§ 18. написання складних і складноскорочених слів

 

Складні слова в українській мові пишуться разом і через дефіс.

 

написання складних іменників

Разом пишуться:

1. Складні іменники, що утворені за допомогою сполучних го- лосних: білокрильці, вантажообіг, вертоліт, водогін, життєздат-

ність, землечерпалка, картоплесаджалка, лісосплав, силосонаван-

тажувач, тепловоз, чорнозем, щитоподібний.

2. Складні іменники, які утворені без сполучних голосних: пе- рекотиполе, пройдисвіт, зірвиголова, Непийпиво, сімдесятиріччя (але: 750-річчя, 500-річчя); іменники, перша частина яких пів-, на- пів-, полу-, спів-: півлісу, півскладу, півуніверситету, півфірми, на- півавтомат, полумисок, співавторство.

3. Складні іменники, які утворені з трьох і більше основ: ав- томотоклуб, агрометеостанція, держветмедицина, термогі- дродинаміка.

 

Через дефіс пишуться:

1. Складні іменники, що позначають близькі (синоніми) чи про- тилежні (антоніми) за змістом поняття: батько-мати, хліб-сіль, південь-північ, купівля-продаж.

2. Складні іменники, що означають спеціальність, професію, а також назви людей з першою частиною віце-, екс-, лейб-, обер-, унтер-, штаб(с)-: лікар-консультант, інженер-економіст, віце- прем'єр, екс-чемпіон, лейб-гвардія, обер-лейтенант, унтер-офіцер, штабс-капітан.

3. Складні іменники – одиниці виміру: кілограм-молекула, людино-день.

4. Складні іменники з пів- з наступною власною назвою: пів- Єланця, пів-Миколаєва, пів-Америки, пів-Чернігова, пів-Азії.

5. Складні іменники, що означають державні посади, військо- ві, наукові звання: прем'єр-міністр, член-кореспондент, контр- адмірал, генерал-майор.

 

написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Прикметники, утворені від підрядних словосполучень: високо- ерудований (висока ерудиція), зернозбиральний (зерно збирати), по- лезахисний (поле захищати), напівстиглий, народногосподарський (народне господарство), зерноочисний, деревообробний, картоплез- биральний, машинобудівний.

2. Прикметники, у яких друга частина дієслівна: волелюбний. Але: прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через де- фіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний.

через дефіс пишуться:

1. Прикметники, утворені від складних іменників, що пишуть- ся через дефіс: віце-президентський (віце-президент), дизель- моторний (дизель-мотор).

2. Прикметники, утворені від двох і більше прикметників, що пе- ребувають між собою у сурядному зв'язку: фінансово-економічний (фінанси й економіка), кисло-солоний (кислий і солоний), електронно- обчислювальний, підзолисто-болотний.

3. Прикметники, у яких перша частина вказує на відтінок кольо- рів: світло-зелений, темно-вишневий, жовто-блакитний, молочно- синій, але: жовтогарячий (окремий колір).

4. Складні назви проміжних сторін світу: північно-західний, південно-східний.

написання складних прислівників

Складні прислівники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Прислівники, утворені поєднанням кількох основ: безвісти, босоніж, віднині, голіруч, відтепер, ліворуч, насамперед, набагато, надовго, насправді, привселюдно, позаторік, навічно, надалі, напід- питку, стрімголов, чимдуж.

2. Прислівники, утворені поєднанням часток аби, ані, де, чи, що, як із будь-якою частиною мови: аніскільки, анітрохи, деколи, щовечо- ра, щоправда (але: дарма що, хіба що, тільки що), якнайшвидше).

Окремо пишуться.

1. Прислівникові сполуки, які складаються з прийменника + іменника (у яких іменник зберігає своє значення, між ними мож- на вставити слово): без відома (без вашого відома), без жалю (без усілякого жалю), без сумніву (без будь-якого сумніву), з щастя (з великого щастя), на совість (на вашу совість), на ходу, уві сні, у стократ, як слід.

2. Прислівникові словосполуки, що складаються з двох іменни- ків або числівників та одного або двох прийменників: від ранку до

вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу.

через дефіс пишуться:

1.  Прислівники,  які  утворені  від  прикметників  і  займенни- ків за допомогою прийменика по та закінчення -ому або -ки: по- студентському (по-студентськи), по-своєму, по-господарськи, по- українськи.

2. Прислівники, утворені за допомогою прийменника по та по- рядкових числівників: по-перше, по-друге, по-третє, по-десяте.

3. Прислівники з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -то:

будь-як, будь-кого, коли-небудь, так-то, хтозна-звідки, хтозна-що.

4. Прислівники, утворені повторенням того самого слова або основи без службових слів або з ними: будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, близько-близько, високо-високо, ледве-ледве, де- не-де, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч.

Примітка: разом пишуться прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, -як- з іменниками та прислівника- ми: абихто, анітрохи, аніскільки, аніяк, дедалі, деінде, деколи, деку- ди, чимало, щовечора, щогодини, щодня, щосереди, щодуху, щонай- більше, щораз (але: дарма що, поки що, хіба що, чи що), якомога, якось, якнайбільше.

 

написання складних службових слів

Разом пишуться:

1. Складні сполучники: аніж, втім, проте, начеб, нібито, ніж, отож, цебто, щоб, якби, якщо.

2. Частка не:

– з будь-якою частиною мови (крім дієслова), коли слово без цієї частки не вживається: невіглас, нежить, неук; невгасимий, невси- пущий, ненависний; невдовзі, невпинно, ненароком, непорушно, не- сказанно;

– у складі префікса недо-, який означає дію, стан, якість, вира- жені неповною мірою: недопрацювати, недоорати, недооцінювати, недооформити; недозрілий, недоспілий, недорід;

– якщо слово з не означає одне поняття (це слово можна замі- нити синонімом без не): невміння, неволя, неврожай; небалакучий,

невдалий, невчений, недобрий, немалий, несміливий; неабихто, не- абиякий; невтямки, негадано, недалеко; а також незважаючи на…, немов, неначе.

В    останніх    випадках    частка    не    пишеться    з    іншими словами окремо.

Частка ні пишеться разом із займенниками, якщо вона не від- окремлена від дальшого займенника прийменником, і з прислівни- ками: ніхто, ніякий, ніде, нізащо, нізвідки, ніколи, нінащо, нітрохи (але: ні у кого, ні на що).

Частка ні в деяких стійких словосполученнях пишеться окремо:

ні живий ні мертвий; ні риба ні м'ясо; ні се ні те.

через дефіс пишуться:

3. Сполучники: тож-то, тим-то, тільки-но, тому-то.

4. Частки бо, -но, -от, -то, -таки з повнозначними частинами мови: їдь-но, ходи-но, розкажи-но, так-от, отак-от, стільки-то, якось-то, довго-таки, знайшов-таки, захистив-таки.

5. Складні прийменники, які починаються з із-, з-, наприклад: із-за, із-під, з-під, з-попід, з-над, з-поміж, з-посеред, з-поза. Усі при- йменники пишуться разом: понад, поперед, посеред, задля, навколо, наприкінці, упродовж.

 

Вправа 39. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написан- ня підкреслених слів.

1. Бджоли (в)період осінньо(зимового) спокою потребують опти- мальної вентиляції, яка має більш практичне значення для їх нор- мальної (життє)діяльності, ніж зниження температури навколиш- нього середовища.

2. (На)відміну від цього(річної), (дво)і трьох(річні) матки з весни набирають високого темпу (яйце)кладки.

3. Як відомо, легеневий (газо)обмін – один із інтегральних по- казників обмінних процесів в організмі тварин.

4. Виявлені зміни у легеневому диханні вівце(маток) у різні се- зони року зумовлені різною інтенсивністю (окисно)відновних про- цесів у їхньому організмі, про що свідчать показники споживання кисню організмом і виділення (вугле)кислоти.

5. У деяких населених пунктах (лісо)степової зони України інва- зованість великої рогатої худоби личинками підшкірного овода до- сягає 60–100%.

6. (Не)своєчасне або (не)якісне проведення (лікувально)профі- лактичних заходів сприяє поширенню інвазії.

 

Вправа 40. Перепишіть слова, розкриваючи дужки, поясніть їх написання.

Гречкосій, білосніжний, босоніж, Лівобережжя, листопад, пів- хмарки, щиро вдячний, швидкодіючий, півгодини, напівпобілений, півбіди, педагог-дослідник, півсонний, синьоокий, зелено-синій, кон- курентоспроможність, семибарвний, півметра, напівжива, льотчик- винищувач, що-небудь, вертольотчик, хтозна до кого, льотчик- космонавт, обіруч, по-грузинськи.

 

Вправа 41. Випишіть із підручників зі спеціальності 40–50 складних слів. Поясніть їх написання.