§ 19. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях

 

У текстах часто зустрічаються прості речення, ускладнені встав- ними словами, словосполученнями, реченнями.

Вставними називаються такі конструкції, за допомогою яких мовець може висловити своє ставлення до того, про що говорить, наприклад:

Може, знайдете хоч одного? Тут, видно, недавно були люди, бо лежала купа сухого листу та кілька грубих вербових полін (Коцюбинський). Найважливіше, здаєтьсямені, для письменни- ка протягом усього життя не втратити чуття єдності, спіль- ності своєї особистої долі з долею народною (Гончар); Перева- га надається проектам забезпечення поставки оптових партій нафтопродуктів (насампередсироїнафти) на пільгових умовах кредитування та за цінами, найбільш прийнятними для спожи- вачів (Із документів).


 

Вставні слова й словосполучення за значенням бувають різні. Вони:

 

виражають модальну оцінку (вірогідність, впевненість, невпевненість, можливість, не- можливість, передба- чення)

 

безсумнівно, без- перечно, без усякого сумніву, в усякому разі (випадку), звичайно, здається, зрозуміло, дійсно, думаю, ма- буть, напевно, певно, слід гадати, скажімо, сподіваюся

 

Певно, це і є велике щастя: В саджанцях побачить мудрий ліс (Дорошко). Ну, без- перечно, знає цілий світ Про роль почесну трактора й комбайна (Рильський).

 

вказують на ступінь звичайності викладе- них фактів

 

було, буває, бувало, трапляється, як зви- чайно, як завжди, як водиться

 

Буває, часом сліпну від краси (Костенко).

 

виражають емоції мов- ця, які він переживає під час повідомлення (застереження, збенте- ження, здивування)

 

на щастя, на жаль, на радість, на біду, ніде правди діти, нічого гріха таїти, чого доброго, на диво

 

На жаль, тут не було ніяких сумнівів: донька не повернеться (Яновський).

 

вказують на порядок думок та їх зв’язок, послідовність викладу

 

по-перше, по-друге, з одного боку, з другого боку, отже, нарешті, словом, одним сло- вом, власне кажучи, можна сказати,

передусім, між іншим, наприклад, повторюю, підкреслюю, головним чином, проте, однак, крім того та ін.

 

І, нарешті, досягнемо того, до чого закликає час (Олійник). Отже, треба змінити план роботи. Тут, з одного боку, починається

най-тонше шліфування осо- бистих переконань…


 

Вставні слова й словосполучення за значенням бувають різні. Вони:

 

вказують на джерело інформації

 

кажуть, повідомляють, за повідомленням…, за даними…, за визначен- ням…, з погляду…, по- моєму, пам’ятаю, на думку…, за словами

 

Кажуть, тільки у горі, у печалі, у тузі Пізнаються хороші безкорис-ливі друзі (Бичко).

 

вказують на способи оформлення думок або характер висловлю- вання

 

взагалі, власне ка- жучи, одним словом, можна сказати, м’яко кажучи, так би мови- ти, що називається,

як кажуть, якщо гово-

рити правду та ін.

 

Ця програма, м’яко кажучи, обростатиме супутніми проблемами (Олійник). Біда біду,

як кажуть, перебуде

(Костенко).

 

вставні слова, звернені до співрозмовника

або до читача з метою активізації його уваги до повідомлюваного

 

розумієте, бачите, розумієш, уявіть, вірите, по-слухайте, погодьтеся, пробачте мені, дозволь-те

 

Я шану, повірте, знаю не з книг (Соколов). У кожного, погодьтеся, мусить бути своє сонце, своя заповітна верховина (Олійник).

 

Вставні слова й словосполучення на письмі виділяються кома- ми: Отже, вістить легенда, на високій скелі над рікою Кам'янкою лицар заснував поселення і назвав його власним ім'ям (Шевчук). По- між людьми, як кажуть, добре й нам (Глібов). Шкода, той час не вернеться ніколи (Л. Українка).

 

Запам'ятайте!

Не є вставними такі слова: адже, буквально, все-таки, до того ж, за традицією, майже, між іншим, мовби, ніби, нібито, немовби, наче, неначе, от, навіть, при цьому, тим часом, у кінцевому підсум- ку, якраз, як-не-як та ін. Вони не виділяються комами.


Вставними можуть бути і речення. Вони передають додаткові по- відомлення, роблять побіжні зауваження до висловлюваного.

Вставні речення виділяються:

комами: І золотої й дорогої Мені, щоб знали ви, не жаль Моєї долі молодої (Шевченко); Любов до цієї хати, це я знаю напевне, розбудила в мені любов до нашої культури і всього зеленого світу (Шевчук);

дужками: Іван Кочерга пише тут «Фею гіркого мигдалю» (му-

зику до п'єси написав житомирянин В. Косенко); «Майстри часу»,

«Алмазне жорно» (в основу покладене минуле Житомира) (Шев- чук), Відцвів воронець, облетіли на вітрах маки польові (рано вони зацвітають і швидко гаснуть), зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур (Гончар);

тире: Є ж люди на землі, – а то б не варто й жити, – Що крізь щоденний труд уміють і любити, І усміхатися, і мислити, й шу- кать…(Рильський).

 

Вправа 42. Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки. Працював я, треба сказати, на совість. Письменник – це, вва-

жай, ціла галактика зі своїми магнітними бурями, супутниками, періодами неспокійного сонця. Люблю я дерева в багряній одежі

– Здається, ти сам кольоровим стаєш. Та, видно, Хоче цей про- гноз, Щоб зовсім почуття затерпло. Може, й справді нам, людям чорнобильської ери, тільки й залишається, що жити надіями? Як відомо, рослини й тварини тонко реагують на зміни в атмосфері. Та, безумовно, спостережливий чоловік відкриє для себе чимало нових прикмет. Проте є на карті України назва села, яку знають, либонь, у цілому світі. Петриківський розпис, можливо, найна- туралістичніший з-поміж багатьох осередків декоративного ма- лювання в Україні.

 

Вправа 43. Прочитайте. Вставте пропущені розділові знаки. Пе- репишіть.

А в хлібороба звісна річ роботи як води від снігу до снігу. Києво-Могилянська академія безперечно стала колискою науки й культури всього східнослов'янського світу. Назву «Айдар» ріка

одержала можливо тому що в окремих місцях до самої води під- ступають крейдяні оголення. Можливо хтось із вас теж захоче навчитися гончарному ремеслу. Хата безперечно надавала люди- ні не тільки притулок а й створювала їй умови для повсякденно- го існування. Відцвів воронець, облетіли на вітрах маки польові рано вони зацвітають і швидко гаснуть зате літо вже виглядає із-за кучугур.

 

Вправа 44. Складіть і запишіть речення з такими вставними словами і словосполученнями: очевидно, по-перше, на мою думку, правда, на жаль, кажуть.

 

Вправа 45. Розкажіть, які слова і словосполучення найчастіше бувають вставними. Укажіть, у яких реченнях подібні за звучанням і написанням слова і словосполучення є вставними?

У поданому звіті я, звичайно, не зможу перелічити всіх проведе- них нами заходів. Заняття в університеті звичайно закінчуються о

14.35. Ці слова, до речі, викликають сумнів. Ці слова сказані до речі. Мужича правда є колюча, А панська на всі боки гнуча (Котлярев- ський). Добра такого таки зроду У мене, правда, не було (Шевченко). Ніхто не може світа пережити. Може, ви знаєте, що мені сниться, як в полі хвилюється яра пшениця?