Анотація

Т. Б. Гриценко

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

 

Київ

“Центр учбової літератури”

2010


 

УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я73

Г 85

 

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України (Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09)

 

Рецензенти:

Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук; Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук; Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук.

 

Гриценко  Т. Б.

Г 85     Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

 

ISBN 978-611-01-0031-1

 

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професій- ним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується  різних аспектів  професійного спілкування, мовного й ділового етикету,  значення  української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі по- ведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення діло- вих паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості  усної форми  професійного спілкування. Подано  систему вправ, за- вдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні  тести. Усе це допоможе вироби- ти навички практичного володіння  українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.

 

УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я73

ISBN 978-611-01-0031-1      © Гриценко Т. Б., 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.