§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

 

Безсполучникові складні речення – це такі речення, які об’єднують в одне ціле кілька простих речень тільки інтонацією, без сполучників і сполучних слів.

У безсполучникових складних реченнях ставляться такі розділо- ві знаки:

 

кома

між однотипними частинами безсполучникового речення, які тісно пов’язані між со- бою за змістом і виражають одночасність, послідовність чи сумісність дій

Гримлять бубни, виспівують сопелі і прегудниці, бринять стру- ни гусел … (Іванченко). Вітер віє, віє буйний, віє за горою, мороз ходить, мороз бродить під руки з весною (Антонич).

крапка з комою

коли частини безсполуч- никового складного ре- чення зберігають певну самостійність у змістовому відношенні або значно поширені й мають у своєму складі розділові знаки

Ніс у доктора посинів; очі горіли, сльозились; по спині й ногах прокочувались холодні, люті дрижаки (Винниченко).

двокрапка

– якщо друга частина пояснює, розкриває зміст першої:

 

–  якщо  друга  частина вказує на причину того, про що йдеться в першій (між частинами можна вставити сполучник тому що):

Він знає: Серцю легше сподіватись При щирості людського співчуття (Чубач); Можна сміливо стверджу- вати: ліс дає людині саме жит- тя (Сімкін);

 

Журиться жайворон-серпень: літня пора промина (Перебий- ніс).


 

 

тире    –  коли  зміст  простих  ре- чень      безсполучникового речення зіставляється або протиставляється

 

– якщо друга частина вказує на швидку зміну подій:

 

– якщо у першій частині вказується на час або умо- ву, за якої відбувається дія у другій частині:

 

– якщо друга частина виражає наслідок або вис- новок з того, про що гово- рилося у першій:

 

– якщо друга частина містить порівняння:


Ще   сонячні   промені   сплять

–  досвітні  огні  вже  горять

(Українка);

 

Одчинились двері – Горобина ніч! (Тичина);

 

Снігу надме – хліба прибуде, вода розіллється – сіна на- береться (Нар. творчість); З'явилися опеньки – літо закінчилося;

 

Принишк і сховався вітер – глибока  тиша  пойняла  кру- глий, широкий світ (Шевчук); Зустрів тебе та якось і незчув- ся, – так на душі потепліло мені (Костенко);

Старі листи – як вигасла зола, Не жди від них ні світла, ні тепла (Луків).

 

 

Вправа 56. Запишіть речення, вставляючи потрібні розділові знаки. Сформулюйте правила їхнього вживання.

Знаю я моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі (Со- сюра). Котились води дихала земля. Зацвіли квіти зазеленіла тра- ва під горою на кучугурах. Достигло літо налилося жито (Оль- жич). Ідеш волошки у житах березка в’ється по стеблині (Олесь). Далеко на сході стало червоніти небо сонце сходило (Маковей). Думав доля зустрінеться спіткалося горе (Шевчук). Лише бувало розплющиш очі ласкавий світ б’є в вікно в шибку зазирає ве- селий  поранок  озиваєтья  лагідний  материн  голос  (Гордієнко). Я  входжу  в  ліс  трава  стає  навшпиньки  кошлатий  морок  лапу подає (Костенко).

Вправа 57. Замініть, де це можливо, безсполучникові складні ре- чення з однорідними частинами складносурядними реченнями.

Не боюся я нічого, Б'юся з ворогом своїм, Промінь сонечка яс- ного Грає в серденьку моїм! (Алчевська). У темних ущелинах бов- ваніли стрункі кипариси, примарними тінями чорніли лапаті лаври (Малик). Настала холодна осінь. Зграями линули на південь леле- ки, тривожно в небі курликали журавлі (Добровольський). Пахне літо полуницями, Пахне місто, наче сад (Гордасевич). Жайворонок мріє над полями, Сіють пух тополі навесні… (Муратов). На вер- шину слави ведуть парадним ходом – падає людина з нього – чор- ним (Вільде).

 

Вправа 58. Випишіть безсполучникові складні речення. Пояс- ніть розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

1. Диво дивне: наскільки вдало наші предки наділяли ймен- ням речі й предмети, зокрема і музичні інструменти! 2. Басоля… Одразу вчуваєш дещо сумовите й протяжне, як її звучання. 3. У товаристві лад – усяк тому радіє. 4. Мабуть, багато хто з нас може сказати: усім хорошим, усім душевним у собі, може, у першу чер- гу, я зобов'язаний книзі й пісні… 5. Вдаримо гучно ми в дзвони

– всесвіт обійде луна. 6. Буває часто: якась мелодія нагадує давно забуте, тепле, хороше. 7. Подивилась ясно – заспівали скрипки. Вогкий низенький ранок сповнив землю, хоч був уже пізній день.

8. Олень забезпечує довголіття і добробут, а кінь символізує не- абияку силу і витривалість.

 

Вправа 59. Напишіть контрольний диктант.

 

Зустріч у степу

Хтось написав, що вода б'ється, мов жива душа. А мені все зда- ється: степ уночі стає живим, ворухким, настороженим, неприруче- ним і надзвичайно загадковим, він стає великою живою душею, а душа – степом.

Його я запримітив ще звіддалік, навіть порадів було: тож я в степу не один. Невідомець, схоже, захотів привітатися зі мною або попросити припалити цигарку, забувши сірники, виходячи з дому.


Мені не сподобалося: він зиркнув на мене з-під лоба, вовку- лакувато. А ще не сподобалося: тримав руки в кишенях. Мені ще більше не сподобалося: він ішов прямо на мене важкою, начеб ту- пою ходою. Степ дуже мовчазний свідок, таємниці він не видає.

І тоді я не став бокувати, слабувати духом, а пішов на нього. Дві пилинки у навіть невеликій кімнаті не зіткнулися – вони над- то невагомі і не мають намірів, але навіть у величезному степу двоє людей можуть зіткнутися. Ми переставали бути людьми, а степ всеодно був степом – йому не вперше бачити зіткнення, не вперше відспівувати загублені життя вітрами та хугами, оплаку- вати дощами.

Ми пройшли, черкнувши плечем один одного, і від дотику брезентівок не зблиснуло. Я не хотів обертатися, а спиною від- чував: він відійшов, став і дивиться мені услід. Могло статися: у широкому степу двом стало затісно, не вистачило простору. Та я не пожалкував, що вирвався з міста: степ не зраджує, він лише вивіряє (Ночовний).


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Тетяна Борисівна ГРИЦЕНКО

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Керівник  видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено  ТОВ “Центр учбової літератури”  Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

 

Підписано  до друку 12.11.2009. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39. Наклад  800 прим.

 

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006