Розділ III стилістика

 

19.  Поняття про стиль

20.  Основні стилі української мови

21.  Публіцистичний стиль

22.  Художній стиль

23.  Науковий стиль

24.  Індивідуальний стиль мовлення

 

§ 19. Поняття про стиль

Що ми розуміємо під стилем, стилями мови?

Первісно слово стиль (лат. stilus) означало загострену палич- ку, якою писали на навощених табличках. Це слово має бага- то значень і вживається як термін у літературі (індивідуальний стиль письменника), мистецтві, архітектурі, соціології, в інших науках. Пізніше це слово набуло переносного значення манери письма. У мовознавстві є багато визначень даного терміна, на- ведемо кілька з них:

«Засоби нашої мови, що припускають можливість вибору, бувши відповідним способом використані тим, хто пише або го- ворить, утворюють те, що ми звемо словесним стилем» (Л. Була- ховський);

«Стиль – сукупність мовних засобів і прийомів, вибір яких зу- мовлюється змістом, характером і метою висловлювання, а також обстановкою, в якій воно відбувається»1 .

 «Функціональний різновид літературної мови, який визначаєть- ся сферою її функціонування і характеризується особливостями у виборі, поєднанні й організації системи мовних засобів (лексич- них, граматичних, фонетичних та ін.) у зв’язку з метою і змістом спілкування. Це мистецтво доцільного добору й ефективного ви- користання системи мовних засобів з певною метою, у конкретних умовах і обставинах. Добір системи мовних засобів у їх взаємодії зумовлений соціальним завданням мовного спілкування в одній з

 

1Кротевич Є. В., Родзевич Н. С., Словник лінгвістичних термінів, К., 1957. – С.184.


головних сфер людської діяльності (політика, наука і техніка, ху- дожня література, право і діловодство тощо)»1.

«Мовний стиль – це сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання»2.

Розділ мовознавства, який вивчає стилі, називають стилістикою. Як окрема наука стилістика виокремилася в 20–30 роках ХХ століт- тя, тому вважається наймолодшою мовознавчою дисципліною.

Як навчальна дисципліна стилістика тісно пов'язана з історією літературної мови, культурою мови. Учені стверджують, що сти- лістика – це відчуття мови в часі, що на «стилістично досконалих зразках мовотворчості виховується чуття слова, формується мовний смак, розвивається сприйнятливість до естетичної вартості мовно- виразових засобів. Майстерності володіння всіма стилями літера- турної мови має навчати стилістика. Пояснюючи, як «зроблені», сконструйовані тексти, що належать до різних стилів, вона поклика- на виробити відчуття стандарту й сприйнятливість до стилістичних видозмін…»3.

Сучасну науку про мовні стилі називають функціональною сти- лістикою.

Останнім часом в українському мовознавстві дедалі більше уваги приділяється визначенню структурно-функціональних стилів мови, а також застосуванню їх у мовній практиці суспільства.