§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях

Складнопідрядним реченням називається таке речення, до скла- ду якого входять синтаксично нерівноправні предикативні частини (головна й підрядна), які поєднуються між собою за допомогою спо- лучників підрядності та сполучних слів.

Підрядні частини речення завжди відокремлюються від голо- вних комами:

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться (Нар. творчість).

Селекція забезпечує створення сортів і порід, які є джерелом сировини для багатьох галузей промисловості (З кн. «Основи загальної генетики»). Чим люди частіше черпають з криниці, Тим краща й чистіша в криниці вода (Савич).

У складнопідряних реченнях ставляться ще і такі розділові знаки:

 

Крапка з комою

Між значно поширени- ми підрядними речення- ми, які вже мають інші розділові знаки

Немає для вчителя більшого щастя, ніж бачити своїх учнів вихованими, старанни- ми й кмітливими; ніж чути про них тільки добре слово (З газет).

Тире

Між частинами складно- підрядного речення для сильнішого їх інтонацій- ного виділення

Що хоче жити – не повинно вмерти (Чубач). А що правду креше у вічі – то це така вже натура (Гончар).

Кома й тире

Якщо   підрядна   части- на  передує  головній,  а в головній міститься висновок з того, про що йдеться у попередній

А хто від правди ступить на півметра, – душа у нього сіра й напівмертва (Костенко).

 

Між частинами складнопідрядного речення кома не ставиться, коли:

 

Перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть частка не

Хотілось би знати не що він сказав, а як він сказав;

У  реченні  є  порівняльний  зворот і перед ним стоять слова: майже, зовсім, як, ніби

Через певний час Іван став працю-

вати майже як фахівець;

Підрядна   частина   складається   з одного сполучного слова

Дмитро вирішив піти до неї, але не знав коли (Стельмах);

Коли  зворот  виступає  обстави- ною   способу   дії;   коли   входить до складу присудка, порівняння- фразеологізмау

Упав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, все йде як по маслу, свіжий як огірочок.

Вправа 49. Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки.

1. Ми на чатах завжди – бачим доли і вись, Щоб той грім на землі більше не повторивсь. 2. Ми рятуєм людей, і нам треба іти, Де горить і пече, щоб не сталось біди. 3. Не треба, мамо, плакати – Життя не зупинити. Ми маємо. Ми мусимо Усе для вас зробити, Щоб Вам життя підносило Щедротно хліб і сіль.

4. Скотилась на щоку сльоза неждано, Та я її ні в чому не виню.

5. Я хочу, щоб пісня привітна лягла всім на щирі вуста. 6. У битві давнішній безчесності та правди, В куточку заховавшись, ти не стій, Бо люди просять помочі й поради. 7. Де мати посіє, там стелиться ласка, Де мати посадить, там сходить добро, Бо в мами рука і легка, і прекрасна. 8. Якщо було б усе це випадково, То так пахуче б липа не цвіла. 9. Музика весни звучить не лиш весною, Щоб ходили люди стежкою одною. 10. Я не відав, не знав, що бу- яння пахучої м’яти Через втрачений час забиває гіркавий полин.

11. І прошу, щоб печалі старі Не закрили моєї зорі, Бо в сколоче- нім світі до дна Ця зорина єдина-одна. 12. Мої вуста забули вже, яка твоя щока, І серце так втомилося надіяться й чекать. 13. Хоч ти правитель, скупаний у славі, Таких, як ти, нема, здається двох.

14. Якщо ми заповідь цю будем пам’ятати, То не потрапим в паст- ку із оман (Крищенко).

 

Вправа 50. Продовжіть речення, увівши до їхнього складу під- рядні з'ясувальні.

1. Дехто з учених стверджує, начебто … 2. Колектив сам вирі- шує, яку … 3. Заволодійте увагою того, хто … 4. Ми вже згадува- ли, що … 5. Сьогодні без перебільшення можна стверджувати, що

… 6. Усі промовці були одностайні в тому, чого … 7. Шкода, що …

8. Слухачі висловлюють впевненість, що … 9. Ми хочемо поди- витись, хто … 10. Ви тепер розумієте, чому … 11. Отже, можемо сказати про те, що … 12. Невідомо тільки було … 13. Повідомте його, коли … (Ніколаєнко та ін.).

Вправа 51. Поставте потрібні розділові знаки. Поясніть пункту- ацію речень.

Вони наважились покинути небезпечне місце незважаючи на те що Остапові трудно було пускатися в далеку дорогу (Коцю- бинський). Перед тим як одхилити ляду вона закриває ліхтар при- слухається (Українка). Несподівано почулися постріли в той час як його підрозділ проходив через населений пункт (З газети). Я з друзями прийшов у ті місця де ще стоять глибокі озерця що як дівчата заглядають в очі (Малишко). Але голова йому вида- лась неймовірно важкою бо коли захотів озирнутися то йому було не сила її повернути (Рибак). Я люблю їхати на поле тоді коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями коли обважнілі колоски черкаються об голову об вуха; коли ниви поцяцькова- ні волошками та червоними маківками (Нечуй-Левицький). Щоб глибоко збагнути душу народу треба знати його літературу (Мар- тич). Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять що в цей час збереш з тим і зиму проведеш (Ткач). Хто сіє хліб хто ставить дім хто створює поему той буде предком дорогим народові своє- му (Рильський).

 

Вправа 52. Складіть речення за поданими схемами. Обгрунтуй- те вжиті розділові знаки.

1. [… пам'ятав], (звідки …).

2. [… розповідав], (як …).

3. [… зрозумів], (коли …).

4. [… степ] (звідки …).

5. [… стільки], (скільки …).

6. (Якби …), […].

 

Вправа 53. Випишіть із підручника з фаху 7–10 складнопідряд- них речень. Поясніть розділові знаки.

 

Вправа 54. Запишіть багатокомпонентні складнопідрядні речен- ня (речення з кількома підрядними). Визначте кількість підрядних речень. Поясніть розділові знаки у реченні.

Часом зірветься стадо диких кіз, яким і не снилось, що над'їдуть такі створіння, які їх виполошать з безпечного пасо-виська (Чайків). Дитинство живе в людині від початку до кінця її життєвого кола, бо це найкраща частина її центру, вічно осві- жаюча субстанція, яка утримує її в чистоті й оптимізмі (Самчук). Мене попередили, що коли я не оформлю документи, то не отри- маю дозволу на поїздку. У кожного з нас є той найдорожчий у світі берег, від якого починалась наша дорога в життя і куди ми не завжди повертаємось (Цюпа). Прикро, звичайно, буває, коли чуєш з чиїхось уст сканцеляризовані неоковирності чи тролей- бусні вульгаризми або коли навіть автор вимовляє зі сцени широ- ковідоме слово перекручено, з неправильним наголосом. Скільки тої праці треба докласти, довготерпеливої, мудрої і зовні такої буденної, щоб виплекати посіяне, щоб викрасувалась нива коло- сом і сталось оте одвічне диво творення (Гончар).

 

Вправа 55. Продовжіть речення, увівши до їхнього складу під- рядні означальні частини.

1. Відомі випадки, коли … 2. Фірма реалізує продукти, які … 3. Запрошуємо на роботу фахівців, що … 4. Гості з Естонії побували майже в усіх корпусах, де … 5. Не поливай бур'ян, що … 6. Щасли- вий той лікар, який … 7. Усі пішли до озера, яке … 8. В університеті працюють учені, що …