§ 20. Основні стилі української мови

Звичайно, для характеристики функціонально-стильової сис- теми важлива також форма мовлення – усна чи писемна. В усній формі мовлення виділяють розмовно-побутовий стиль і оратор- ський. Учені виділяють такі стилі писемної мови: публіцистич- ний, художній, науковий, офіційно-діловий. Інколи ще виділяють виробничо-технічний і епістолярний стилі. У зв’язку з жанровою диференціацією функціонально-стильових єдностей стилі мови по- діляються на різновиди (підстилі), наприклад, у межах публіцис- тичного стилю виділяються такі різновиди: стиль передової статті,

 

1Ганич  Д.  І.,  Олійник  І.  С.  Словник  лінгвістичних  термінів,  К.:  Вища  школа,

1985. – С. 291–292.

2Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 6.

1Єрмоленко  С.  Я.  Нариси  з  української  словесності:  стилістика  та  культура мови. – К.: Довіра. – С. 269.


репортажу, нарису тощо. Зазначимо, що поряд з функціональними стилями, враховуючи характер експресивності мовних елементів, виділяються також стилі експресивні, або колоритно-експресивні різновиди, а саме: урочистий, офіційний, фамільярний, інтимно- ласкавий, гумористичний, сатиричний.

У сучасній українській літературній мові вчені виділяють такі функціональні стилі:

• епістолярний,

• ораторський,

• розмовний,

• художній,

• публіцистичний,

• науковий,

• офіційно-діловий,

• конфесійний.

Усі стилі, за винятком розмовного, функціонують у писемній та усній формах.

Віднести той чи інший текст до певного функціонального стилю, на думку М. А. Непийводи, можна на основі його глибокого аналізу, врахування всіх його ознак:

1) мети і завдання спілкування;

2) сфери спілкування;

3) змісту тексту;

4) використання мовних одиниць, що є діагностуючими для сти- лю, тобто тих, які відрізняють один стиль від іншого, напр.: сло- ва протокол, акт, заява, довідка, резолюція є діагностуючими для офіційно-ділового стилю, а слова-терміни є діагностуючими для на- укового стилю тощо;

5)  співвідношення  мовних  одиниць  стилістично  забарвлених і стилістично нейтральних, визначення їх ролі й місця в загальній структурі тексту.

 

Завдання 1. Допишіть речення. Стиль – це …

Стилістикою називається ..

Для характеристики функціонально-стильової системи важ- лива…


В усній формі мовлення виділяють стилі:… До писемних стилів мовлення належать … Функціональні стилі – це…

До них відносять такі стилі: …

Віднести текст до того чи іншого стилю можна на основі …

 

Завдання 2. Запишіть по невеликому уривкові кожного із стилів. Назвіть, до якого стилю належить кожен текст. На основі чого ви зробили такий висновок?