§ 21. Публіцистичний стиль

О. Д. Пономарів зазначає, що публіцистика сьогодні є сфе- рою масової комунікації, тому цей стиль має дуже широкий діапазон. Він призначений для формування громадської думки. Визначальною його рисою є вдале поєднання логізації викладу з емоційно-експресивним забарвленням. Публіцистичні твори повинні бути бездоганними стосовно логічної побудови, впли- вовими й інформативними, експресивними (з-поміж емоційно- експресивних засобів є звернення до читача, зокрема у формі запитань-відповідей).

Характерні ознаки публіцистичного стилю:

1) орієнтація на усне мовлення,

2) використання діалогічної форми мовлення (часто увиразне- ної на тлі авторського монологу),

3) чіткі політичні оцінки,

4) присутність автора,

5) широкий вияв авторської індивідуальності.

Виник цей стиль відносно пізно, у кінці минулого століття, коли, на думку вчених, склалися основні його риси. Помітним кроком у розвитку і формуванні публіцистичного стилю становили поодино- кі твори у східноукраїнських альманахах: «Супліка до пана іздате- ля» Г. Квітки-Основ’яненка («Утренняя звезла», кн. 2), «Так собі до земляків» та «До побачення» Є. Гребінки (передмова і післямова до

 «Ластівки»), прозові вставки О. Корсуна до вірша «Від чого чапу- ра живе біля моря» (альманах «Сніп»), а також західно-українські альманахи «Русалка Дністровая» і «Вінок русинам на обжинки»).


Автори публіцистичних творів

•           висловлюють думку нетрафаретними, нестандартними мов- ними засобами;

•           демонструють при цьому високе вміння створювати свіжу, нешаблонну образність;

•           досягають значного ефекту завдяки своїй орієнтації на кон- кретність назв предметів, явищ, понять тощо:

•           використовують живомовні, прості, точні слова і словоспо- лучення, якими послуговуються у своєму мовленні прості люди.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Завдання 1. Запишіть невеликий уривок тексту публіцистично- го стилю. Чим ви можете довести, що цей текст належить до саме цього стилю?

 

Завдання 2. Допишіть речення: Публіцистичний текст – це … Він використовується …

До публіцистичного тексту ставляться такі вимоги: … Характерними рисами публіцистичного стилю є …