні;

на вагу; вагою;

вечорами; (рос. каждый вечер) щовечора;

за взаємною згодою;

виглядом; на вигляд; з вигляду;

з вини;

на смак (гіркий, подібний, добрий);

до смаку (солити); після повернення; по змозі